• Je leidt de tweetalige directie en je helpt door een goede interne organisatie de klanten – burgers en ondernemingen – zo effectief en efficiënt mogelijk. Je verzekert de interactie tussen zowel de diensten onderling als met de andere directies en je volgt de realisatie van de doelstellingen op.
 • Je betrekt de medewerkers. Je zorgt dat iedereen ideeën en meningen aanbrengt. Je laat conflicten niet aanslepen en pakt ze proactief aan. Je volgt zowel de prestaties als de ontwikkeling van je medewerkers op. Je zorgt voor continue feedback en je volgt ook het systeem van de evaluatiecycli op van je rechtstreekse medewerkers en dit met respect voor de geldende taalwetgeving.
 • Je maakt deel uit van het Managementteam waar de strategische en operationele beslissingen genomen worden en je bent verantwoordelijk voor de organisatie, planning, coördinatie en opvolging van de activiteiten van je directie. Het uitdragen van de visie en de missie van het DGLV staat centraal in je handelen en je rapporteert rechtstreeks aan de Directeur-generaal. Je zal als vertegenwoordiger van de FOD, de standpunten van het directoraat-generaal en de FOD Mobiliteit en Vervoer vertolken en verdedigen in het kader van interne, nationale en internationale vergaderingen en dit binnen jouw bevoegdheidsgebied.
 • Je bent verantwoordelijk voor grote veranderingsprojecten binnen jouw directie, directoraat-generaal en de organisatie. Een van de eerste uitdagingen is het nieuwe organogram van het DG Luchtvaart succesvol implementeren binnen jouw directie en een visie rond de ontwikkeling van de luchtvaart op te bouwen.
 • Je werkt voorstellen uit op basis van de beleidsdoelstellingen in je eigen bevoegdheidsdomeinen en je waakt over de correcte toepassing van de reglementering. Je ondersteunt ook de diensten met je expertise en je draagt zo bij tot de uitwerking en de toepassing van de luchtvaartpolitiek.
 • Je blijft op de hoogte van de evoluties binnen jouw domein. Je doet dit op een proactieve manier en je communiceert dit binnen jouw dienst. Waar nodig begeleid je aanpassingen in procedures, documentatie … naar aanleiding van deze evoluties.
 • Je staat ook aan het stuur van je persoonlijke ontwikkeling en je fungeert als voorbeeld voor levenslang leren.
 • Je werkt in een drietalige omgeving (Nederlands, Frans, Engels), waar veel documenten opgesteld zijn in het Engels.
 • Je treedt  op als back-up van de Directeur-Generaal bij afwezigheid en je voert (bepaalde) taken ad interim uit  . Binnen dit kader behandel je dringende dossiers, beheers je crisissen en zorg je voor een continuïteit.  Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat je moet optreden als back-up voor de andere DG’s of Stafdiensten bij afwezigheid en in geval van crisissituaties.

   
Meer info over de jobinhoud?
Koen Milis - Directeur-generaal Luchtvaart
FOD Mobiliteit en Vervoer


Tel.: +32 2 277 43 50
E-mail: koen.milis@mobilit.fgov.be


Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.
Er zijn 4 plaatsen bij het Directoraat-generaal Luchtvaart, van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56; 1210 Brussel) binnen de volgende diensten:

De Directie Strategy & Support bestaat uit een 30-tal medewerkers. Deze directie werkt binnen haar bevoegdheidsdomein onder andere de ondernemingsstrategie en het beleid uit. Ze behandelt de verkeers- en passagiersrechten De medewerkers onderhouden de contacten met de politieke stakeholders, nemen deel aan internationale vergaderingen en ze verzekeren de interne ondersteuning voor heel het DGLV. Deze interne ondersteuning omvat HR, Budget, juridische ondersteuning en interne communicatie.

De Directie Infrastructuur bestaat uit een 40-tal medewerkers en houdt toezicht op de infrastructuur, het luchtverkeer en het luchtruim binnen de sector. Daarbij wordt onder andere toezicht gehouden op gecertificeerde en niet-gecertificeerde luchthavens in België, op de nationale luchtverkeersleiding en op het Belgische luchtruim.

De Directie Flight Standards bestaat uit een 65-tal medewerkers. De directie staat onder andere in voor de registratie van luchtvaartuigen, het uitreiken van vergunningen, waken over de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en het behandelen van aanvragen in het kader van luchtvaartoperaties en dit in zowel commerciële als niet-commerciële luchtvaart. Daarnaast vallen Dronesactiviteiten onder de bevoegdheid van deze directie alsook het toezicht op de trainingsorganisaties. Er wordt door middel van audits en controles toezicht gehouden in functie van de geldende regelgeving op de uitvoering van alle activiteiten binnen dit domein.

De Directie Safety, Security and Crisis Coordination bestaat uit een 30-tal medewerkers en houdt toezicht op de naleving van de reglementering op vlak van Luchtvaartveiligheid en Luchtvaartbeveiliging door middel van audits en onaangekondigde inspecties. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de voorbereiding en de coördinatie van de activiteiten bij crisissituaties. 

De luchtvaartsector de juiste richting uit sturen, dat is het vak van het Directoraat-generaal Luchtvaart.
Onze gepassioneerde teams werken dag in, dag uit aan de certificering en controle van de vliegtuigen; aan de opleiding en de vergunningen van het personeel; aan het toezicht op de luchtvaartoperatoren en de onderhoudsateliers; aan de opstelling en de handhaving van de veiligheidsnormen... Maar luchtvaart is meer dan vliegtuigen alleen. Ook helikopters, luchtballons, drones en alle andere vliegende objecten behoren tot ons werkterrein. Net als de infrastructuur op de grond, de vliegvelden en luchthavens, het onderhoud van de vliegtuigen, luchtvaartmaatschappijen en de controle van het luchtruim. 
Het luchtruim heeft geen grenzen en daarom werken we samen met de Europese en internationale instanties. Ook de impact op het milieu en de veiligheid en beveiliging aan boord van de toestellen behoren tot onze taken.

De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Op de weg, op het water, op het spoor of in de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Onze hoofdopdracht bestaat erin een bijdrage te leveren aan de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer.
Onze organisatie streeft naar diversiteit. Dit vertaalt zich in de bevordering van talenten met eerbied voor de verschillen, ongeacht de oorsprong, de aard, de leeftijd, de eventuele handicap, de persoonlijke overtuigingen,…
We streven ernaar om onze missie van openbare dienst te vervullen met eerbied voor de integriteit. Te dien einde hebben wij een globaal plan van integriteit ontwikkeld dat wordt uitgevoerd met als doel het vertrouwen van de burgers in onze administratie te onderhouden en om een eerlijke, billijke en gelijke behandeling van al onze klanten te garanderen.


Meer info over onze FOD? Neem een kijkje op onze website of LinkedIn pagina!

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en je geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je denkt vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je stelt proactief objectieven, je tekent nauwgezet actieplannen uit en je schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je hebt impact, je onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen en je overtuigt een publiek.
 • Je stelt je borg voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie en je blijft daarom op de hoogte van de omgeving waarin de organisatie actief is. Je ontwikkelt en je houdt de organisatiestructuur, -beleid en –doelstellingen in stand.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
Technische competenties
 
 • Je kan mondeling goed communiceren.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen
Opgelet! Je motivatie en je competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (x2).


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je beschikt over een goede kennis van het Frans en je bent al in het bezit van de taalartikels 10 bis en artikel 11 bis.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

- Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
- Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
- Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Een relevante professionele ervaring van minimum 9 jaar waarvan:
1) minstens 6 jaar managementervaring. Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.

EN

2) minstens 3 jaar operationele ervaring als verantwoordelijke in twee van de volgende subdomeinen:


a. Luchtvaart
b. Beveiliging en veiligheid
c. Audit en/of controle
d. Reglementering 
e. Uitwerken van procedures
f. Changemanagement

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie in de klasse A4. Je moet voldoen aan:
 
 • behoren tot de klasse A3 of A4.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.
Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

Ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling en nog niet benoemd zijn in het niveau en klasse van de vacature, dienen enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen. Alle ambtenaren die werken voor de rekruterende instelling treden in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie. 

5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in de klasse A4. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
   
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als adviseur-generaal (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal NA41.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 77.364,55 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Wij staan voor een werkdynamiek op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid en bieden onze medewerkers: 

• een evenwicht tussen werk en privé (flexibel uurrooster, minstens 26 verlofdagen per jaar, mogelijkheid tot telewerk …) 
• een mensgericht management gebaseerd op respect, integriteit en diversiteit 
• ruimte voor talent en initiatief 
• een integratietraject voor alle nieuwe medewerkers 
• continu leren dankzij talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, zowel extern als intern (coaching, workshops op maat …)

Je komt terecht in een moderne en gezellige werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer:

• dynamic open office, wifi, coffee corner op elke verdieping  
• sportzaal 
• cafetaria met democratische prijzen
• organisatie van evenementen

Bovenop je verloning bieden wij: 
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• een aantal gratis treintickets voor privégebruik voor jou en jouw gezinsleden, eventueel in te wisselen voor tickets voor Thalys en Eurostar (na 2 maanden in dienst)
• beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten 
• een eindejaarstoelage en vakantiegeld
• een maandelijkse tussenkomst van 20 euro bij regelmatig telewerk
• voordelige hospitalisatieverzekering
• allerlei sociale voordelen (tussenkomsten voor protheses, ortheses, brillen, lenzen, Sinterklaasgeschenk voor kinderen tot 9 jaar, tussenkomst voor jeugdactiviteiten of inschrijvingsgeld …)
• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
• voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld. 
Kandidaten die deelnemen op basis van hun benoemingsbesluit, starten een proefperiode van 3 maanden waarin zij en de rekruterende organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien zij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keren ze terug naar hun vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kan onderling beslist worden om de om de overstap definitief te maken. 
Kandidaten die reeds benoemd zijn bij de rekruterende dienst, treden in dienst via de principes van interne mutatie of promotie.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2,A3 en A4, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22165?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u15)
Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. Via een geïnformatiseerde worden volgende competenties gemeten: servicegericht handelen, zichzelf ontwikkelen en in team werken.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.


Deze proef zal plaatsvinden in juli 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Stap 4: Specifieke screening - interview + Assessmentoefening (+/- 1u30 + 1u voorbereidingstijd) 


Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.
Deze proef zal plaatsvinden in de maanden juli en augustus 2022 (onder voorbehoud en afhankelijk of vorige stap wordt georganiseerd). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer die de eindbeslissing neemt. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 17 juni 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier '. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Emely De Merlier - administratief deskundige
E-mail: jobs@mobilit.fgov.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures