Ben je gepassioneerd door de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid? Wil je hiertoe zelf een actieve bijdrage leveren? Heb je interesse in een job met veel afwisseling, zowel op inhoudelijk als uitvoerend vlak? Wil je graag een coördinerende rol combineren met concrete inspecties?  Dan ben jij mogelijk de diegene die we zoeken!

De Federale Milieu-Inspectie is op zoek naar een Coördinator-Inspecteur voor de cel Inspectie chemicals stoffen en Productbeleid.

Tijdens de inspecties van het team wordt de conformiteit nagegaan van op de Belgische markt gebrachte goederen, voor wat betreft de verplichtingen opgenomen in o.a. de EU-verordeningen REACH, CLP, PIC, POP, en de productnormregelgevingen onder de Wet Productnormen.

Zie https://www.health.belgium.be/nl/controles-op-chemische-stoffen, en https://www.health.belgium.be/nl/controles-op-producten, https://echa.europa.eu/nl .

 

Deze cel bestaat uit een 9-tal inspecteurs verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel die instaan voor de inspecties van economische actoren (winkels, bedrijven, importeurs,…) om te verzekeren dat de ondernemingen de bepalingen inzake het op de markt brengen van producten naleven en dat alleen conforme producten op de Belgische markt gebracht worden.

 

Je voornaamste taken bestaan uit:

 • Je coördineert een team en stuurt de inspecteurs ervan direct aan (individuele opvolging van doelstellingen, het opvolgen van HR aspecten, uitvoeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken, ontwikkeling van de medewerkers, enz.);
 • Je bewaakt de uitvoering van de doelstellingen van het team en de kwaliteit van de uitgevoerde acties;
 • Je staat in voor de globale rapportage van de celactiviteiten;
 •  Je draagt actief bij tot het optimaliseren van de werking van de inspecties en je zoekt naar verbetermogelijkheden;
 • Je werkt mee aan de opmaak, de uitvoering en het opvolging van de campagnes van het jaarlijks inspectieplan voor wat de cel betreft;
 • Je werkt controleacties en geharmoniseerde procedures uit;
 • Je overlegt vlot met interne beleidsdiensten die instaan voor de regelgeving en je onderhoudt contacten met externe partners (FODFIN - Douane, FOD Economie, Gewesten,…);
 • Je organiseert en coördineert de celvergaderingen;
 • Je voert zelf regelmatig inspecties uit (+/- 30% van je tijd), alleen of met de collega’s, en stelt zelfstandig inspectierapporten en processen-verbaal op;
 • Je beheert de ECHA-dossiers in verband met het niet-beantwoorden door Belgische bedrijven van ECHA-besluiten, of het ongeldig verklaren van registraties na de stopzetting van de productie of invoer van een stof ;
 • Je volgt de projecten van de inspectiedienst (databank inspectie, e-commerce, ICSMS,…) op en zorgt voor de betrokkenheid van je team;
 • Je werkt heel nauw samen met de medewerkers in je team en stemt regelmatig af met het diensthoofd, de andere celcoördinatoren en de collega's op het hoofdbestuur.

 

Te weten :

Je administratieve standplaats is je thuisadres. Je werkt in grote mate van daaruit. Je inspectietaken kunnen zowel bij economische operatoren als online plaats vinden. Cel- of dienstmeetings gaan doorgaans door op het hoofdkantoor evenals overleg met de collega’s van het  hoofdbestuur, naast het gebruik van andere gebruikelijke elektronische communicatiemiddelen. De inspecties voer je uit met je eigen voertuig (of openbaar vervoer indien mogelijk). Je geniet een kilometervergoeding bij gebruik van je eigen voertuig voor dienstverplaatsingen en van terugbetaling van reis- en verblijfskosten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

 

Chris Van den hole -  Adviseur-Coördinator Federale Milieu-Inspectie

Tel. : 0474/296.140
E-mail :
chris.vandenhole@health.fgov.be

Er is 1 plaats vacant bij de Federale Milieu-Inspectie binnen het Directoraat-Generaal Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5b2 1210 Brussel

 

De Federale Milieu-Inspectie bestaat uit een 30-tal medewerkers verdeeld over 3 inspectiecellen en een centrale cel op het hoofdbestuur. De dienst is bevoegd voor de controles op chemische stoffen, biociden, productnormen, beschermde dier- en plantensoorten (CITES) en illegaal hout.

Er wordt een jaarlijks inspectieplan opgemaakt waarbij de campagnes worden bepaald in overleg met de beleidsdiensten. Er wordt gewerkt op basis van autonomie en verantwoordelijkheid, binnen een welbepaald kader.

https://www.health.belgium.be/nl/de-federale-milieu-inspectie

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.
Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek meer over onze FOD op onze
website of op YouTube.

 

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je verleent advies aan verschillende partners en bouwt op basis van uw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Medewerkers ontwikkelen: Je begeleidt medewerkers in hun groei door gericht feedback te geven over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Stress beheren: Je controleert jouw emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

Mondeling communiceren : je kan gegevens, ideeën en meningen mondeling correct overbrengen, op een gestructureerde manier, al dan niet ondersteund door gepaste non-verbale communicatie (intonatie, houding, expressie, ritme, snelheid, articulatie, oogcontact, …).

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Opgelet!  jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).

 

Niet vereist, wel een troef

 • Interesse in inspectie-opdrachten
 • Goede kennis van het Frans

 • Kennis van het Engels

 • Sterke interesse in de specifieke gecontroleerde materies en domeinen, waaronder meer specifiek REACH

 • Autonoom kunnen werken met een team dat ‘op het terrein’ werkzaam is

 • Rijbewijs B

 • Je kan vlot werken met de meest courante Office applicaties

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:

  • ​​​Bio-ingenieur, Landbouwkunde
  • Dierengeneeskunde
  • Geneeskunde
  • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, biotechnologie
  • Burgerlijk ingenieur opties  : Chemie/Biochemie, Ingenieurswetenschappen Chemie en Materialen, Biomedische technologie
  • Industrieel ingenieur opties: Chemie/Biochemie, Landbouwkunde
  • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet :

 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • of minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring .

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd bent in het niveau en klasse van de vacature, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.


Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van  coördinatie van een team in een technisch en/of wetenschappelijk domein, verdeeld over tenminste 3 van onderstaande taken:

 

 • Begeleiden en coachen van medewerkers
 • Organiseren en of optimaliseren van de dagelijkse werking van het team
 • Vastleggen van individuele doelstellingen en evaluatie van de teamleden
 • Verdeling van taken over de verschillende teamleden
 • Organisatie en werkplanning van een team
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles en opvolgen van de prestaties van de teamleden
 • Organiseren van netwerkvergaderingen en overlegmomenten met het team

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.


Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven in de hoedanigheid van Attaché Senior (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.


Loon

Minimum aanvangswedde: € 50.742,92 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

Functiespecifieke voordelen

• Kilometervergoeding voor dienstreizen gemaakt met uw eigen voertuig

• Verblijfsvergoeding

•Tussenkomst voor internetabonnement thuis en voor aankoop van een smartphone

• Mobiel data abonnement voor smartphone, tablet of laptop

• Laptop en printer

• Veiligheidsuitrusting

• Compensatiesysteem voor 's avonds of in het weekend gewerkte uren (in loon of als recuperatie)

• Bij gebruik van uw eigen voertuig:

    o Winterbanden

    o Gratis omniumverzekering voor dienstreizen

 

Algemene voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • De hoofdzetel is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voorgaande professionele werkervaring uit privésector of als zelfstandige kan gevaloriseerd als geldelijke anciënniteit  indien deze als relevant beschouwd wordt voor het uitoefenen van de functie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

 

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.


Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de Franstalige selectie AFG22401?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.


 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 75 min.)

Deze proef wordt georganiseerd, voor alle kandidaten die overblijven na de vorige stap.

Via een geïnformatiseerde  situationele beoordelingstest  worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • beslissen
 • adviseren

Deze proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van februari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 9 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC proef' van de  selecties AFG22401 en ANG22548.
Als je ook deelneemt aan de Franstalige selectie, zal je de testen van dit event  slechts 1 keer afleggen.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 75min)

Deze proef wordt op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond eind maart 2023 - eerste helft april 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die met het directiecomité de rangschikking opmaakt.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.


Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Je kan solliciteren tot en met 30/01/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud?

Chris Van den hole -  Adviseur-Coördinator Federale Milieu-Inspectie
Contactpersoon FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Tel.: 0474/296.140
E-mail: chris.vandenhole@health.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Tania Van hoorde - Selectiedeskundige
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02/524.93.13
E-mail: selection@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures