Beschik jij over goede IT-skills die je ten dienste wilt stellen van de maatschappij? Hou je ervan om in team te werken, maar kan je ook zelfstandig aan de slag en problemen oplossen? Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar een Junior Windows System Engineer!

Een greep uit het takenpakket van de Junior Windows System Engineer:
 

 • Je installeert en onderhoudt systemen in een Microsoft Windows omgeving in een evolutieve architectuur, in nauwe samenwerking met de ICT-collega's (meestal het Middleware team, het Network team, het Architecture team, het Security team en het Development team).
 • Je zorgt voor de operationele beschikbaarheid van de geïnstalleerde systemen; in dat kader monitor je de prestaties van de systemen om tijdig te kunnen ingrijpen.
 • Je lost incidenten in de Microsoft Windows omgeving op en werkt indien nodig nauw samen met collega's in het Development team.
 • Je beheert de toegangsrechten tot de systeemgegevens. Je bent actief betrokken bij het actualiseren van de veiligheidsprocedures.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de acceptatie en productie van applicaties, packages, ... in nauwe samenwerking met het Development team.
 • Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van Microsoft-technologieën, maar ook die van interne projecten om oplossingen te kunnen bieden die aangepast zijn aan ontwikkelaars en andere gebruikers.
 • Je neemt initiatieven om de omgeving te optimaliseren op het vlak van veiligheid en prestaties.
 • Je neemt deel aan de automatisering van processen (gecentraliseerd beheer, scripting, ...).
 • Je deelt je kennis met de betrokken collega's, hetzij formeel (via documentatie), hetzij informeel.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Er is 1 vacature bij de Stafdienst ICT, van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel).

De stafdienst ICT staat ten dienste van zijn gebruikers om hen te helpen hun doelstellingen te bereiken. Vanuit haar rijke technologische expertise werkt de stafdienst proactief mee aan de ontwikkeling van de meest efficiënte oplossingen om processen voor gebruikers te automatiseren en hen in staat te stellen kwaliteitsvol werk te leveren.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.


Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden:
  • Je bent in staat om de doelgroep op een passende manier aan te spreken en vulgariseert indien nodig
  • Je drukt je duidelijk uit
  • Je bent gestructureerd, beknopt en consistent in je antwoorden

 

 • Je hebt een goede kennis van het merendeel van onderstaande applicaties:
  • Microsoft Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
  • Kennis van beveiliging en netwerkprincipes
  • Microsoft SQL Server: beheer, monitoring van databases
  • Windows Powershell scripting
  • Microsoft Active Directory

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties 'zichzelf ontwikkelen', 'objectieven behalen' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van andere scripttalen vormen een pluspunt (python,...).
 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is kennis van het Frans een pluspunt.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL houder zijn van één van volgende diploma’s ZONDER ERVARING

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

 

OFWEL houder zijn van één van volgende diploma’s: 

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

EN over een relevante professionele ervaring beschikken van minstens 2 jaar binnen het domein ‘Beheer Windows en SQL Server of beheer Active Directory’, verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken: 

  • Realisatie van Windows en SQL Server migratie
  • Ontwikkelen van een SQL-serveromgeving 
  • Automatisering van systeemtaken
  • Monitoring, troubleshooting en optimalisatie van Windows server systemen. 
  • Werken met Microsoft Active Directory
  • Werken met Powershell

 

OFWEL houder zijn van één van volgende diploma’s: 

 • Eén van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
 • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
 • diploma van technisch ingenieur.

EN over een relevante professionele ervaring beschikken van minstens 1 jaar binnen het domein ‘Beheer Windows en SQL Server of beheer Active Directory’, verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken: 

  • Realisatie van Windows en SQL Server migratie
  • Ontwikkelen van een SQL-serveromgeving 
  • Automatisering van systeemtaken
  • Monitoring, troubleshooting en optimalisatie van Windows server systemen. 
  • Werken met Microsoft Active Directory
  • Werken met Powershell

 

OFWEL houder zijn van één van volgende diploma’s: 

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

EN over een relevante professionele ervaring beschikken van minstens 4 jaar binnen het domein ‘Beheer Windows en SQL Server of beheer Active Directory’, verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken: 

  • Realisatie van Windows en SQL Server migratie
  • Ontwikkelen van een SQL-serveromgeving 
  • Automatisering van systeemtaken
  • Monitoring, troubleshooting en optimalisatie van Windows server systemen. 
  • Werken met Microsoft Active Directory
  • Werken met Powershell

 

OFWEL houder zijn van één van volgende diploma’s: 

 • Diploma of getuigschrift van lager secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van het vierde leerjaar van het secundair onderwijs of van het vijfde leerjaar van het buitengewoon secundair beroepsonderwijs
 • einddiploma van lagere secundaire leergangen
 • getuigschrift van beroepsopleiding afgeleverd door de FOREM, de IBFFP, de VDAB, de ADG, door het leger, door een opleidingscentrum van de middenstand of door een opleidingscentrum gesubsidieerd door het Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap of getuigschrift van verworven bekwaamheden, uitgereikt in het kader van de wetgeving inzake het industrieel leerlingenwezen
 • getuigschrift van slagen voor het vierde jaar in een centrum voor alternerend leren en werken.

EN over een relevante professionele ervaring beschikken van minstens 6 jaar binnen het domein ‘Beheer Windows en SQL Server of beheer Active Directory’, verdeeld over ten minste 2 van de volgende taken: 

  • Realisatie van Windows en SQL Server migratie
  • Ontwikkelen van een SQL-serveromgeving 
  • Automatisering van systeemtaken
  • Monitoring, troubleshooting en optimalisatie van Windows server systemen. 
  • Werken met Microsoft Active
  • Werken met Powershell

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A1 kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A1
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A1 en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.


Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau A1. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden, maar wel aan de vereisten op vlak van werkervaring.


Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring betekent werkervaring in het domein van ‘Beheer Windows en SQL Server of beheer Active Directory’ in ten minste twee van onderstaande taken (het aantal jaar ervaring is afhankelijk van het diploma; zie 'deelnemingsvoorwaarden: diploma'). 

 • Realisatie van Windows en SQL Server migratie
 • Ontwikkelen van een SQL-serveromgeving 
 • Automatisering van systeemtaken
 • Monitoring, troubleshooting en optimalisatie van Windows server systemen. 
 • Werken met Microsoft Active
 • Werken met Powershell

 

Vul je cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.


Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.


Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 42057,7 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, wordt je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.


Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.


Stap 3: Specifieke screening - schriftelijke proef (+/- 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een schriftelijke proef worden volgende competenties gemeten: 

 • Informatie integreren
 • Goede kennis van het merendeel van onderstaande applicaties:
  • Microsoft Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
  • Kennis van beveiliging en netwerkprincipes
  • Microsoft SQL Server: beheer, monitoring van databases
  • Windows Powershell scripting
  • Microsoft Active Directory

Deze proef zal plaatsvinden rond midden december (datum onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 4: Specifieke screening - Interview met case (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien ‘stap 3: Specifieke screening -schriftelijke proef’ niet doorgaat, zal deze test deel uitmaken van de gevalstudie in stap 4. In dat geval krijg je vóór het interview een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Indien de schriftelijke proef in ‘Stap 3: Specifieke screening - schriftelijke proef’ wel georganiseerd werd, bestaat ‘stap 4: Specifieke screening - interview' enkel uit een interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond eind midden december 2022 (datum onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond begin januari 2023 (datum onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 4: interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'zichzelf ontwikkelen' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.


Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.


Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Je kan solliciteren tot en met 5 december 2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud?
Bertrand Dockier - Adviseur-Generaal Stafdienst ICT
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 91 53
E-mail: Bertrand.Dockier@economie.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Elien Coppens - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 74 31
E-mail: elien.coppens@economie.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures