Op de rechtbanken en parketten zijn er twee courante functies op het niveau van assistent. Hieronder een overzicht van een aantal van de hoofdtaken binnen deze functies:


Als assistent dossierbeheerder:
 • Je werkt mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers, in één of meerdere fases van de procedure.
 • Je staat in voor de analyse van dossiers, je formuleert conclusies over de oriëntatie of de te geven gevolgen en legt deze voor aan de bevoegde persoon.
 • Je beantwoordt vragen van rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz.
 • Je staat in voor de kwaliteit van één of meerdere ondersteunende processen vb. tabellen opmaken, het opstellen of bijhouden van een vademecum.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise en houdt deze op peil.

Als assistent administratieve ondersteuning:
 • Je staat in voor de uitvoering van de administratieve taken van je dienst: o.a. het meebeheren van de mailbox, e-mails opstellen, brieven kopiëren, standaarddocumenten opmaken voor de dienst.
 • Je codeert gegevens in elektronische bestanden, je interpreteert gegevens, je kijkt de gegevens na en werkt de gegevensbank bij.
 • Je behandelt eenvoudige of routineuze problemen of geschillen.
 • Je zorgt dat de documenten van de dienst juist verwerkt en geklasseerd worden.
 • Je beantwoordt vragen van rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise en houdt deze op peil.

Meer info over de jobinhoud?

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Jan Vanvolsem - Hoofdgriffier Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Tel.: 02/508.75.61
E-mail: jan.vanvolsem@just.fgov.be
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg

Politierechtbank Halle-Vilvoorde, afdeling Vilvoorde

Jochen De Geyndt - Griffier-hoofd van dienst politierechtbank Halle-Vilvoorde, afdeling Vilvoorde
Tel.: 02/255.30.71
E-mail: Jochen.DeGeyndt@just.fgov.be
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/politierechtbank-vilvoorde

Griffie van het Hof van Cassatie

Johan Pafenols - Griffier-hoofd van dienst griffie Hof van Cassatie
Tel.: 02/508.67.28
E-mail: Johan.Pafenols@just.fgov.be
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/hof-van-cassatie

Parket-generaal Brussel

Patrick Herregods - Hoofdsecretaris parket-generaal
Tel.: 02/508.64.38
E-mail: Patrick.Herregods@just.fgov.be
https://www.om-mp.be/nl/uw-om/parketten-arbeidsauditoraten-generaal/brussel/contact

Federaal parket

An De Raes - Hoofdsecretaris federaal parket
Tel.: 02/557.77.37
E-mail: An.DeRaes@just.fgov.be
https://www.om-mp.be/nl/node/373

Arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde

Ivan Mertens - Secretaris arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde
Tel.: 02/ 557.46.95
E-mail: Ivan.Mertens@just.fgov.be
https://www.om-mp.be/nl/node/386 
 
Momenteel zijn er 6 vacatures:
 • Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel: 1 vacante plaats
 • Politierechtbank Halle-Vilvoorde, afdeling Vilvoorde: 1 vacante plaats
 • Griffie van het Hof van Cassatie: 1 vacante plaats
 • Parket-generaal Brussel: 2 vacante plaatsen
 • Federaal parket: 1 vacante plaats

Op basis van deze procedure wordt een reserve aangelegd. Deze reserve zal alvast geconsulteerd worden voor vacante plaatsen bij:
 • het nieuw op te starten parket voor de verkeersveiligheid
 • het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde
   
De rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (de parketten en arbeidsauditoraten). De bevoegdheden van de diverse hoven en rechtbanken en het Openbaar Ministerie worden beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, het Sociaal Strafwetboek, het Strafwetboek en het Wetboek van strafvordering en de bijzondere wetten. Meer informatie over de rechterlijke macht vind je hier.


De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel bestaat uit een veertigtal rechters en heel wat administratief personeel op verschillende griffies. Er worden burgerlijke zaken, familie- en jeugdzaken en strafzaken behandeld en ook de strafuitvoeringsrechtbank behoort tot de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

De politierechtbank Halle-Vilvoorde behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven. Daarnaast neemt zij ook kennis van wanbedrijven die door de wet aan de politierechtbank werden toebedeeld. De rechter in de politierechtbank zetelt ook nog in een aantal burgerlijke zaken.

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België en oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich dus niet uit over feiten. Het Hof van Cassatie is dus "geen derde aanleg". Concreet gaat het Hof van Cassatie na of een 'in laatste aanleg gewezen' vonnis of arrest, de wet schendt of een rechtsregel miskent. Zo ja, dan vernietigt het Hof van Cassatie de bestreden beslissing en verwijst het de zaak naar een ander rechtscollege. Dit moet dan opnieuw over de grond van de zaak oordelen.

Het federaal parket is een parket waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het hele Belgische grondgebied. Het federaal parket werd opgericht om efficiënter te kunnen optreden tegen misdrijven die de bevoegdheid van plaatselijke parketten overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad en witwaspraktijken. Het federaal parket is ook bevoegd wanneer het gaat om ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht en voor de vervolging van Belgische militairen die in vredestijd misdrijven plegen in het buitenland.

Het parket-generaal Brussel is het parket bij het hof van beroep Brussel. Er werden in het parket-generaal 5 afdelingen opgericht:
 • de afdeling I “kamer van inbeschuldigingstelling & contactmagistraten – bijzondere zaken”
 • de afdeling II “strafzaken”
 • de afdeling III “burgerlijke zaken, jeugd- en familiezaken”
 • de afdeling IV “strafrechtelijk beleid”
 • de afdeling V “bijzondere opdrachten”

Het parket voor de verkeersveiligheid is een nieuw parket en zal bepaalde administratieve en logistieke taken in dossiers die via een onmiddellijke inning zijn opgestart, overnemen van de parketten van eerste aanleg zodat deze laatste zich meer kunnen toespitsen op dossiers van meer ernstige feiten en op de terechtzittingen.

De missies van het nieuwe parket beperken zich niet tot de louter nationale procedures. Het Opbenbaar Ministerie wil het parket voor de verkeersveiligheid ook uitbouwen tot een expertisecentrum in de Europese materies met betrekking tot: 
 • het verkeer (richtlijn inzake cross-border exchange);
 • de uitvoering in België van de door een lidstaat van de Europese Unie verzonden beslissingen waarbij een geldelijke sanctie wordt opgelegd;
 • de mededeling van de Belgische beslissingen waarbij een geldelijke sanctie wordt opgelegd om in één van de lidstaten van de Europese Unie ten uitvoer te worden gelegd. 

Het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde (locatie: Poelaertplein, Brussel) voert de opdrachten uit van het openbaar ministerie voor alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen. In geschillen die door de arbeidsrechtbank worden behandeld, is het arbeidsauditoraat naargelang het geval al dan niet verplicht om tussenbeide te komen en brengt het advies uit over de geschillen. 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je zoekt en verwerkt grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn en geeft deze correct weer.
 • Je structureert je eigen werk door het stellen van prioriteiten en weet verschillende taken op een systematische manier uit te voeren.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.


Niet vereist, wel een troef
 
 • Kennis van het Frans
 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma?  
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 25 855,95 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen  
 • Mogelijkheid tot telewerk na inloopperiode (Graag meer info? Zie gegevens contactpersonen onder ‘Jobinhoud’)
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • Allerlei sociale voordelen (zoals o.a. telewerkvergoeding)
 • Aanbod van een voordelig gsm-abonnement
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (m.u.v. politierechtbank Vilvoorde)
 • Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar + reglementaire feestdagen en eventuele brugdagen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek)
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: screening van diploma  

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screening

Stap 1: Specifieke screening - PC (+/- 2u30) 
Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties  gemeten: informatie behandelen, werk structureren, problemen oplossen, servicegericht handelen en in team werken.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 70 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden, onder voorbehoud, eind februari – begin maart 2022. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 

Deze proef is gezamenlijk met ANG21475, ANG22005 en ANG22006. Indien je ook deelneemt aan laatstgenoemde selecties, dien je deze proef slechts eenmaal af te leggen.


Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 2: Specifieke screening - interview (+/- 30 min.)

Het interview zal fysiek (face tot face) of via elektronische weg (online) worden georganiseerd. Dit wordt later bepaald naargelang de geldende veiligheidsmaatregelen. Je zal nog gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure uitlegt (online of fysiek).

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden vanaf midden maart (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
    
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 2 - interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte ‘in team werken’ voorrang en vervolgens voor het gedeelte ‘objectieven behalen’. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.


Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 70 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.


Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 03/02/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Contactpersoon Selor
Anke Moereels - Attaché selectie
Tel.: 0473/84.23.14
E-mail: werving.selor@just.fgov (graag ‘ANG22007’ vermelden in het onderwerp van de mail)

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures