BELANGRIJKE INFORMATIE 

De selectie voor overgang naar de graad van assistent (niveau C) omvat verplicht twee gedeelten: een algemeen gedeelte en een bijzonder gedeelte.

Het bijzonder gedeelte georganiseerd voor de graad van assistent is opgenomen in dit reglement.
 • Dit deel zal vanaf midden juni 2022 (onder voorbehoud) georganiseerd worden.

Binnen de graad van assistent bestaan er verschillende functiebeschrijvingen: assistent dossierbeheer en assistent administratieve ondersteuning. Hieronder een overzicht van een aantal van de hoofdtaken binnen deze functies:

Als assistent dossierbeheerder:

• Je werkt mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers, in één of meerdere fases van de procedure teneinde bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van je (sub)afdeling/sectie.
• Je staat in voor de analyse van dossiers, je formuleert conclusies over de oriëntatie of de te geven gevolgen en legt deze voor aan de bevoegde persoon.
• Je beantwoordt vragen van rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz. 
• Je staat in voor de kwaliteit van één of meerdere ondersteunende processen teneinde bij te dragen tot de realisering van de operationele doelstellingen van de (sub)afdeling/sectie.
• Je ontwikkelt je eigen expertise en houdt deze op peil.

Als assistent administratieve ondersteuning:

• Je staat in voor de uitvoering van de administratieve taken van je dienst: oa. brieven kopiëren, de briefwisseling behandelen, standaardbrieven en gepersonaliseerde brieven opmaken voor de dienst.
• Je codeert gegevens in elektronische bestanden, je interpreteert gegevens, je kijkt de gegevens na en werkt de gegevensbank bij.
• Je behandelt eenvoudige of routineuze problemen of geschillen. 
• Je zorgt dat de documenten van de dienst juist verwerkt en geklasseerd worden.
• Je beantwoordt vragen van rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz.
• Je ontwikkelt je eigen expertise en houdt deze op peil.


Meer info over de jobinhoud?

Deserranno Stefaan -  griffier-hoofd van dienst

Tel. : +32 9 234 53 82

E-mail : Stefaan.Deserranno@just.fgov.be
Er is 1 plaats van assistent dossierbeheer opengesteld via bevordering bij het vredegerecht Oost-Vlaanderen, kantons Lokeren/Eeklo/Zelzate

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Voor strafzaken, fiscale zaken en problemen van sociaal recht kan u niet terecht bij de vrederechter. De vrederechter staat dicht bij de burger en is daarom ook vlot bereikbaar. Meer informatie over de bevoegdheden vind je hier: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/vredegerecht

De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (de parketten en arbeidsauditoraten). De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, het Sociaal Strafwetboek, het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering en de bijzondere wetten. Meer informatie over de rechterlijke macht vind je hier (https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde).
Gedragsgerichte competenties
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverleningen onderhoudt constructieve contacten.
• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Niet vereist, wel een troef 
 • Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Alsook wordt uw kennis bevraagd met betrekking tot de entiteit en de functie.
De kandidaten moeten uitdrukkelijk ten laatste op 1 juni 2022 hun "Mijn Dossier" account invullen en aan volgende deelnemingsvoorwaarden voldoen : 
 1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de rechterlijke orde en titularis zijn van een graad van niveau D.
 2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
 3. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau C (ex niveau 2) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A, B of C
  OF
Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau C.  Exhaustieve lijst met de benamingen van de studies geldig voor de vrijstelling van het algemeen gedeelte voor de overgang naar niveau C van toepassing op de openbare diensten beheerd bij Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel:
 • getuigschrift uitgereikt na het slagen “met vrucht” van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
Opgelet: je dient je deelname aan deze bevorderingsprocedure actief op te volgen via je "Mijn Dossier"-account. 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

Selectiestappen


Stap 1: Screening van deelnemingvoorwaarden 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Interview (+/- 30min)

Om praktische redenen kan deze proef op afstand georganiseerd worden. Indien dat het geval is, zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Daarnaast wordt ook kennis m.b.t. de entiteit en de functie bevraagd.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op dit deel.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf midden juni 2022(onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je ten minste 50% behaalt op het interview. 

Rangschikking
De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor het bijzondere gedeelte (= het interview). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk wordt de rangschikking willekeurig bepaald.
De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Er zal een wervingsreserve aangelegd worden die geldt voor alle afdelingen binnen de ondernemingsrechtbank Antwerpen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Klachten
Selor hecht zeer veel belang aan de kwaliteit van zijn selecties.
Mocht je toch niet tevreden zijn over het verloop van de selectie, dan kan je een klacht sturen naar de klachtenbeheerder bij Selor.
Meer details vind je op de Selor website www.selor.be onder de rubriek "Contact" .
 1. De hiërarchische chefs moeten dit reglement mededelen aan de onder hun gezag staande personeelsleden die de deelnemingsvoorwaarden vervullen, met inbegrip van degenen die tijdelijk uit de dienst afwezig zijn.

   
 2. Via je Selor account kan je solliciteren voor deze bevordering. Selor bezorgt een lijst van ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Kandidaten die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden toegelaten tot de selectie procedure. Indien je nog geen Selor account hebt, kan je deze aanmaken.
 • De personen die op basis van hun diploma vrijgesteld zijn van het algemeen gedeelte moeten hun diploma opladen in hun account.
 • Indien je eerder slaagde voor een algemeen gedeelte van een bevorderingsselectie naar het niveau C (of hoger), kijk je best na of dit zichtbaar is bij je ‘mijn screeningsprocedures’ in je Selor account. Indien dat niet het geval is, laad je je attest op in je Selor account (bij ‘Selor certificaten’). 
Bij twijfel of vragen hieromtrent, neem contact op met de selectieverantwoordelijke.

De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste datum van sollicitatie). 

Opgelet, indien je documenten (diploma/attest van slagen) dient op te laden in je Selor account, dien je dit ook voor de uiterste datum van sollicitatie te doen. 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken: 
 • redelijke aanpassingen vragen aan de selectieprocedure. Geef dit aan via ‘Mijn Dossier’, vóór de uiterste sollicitatiedatum, in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...)
 • Procedure
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan 
   Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis 
   Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be
   Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben. 
    
 • Belangrijk: Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest!(anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden).

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be > Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
De aanvragen betreffende inzage of mededeling in afschrift, in toepassing van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur moeten persoonlijk en schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop aan de kandidaat zijn resultaat schriftelijk werd medegedeeld. De buiten deze termijn ingediende aanvragen worden afgewezen wegens kennelijke onredelijkheid (art. 6, § 3, 3° van de wet van 11 april 1994).

Contactpersoon Selor
Fien Orbie - HR Consultant
Tel.:  09 234 42 86
E-mail: werving.selor@just.Fgov.Be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures