Heb je een analytische geest? Ontwikkel je graag jouw deskundigheid binnen de HR sector? Wil je jezelf professioneel ontwikkelen en actief meewerken aan de modernisering van de FOD Justitie? Dan is deze job iets voor jou:


Na een intensief opleidingstraject inhouse bij Selor zorg je voor de opvolging van de kwaliteit van de activiteiten die worden opgenomen door de FOD Justitie. Je zal hiervoor samenwerken met collega’s van de verschillende directoraten-generaal (het DG wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden, het DG rechterlijke organisatie en het DG Penitentiaire inrichtingen), en dit zowel voor de business als voor de ondersteunende diensten.
De belangrijkste taken waarvoor je verantwoordelijk bent:
 • Je neemt deel aan het uitwerken van de kwaliteitscontroles/ -audits (inhoud, methodes, en tools).
 • Je voert kwaliteitscontroles uit voor een steekproef van processen en producten en houdt hiervan een overzicht bij op basis van de resultaten van je controles.
 • Op basis van je vaststellingen, maak je voor elke uitgevoerde controle een rapportering op. Indien nodig doe je voorstellen van verbeteracties die genomen kunnen worden voor het desbetreffende proces of product.
 • Je geeft individuele feedback aan elke proces- of productverantwoordelijke die hiernaar vraagt.
 • Je zorgt mee voor de opvolging en de uitwerking van de tevredenheidsenquêtes.
 • Je neemt deel aan het verder ontwikkelen en up-to-date houden van de processen en tools binnen kwaliteit.
 • Je ondersteunt je collega’s in de ontwikkeling en het gebruik van tools die gericht zijn op kwaliteit.
 • Je neemt deel aan het op de kaart zetten van de procesbeschrijvingen (en in het up-to-date houden van deze beschrijvingen).
 • Je ontwikkelt je kennis en competenties op het vlak van kwaliteit en houdt deze up-to-date.
 • Je deelt je kennis met het team.

Kortom, we bieden een gevarieerde uitdagende functie waar ruimte is voor eigen inbreng. 

Meer info over de jobinhoud?
Tina Vercammen – Consultant Kwaliteit
Contactpersoon FOD BOSA
Tel.: 02/740 78 17
E-mail: tina.vercammen@bosa.fgov.be

OF


Julie Camerman – Team manager Quality
Contactpersoon FOD BOSA
Tel.: 02/740 73 46
E-mail: julie.camerman@bosa.fgov.be 
De FOD Justitie zoekt één consultant kwaliteit.

Je krijgt een grondige opleidingsperiode bij het team kwaliteit van het DG Rekrutering en ontwikkeling (Simon Bolivarlaan 30, 1000Brussel) van de
FOD BOSA. Deze dienst ondersteunt de operationele en ondersteunende teams van het Directoraat–generaal Rekrutering en Ontwikkeling met als doel de kwaliteit van de processen en producten te waarborgen. In dit kader ontwikkelt het team kwaliteit de kwaliteitsprocessen en -tools. Het team voert kwaliteitscontroles en -audits uit volgens een jaarplanning of op vraag. Het team adviseert eveneens op het vlak van kwaliteit, doet voorstellen en volgt de uitvoering van de verbeterplannen op.


De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook opde eigen medewerkers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving.


De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onzeorganisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken.


Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd eninspeelt op veranderingen in de maatschappij.


Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise.

Technische competenties
 • Je drukt je mondeling op een duidelijke, correcte en begrijpbare manier uit.
 • Je hebt basiskennis op het vlak van kwaliteitsbeheer.
 • Je hebt basiskennis op het vlak van procesbeheer.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie en de competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef
 • Je hebt een goede kennis Excel
 • Je hebt een passieve kennis van het Frans.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL (optie 1) beschik je over één van volgende specifieke diploma's
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteitna tenminste 4 jaar studie in het domein psychologische wetenschappen of sociaal werk.
OFWEL (optie 2) beschik je over één van volgende algemene diploma's
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester(basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen) 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

OFWEL (optie 1) beschik je over een specifiek diploma en is er geen relevante professionele ervaring vereist.

OFWEL (optie 2) beschik je over een algemeen diploma en beschik je over relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van kwaliteit, verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:
 • Kwaliteitscontroles uitwerken
 • Kwaliteitscontroles uitvoeren
 • Feedback geven over kwaliteitscontroles (mondeling en of via een rapport)
 • Opvolging van voorgestelde verbeteracties
 • Procesbeschrijvingen begeleiden
 • Procesbeschrijvingen uitwerken


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Consultant kwaliteit (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • minimum 26 dagen verlof (+ sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar).
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden.Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten

 

1. screening van de deelnemingsvoorwaarden


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en/of de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.


Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (85 minuten) 

Via een geïnformatiseerde test (situationele beoordelingstest) worden de competenties ‘informatie integreren’ en ‘beslissen’ gemeten. Deze proef wordt georganiseerd als er na de screening van de deelnemingsvoorwaarden meer dan 15 kandidaten overblijven.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden in de derde en vierde week van augustus 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


2.2. Event 2: Interview met gevalstudie (60 minuten + 90 minuten voorbereiding):

Deze proef wordt (onder voorbehoud) in fysieke aanwezigheid georganiseerd.


Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.


Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.


Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de laatste week van augustus 2021 indien event 1 (computergestuurde proef) niet doorgaat, of in derde week van september 2021 indien event 1 (computergestuurde proef) wel plaatsvindt (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken'in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening Module 2.2 Interview. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 3 augustus 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Elke Van Gyseghem - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 0470/90 31 74
E-mail: Elke.vangyseghem@just.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures