Er zijn 2 contractuele functies van onbepaalde duur als technisch assistent elektrotechnieker (m/v/x) vacant bij de technische dienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)

Je voert, als technisch assistent elektrotechnieker (m/v/x), volgende taken uit:
 • Je ziet er op toe dat onderhoudswerken door externe firma's goed worden uitgevoerd.
 • Je voert periodieke controles uit, doet onderhoudswerken aan de elektrische infrastructuur en installaties (zekeringkasten, verlichting, …) en signaleert mogelijke problemen aan de verantwoordelijke.
 • Je voert, al dan niet met collega’s of privéfirma’s, diverse elektriciteitswerken uit bij de (her)inrichting van lokalen of gebouwen. Zo trek je kabels, vervang je stopcontacten, enz.
 • Je detecteert defecten in elektrische circuits of installaties en lost deze op. Zo herstel je de elektriciteitstoevoer naar telefoon, pc of fax en herstel je elektrische apparaten, enz.
 • Je verschaft informatie voor het bijwerken van verschillende elektrische schema’s en plannen en je verleent advies in verband met de praktische mogelijkheden tot uitvoering van een opdracht, de specifieke situatie binnen het KMSKB, enz.
 • Je wordt ingeschakeld in een kleine ploeg techniekers die in beurtrol een weekenddienst en nocturnes dienen te vervullen.
 • Je verzekert in een beurtrol de wekelijkse wachtdienst vanuit je woonplaats, waarbij je mogelijks een interventie op de site van de musea dient uit te voeren.
 • Je werkt onder de onmiddellijke leiding van het hoofd van de afdeling elektrotechniekers en met de goedkeuring van je chef plan je je eigen opdrachten, je controleert je eindresultaat en je communiceert hierover met collega's en chef.
 • Je wordt meestal tewerkgesteld op onze hoofdsite Kunstberg. Je kunt soms ingezet worden in onze satelliet musea.
 • Je zult je, na een inwerkperiode, ook verder inwerken in een aantal deeldomeinen, zoals multimedia, BMS, netwerken,...
 • Je maakt kleine studies (opmetingen, schema’s, plannen). Hierbij maak je uitzonderlijk gebruik van autocad.
 • Je past de geldende veiligheidsnormen zorgvuldig toe tijdens de uitvoering van je opdrachten.
 • Je kan uitzonderlijk ook ingezet worden bij andere taken dan elektriciteitswerken (helpen bij verhuizingen, hulp bij koeriers, ...).
Deze functie houdt eveneens het uitoefenen van wachtdiensten in.Meer info over de jobinhoud?

Vandeven Yves - Diensthoofd hard facilities
Contactpersoon Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)
Tel.: 02/508.34.02
E-mail: yves.vandeven@fine-arts-museum.be 
Er zijn 2 plaatsen bij de technische dienst, van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) (Museumstraat 9, 1000 Brussel).

De technische dienst beheert de gebouwen en de techniek in deze gebouwen, waaronder de verwarmings- en klimaatregelingsinstallatie. In de technische ploeg werken 4 elektrotechniekers, een loodgieter, een schrijnwerker, een schilder en een HVAC technicus. Je wordt verantwoordelijk voor de elektrische en elektronische installaties in het museum. Je valt onder het hoofd van de elektriciens.


De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) behoren tot de 10 federale wetenschappelijke instellingen, die onder het gezag staan van de Minister van Wetenschapsbeleid. Deze 10 federale wetenschappelijke instellingen hangen eveneens af van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO).

De musea hebben als opdracht zowel wetenschappelijk onderzoek te verrichten als diensten te verlenen aan het publiek. De Koninklijke Musea hebben onder meer als taak kennis over de kunst over te dragen door een zo ruim mogelijk publiek permanente en tijdelijke tentoonstellingen aan te bieden.

Ze bewaren en bestuderen collecties met in totaal meer dan 20.000 kunstwerken (schilderijen, sculpturen, tekeningen) van de late 14de eeuw tot vandaag. Ongeveer 2.500 van deze werken worden tentoongesteld en zijn verdeeld over het Museum voor oude Kunst, het Museum voor Moderne Kunst, het Musée Magritte Museum, het Constantin Meuniermuseum, het Antoine Wiertzmuseum en het Fin de Siècle museum.

De Musea organiseren tijdelijke tentoonstellingen waarbij wetenschappelijke catalogi gepubliceerd worden. Ze beheren de grootste Belgische bibliotheek gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis.


De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

BELSPO zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid bestaat daarnaast ook uit enkele ondersteunende diensten waaronder 'Personeel & Organisatie', 'Begroting & Beheerscontrole', 'Informatie & Communicatietechnologie' en 'Communicatie & Valorisatie'.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. (informatie analyseren)
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. (problemen oplossen)
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. (in team werken)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. (servicegericht handelen)
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (betrouwbaarheid tonen)
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. (objectieven behalen)
Technische competenties
 
 • Je hebt een goede kennis van elektrische installaties (sterkstroom en zwakstroom) van gebouwen om technische beslissingen te kunnen nemen (kennis AREI, kunnen lezen van elektrische schema's, kunnen berekenen van elektrische installaties, kennis van meettechnieken van elektrische grootheden en onderdelen).

Een goede “motivatie” is eveneens belangrijk.


Opgelet! De technische competentie in het vet, zijnde “Je hebt een goede kennis van elektrische installaties (sterkstroom en zwakstroom) van gebouwen om technische beslissingen te kunnen nemen (kennis AREI, kunnen lezen van elektrische schema's, kunnen berekenen van elektrische installaties, kennis van meettechnieken van elektrische grootheden en onderdelen)” wordt als erg belangrijk voor de functie beschouwd. 

De technische competentie weegt dan ook harder door in de eindscore van de M2.1 functiespecifieke screening - pc-proef (x2). 


Opgelet! De “motivatie” wordt als erg belangrijk voor de functie beschouwd. 

De “motivatie” weegt dan ook harder door in de eindscore voor de functiespecifieke screening - interview (X2).


Pluspunten
 
 • Je hebt een praktische kennis van de meest courante Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, Outlook, …).
 • Je hebt ervaring in de museale sector.
 • Je hebt ervaring in podiumtechnieken.
 • Je beschikt over een passieve kennis van AutoCad®.
 • Je bent polyvalent en bent bereid andere technische taken te vervullen.
 • Je hebt geen schrik om op hoogte te werken. Je krijgt hiervoor een aangepaste opleiding.
 • Je beschikt over een praktische kennis van het Frans.
 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 
 • Je wordt eveneens toegelaten tot de selectie als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als technisch assistent elektrotechnieker (m/v/x) (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 25.347,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • voordelige hospitalisatieverzekering.
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart, de Belspo-kaart en de 365-dagenkaart (voordelen bij culturele en sociale aangelegenheden).
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • allerlei sociale voordelen.
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen.
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • werken in een groene en aangename omgeving.
 • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar.
 • beschikken over een gsm met een abonnement van het werk.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. 


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid? 

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 


Waarop moet je letten? 

Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Functiespecifieke screening - PC-proef (+/- 2u) 

Deze functiespecifieke screening - PC-proef is opgedeeld in een meerkeuzevragenlijst (1u15) en een geïnformatiseerde test (situationele beoordelingstest) (45 min.).

Via een 1ste deel van de functiespecifieke screening - PC-proef (meerkeuzevragenlijst) (1u15) wordt volgende technische competentie gemeten: 
 • Je hebt een goede kennis van elektrische installaties (sterkstroom en zwakstroom) van gebouwen om technische beslissingen te kunnen nemen (kennis AREI, kunnen lezen van elektrische schema's, kunnen berekenen van elektrische installaties, kennis van meettechnieken van elektrische grootheden en onderdelen).

Via een 2de deel van de functiespecifieke screening - PC-proef (situationele beoordelingstest) (45 min.) worden volgende generieke competenties gemeten:
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. (informatie analyseren)
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. (problemen oplossen)


Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 75 punten op 150 behaalt (op het totaal van deze functiespecifieke screening - PC-proef). 
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Opgelet! De technische competentie in het vet, zijnde “Je hebt een goede kennis van elektrische installaties (sterkstroom en zwakstroom) van gebouwen om technische beslissingen te kunnen nemen (kennis AREI, kunnen lezen van elektrische schema's, kunnen berekenen van elektrische installaties, kennis van meettechnieken van elektrische grootheden en onderdelen)” wordt als erg belangrijk voor de functie beschouwd. 

De technische competentie weegt dan ook harder door in de eindscore van de M2.1 functiespecifieke screening - pc-proef (x2). 


Deze proef zal plaatsvinden op 9 november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap (screening van diploma). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u15):

Om praktische redenen kan deze proef vanop afstand georganiseerd worden. In dat geval word je gecontacteerd door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 


Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Opgelet! De “motivatie” wordt als erg belangrijk voor de functie beschouwd. 

De “motivatie” weegt dan ook harder door in de eindscore voor de functiespecifieke screening - interview (X2).

Deze proef zal eind november 2021 - begin december 2021 (onder voorbehoud) plaats vinden. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' .in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap (functiespecifieke screening - PC-proef) EN je tot de 15 eerst geslaagden op het totaal van de functiespecifieke screening - PC-proef behoort. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 


Syndicale vertegenwoordiging

Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.


Niet tevreden over de selectieprocedure?

Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:
 

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
    
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 3 - functiespecifieke screening - interview. Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 


Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 


Als je niet geslaagd bent?

Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 27 oktober 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Contactpersoon Selor

Jannes Ilse - Selectiedeskundige POD Wetenschapsbeleid
Tel.: 02/238.34.23
E-mail: ilse.jannes@belspo.be 


Adres en algemene contactgegevens

Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact


Hoe Selor bereiken?

Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures