Onder de directe leiding van de Voorzitster van het Directiecomité en in samenwerking met alle welzijnspartners binnen de FOD Binnenlandse Zaken, sta je in voor diverse taken:
 
 • Je ontwikkelt maatregelen om over een permanente risicoanalyse te beschikken. Je vermindert risico's met betrekking tot werkmethoden of processen en je doet het nodige om, in geval van nood, de oorzaken van gevaar te verhelpen.
 • Je implementeert de acties en missies voorzien door de wet en opgelegd voor de IDPB.
 • Je coördineert bezoeken en beoordelingen van de werkplek. Je voert een jaarlijkse enquête uit over deze bevindingen en je controleert de onderzoeken rond werkgerelateerde incidenten en arbeidsongevallen.
 • Je stelt na onderzoek en analyse verbeteringen voor m.b.t. het welzijn van de werknemers en voldoet hierbij aan de wettelijke voorwaarden.
 • Je staat in voor de eerste hulpverlening en voor de uitwerking van de procedures die moeten gevolgd worden bij ernstig en onmiddellijk gevaar.
 • Je onderhoudt goede relaties en contacten met de veelvuldige gesprekspartners zoals werknemers, sociale partners, welzijnsactoren, interne en externe organisaties en interne directies en diensten.
 • Je bent het hoofd van de dienst Fysische Controle van de FOD Binnenlandse Zaken volgens de bepalingen van artikel 23.1.3.1 van het ARBIS. 
 • Je zorgt voor het dagelijks beheer van de dienst en de evaluatie en ontwikkeling van de medewerkers.
 • Je stelt het globaal preventieplan en het jaaractieplan van de werkgever op. Je schrijft rapporten voor de directies, rekening houdend met het wetgevend kader en de regelgeving gedefinieerd in de welzijnscodex op het werk.
 • Je neemt actief deel aan het Hoog overlegcomité, de Basisoverlegcomités en andere comités die verband houden met het welzijn van de medewerkers.
 • Je bent permanent op de hoogte van de evoluties op vlak van wetgeving en technieken binnen het gebied van preventie en welzijn op het werk. Je staat ter beschikking van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers voor alle vragen die rijzen in verband met de toepassing van de wet en de codex.


Meer info over de jobinhoud?
Philippe Rosseel
Directeur Interne Ondersteuningsdienst FOD Binnenlandse Zaken 
Tel.: 02/488 12 00
E-mail: Philippe.Rosseel@ibz.be
 
Er is 1 plaats bij de dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB), van de FOD Binnenlandse Zaken (Leuvenseweg 1 -1000 Brussel).

Als hoofd van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB) coördineer je het welzijnsbeleid op het werk op het gebied van veiligheid op het werk, ergonomie van werkstations, hygiëne van werkplekken en psychosociale aspecten van de medewerkers.

Je komt als leidinggevende aan het hoofd te staan van een team van 2 preventieadviseurs niveau 1 en een administratief deskundige. Binnen de dienst opereert een team van 4 preventieadviseurs psychosociale aspecten waarmee je systematisch overleg pleegt vanuit de zorg voor een coherent welzijnsbeleid.

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPB) valt voor zijn administratieve werking onder de Interne Ondersteuningsdienst. Inhoudelijk is de IDPB onafhankelijk en rapporteert zij rechtstreeks aan de Voorzitster van het Directiecomité.
De IDPB staat de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij in de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en bij alle andere preventiemaatregelen en –activiteiten.
Het welzijn binnen de organisatie wordt nagestreefd door maatregelen te nemen op zeven domeinen:
 • Arbeidsveiligheid
 • Bescherming van de gezondheid op het werk
 • Psychosociale aspecten van het werk
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de werkplaatsen
 • Maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu.


FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Identiteit & burgerzaken, Digitale innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft hen gericht feedback over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling)
 • Je stelt proactief objectieven, je tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
Technische competenties
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef
 
 • Aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving, is een goede kennis van de andere landstaal een meerwaarde.
 • Je hebt ervaring in het leidinggeven aan medewerkers.
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van licentiaat ingenieur, industrieel ingenieur, architect, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de staat of een van de gemeenschappen ingestelde examencommissie
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2de cyclus van ten minste 60 studiepunten
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
EN
 • Getuigschrift van de aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1
  Je beschikt over een diploma Preventieadviseur niveau 1 zoals bepaald in het KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk
Laad je diploma EN je getuigschrift op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar,  waarvan minstens 2 jaar als preventieadviseur in een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk, verdeeld over ten minste 3 van volgende taken :
 • Adviseren van werkgevers en werknemers om te voldoen aan de verplichtingen van de welzijnswetgeving.
 • Coördineren van activiteiten die nodig zijn voor het creëren van een veilige, gezonde en ergonomische werkomgeving.
 • Bijdragen aan de opmaak van risicoanalyses en het opstellen en het bijsturen van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.
 • Deelname aan de overlegvergaderingen en aan de vergaderingen met de vakbonden met het oog op het verbeteren van de werkomstandigheden en het garanderen van een aangepast preventiebeleid.
 • Opstellen van opvolgingsrapporten inzake veiligheid, preventie en welzijn op het werk en geven van adviezen en aanbevelingen voor een optimale werkomgeving.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via interne mobiliteit moeten niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen van het diploma, maar moeten voldoen voldoen aan de werkervaring en in het bezit zijn van het vereiste getuigschrift.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

Ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd zijn in het niveau en klasse van de vacature, dienen enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. Alle ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling treden in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie. 

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau A3 (Adviseur). Je moet dus:
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring en beschikken over het vereiste getuigschrift.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 62 240,83 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheden tot telewerk
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 dagen recup
 • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid
 • mogelijkheid om relevante beroepservaring uit de privésector te valoriseren
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op BOSA, FOD beleid en ondersteuning, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld. 
Kandidaten die deelnemen op basis van hun benoemingsbesluit, starten een proefperiode van 3 maanden waarin zij en de rekruterende organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien zij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keren ze terug naar hun vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kan onderling beslist worden om de om de overstap definitief te maken. 
Kandidaten die reeds benoemd zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie of promotie.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit + getuigschrift

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit EN het getuigschrift van de aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1.


De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring:

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2,A3 en A4, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22357?
Geef dan in je online cv onder ‘Werkervaring ? Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden ('Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: ‘Vervolg taken en verantwoodelijkheden’. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - interview (ongeveer 80 min.)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 7/12/2022 en 9/12/2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 23 november 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier '. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma en het getuigschrift dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Contactpersoon Selor
Dorien Vermeulen - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/488 16 96
E-mail: Jobs.NL@ibz.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures