Heb jij een passie voor de bescherming van het klimaat, de oceaan en mariene ecosystemen? Ben jij een echte onderhandelaar die de visie van onze FOD wil uitdragen tijdens verschillende overlegmomenten met zowel nationale - als internationale partners? Ben je een gedreven netwerker? Wil je meeschrijven en meedenken over ons beleid? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren voor deze functie!

Het Directoraat-Generaal Leefmilieu is op zoek naar drie enthousiaste medewerkers om de dienst Marien Milieu en de dienst Klimaatverandering te versterken. Er zijn twee functies beschikbaar bij de dienst Marien Milieu en één functie bij de dienst Klimaatverandering. Hieronder kan je de openstaande functies terugvinden met hun bijhorende takenpakket.


Beleidsmedewerker Marien Milieu (Dienst Marien Milieu)

Als beleidsmedewerker voor de dienst Marien Milieu kom je terecht in een enthousiast en dynamisch team dat bijdraagt aan de bescherming van de mariene soorten. Je specifieke taken als beleidsmedewerker zijn:
 • Je staat in voor de opvolging van de aan jou toegewezen projecten en dossiers in samenwerking met alle betrokken actoren. Meer specifiek gaat dit over de opvolging van het Federaal Actieplan Marien Zwerfvuil, de opvolging van de ontwikkelingen op Europees niveau in het kader van de blauwe economie en de opvolging van het dossier ‘Paardenmarkt’ (de munitiestortplaats uit de 1ste Wereldoorlog);
 • Je vertegenwoordigt onze FOD en staat in voor de onderhandelingen binnen enkele OSPAR-werkgroepen, in het bijzonder de werkgroep die focust op menselijke activiteiten die een impact hebben op het marien milieu;
 • Je werkt, samen met je collega's, een milieuvriendelijk proces uit voor de ontmanteling van windturbines in het Belgisch deel van de Noordzee;
 • Je levert, op basis van je eigen expertise die je opbouwt binnen deze functie, input voor de Belgische klimaatadaptatieplannen;
 • Je ondersteunt de dienst bij het uitwerken van hun communicatieplan en - campagnes (zowel intern als extern) in overleg met de dienst communicatie van het Directoraat-Generaal Leefmilieu.

Kandidaten met interesse in juridische taken of een juridisch profiel kunnen, naast het beleidsmatig werk, ook meewerken aan enkele juridische taken:
 • Je formuleert adviezen en beantwoordt juridische vragen die zich stellen binnen de verschillende dossiers van de dienst;
 • Je analyseert en herwerkt de talrijke uitvoeringsbesluiten binnen het kader van de wet Marien Milieu. Deze besluiten hebben onder meer betrekking op de procedure tot opstelling van het Marien Ruimtelijk Plan, het toekennen van de milieuvergunningen en Natura 2000 toelatingen en efficiënte pollutiebestrijding;
 • Je controleert en handhaaft de bepalingen van bovenstaande besluiten;
 • Je vertegenwoordigt de dienst binnen fora met een juridische focus.

Als lid van een zelfsturend team werk je uiteraard ook samen met je collega's voor overkoepelende taken die de hele dienst aanbelangen:
 • Je werkt samen met je collega's aan talrijke activiteiten en opdrachten, zoals de organisatie van conferenties en de uitvoering van publieke raadplegingen;
 • Je neemt deel aan communicatie-acties en sensibiliseringscampagnes van de dienst;
 • Je werkt samen met je collega's aan de opvolging van het Europees en internationaal beleid inzake marien milieu. In dit kader vertegenwoordig je ook de dienst op internationale fora en dit zowel in België als in het buitenland;
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de dienst en gaat hierover in overleg met je collega's.

Meer info over de jobinhoud?

Sophie Mirgaux - Attaché Senior Marien Milieu

Tel. : 0476/86.29.38.

E-mail : sophie.mirgaux@health.fgov.be


Beleidsmedewerker Klimaat (Dienst Klimaatverandering)

Als beleidsmedewerker voor de dienst Klimaatverandering draag je bij aan het opstellen, verfijnen, uitvoeren en beheren van het internationale, Europese en Belgische beleid inzake klimaatverandering.


In het kader van het internationale klimaatbeleid zijn jouw specifieke taken:
 • Je ondersteunt administratief en inhoudelijk het overleg met de gewesten en andere federale departementen;
 • Je verdedigt de Belgische standpunten in de Europese expertgroepen;
 • Je neemt deel aan internationale onderhandelingssessies onder het VN-Klimaatverdrag en de Overeenkomst van Parijs;
 • Je neemt deel aan andere internationale netwerken, partnerschappen en initiatieven en geeft de internationale samenwerking met andere landen mee vorm;
 • Je werkt samen met de Belgische actoren van ontwikkelingssamenwerking rond het verder integreren van de klimaatverandering in hun beleid en concrete projecten;
 • Je volgt de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering op.

In het kader van het Europese klimaatbeleid zijn jouw specifieke taken:
 • Je werkt mee aan de bepaling van de Belgische standpunten voor de uitwerking en onderhandeling van Europese wetgeving en beleid (vb. Fit for 55 package, klimaatwet, Effort Sharing,…);
 • Je verdedigt de federale en Belgische standpunten in het overleg met de gewesten, andere federale departementen en in de Europese Raadswerkgroepen en Comités.

In het kader van het nationaal en federaal klimaatbeleid zijn jouw specifieke taken:
 • Je werkt samen met relevante experts rond de uitvoering van het Europees klimaatbeleid in België;
 • Je zorgt, in samenwerking met je collega's, voor de uitvoering, opvolging en bijsturing van het klimaatbeleid, met inbegrip van het Nationaal Energie- en Klimaatplan, de Belgische lange termijnstrategie en het nationale aanpassingsplan;
 • Je monitort en rapporteert over het Belgische klimaatbeleid aan internationale en Europese instanties;
 • Je biedt ondersteuning aan het Belgische overleg tussen de bevoegde overheden (Nationale Klimaatcommissie) en het betrekken van de stakeholders van het beleid (Klimaattafels);
 • Je doet beleidsvoorbereidend studiewerk over belangrijke hefbomen voor het klimaatbeleid zoals koolstofbeprijzing, sectorieel beleid en het klimaatneutraal maken van België op lange termijn.

Meer info over de jobinhoud?

Peter Wittoeck - Diensthoofd Klimaatverandering

Tel. : 0478/24.13.35.

E-mail : peter.wittoeck@health.fgov.be

 
Er zijn 3 functies vacant, waarvan twee bij de dienst Marien Milieu en één bij de dienst Klimaatverandering binnen het Directoraat Generaal Leefmilieu (DGEM) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Gallileelaan 5/2 - 1210 Brussel). De laureatenlijst van deze functie zal in de toekomst mogelijks ook nog gebruikt worden voor het aanwerven van andere functies binnen de betrokken diensten.


De dienst Marien Milieu is verantwoordelijk voor de opvolging en uitwerking van een aantal strategische dossiers waaronder: mariene ruimtelijke planning, diepzeemijnbouw, handhaving, kaderrichtlijn mariene strategie, kaderrichtlijn water, mariene beschermde gebieden, marien zwerfafval,… Op basis van recente socio-economische en wetenschappelijke ontwikkelingen is het voor onze dienst belangrijk om in de toekomst extra in te zetten op onderstaande topics/dossiers:
 • Het nationaal beleid met als doel een goede milieutoestand te realiseren in het Belgisch deel van de Noordzee. Dit gaat vooral over het uitwerken van opvolging van ‘de Paardenmarkt’ en het in rekening brengen van ecosysteemdiensten bij een duurzame ontwikkeling van ‘blue economy’;
 • Het internationaal oceanenbeleid om bij te dragen aan een duurzaam gebruik en beheer van zeeën en oceanen.
   
Meer informatie kan je hier terugvinden: Marien milieubeleid | FOD Volksgezondheid (belgium.be)


De dienst Klimaatverandering speelt een centrale, constructieve en proactieve rol in het internationale, Europese en nationale beleid gericht op het op een duurzame wijze realiseren van de Belgische internationale en Europese verplichtingen inzake het reduceren van de emissies van de broeikasgassen en de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. We streven er dan ook naar om de wereldwijde temperatuurstijging beneden de 1,5°C boven het pre-industriële niveau te houden en zo de gevolgen van klimaatverandering, die potentieel verwoestend zijn voor de ontwikkeling, de economie en het welzijn van toekomstige generaties, te voorkomen.

We houden hierbij rekening met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling en integreren de doelstellingen van het klimaatbeleid in alle relevante beleidsdomeinen, op alle niveaus en in volle samenwerking met alle betrokken actoren. De dienst is actief op volgende domeinen:
 • De voorbereiding, coördinatie, uitvoering en monitoring van het nationale, Europese en internationale klimaatbeleid;
 • Deelnemen aan internationale samenwerkingsprojecten en - programma's;
 • De Europese emissiehandel (EU ETS);
 • De transitie naar een klimaatneutrale samenleving en economie;
 • Communicatie met alle betrokken actoren, organisaties, de burger, jongeren,… over klimaatverandering.
Meer informatie kan je hier terugvinden: Klimaat | FOD Volksgezondheid (belgium.be)


Het Directoraat - Generaal Leefmilieu (DGEM) zorgt voor de regulering van de milieu - en gezondheidsaspecten van producten, de coördinatie van het Belgische klimaatbeleid, het beheer van de Noordzee, de coördinatie van de Belgische standpunten over milieubeleid en handel in verschillende dier - en plantensoorten.


De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Om daartoe te komen, is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Als je nog meer informatie wil over onze FOD dan verwijzen wij jou graag door naar onze website: www.health.belgium.be
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je eigen expertise.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 
 • Je beschikt over vlotte mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X 2).


Niet vereist, wel een troef
 
 • Aangezien je in een (inter)nationale werkcontext tewerkgesteld wordt is het een meerwaarde als je actief kan deelnemen aan discussies in het Frans en Engels;
 • Je hebt een uitgesproken interesse in de topics van één van bovenstaande functies: klimaatverandering, marien milieu, mariene biodiversiteit en/of mariene ecosystemen;
 • Je hebt ervaring in projectbeheer en opvolging van projecten;
 • Je hebt ervaring met klimaatbeleid, Belgische, Europese en internationale politiek of ontwikkelingssamenwerking;
 • Je kan vlot zelfstandig werken.
 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van een basisopleiding van 2 cycli (bv. licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in één van de volgende richtingen:
  • Bio-ingenieur en landbouwkunde;
  • Biologie, chemie, biotechnologie, biochemie, natuurkunde (fysica), biotechnologie, informatica, wiskunde, geologie en geografie;
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
  • Industrieel ingenieur (alle opties)
  • Politieke - sociale wetenschappen
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (bv. licentiaat/master, handelsingenieur,…) in het domein economie (vb. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie,…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
  • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.
  • Opgelet! Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master met de vermelding dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig is een specifieke ervaring vereist: 

Een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving. 

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij “Screening deelnemingsvoorwaarden” onder de rubriek “Selectieprocedure” en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.


Voor de andere diploma's vermeld in de deelnemingsvoorwaarden is geen specifieke ervaring vereist
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als statutair personeelslid (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
Je plaats van tewerkstelling is Gebouw Gallilee (Gallileelaan 5/2 - 1210 Brussel).

Je werkregime is voltijds.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 40425,48 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren);
 • Voordelige hospitalisatieverzekering;
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de FED+ Kaart/Benefit at Work;
 • Mogelijkheid tot het bekomen van een fietsvergoeding;
 • Allerlei sociale voordelen (sport - en cultuurpremie, tussenkomst voor opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar,…);
 • Beschikken over een laptop;
 • Mogelijkheid tot intekenen op een GSM-abonnement aan voordelig tarief (Proximus);
 • De werkplaats is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Bedrijfsrestaurant aan voordelige prijzen;
 • 12 compensatiedagen per jaar bij voltijdse tewerkstelling, indien de doelstellingen worden behaald, of mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen;
 • 26 verlofdagen per jaar, en sluiting van de burelen tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
 • Glijdende en flexibele werkuren in een 38-uren week;
 • Telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie, tot een maximum van drie dagen per week (afhankelijk van de dienst waar je terechtkomt) en tussenkomst in het internetabonnement (20 euro);
 • Aangenaam werken volgens ‘the new way of working’ in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimtes;
 • Financiële valorisatie van jouw voorgaande werkervaringen volgens het niveau van de job.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Als je nog geen ambtenaar bent, dan word je benoemd nadat je je stageperiode met succes vervuld hebt. 
Als je al ambtenaar bent, treed je in dienst na een proefperiode van 3 maanden. Gedurende deze periode kunnen zowel jij als de rekruterende overheidsdienst beslissen om de samenwerking stop te zetten en keer je terug naar je organisatie van oorsprong. 
Ambtenaren die reeds tewerkgesteld zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘MySelor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘My Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in, in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

 

Stap 2: Functiespecifieke screening


Stap 2.1.: Specifieke screening - PC (+/- 85') 
Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen. Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 32 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden rond midden juli 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 2.2.: Specifieke screening - interview (+/- 60' )

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden tussen midden augustus 2022 en begin september 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 2.2. - interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.
Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 32 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 29/06/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Jade Bracke - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/524.93.16.
E-mail: jade.bracke@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures