Doel van de job

Zorgen dat de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (Statbel) de draaischijf binnen het Belgisch statistisch landschap wordt door betrouwbaar en relevant cijfermateriaal over de Belgische economie, samenleving en grondgebied te verzamelen, produceren en verspreiden.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • Brengt verslag uit aan de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Is actief lid van het Directiecomité van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en draagt collegiaal bij tot de verwezenlijking van de het strategisch plan, de missie en visie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
 • Werkt actief samen en ontwikkelt de transversaliteit met de andere entiteiten van de FOD.
 • Leidt en coördineert de programma’s en projecten die hem door het Directiecomité worden toevertrouwd.
 • Organiseert een nauwe samenwerking tussen zijn en andere diensten en levert doeltreffende steun aan de  transversale projecten van de FOD waarbij de Algemene Directie Statistiek   betrokken is.
 • Stuurt en coördineert de projecten van de Algemene Directie en stemt af met andere algemene directies en stafdiensten.
 • Leidt de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium
Interne relaties binnen de federale overheid: 
 • Werkt samen met andere entiteiten of federale overheidsdiensten voor projecten en dossiers waarbij het departement betrokken is op grond van de specifieke opdracht van de Algemene Directie
 • Verdedigt het standpunt en de belangen van de algemene directie en van de FOD.
 • Organiseert en structureert de productie van statistieken, in overleg met de belanghebbenden van het Belgisch statistisch systeem (onder andere de Hoge Raad voor de Statistiek, de partners van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, enz.).
Externe relaties bij de federale overheid: 
 • Vertegenwoordigt de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (Statbel) op nationaal en internationaal niveau en draagt de strategische en vernieuwende visie van de Algemene Directie uit door actief deel te nemen aan strategische Europese groepen
 • Verzekert goede contacten met alle stakeholders (consumenten, ondernemingen, lokale, regionale, federale en Europese overheden).
 • Werkt nauw samen met de gewestelijke statistische autoriteiten binnen het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS).

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 
 • In overeenstemming met de strategische prioriteiten van de FOD, een strategische en innoverende visie uitwerken voor de rol van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium als draaischijf binnen het Belgisch statistisch landschap en als strategie-ondersteunende instantie, waarbij de statistische functie ten dienste wordt gesteld van de economische analysecapaciteit van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
 • Bijstaan van de Voorzitter in zijn opdracht en in de uitvoering van het economisch beleid dat hem wordt opgedragen door de regering.
 • Deelnemen aan de uitwerking en de toepassing van de strategie van de FOD.
 • Voorbereiden, toepassen, evalueren en verzekeren van een voortdurende ontwikkeling van de diensten of opdrachten verbonden met de:
  • implementatie van de statistiekwet
  • uitwerking van statistieken over prijzen, industrie, ondernemingen, huishoudens, werkgelegenheid, armoede, grondgebied, ...
  • valorisatie van economische gegevens overeenkomstig de strategische doelstellingen van de FOD
 • Overgaan, overeenkomstig de bepalingen van het art. 109 § 1 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (INR-wet), zoals gewijzigd op 8 maart 2009, tot het verzamelen van de statistische basisgegevens noodzakelijk voor het vervullen van de opdrachten van het INR, met uitzondering enerzijds van de statistieken van de buitenlandse handel, in de Europese Unie en erbuiten, en van de doorvoerstatistieken en anderzijds van de statistieken die de Nationale Bank van België reeds verzamelt uit hoofde van de wet.
 • Bijdragen tot de uitvoering van de opdrachten van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014.
 • Waarborgen, in perfecte overeenstemming met de strategie, van een doeltreffend beheer van personen, middelen en budget, rekening houdend met de beschikbare middelen en in samenwerking met de verschillende ondersteunende diensten (waaronder P&O, ICT, Budget en Beheerscontrole, Communicatie).
 • Sturen, motiveren, evalueren en verzekeren van de mogelijkheden tot ontwikkeling, in een gunstig kader, van de directe medewerkers met het oog op de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen.
 • Initiëren en ondersteunen van de noodzakelijke projecten tot vereenvoudiging en verandering binnen en buiten de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.
 • Vertegenwoordigen van België bij de nationale en internationale instanties in het kader van zijn opdracht.
 • Een centrale rol opnemen binnen de digitale strategie van de overheid, op basis van de knowhow van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium op het gebied van gegevensverwerking, haar kennis van beschikbare openbare gegevens en van de toepassing van kwaliteitsnormen.
 • De partnerschappen met academici, onderzoeks- en overheidsinstellingen op het gebied van dataverwerking en dienstverlening versterken ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en beleidsondersteuning.
Tijdelijke resultaatgebied: 
 • Voortzetten van de inspanningen geleverd op het vlak van de administratieve vereenvoudiging van de statistiek.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  Mevrouw Séverine Waterbley
  Voorzitster FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie
  Tel.: 02 277 61 09
  E-mail: Séverine.waterbley@economie.fgov.be 
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
In een Belgische en internationale context die volop verandert, bestaat de missie van de FOD Economie in het:
 • bevorderen van het concurrentievermogen van de Belgische economie;
 • waarborgen van een competitieve en evenwichtige Belgische goederen- en dienstenmarkt binnen de Europese Economische Unie en ééngemaakte Europese markt;
 • bevorderen van de permanente dialoog met de gewesten over economische materies;
 • garanderen van de duurzaamheid van de ontwikkelingen op de goederen- en dienstenmarkt;
 • beschermen van de consumenten en ondernemingen.
Om dit alles te bereiken, dient de FOD Economie de markt doeltreffend te omkaderen, met bijzondere aandacht voor goede relaties tussen alle economische actoren, een perfecte kennis van de economische structuren, relevante statistieken en grondige analyses van de beschikbare macro-economische gegevens.

De FOD Economie helpt op die manier de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België, binnen de bredere Europese economische context.

Daarbij heeft de FOD Economie bijzondere aandacht voor het specifieke karakter van de kleine- en middelgrote ondernemingen waarvoor de FOD alles in het werk stelt om het ondernemerschap te stimuleren en nieuwe initiatieven aan te moedigen.

Omvang: 
 • Aantal medewerkers:   336 verspreid over Brussel en 4 regionale centra (Gent, Antwerpen, Luik, Charleroi) ;
 • Jaarlijks werkingsbudget van de Algemene directie: +/- 24 miljoen €.

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Kennis van en inzicht in moderne managementtechnieken in grote (diensten) organisaties
 • Inzicht in het politiek besluitvormingsproces
 • Grondige kennis van het juridische kader van de statistiekproductie (wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, wet betreffende de openbare statistiek, de INR-wet, het samenwerkingsakkoord betreffende het IIS,  Europese reglementeringen over de statistiek, privacy,...).
 • Kennis van de Belgische en Europese/internationale statistische systemen en van de werkwijze van de partners (IIS, INR, Eurostat,…).
 • Over een goede kennis beschikken van de principes van de Praktijkcode van het Europees Statistisch Systeem.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op nationaal en/of internationaal vlak in de ontwikkeling van strategieën op het domein van statistiek.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd : 164.677,65 EUR (salarisband 5).

Functiewagen en diverse voordelen.

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren 
 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.
U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie. 
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 

OPGELET: 
 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.
Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 
 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5.

Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:
 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Solliciteren kan tot en met 11/07/2022, uiterste inschrijvingsdatum. 
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account. Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures