Aanleiding van de functie

De digitalisering van de Belgische samenleving maakt het voor kwetsbare personen moeilijk om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het is een problematiek die door de COVID-19-gezondheidscrisis pijnlijk zichtbaar is geworden. Dankzij de middelen van het Europese Relanceplan wil de federale overheid inspelen op het wegwerken van de bestaande ongelijkheden om zo de digitale inclusie van digitaal kwetsbare individuen te verwezenlijken.
De POD maatschappelijke Integratie is op zoek naar 1 assistent projectmedewerker voor de uitvoering van het project “e-inclusion for Belgium”.
Dankzij de verkregen Europese middelen zal het project bijdragen om de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie te boven te komen en tegelijkertijd de Belgische economie op het pad van de groene en de digitale transitie te zetten, en zo duurzamer en veerkrachtiger te worden.

Met dit project beoogt de POD Maatschappelijke Integratie de oprichting van een federaal incubator-fonds met middelen die bestemd zijn voor de financiering en ontwikkeling van duurzame initiatieven inzake digitale inclusie. Deze middelen zullen aan de hand van meerdere projectoproepen worden verdeeld over OCMW’s, VZW’s, NGO’s en andere sociale actoren volgens criteria die je mee helpt uitwerken in een roadmap voor digitale inclusie.


Doelstellingen van de functie

Je werkt in het gloednieuwe Digilab-team, bestaande uit 5 personen, dat is opgericht om het project "e-inclusion for Belgium" te implementeren. Je ondersteunt het team door je expertise ter zake toe te passen om zo mee de digitale vaardigheden van kwetsbare groepen te verhogen en digitale ongelijkheden met betrekking tot het gebruik van essentiële diensten weg te werken.

Als assistent projectmedewerker sta je één of meerdere projectverantwoordelijke(n) bij in het beheer van “e-inclusion for Belgium” om zo de interne en externe klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen, met inachtneming van de doelstellingen, de Europese richtlijnen en de overeengekomen planning. Je zorgt voor de administratieve opvolging en speelt een cruciale rol bij de projectoproepen, bij mail- en briefwisseling, opstellen van verslagen, organiseren van vergaderingen,...
 • Je stelt administratieve documenten, waarvoor een diepgaande analyse vereist is en verbanden tussen verschillende gegevens gelegd moeten worden, op bewerkt en/of verifieert deze teneinde ervoor te zorgen dat DIGILAB of de klant tijdig over de nodige documenten beschikt.
 • Je verzamelt en analyseert de informatie en gegevens die nodig zijn voor de voortgang van het project en vat de informatie samen in de vorm van rapporten, presentaties en/of statistieken.
 • Je draagt bij aan de planning van het project en helpt bij de uitvoering en organisatie van de geplande acties, waarna je deelneemt aan monitoring en evaluatie.
 • Je organiseert zelfstandig DIGILAB initiatieven (of draagt bij aan hun organisatie):
  • je zorgt voor de praktische en organisatorische aspecten
  • je organiseert gerichte communicatieacties
  • je zorgt voor een opvolging van georganiseerde of geplande acties.
 • Je treedt op als contactpersoon en informeert, adviseert en assisteert medewerkers en klanten (intern en extern) snel en nauwkeurig teneinde, rekening houdend met de doelstellingen van DIGILAB, tegemoet te komen aan de aanvragen.
 • Je zorgt ervoor dat kennis, knowhow en vaardigheden worden gedeeld met collega's en zorgt ervoor dat je eigen kennis en vaardigheden evolueren om zo bij te dragen aan de permanente verbetering van de werking van de dienst.


  Meer info over de jobinhoud?
  Jan De Coninck 
  Contactpersoon POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI)
  Tel.: 02/508.85.85
  E-mail: jan.deconinck@mi-is.be 
   
Er is één contractuele plaats als assistent projectmedewerker NL (niveau B) in het nieuwe team DIGILAB binnen de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI) (Botanique, Finance Tower, Centre administratif, Kruidtuinlaan 50, boîte 165, 1000 Brussel).

DIGILAB is een nieuw team dat is opgericht om het project "e-inclusion for Belgium" uit te voeren. Dankzij de verkregen Europese fondsen zal dit project helpen de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie te overwinnen en tegelijkertijd de Belgische economie op het pad van groene en digitale transitie te zetten, door duurzamer en veerkrachtiger te worden.

Digilab bestaat uit 5 medewerkers:
 • 1 coördinator die toezicht houdt
 • 2 projectmedewerkers
 • 2 project assistenten

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid houdt zich bezig met het uitwerken, uitvoeren en evalueren van een inclusief federaal beleid voor sociale integratie dat de fundamentele sociale grondrechten voor iedereen op een duurzame wijze garandeert. Aldus draagt de POD MI bij tot het ontwerp van de regelgeving, informeert en adviseert zijn doelpubliek en partners over de maatregelen en acties en beheert de financiële stromen, verbonden aan de maatschappelijke integratie (vooral leefloon en sociale hulp).

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Technische competenties
 
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden: je kan beknopt en duidelijk verslag uitbrengen over verschillende onderwerpen hebt aandacht voor het aanbrengen van een duidelijke structuur in de tekst en om de belangrijkste elementen van het onderwerp samen te vatten.
Redeneervaardigheden
 • Numerieke redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.
De competentie ‘service gericht handelen’ en je motivatie wegen dan ook harder door (x2)  in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 • Je kan in een tweetalige omgeving werken of bent bereid jouw kennis van de tweede landstaal te verbeteren.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels of je bent bereid jouw kennis te verbeteren.
 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. 

In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van minimaal 12 maanden, met kans op een vast contract als assistent projectmedewerker (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.


Loon
Minimum aanvangswedde: 29.840,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer (de POD MI is gevestigd in de Finance tower te Brussel)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid om tegen voordelige voorwaarden in te schrijven op een hospitalisatieverzekering
 • verschillende sociale voordelen en bonussen toegekend via de sociale dienst (financiële tussenkomsten voor sport & cultuur, brillen, Sinterklaas, terugkeer naar school, enz.)
 • beschikken over een laptop met terugbetaling van een deel van de aansluitkosten voor telewerken
 • Structureel telewerk
 • beschikken een mobiele telefoon met tussenkomst in de gesprekskosten
 • bedrijfsrestaurant met democratische prijzen
 • vakantiegeld en eindejaarsuitkering
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen vakantie per jaar
 • 12 dagen recuperatie verlof per jaar
 • vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar
 • prettige en moderne werkomgeving
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten1. Screening van deelnemingsvoorwaarden. 
 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

 

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (+/- 2u18) 


Via geïnformatiseerde testen (dossiertest + test numeriek redeneren) worden volgende competenties gemeten: ‘informatie analyseren’, ‘problemen oplossen’ en ‘numeriek redeneren’. 

Je dient voor deze test geen minimum score te behalen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 16 kandidaten met de hoogste scores toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 


2.2. Event 2: Interview + schriftelijke proef (+/- 1 u + 60 min. voorbereidingstijd):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef en voldoende tijd om die voor te bereiden. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden rond midden december 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je via het vorige event werd toegelaten tot deze proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening: interview + schriftelijke proef. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 9 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Kevin De Mesmaeker - Consultant HR Services
Tel.: 02/740.78.11
E-mail: kevin.demesmaeker@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures