Doel van de job

Als manager is de Administrateur Regelgeving verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategische visie en het coördineren van de beleidsplannen en de operationele plannen die de Dienst Reglementering aanbelangen.

De Administrateur neemt het beheer van meerdere directies van juristen en de directe aansturing van de directieleiders op zich, zorgt voor het optimale beheer van de middelen die ter beschikking worden gesteld en verzekert de dagelijkse werking met het oog op de correcte uitvoering van de sleutelopdrachten.

Als lid van het Beheerscomité van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedefinieerde strategische beleid en de realisatie van de doelstellingen van de FOD Financiën.

Als diensthoofd van de Dienst Reglementering is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van regelgevende teksten op vlak van meerdere fiscale en niet-fiscale materies die tot de bevoegdheid van meerdere directies behoren en voor de hervormingswetten.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:

 • Rapporteert aan de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning met betrekking tot de uitvoering van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan met betrekking tot de processen van de Dienst Reglementering;
 • Is lid van het Beheerscomité van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning en draagt zo bij tot de realisatie van de gedefinieerde doelstellingen en de afstemming tussen de diensten (Dienst Reglementering, Studiedienst, Kenniscentrum en Dienst Coördinatie Internationale Relaties) binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning, evenals tot de realisatie van het beleid van de FOD Financiën;
 • Geeft leiding aan de Adviseurs-generaal coördinatoren van de Dienst Reglementering die de directe leiding van de directies opnemen ;
 • Organiseert met betrekking tot zijn bevoegdheidsdomein de nodige samenwerking met de andere Algemene Administraties en Stafdiensten van de FOD Financiën.
Interne relaties binnen de federale overheid:
 • Werkt op het vlak van reglementering en wetgeving nauw samen met de leidinggevenden van de andere FOD’s/POD’s door bijvoorbeeld de leiding te nemen van of deel te nemen aan coördinatievergaderingen, werkgroepen en voorbereiding inzake reglementering die meerdere beleidsdomeinen omvat;
 • Is voor de beleidscel van de Minister van Financiën het eerste aanspreekpunt en de verantwoordelijke van de FOD voor alle werkzaamheden inzake wetgeving, reglementering en Tax policy;
 • Organiseert met betrekking tot zijn bevoegdheden de samenwerking met de beleidscel van de Minister van Financiën;
 • Vertegenwoordigt met betrekking tot zijn bevoegdheden de FOD Financiën in haar betrekkingen met andere actoren binnen de federale overheid (FOD Sociale Zekerheid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO), FOD Justitie, enz.), overeenkomstig de richtlijnen van het Directiecomité van de FOD Financiën dienaangaande.
Externe relaties bij de federale overheid:
 • Vertegenwoordigt met betrekking tot zijn bevoegdheden de FOD Financiën in de relaties met zowel nationale als internationale instellingen (Raad van State, Europese Unie, Internationaal Monetair Fonds (IMF), Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), enz.);
 • Vertegenwoordigt op hoog niveau (internationaal, nationaal en interfederaal) de Dienst Reglementering op het vlak van Tax Policy van de Belgische overheid.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Bijdragen, als lid van het Beheerscomité van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning, aan de ontwikkeling en de realisatie van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan met het oog op het realiseren van het beleid en de strategische prioriteiten van de Minister van Financiën, van de Voorzitter van het Directiecomité en van de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning;
 • Coördineren van de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de aanpassing van het bestuursplan van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wat betreft zijn bevoegdheidsdomein;
 • Ontwikkelen van een strategische visie over de Dienst Reglementering, belast met het optimaliseren en ontwikkelen van de juridische normen in fiscale domeinen, om te voorzien in de behoefte aan een geschikte en kwaliteitsvolle wetgeving, zowel op nationaal als op internationaal vlak;
 • Bepalen van de doelstellingen en de prioriteiten van de Dienst en deze doorgeven aan de directieleiders teneinde bij te dragen aan de best mogelijke functionering van de Dienst (bestuderen van het algemeen beleidsplan en de verwachte resultaten door het management, volgen van de ontwikkeling in de maatschappij, de politiek en de externe omgeving, enz.);
 • Aansturen, organiseren, motiveren en beoordelen van de directieleiders teneinde de projecten en doelstellingen op de meest efficiënte manier binnen de vastgelegde termijnen te realiseren (prioriteiten vastleggen, de middelen toewijzen afhankelijk van de prioriteiten, adequate werkmethoden uitwerken, enz.);
 • Coördineren van de uitvoering van de projecten en de interne en externe activiteiten van de Dienst teneinde een coherente en doeltreffende inwerkingstelling van de vastgelegde prioriteiten en doelstellingen mogelijk te maken;
 • Tot stand brengen van een kwalitatieve en kwantitatieve controle van het werk verricht door de directieleiders en hun medewerkers met het oog op de beoordeling van de gerealiseerde doelstellingen door regelmatig de boordtabellen te analyseren, door het zoeken naar oplossingen ter verbetering te stimuleren en door de erkenning van de inspanningen en de positieve resultaten;
 • Voorzitten van en deelnemen aan onderhandelingen van hoog niveau (op nationaal en internationaal vlak) teneinde op geschikte wijze de standpunten van de FOD en/of van België te verdedigen en de vorming van de nationale of internationale norm te beïnvloeden;
 • Adviseren van de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning en van de Minister van Financiën aangaande complexe juridische vragen in het domein van fiscaal recht teneinde actie- en beleidslijnen in te voeren die goed ondersteund worden op juridisch en legistiek vlak;
 • Vertegenwoordigen van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning, de FOD Financiën of België in het kader van speciale evenementen (vergaderingen, seminaries, colloquia, congressen, conferenties, diplomatieke conferenties, enz.);
 • Verzekeren van een regelmatige verslaggeving aan de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning van de activiteiten van de Dienst met als doel hem toe te laten ze te evalueren en ze te integreren in zijn beheersbeleid;
 • Bepalen van de multidisciplinaire doelstellingen van de directies van de Dienst Reglementering, in overeenstemming met de prioriteiten van de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning en dit zowel op het vlak van organisatie, van technische ondersteuning als van de interne controle van de procedure. De Administrateur zal dus mee de eindverantwoordelijkheid dragen voor de realisatie van de doelstellingen van de Dienst, teneinde deze doelstellingen effectief en efficiënt te realiseren;
 • Meewerken aan het ontwerpen en implementeren van de nodige nieuwe processen en nieuwe technologieën om zo een moderne strategie uit te voeren in de materies die onder zijn bevoegdheid vallen.
Tijdelijke resultaatgebieden:
 • Ontwikkelen van de projecten en de doelstellingen van de jaarlijkse operationele plannen met betrekking tot de Dienst Reglementering die gevalideerd worden door het Beheerscomité van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de FOD Financiën;
 • Verankeren van de operationalisering van de nieuwe structuur binnen de Dienst Reglementering van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (beheer van de organisatieverandering).

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer JANSEN Tom
  Adviseur-generaal, tijdelijk belast met de leiding van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning
  Tel.: 0257/71306
  E-mail: tom.jansen@minfin.fed.be

 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Door het uitvoeren van zijn kernopdrachten draagt de FOD Financiën bij tot het economisch en sociaal welzijn van iedere burger en onderneming en bouwt hij mee aan een gezonde, veilige en toekomstgerichte samenleving. De FOD Financiën is transparant, past de fiscaliteit correct toe en zorgt voor rechtszekerheid en financiële stabiliteit.

De FOD Financiën staat in voor verschillende opdrachten:

 • een tijdige en juiste heffing, inning en invordering van de belastingen;
 • de optimale financiering van de staat met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie;
 • de rechtszekerheid van de juridische omloop van goederen door het verstrekken van patrimoniumdata;
 • toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van elke vorm van fraude en misdrijven binnen zijn bevoegdheidsdomeinen;
 • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning.

Vier waarden staan centraal bij de FOD Financiën en bij de uitvoering van zijn kernopdrachten. Zijn medewerkers zijn dienstbaar, correct, integer en gedreven. De FOD Financiën voert zijn kernopdrachten uit met belang voor maatschappelijk verantwoord ondernemen door bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De Dienst Reglementering is belast met het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. Daarbij is de Dienst onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten en de vorm van: voorontwerpen en ontwerpen van wet, de koninklijke besluiten, het opvolgen van de wetsvoorstellen en meer algemeen de parlementaire werkzaamheden en het ondersteunen van de Minister van Financiën en zijn beleidscel, de vertegenwoordiging van de FOD Financiën in zijn buitenlandse betrekkingen (onderhandelingen van overeenkomsten, verdragen en akkoorden, onderhandelingen in het kader van de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO) en de werkzaamheden met betrekking tot de fiscale wetgevingen en de niet-fiscale wetgevingen die tot de bevoegdheid van de FOD Financiën behoren. Elk van deze aspecten is op basis van het betrokken domein toegewezen aan een team van juristen dewelke voor hun materie aangeduid zijn als topexperten.

Omvang:

Omvang van de organisatie

 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën: 19.083 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning: 165 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Dienst Reglementering: 65 VTE

Budget

 • Totaal functioneringsbudget van de Dienst Reglementering: 4.466.000 €
 • Eigen werkingsbudget: 51.000 €

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Een geavanceerde kennis hebben inzake de grondbeginselen van de fiscaliteit in Belgisch, Europees en internationaal perspectief;
 • Een geavanceerde kennis hebben inzake de formele wetgevingstechniek, de wetgevingstechnische processen en het politiek besluitvormingsproces;
 • Een geavanceerde kennis hebben inzake de bijzondere financieringswet, in het bijzonder wat betreft de grondbeginselen over de fiscale bevoegdheden van de entiteiten;
 • Een geavanceerde kennis hebben van het institutioneel Belgisch kader en de Belgische, Europese en internationale institutionele en juridische omkadering van het fiscaal beleid (EU, IMF, OESO);
 • Een goede kennis van en inzicht hebben in moderne managementprincipes;
 • Een goed inzicht hebben in het plegen van overleg met alle actoren van het werkveld zowel intern als extern, nationaal als internationaal.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT


Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 1, 2 en 3 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Medewerkers ontwikkelen
 • Relaties leggen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Bouwen van teams
 • Objectieven behalen

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN


De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum, moet je gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).

Als je niet gedurende minstens zes jaar titularis bent van een functie van niveau A, dan moet je:

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account)
 • en minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account).
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring bedoeld in één van de volgende domeinen:
   • het opstellen van analyses en/of adviezen op hoog niveau (beleidsvoorbereiding voor en/of bij een ministerieel kabinet en/of bij het uitschrijven van memories voor de hoogste rechtsinstanties zoals het Europees Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie of de Raad van State,…) in het domein van fiscale wetgeving;
   • het adviseren op vlak van fiscaliteit en/of financiën van beleidsverantwoordelijken zoals een voorzitter, de leden van een directiecomité, minister, kabinetschef, administrateur, directeur-generaal,… binnen een overheid, een nationale of een internationale instelling.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is:
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 114.050,82 EUR (salarisband 3).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN

Om deze managementfunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren van het slagen van de test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken.
OPGELET:
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze test, want als u niet slaagt voor deze test, kan u deze niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen. 
Vrijstellingen:
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven.
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen.
Inschrijving:
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies :
 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  Uitnodigingen - Opgelet! De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. 
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 1, 2 en 3.

Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd.

In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”.

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Solliciteren kan tot en met 02/04/2021, uiterste inschrijvingsdatum.

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature). Andere informatie vind je op de site van Selor.

 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
  Opgelet, bewaar je werk regelmatig! Het is namelijk zo dat na 15 minuten de sessie automatisch afsluit, omdat er geen veranderingen meer worden geregistreerd. Een algemene foutmelding zal verschijnen en de ingevulde gegevens zullen verloren gaan. Dit is een veiligheidsmaatregel voor het geval je je account open laat staan en er iemand anders op je computer werkt.

 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.

Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures