• Je staat de centrumdirecteur bij in het beheer en de coördinatie van het centrum. Je bent lid van de directie. Je tekent in samenspraak met de directie de beleidslijnen uit, legt de prioriteiten en de doelstellingen vast.
 • Je bent diensthoofd van een toegewezen dienst en maakt hierbij optimaal gebruik van de budgettaire, menselijke en materiële middelen. Je organiseert, plant en coördineert de werkzaamheden van deze dienst in overleg met de centrumdirecteur.
 • Indien je verantwoordelijk bent voor de materie personeelsbeleid en- beheer ondersteun je de centrumdirecteur bij het inzetten, evalueren, motiveren van medewerkers. Je stelt als coach alles in werking en geeft raad aan je team om bij te dragen tot hun algemene ontwikkeling.
 • Indien je verantwoordelijk bent voor de materie veiligheid, sta je in voor de actieve en passieve veiligheid binnen het centrum. Je geeft ook rechtstreeks leiding aan het veiligheidspersoneel.
 • Indien je verantwoordelijk bent voor de materie bewoners, sta je in voor de ondersteuning van de bewoners en de coördinatie van de hierbij betrokken diensten. Samen met de centrumdirecteur ben je verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de internationale reglementen, de wettelijke normen en de gedragscode opdat juridische bijstand, sociale en medische verzorging, de ontspanning en ontwikkeling van en voor elke bewoner gewaarborgd blijft.
 • Indien je verantwoordelijk bent voor de materie operationele werking formuleer je voorstellen, stel je planningen op, bepaal je de prioriteiten, organiseer je de taken en zorg je voor de opvolging.
 • Indien je verantwoordelijk bent voor de materie logistiek voorzie je in de logistieke behoeften van het centrum zodat een kwaliteitsvolle opvang en een maximale bescherming van het personeel en de bewoners gegarandeerd wordt.

Afhankelijk van jouw vaardigheden en volgens de noden van de dienst, wordt bepaald voor welke materie(s) je wordt ingezet.

Samen met de andere adjuncten ben jij beurtelings van wacht (minimum 1 week op de 5 in samenspraak met de andere leden van de centrumdirectie). Dit houdt in dat je tussen 9u en18u aanwezig bent in het centrum en je 24/24 uur bereikbaar en beschikbaar bent om ter plaatste problemen op te lossen en dringende beslissingen te nemen. Natuurlijk word je voor deze wachtprestaties financieel vergoed.

Opgelet! Om tewerkgesteld te worden in de gesloten centra dien je te beschikken over de Belgische nationaliteit en medisch geschikt verklaard te worden.

Meer info over de jobinhoud?
Lin Cooremans - Selectie en Rekrutering
Contactpersoon Dienst Vreemdenlingenzaken 
Tel.: 02/488 97 05
E-mail: SelRec-DVZOE@ibz.fgov.be
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. hetCommissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz. Samen vormen zij één front in het humaan én rechtvaardigvreemdelingenbeleid.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen. DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen zo een sterk gegeven in de strijd tegen illegale immigratie.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Bekijk ook de filmpjes over DVZ en de gesloten centra.

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand-en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een openorganisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken, Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie-& ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling). 
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jecontinu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
Technische competenties
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ze wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 • Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal en andere talen.
 • Je hebt ervaring in het leidinggeven en het coachen van medewerkers.
 • Je bent stressbestendig en staat stevig in je schoenen.

Deelnemingsvoorwaarden


De kandidaten moeten uitdrukkelijk ten laatste op 15/07/2022 hun "Mijn Dossier" account invullen en aan volgende deelnemingsvoorwaarden voldoen :
 
 1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de FOD Binnenlandse Zaken en titularis zijn van een graad van niveau B of C.
 2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
 3. Geslaagd zijn voor de eerste reeks van proeven bij Selor(of vrijgesteld zijn van de generieke screening niveau A).
 4. Geslaagd zijn (of vrijgesteld op basis van de brevetten afgeleverd conform de vorige bepalingen) voor de tweede reeks van proeven, de 4 cursussen van minimaal 4 ECTS-punten uit een masterprogramma aan een universiteit of hogeschool of onder voorbehoud van vrijstelling(en) op basis van eerder behaalde brevetten in het kader van een bevorderingsprocedure niveau A, mits akkoord van de directeur P&O.
  OF
  Houder zijn van een master of van een ander diploma dat toegang verleent tot het niveau A, uitgereikt door een universiteit of hogeschool van Europese Economische Ruimte.
 5. Bij de laatste evaluatie geen vermelding `onvoldoende' gekregen hebben.
Opgelet: je dient je deelname aan deze bevorderingsprocedure actief op te volgen via je "Mijn Dossier"-account. 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

SelectiestappenStap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.


Stap 2:  Interview (+/- 1u30 + 1u voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Voor het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden.

Je online-cv in ‘Mijn Dossier’ wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om te slagen, dien je ten minste 50 punten op 100 te behalen.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 16/08/2022 en 21/10/2022 (onder voorbehoud). Via het postvak ‘Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Je kan je alleen inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn, kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 

Meer info?


Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk wordt de rangschikking willekeurig bepaald. 

De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.

Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). 

Syndicale vertegenwoordiging

Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Klachten

Selor hecht zeer veel belang aan de kwaliteit van zijn selecties. 
Mocht je toch niet tevreden zijn over het verloop van de selectie, dan kan je een klacht sturen naar de klachtenbeheerder bij Selor. 
Meer details vind je op de Selor website www.selor.be onder de rubriek “Contact” . 

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:


Procedure 
 • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan 
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis 
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben. 
   
Laad ook vóór de uiterste sollicitatiedatum een officieel, geldig attest op van je handicap. 

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 15/07/2022
 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Dossier
 • via je Selor account solliciteert voor deze bevordering. Selor bezorgt een lijst van ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Kandidaten die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden toegelaten tot de selectie procedure. Indien je nog geen Selor account hebt, kan je deze aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum. (hidden)
OPGELET 
 • De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste datum van sollicitatie).
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon selectieprocedure
Lieselotte Couck - Selectieverantwoordelijke
E-mail: Jobs.NL@ibz.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel

Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures