Wil je actief meewerken aan de beveiliging van de Belgische én de Europese cyberruimte?
Wil je bijdragen aan onze missie om van België een van de minst cyberkwetsbare Europese landen te maken?

Wil je deelnemen aan de opbouw van een nieuwe dienst binnen het Centrum voor Cybersecurity België, die tot doel heeft de Europese Cybersecurity Act uit te voeren? Deze verordening heeft als doel ITproducten, -diensten en -processen binnen de Europese Unie te beveiligen door middel van certificering.
Ben je bekend met accreditatie- en certificatieprocessen en heb je een sterke interesse voor nieuwe technologieën en cyberbeveiliging?
Heb je uitgebreide ervaring in management? Dan is dit de job voor jou!

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en leiden van de nieuwe CCB-certificatiedienst die werd opgericht om aan onze Europese verplichtingen te voldoen.

Je zal een geheel van activiteiten en medewerkers aansturen teneinde de doelstellingen te realiseren in overeenstemming met de strategie van het Centrum voor Cybersecurity (CCB). 
Je stelt de doelstellingen en het actieplan van de nieuwe dienst vast op basis van de behoeften, onze verplichtingen en de middelen waarover je zal beschikken. Met de steun van je team stel je alles in het werk om de vooropgestelde doelstellingen te behalen binnen de termijnen en volgens de kwaliteitsnormen. Je motiveert, begeleidt en ontwikkelt je teams ( 9 medewerkers op niveau A en B) zodanig dat er een hecht team zijn krachten bundelt rond een gemeenschappelijk doel, namelijk de beveiliging van de cyberruimte. Met je uitgebreide kennis van accreditatie- en certificeringsprocedure en van nieuwe technologieën en cyberbeveiliging geef je advies over cyberbeveiligingscertificering en bepaal je de activiteiten van de teams. Je coördineert en adviseert alle belanghebbenden, zowel op nationaal als op Europees niveau, die een rol spelen in het certificatieproces, en vertegenwoordigt het standpunt van het CCB. Je blijft op de hoogte van de laatste tendensen en kennis op het gebied van certificering, accreditatie, nieuwe technologieën, cyberbeveiliging en de certificaten ervan en integreert die in de procedures en strategie van de dienst.
Meer specifiek zijn dit de taken die je onder andere zal moeten uitvoeren: 
 • Je leidt en beheert de dienst CERTIFICERING van het CCB, het personeel en de toegewezen middelen, in samenwerking met de CCB-experten
 • Je voert het beleid en het beheersplan uit en je ontwikkelt het opleidingsplan.
 • Je bent verantwoordelijk voor het behoefte plan met betrekking tot de verschillende vereiste vaardigheden en nodige investeringen. Je bent verantwoordelijk voor (onder meer het opstellen en bijhouden van) de operationele plannen binnen de eigen afdeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor het directe plan voor de optimalisering van de externe conformiteitsbeoordelingsinstanties, met inbegrip van de rationalisering van het investeringsbeleid.
 • Je houdt toezicht op externe conformiteitsbeoordelingsinstanties (CAB) wat methodologie en kwaliteitsniveau betreft, waarbij je de criteria vaststelt waaraan externe conformiteitsbeoordelingsinstanties moeten voldoen.
 • Je leidt en coördineert vergaderingen tussen federale administraties in de Belgische Groep voor Cybersecurity Certificatie (BeCCG). Je zet samenwerkingsbetrekkingen op met overheidsinstanties voor taken in verband met cyberbeveiligingscertificaten.
 • Je coördineert tussen de Belgische federale autoriteiten, en met de sectorale en technische organisaties voor aangelegenheden in cybersecurity certificering. Je zorgt voor de betrekkingen met bedrijven en externe diensten.
 • Je coördineert tussen de Belgische accreditatieinstelling BELAC, Europees Agentschap voor 6 / 10 netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) en de Europese Groep voor cybersecurity certificatie (ECCG) en andere Europese instellingen
 • Je verdedigt het Belgische standpunt inzake cybersecurity certificatie ten aanzien van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) en de Europese Groep voor cybersecurity certificatie (ECCG) en andere Europese instellingen over kwesties in verband met de Cyberbeveiligingsverordening.
 • Je vertegenwoordigt het Centrum voor Cybersecurity in de Belgische Groep voor Cybersecurity Certificatie; bij de Belgische accreditatieinstelling (BELAC) over kwesties in verband met de Cyberbeveiligingsverordening; in de particuliere sector; in de sectorale en de technische organisaties.
 • Je volgt relevante ontwikkelingen op het gebied van cyberbeveiligingscertificaten op; om de activiteiten binnen de Europese Groep voor Cybersecurity Certificatie (ECCG) te volgen, in deze activiteiten te participeren en discussiepunten op Europees niveau naar voor te brengen.
 • Je voert lobbywerk voor België uit, vb. door het uitlichten van Belgische ICT producten, - processen en -diensten waarvoor op Europees niveau geen certificatie bestaat.

Meer info over de jobinhoud?
Miguel De Bruycker - Managing Director CCB
Contactpersoon Centrum voor Cybersecurity België
Tel.: +32 2 204 0561 
E-mail: miguel.debruycker@ccb.belgium.be of info@ccb.belgium.be 
Er is 1 plaats bij het Centrum voor Cybersecurity van België (CCB), van de (FOD Kanselarij van de Eerste Minister) (Wetstraat 18, 1000 Brussel).

Het Centrum voor Cyber Security België (CCB) is de centrale autoriteit voor cybersecurity in België. Het CCB rapporteert rechtstreeks aan de Eerste Minister. Het CCB ontwikkelt een nationaal cybersecuritybeleid, superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. Het CCB integreerde het Computer Emergency Response Team (CERT.be), dat verantwoordelijk is voor het opsporen, observeren en analyseren van online veiligheidsproblemen alsook het permanent informeren daarover van de gebruikers. De acties van het CCB, een federaal orgaan, zijn gericht op en beogen de bescherming van alle Belgische burgers, ondernemingen, kritieke infrastructuur, overheden en aanbieders van essentiële diensten.
Om aan de verplichtingen van de Europese Cyberbeveiligingsverordening (Cybersecurity Act, Verordening 2019/881) op nationaal niveau te voldoen, zal het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) de rol van Nationale Cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit (NCCA) opnemen. De Cyberbeveiligingsverordening creëert een nieuw Europees kader om vrijwillige EU-certificaten uit te reiken rond de cyberveiligheid van ICT-producten, diensten en processen in de hele Unie. Certificaten onder deze Cyberbeveiligingsverordening zullen in alle EU-lidstaten worden erkend, waardoor het voor fabrikanten of aanbieders van ICT-producten, -diensten en -processen makkelijker wordt om grensoverschrijdende handel te drijven en voor kopers eenvoudiger wordt om de veiligheidskenmerken van het product of de dienst te begrijpen. Door de inrichting van een geharmoniseerd EU stelstel van cybersecurity certificeringen beoogt de Cyberbeveiligingsverordening het vertrouwen in de digitale markt te vergroten. De opdracht van het Centrum voor Cybersecurity als NCCA bestaat erin om toe te zien dat alle regels met betrekking tot deze verordening correct in ons land worden toegepast. Om deze opdracht uit te voeren, richt het CCB de nieuwe dienst CCB-CERTIFICATION op.

Voor CCB-CERTIFICATION zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s die certificatie hoog in vaandel dragen om samen van België een van de minst kwetsbare landen van Europa te maken. Het CCB in zijn rol als NCCA zal de nationale positie rond cybersecuritycertificatie vertegenwoordigen op EU niveau (1), instaan voor de certificering op zekerheidsniveau hoog en voor specifieke certificatieregelingen in ons land (2), en verantwoordelijk zijn voor de algemene supervisie op de werking van dit kader in België (3). Het CCB coördineert haar taken en zal hierbij samenwerken met de andere bevoegde autoriteiten via een nationale overleggroep.

 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je bouwt relaties en netwerken op met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 
 • Je hebt een grondige kennis van het accreditatie- en certificeringsproces en de relevante belanghebbenden in België.
 • Je hebt een grondige kennis van het externe auditproces  inclusief gerelateerde standaarden (bv de ISO17065- of ISO17021- normen).
 • Je hebt een basiskennis van IT-architectuur en IT-infrastructuur.
 • Je beschikt over basiskennis van cyberbeveiliging, -risico's en -bedreigingen.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet (en grondige kennis van het accreditatie- en certificeringsproces en de relevante belanghebbenden in België) wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore. 

Niet vereist, wel een troef
 
 • Je beschikt over basiskennis van technologieën zoals Cloud, IOT etc.
 • Je beschikt over basiskennis van Common Criteria.
 • Je beschikt over basiskennis van de staatsbegroting en -boekhouding.
 • Kennis van Europese actoren op het gebied van certificatie en accreditatie
 • Het schrikt je niet af om te werken in een drietalige omgeving (NL/FR/ENG) 
   

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 


Een relevante professionele ervaring van minstens 9 jaar waarvan minstens 5 jaar in een leidinggevende functie en minstens 4 jaar in het domein van audit. Onder relevante professionele ervaring in een leidinggevende functie wordt verstaan minstens 5 jaar relevante professionele ervaring waarbij je onderstaande taken beide uitgevoerd hebt:
 • direct aansturen /coachen van medewerkers
 • leiden/coördineren van een organisatie of een dienst van minstens 5 medewerkers
Onder relevante professionele ervaring in het domein van audit wordt verstaan minstens 4 jaar relevante professionele ervaring in het het uitvoeren van externe audits, interne audits of accreditatie van CABs (conformity assessment body/conformiteitsbeoordelingsinstantie).

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van A4. Je moet voldoen aan:
 • behoren tot de klasse A3 of A4.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.
Laad je meest recente bewijs van benoeming op (A3, A4) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van A4. Je moet voldoen aan:
 • behoren tot de klasse A3.
5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A4. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
   
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Directeur Cybersecurity Certificatiedienst (niveau A4) met de bijhorende weddeschaal NA41.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 70268,40 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen  
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A3 en A4, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG22002?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - interview met analyse- en presentatieoefening (+/- 1u30 + 1u voorbereidingstijd) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een analyse- en presentatieoefening en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die  analyse- en presentatieoefening wordt besproken tijdens je interview. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.
Deze proef zal plaatsvinden rond eind februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de directeur van het Centrum voor Cybersecurity die de finale beslissing neemt. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 28 januari 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier '. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Katrien Verkammen - Assistent HR Services
Tel.: 02/740 78 19
E-mail: katrien.verkammen@bosa.fgov.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures