Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Jaarlijks registreert en behandelt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) duizenden verzoeken om internationale bescherming. DVZ neemt beslissingen over de toegang, het verblijf, de vestiging en terugkeer van vreemdelingen.

Het interview is de eerste stap in de procedure voor internationale bescherming. Als interviewer creëer je een serene setting waar de verzoeker zich veilig voelt. Jij legt uit wat hen te wachten staat en wat je van hen verwacht tijdens het interview.

Tijdens het intakegesprek probeer je de identiteit alsook de reisroute van de verzoeker te achterhalen, al dan niet in aanwezigheid van een tolk. Je gaat dieper in op de vluchtmotieven en peilt of er nog andere familieleden in België verblijven. Ieder verhaal is uniek. Dankzij jouw inlevingsvermogen en kritische blik verkrijg je de nodige informatie om te kunnen vaststellen of België verantwoordelijk is voor het verzoek om internationale bescherming.

Op het einde van het intakegesprek neem je de bewijsstukken die de verzoeker aanbrengt in ontvangst en maak je het verslag op. Na validatie stuur je dit door naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Na grondig onderzoek neemt het CGVS het besluit over de erkenning of weigering van de internationale bescherming (vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming).

De afgelopen jaren stond het asiel- en migratiebeleid vaak in het oog van de storm. Het is een thema dat leeft bij veel mensen. Jij gelooft dat hoe verschillend wij ook zijn, iedereen gelijk is. Met een open vizier kijk je naar onze samenleving.  Samen met jouw collega’s vorm je een hecht team waar je ook jouw ideeën en ervaringen kan uitwisselen.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vormen één front in de strijd voor een humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Op korte termijn zijn wij samen op zoek naar meer dan zevenhonderd nieuwe collega’s. Dus ben jij op zoek naar een job met impact, engagement en ambitie? Blijf dan zeker nog even hangen, want bij ons zit je goed.

Aangezien het eerste intakegesprek ingepland wordt om 8u30, dienen de interviewers aanwezig te zijn tegen 8u15.

Meer info over de jobinhoud?
Ruth Meyers - Attaché Interviews
Tel: 02 488 90 69
E-mail: ruth.meyers@ibz.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Gilke Stouthuyzen - Attaché P&O
Stafdienst P&O - FOD Binnenlandse Zaken 
E-mail: jobs.nl@ibz.fgov.be 
Er zijn 3 plaatsen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), van de FOD BINNENLANDSE ZAKEN.

DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen.

DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen zo een sterk gegeven in de strijd tegen illegale immigratie.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

De afdeling Internationale bescherming omvat verschillende bureaus die taken uitvoeren in het kader van de aanvragen om internationale bescherming, meer bepaald met het eerste interview, de inschrijving en bepaalde administratieve maatregelen.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de vijf algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs). 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties
 • Je kan goed mondeling communiceren.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Je motivatie weegt harder door in de eindscore. 

Niet vereist, wel een troef
 • Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt kennis van vreemde talen en andere culturen.
 • Je hebt interesse voor internationale en nationale politiek en meer bepaald in het asiel- en migratieluik.
 • Je hebt goede kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, ...).
Je waakt erover dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. 
Wanneer je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen. Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou kunnen schaden. 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen) 
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').


2. Er is geen ervaring vereist. 

In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.


3. Voorwaarden startbaanovereenkomst 


Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. 

Opgelet! De startbaanovereenkomst duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. 
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst als niveau C met de bijhorende weddeschaal C1.

Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar. De startbaanovereenkomst wordt beëindigd op de laatste dag van het trimester waarin je 26 jaar wordt.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 25.347,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • Werken in een multiculturele omgeving.
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 dagen verlof per jaar:
  • Niet-priksysteem: 12 extra compensatiedagen (via niet-priksysteem)
  • Priksysteem: mogelijkheid om overuren in recup op te nemen
 • Gemakkelijk bereikbaar en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Allerlei voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart.
 • Allerlei sociale voordelen.
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Kinderopvang tijdens de schoolvakantie.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • jonger zijn dan 26 jaar.
   
Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoorderling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.
 

Selectietesten1. Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Afhankelijk van het aantal kandidaten die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, zal een selectie van de kandidaten worden gemaakt o.b.v. een cv-screening. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

 

2. Functiespecifieke screening - Interview op afstand (via elektronische weg) (1u)


Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Deze proef wordt via elektronische weg georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal wellicht plaatsvinden tussen 22 november 2021 en 7 december 2021 (data onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure. 

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 

   
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in het interview.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 29 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon (zie 'Contactgegevens'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken
Gilke Stouthuyzen - Attaché P&O
Tel.: 02/488.15.83
E-mail: jobs.nl@ibz.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD Binnenlandse Zaken
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
Website: www.ibz.be
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures