Doel van de job

De Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie staat in voor het definiëren en implementeren van een afgestemd personeelsbeleid, inclusief inzake de organisatiemateries met betrekking tot de HR-processen binnen de FOD Financiën, in lijn met het globale beleid van de Federale Overheid, en in nauw overleg en samenwerking met het lijnmanagement. Hij coördineert en volgt de dagelijkse werking van de dienst op met het oog op de correcte uitvoering van zijn kernopdrachten.

Als manager is de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen vooropgesteld in het strategisch plan van de organisatie en toegekend aan de Stafdienst Personeel en Organisatie evenals voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen.    
Als lid van het Directiecomité draagt hij mee de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het vooropgestelde (politieke) beleid en het behalen van de doelstellingen op het niveau van de FOD Financiën.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 
 • Rapporteert aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën met betrekking tot de uitvoering van het strategisch plan;
 • Maakt deel uit van het Directiecomité en draagt zo bij tot de realisatie van de vooropgestelde strategische en operationele doelstellingen en het beleid op het niveau van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de hoofden van de diensten van de Stafdienst Personeel en Organisatie, gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie en de beleidscel van de Minister van Financiën;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie, met de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie en de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties, met het oog op de implementeerbaarheid van het HR-beleid, het effectief operationaliseren ervan en de optimale aanwending van de beschikbare personeelsmiddelen ;
 • Verzekert de samenwerking tussen de Stafdienst Personeel en Organisatie met de Algemene Administraties, de andere Stafdiensten en de Diensten van de Voorzitter van de FOD Financiën, door de coördinatie van de activiteiten van hun respectievelijke Business partners P&O, met het oog op de implementeerbaarheid van het HR-beleid, het effectief operationaliseren ervan en de optimale aanwending van de beschikbare personeelsmiddelen;
 • Verzekert de omkadering van de managers inzake personeelsmateries en organisatiemateries met betrekking tot HR-processen;
 • Ondersteunt en werkt nauw samen met de cel 'Beheerscontrole' en de 'ICT-business partner' in functie van de vooropgestelde doelstellingen binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie en in lijn met het betreffende beleid op het niveau van de FOD Financiën.
Interne relaties binnen de federale overheid: 
 • Maakt deel uit van Beheerscomité van PersoPoint en draagt bij aan het vaststellen, het realiseren en het opvolgen van de strategische en operationele doelstellingen van PersoPoint, aan wie de uitvoering van een deel van de operationele taken met betrekking tot sommige HR-processen voor rekening van de FOD Financiën werd toevertrouwd;
 • Werkt samen met de FOD BOSA, inzake selecties en opleidingen van personeelsleden van de FOD Financiën;
 • Werkt actief mee aan de creatie, de evaluatie en de opvolging van een beleid dat gekoppeld is aan de praktijk en de HR-processen binnen de federale administratie, met name door zijn rol binnen het netwerk van de Directeurs P&O van de federale administraties;
 • Werkt meer in het algemeen samen met de FOD BOSA, Medex, Empreva,…;
 • Werkt samen met de andere betrokken FOD's/POD's voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen.
Externe relaties bij de federale overheid: 
 • Vertegenwoordigt de FOD Financiën in haar betrekkingen met andere actoren inzake P&O-beleid binnen de overheid (federaal en andere bestuursniveaus), overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën dienaangaande;
 • Vertegenwoordigt de FOD Financiën ten overstaan van de syndicale partners, overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën dienaangaande;
 • Vertegenwoordigt, in voorkomend geval, de FOD Financiën op vlak van HR-beleid bij andere netwerken en nationale en internationale organisaties.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 
 • Bijdragen tot de ontwikkeling en de realisatie van het strategisch plan met het oog op de realisatie van het beleid en de beleidsprioriteiten van de Minister van Financiën;
 • Verzekeren van de operationalisering van het P&O-deel in het strategisch plan binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie op basis van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en voorkomend bijsturing van het 'eigen' operationeel plan;
 • Actief deelnemen aan de voorbereiding, evaluatie en voorkomend bijsturing van het 'algemene Personeel en Organisatie beleid van de Federale Overheid' binnen het netwerk van de Directeurs P&O van de federale administraties;
 • Aansturen van de operationele (lijn) diensten, als manager en binnen de perken van de toegekende middelen, teneinde deze opdrachten effectief, efficiënt en kwaliteitsvol uit te voeren:
  • Bepalen en voeren van een modern personeelsbeleid met name inzake de organisatiemateries met betrekking tot de HR-processen, in functie van de behoeften van de verschillende entiteiten en stafdiensten (evenals de ontwikkeling van de initiatieven en instrumenten die daartoe noodzakelijk zijn), onder andere inzake:
   • Personeelsplanning, werving en selectie;
   • Opleiding en persoonlijke ontwikkeling (met name het globaal ontwikkelingsplan en loopbaanbegeleiding) ;
   • Competentie- en loopbaanbeheer en kennismanagement;
   • Verloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden;
   • Mobiliteit.
  • Verzekeren van een adequaat beheer van de personeelsdossiers, in partnerschap met PersoPoint;
  • Bepalen van een afgestemd beleid voor de FOD Financiën inzake diversiteit en welzijn op het werk en de ondersteuning en opvolging van de toepassing ervan verzekeren;
  • Verzekeren van open, constructief en dynamisch sociaal overleg;
  • Verzekeren van de administratieve, logistieke, juridische en persoonlijke ondersteuning (inzake personeelsmateries en organisatiemateries met betrekking tot HR-processen) van de leidinggevenden in hun rol als manager.
 • Coördineren van activiteiten van de Business partners P&O van de verschillende lijn- en andere stafdiensten volgens de doelstellingen eigen aan deze diensten en in lijn met het globale P&O-beleid van de FOD Financiën;
 • Organiseren en aansturen - als manager en eerste evaluator in het kader van de gedefinieerde matrixrelaties - van de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC) op het niveau van de Stafdienst Personeel en Organisatie en het organiseren, evalueren en voorkomend bijsturen van de vereiste interacties tussen deze dienst en de lijndiensten met het oog op de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen. De dienst Operationele Coördinatie en Communicatie is verantwoordelijk voor:
  • Begeleiden en ondersteunen van het management bij het definiëren en opvolgen van de uitvoering van de organisatie- en moderniseringsstrategie;
  • De communicatie-initiatieven eigen aan de Stafdienst Personeel en Organisatie met in acht name van het communicatiekader en -strategie van de FOD Financiën.
 • Resultaatsgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Stuwen van de noodzakelijke veranderingstrajecten specifiek op vlak van personeelsmaterie en de organisatiematerie met betrekking tot de HR-processen (in nauwe samenwerking en afstemming met de Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie en de betreffende dienst Operationele Coördinatie en Communicatie (OCC)) van de diverse projecten van de FOD Financiën;
 • Aansturen van de eigen medewerkers met het oog op de realisatie van de noodzakelijke veranderingen, door het vervullen van het sponsorschap en de actieve deelname aan de stuurgroepen van de specifieke projecten van de Stafdienst Personeel en Organisatie.
Tijdelijke resultaatgebieden: 
 • Implementeren, opvolgen, evalueren en voorkomend bijsturen van het programma “PersoPoint 2.0” teneinde de optimalisatiedoelstellingen, vastgelegd in het administratief beheer van de HR-processen van de FOD Financiën, te bereiken, in samenwerking met de FOD BOSA en de andere leden van het Beheerscomité van PersoPoint;
 • Implementeren, opvolgen, evalueren en voorkomend bijsturen van het programma “Finances Ways of Working 2.0” (hybride werken als gevolg van de pandemie covid19) binnen de FOD Financiën, in samenwerking met Stafdienst Begroting en Beheerscontrole en de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  De heer Hans D’HONDT
  Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën
  Tel.: 0257/66921
  E-mail: hans.dhondt@minfin.fed.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be
Door het uitvoeren van zijn kernopdrachten draagt de FOD Financiën bij tot het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en onderneming en bouwt hij mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving. De FOD Financiën is transparant, past de fiscaliteit correct toe en zorgt voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

De FOD Financiën staat in voor verschillende opdrachten:
 • een tijdige en juiste heffing, inning en invordering van de belastingen;
 • de optimale financiering van de staat met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie;
 • de rechtszekerheid van de juridische omloop van goederen door het verstrekken van patrimoniumdata;
 • toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van elke vorm van fraude en misdrijven binnen zijn bevoegdheidsdomeinen;
 • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.
Vier waarden staan centraal bij de FOD Financiën en bij de uitvoering van zijn kernopdrachten. Zijn medewerkers zijn dienstbaar, correct, integer en gedreven. De FOD Financiën voert zijn kernopdrachten uit met belang voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Omvang:

Omvang van de organisatie 
 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën:  18.410 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Stafdienst Personeel en Organisatie:  389 VTE
Budget
 • Totaal functioneringsbudget van de Stafdienst Personeel en Organisatie: 44.050.000 €
 • Eigen werkingsbudget: 18.485.000 €

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • een goed inzicht hebben in de problematiek eigen aan het HR beheer van een grote organisatie met gedecentraliseerde entiteiten;
 • een goed inzicht hebben in de principes van het administratief, geldelijk en syndicaal statuut van de Federale Overheid aangepast aan de FOD Financiën ;
 • een goed inzicht hebben in het politieke besluitvormingsproces;
 • een goed inzicht hebben in de reglementaire, sociale en politieke context van het personeel en de organisatie binnen de Federale Overheid;
 • een goede kennis hebben van en inzicht hebben in de ontwikkelingen inzake HR-managementtechnieken en veranderingsbeheer.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT

Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken 
 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving 
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving 
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen 
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia 
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je 
 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (Op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over minimum 5 jaar professionele ervaring te beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account). Onder nuttige professionele ervaring wordt een ervaring verstaan in één of meerdere van de volgende domeinen :
  • het beheer van Business Process Re-engineering (BPR) in human resources;
  • het definiëren en implementeren van een HR-proces zoals personeelsplannen, rekrutering, promoties, opleidingen, carrièrebegeleiding, arbeidsvoorwaarden, enz.;
  • organisatieontwikkeling (realiseren van een nieuwe organisatiestructuur, de aanstelling van het personeel, enz.);
  • het realiseren van een geïnformatiseerd HR-systeem;
  • het definiëren en realiseren van een beleid voor het beheer van competenties;
  • het definiëren van een remuneratiebeleid;
  • het beheer van relaties met de sociale partners (organiseren van syndicale raadplegingen, syndicaal overleg en syndicale onderhandelingen over alle aspecten van het HR-beheer).

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?

Als een diploma vereist is: 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd : 161.453,14 EUR (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie/staffunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren 
 • van het slagen van een test Art. 11 bis die betrekking heeft op de kennis van de tweede landstaal, aangepast aan een taak die de eenheid van de rechtspraak moet verzekeren;
 • EN van het slagen van een test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.
U heeft er bijgevolg baat bij om u zo snel mogelijk voor de taaltest in te schrijven, bijvoorbeeld parallel met de selectie, teneinde uw dossier te vervolledigen en om tijdig te voldoen aan de taalvereisten gerelateerd aan deze functie. 
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken. 

OPGELET: 
 • U dient eerst de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak af te leggen en te slagen (Art. 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (Art. 10 bis). U dient noodzakelijkerwijs deze volgorde te respecteren.
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze testen.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan u deze dadelijk opnieuw afleggen zonder competentie-ontwikkelingsperiode.
  • Als u niet slaagt voor het Art. 10 bis (evaluatietaak), kan u de test niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen.
Vrijstellingen: 
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven. 
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen. 
Inschrijving: 
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies : 
 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. "artikel 11 bis" of "artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
   
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel 
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus: 
 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef. 
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure
Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden) 
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld: 
 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd. In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
Solliciteren kan tot en met 28/06/2022, uiterste inschrijvingsdatum.
 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel
 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid? 
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.
Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures