Heb je een sterk analytisch en kritisch denkvermogen? Ben je een goede communicator: luisteren, synthetiseren en structureren van gedachten, presenteren voor een groep, overtuigen en onderhandelen zijn een tweede natuur voor jou? Heb je uitstekende interpersoonlijke vaardigheden en veerkracht? Teamwork stimuleert je en je beheert je taken op onafhankelijke manier?

Dus... Kom ons multidisciplinair team van federale auditoren versterken!

Wij zijn een professionele en moderne auditorganisatie die als opdracht heeft om - aan de overheid en bij uitbreiding de maatschappij- zekerheid te verschaffen over de kwaliteit van de producten en diensten die door alle federale administraties worden geleverd. Onze ambitie - door relevante en innovatieve analyses, adviezen en aanbevelingen - is om een substantiële bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de werking en de klantgerichtheid van de federale overheid. 

Het is in deze context dat je als interne auditor, zal samenwerken en auditopdrachten uitvoeren.  

 • In samenwerking met de leden van het auditteam voer je een auditopdracht uit aan de hand van de binnen de Federale Audit geldende methodologieën, praktijken, normen en instrumenten.
 •  Je verzamelt en analyseert informatie over de geauditeerde organisaties, de geldende regelgeving, de uitgewerkte processen, enz. als voorbereiding op auditopdrachten. Je identificeert de risico's en de genomen maatregelen ertegen.
 • Op basis van interviews, diverse tests, rigoureuze gegevensanalyses, gerichte tweetalige ontmoetingen met klanten, identificeer je belangrijke informatie, trends en anomalieën, leg je verbanden met de geanalyseerde processen en formuleer je de eerste vaststellingen en conclusies die je in het ontwerp-auditrapport opneemt.
 • Je legt deze opmerkingen en eerste conclusies voor aan de leden van de geauditeerde organisaties en leidt de discussies en de tegensprekelijke debatten . Vervolgens stel je de eindconclusies en aanbevelingen van de auditopdracht op.
 • Je investeert in de ontwikkeling van je vaardigheden en kennis, onder meer op het gebied van audit en de werking van de federale overheid, nieuwe managementtechnieken en technologische evoluties.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van het functioneren van onze eigen dienst.

Meer info over de jobinhoud?

Schoubs Ann - Verantwoordelijke Interne Audit
Contactpersoon Interne Auditdienst
Tel.: (0478) 87 26 06
E-mail: ann.schoubs@audit.fed.be  

Er zijn 2 plaatsen bij de Federale Interne Auditdienst (Kruidtuinlaan 50 b 157 te 1000 Brussel), die afhangt van FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 
Momenteel vormen we een team van 24 gekwalificeerde en multidisciplinaire auditoren, die binnen ons audituniversum instaan voor operationele audits (governance, HR, change management etc.), financiële en IT-audits, fraude-audits, project- en conformiteitsaudits. Dit kunnen Zekerheidsverstrekkende en/of advies verlenende opdrachten zijn. De ontwikkeling van onze medewerkers staat voor ons centraal, wij willen onze status als gegeerde werkgever, als talentenvijver, bevestigen door een kwalificerende, stimulerende en creatieve werkomgeving aan te bieden.

Wij staan tijdens de jobbeurs klaar om een antwoord te geven op al jouw vragen! Breng ons dus zeker een bezoekje.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je bent een goede communicator. 

 

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in een tweetalige omgeving en je beschikt over een goede kennis van het Frans. De literatuur eigen aan audit, opleidingen, conferenties, ... zijn in het Engels, je moet dus eveneens over een goede kennis van het Engels beschikken.  
 • Je hebt een basiskennis van projectgericht werken.
 • Je hebt een basiskennis van analyseren en engineering van processen.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. 
   

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').2. Voorwaarden startbaanovereenkomst


Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (12 maand) als Interne Auditeur (niveau A) met de bijhorende weddeschaal (NA11).
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 37.347,00 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, gedeeltelijke tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar
 • telewerkmogelijkheden.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectietesten

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

In functie van het aantal ontvangen kandidaturen kan een eventuele pre-screening op basis van CV worden voorzien. Wij vragen je dan ook om jouw CV zo gedetailleerd mogelijk in te vullen.

De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.


2. Functiespecifieke screening


Interviews:

Op 3 mei wordt een eerste interview voorzien dat voornamelijk je motivatie, je parcours, je interesse voor de functie en je affiniteit met het domein evalueert.

De weerhouden kandidaten na deze dag zullen worden uitgenodigd voor een tweede interview bij de Interne Federale Auditdienst. Tijdens dit gesprek worden de generieke en technische competenties geëvalueerd.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren kan tot en met 10 april 2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon (zie 'Contactgegevens'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over diversiteit?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens

Contactpersoon bij de organisator van de selectieprocedure
Caroline BONAMI, Auditor
Tel. : 0470/665178
E-mail : caroline.bonami@audit.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures