Doel van de job

Binnen de bevoegdheidsdomeinen van het agentschap en in samenhang met de richtlijnen van de regering en de bevoegde minister, staat de administrateur-generaal in voor de uitwerking van een strategische visie voor het agentschap, en de coördinatie van de uitvoering, evaluatie en update van het strategisch plan en de operationele plannen.

De administrateur-generaal staat in voor het dagelijks bestuur van het agentschap.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • Verslag uitbrengen aan de minister van Volksgezondheid over de tenuitvoerlegging van de strategie en de operationele plannen
 • Het Directiecomité van het agentschap voorzitten
 • Instaan voor de coördinatie tussen de entiteiten van het agentschap en de transversaliteit tussen die entiteiten bevorderen, evenals tussen de entiteiten en de ondersteunende diensten
 • De hiërarchische leiding van het personeel van het agentschap verzekeren.
Interne relaties binnen de federale overheid: 
 • De rol van gesprekspartner van de regering en de bevoegde minister opnemen en op pro-actieve wijze de medewerking van het FAGG  aan zowel de beleidsvoorbereiding en – uitvoering ten aanzien van de regering en de minister te verzekeren, evenals het anticiperen op en beheer van crisissen, beiden zowel vanuit het FAGG als in samenwerking met  andere overheden bevoegd inzake gezondheid (FOD Volksgezondheid, RIZIV, Sciensano,…).  
 • Nauw samenwerken met alle federale instellingen voor gezondheid (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FAVV, Sciensano, KCE, enz.), evenals andere FOD's of ION’s voor projecten die betrekking hebben op gemeenschappelijke doelstellingen
 • Deelnemen aan het College van ION's. 
Externe relaties bij de federale overheid: 
 • Een overlegstructuur met de verschillende actoren in het werkveld (patiënten, industrietakken, gezondheidszorgbeoefenaars, ziekenhuizen, universiteiten, ...) uitwerken en onderhouden
 • Binnen de adviesorganen (Raadgevend, Transparantie- en Wetenschappelijk comité) de koppeling verzekeren met het geheel van betrokken partijen
 • Betrekkingen onderhouden met de representatieve personeelsorganisaties 
 • Meewerken in de werkgroepen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid
 • Deelnemen aan de werkzaamheden van het Europees netwerk van de bevoegde autoriteiten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen 
 • Het agentschap vertegenwoordigen bij de internationale organisaties (EMA, WHO, Europese Commissie, OESO, enz.).

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 
 • Een visie en een strategisch plan voor het agentschap ontwikkelen met het oog op het realiseren van de missie en opdrachten van het agentschap.
 • In overleg met de minister van Volksgezondheid het strategisch plan uitwerken en jaarlijks een operationeel plan met het oog op de concrete invulling van de strategische beleidslijnen.
 • De uitvoering van die plannen coördineren.
 • In overeenstemming met de bij wet aan het agentschap toevertrouwde bevoegdheden, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, de doeltreffendheid, de kwaliteit en de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten verzekeren.
  • op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (risico’s controleren tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuw product);
  • op het gebied van het in de handel brengen (evalueren of een vergunning kan worden toegekend, gewijzigd of hernieuwd);
  • op het gebied van vigilantie (onderzoek, tijdens het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, om bijwerkingen te beperken of hoe die bijwerkingen kunnen worden voorkomen);
  • de fabricage, de distributie en de aflevering van geneesmiddelen en gezondheidsproducten controleren en erkenningen en certificaten toekennen;
  • een rationeel en veilig gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten verzekeren;
  • aan de minister aanpassingen van het wet- of regelgevend kader voorstellen.
 • Instaan voor het documentenbeheer en de archivering van alle informatie betreffende de opdracht van het agentschap.
 • Aan de overheden adviezen bezorgen i.v.m. de reglementering en bevoegdheden van het agentschap. 
 • Rekening houdend met de beschikbare middelen, in samenwerking met de ondersteunende diensten, een beheer van mensen, middelen en budget waarborgen dat voldoet aan de noden van de organisatie.
 • De medewerkers leiden, motiveren, evalueren en ontwikkelen met het oog op de realisatie van de vastgelegde doelstellingen.
 • Een beleid voor interne controle en continue verbetering uitwerken en invoeren.
Tijdelijke resultaatgebieden: 
 • Een managementplan en een operationeel plan opstellen binnen zes maanden vanaf de aanstelling.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  De heer Xavier De Cuyper
  Tel.: 02 528 44 00
  E-mail: Xavier.decuyper@fagg-afmps.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
Het FAGG heeft als opdracht, vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik, de kwaliteit, de veiligheid,  de doeltreffendheid te verzekeren van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, evenals het nemen van de nodige intiatieven met het oog op de beschikbaarheid; meer bepaald geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische en kruidengeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, magistrale en officinale bereidingen, grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, bloed, weefsels en cellen.
Omvang: 
 • Budget :
  • 97.000.000€
  • Werkingsbudget waarvoor de functiehouder verantwoordelijk is : 78.000.000€.
  • Het FAGG wordt voor ongeveer 20% gefinancierd via de dotatie.  De betalende stakeholders zorgen voor het gros van de inkomsten (80%) via talrijke retributies en contributies.
  • Het FAGG kan een boekhoudjaar niet afsluiten met een batig saldo.  Een eventueel overschot keert terug naar de schatkist en de betalende stakeholders.
 • Personeel :
  • Aantal medewerkers totale organisatie : 536 (waarvan 4 mandaathouders, 100 contractuele medewerkers, en 30 Sciensano).
  • Aantal medewerkers die aan de functiehouder rechtstreeks rapporteren : 11, waarvan 3 mandaathouders.
  • Aantal medewerkers die behoren tot zijn rechtstreekse algemene directie: algemeen ondersteunende diensten en staf algemene directie : 95.
  • Het FAGG telt 329 personeelsleden van niveau A (waarvan 11 contractuele medewerkers) met een groot aantal wetenschappelijke diploma’s. 
 • Andere: 
  • Inspectiepunten: 
   • Aantal voor het publiek opengestelde apotheken: ongeveer 5.000
   • Dierenartsendepots: 5.000
   • Fabrikanten: 165
   • Groothandelaars: ongeveer 350 
   • Groothandelaar-verdelers: 20.
   • Vergunninghouders geneesmiddelen: 700-tal.
   • Vergunning (verschillende aard) verdovende middelen: ongeveer 400
   • Sponsors klinische studies: meer dan 100
   • Biobanken: 282
   • Weefselinstellingen: 95
   • Ziekenhuisapotheken: 160-tal
  • Aantal verpakkingen geneesmiddelen gecommercialiseerd op Belgische markt: ongeveer 10.000
  • Aantal medische hulpmiddelen op Belgische markt: ongeveer 2 miljoen.

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Inzicht in het besluitvormingsproces bij overheidsdiensten.
 • Inzicht in de grote lijnen van de werking van de federale overheid op het vlak van begroting, personeelsbeheer, interne controlemechanismen.
 • Kennis van moderne management- en projectmanagementtechnieken.
 • Kennis van de relevante actoren op het vlak van geneesmiddelen en gezondheidsproducten en constructieve relaties met hen kunnen aanknopen.
 • In staat zijn om een strategische visie te ontwikkelen betreffende de grote uitdagingen voor het beleid rond geneesmiddelen en gezondheidsproducten.
 • Kennis van de principes van crisisbeheer en deze efficiënt kunnen toepassen.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 6 en 7 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Organisatiebetrokkenheid tonen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de organisatie
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector. De jaren gepresteerd als titularis van minstens een graad van rang 13 en/of in de klasse A3 van het federaal administratief openbaar ambt of van een gelijkwaardige graad van rang of klasse binnen de diensten van de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen of van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of van de Franse Gemeenschapscommissie of van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen worden in aanmerking genomen voor de berekening van de zes jaar managementervaring.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op nationaal en/of internationaal niveau m.b.t één of meerdere van de volgende domeinen: de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen vanaf hun ontwikkeling tot hun gebruik (d.w.z. R&D, productie en distributie, commercialisering, informatie en communicatie, wetgeving, crisisbeheer en vigilantie). Meer bepaald:
   • geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met inbegrip van homeopathische en kruidengeneesmiddelen;
   • magistrale en officinale bereidingen;
   • grondstoffen bestemd voor de bereiding en de productie van geneesmiddelen;
   • bloed, cellen en weefsels gemanipuleerd voor therapeutisch gebruik, medische hulpmiddelen.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 192.525,08 EUR (salarisband 6).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 6 en 7. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep ‘geschikt´
 • hetzij in groep ‘niet geschikt´
In de groep « geschikt », worden de kandidaten gerangschikt.  Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep “geschikt”.

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Solliciteren kan tot en met 15/09/2022, uiterste inschrijvingsdatum.
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures