Binnen de graad van assistent bestaan er verschillende functiebeschrijvingen: assistent dossierbeheer en assistent administratieve ondersteuning. Hieronder een overzicht van een aantal van de hoofdtaken binnen deze functies:

Als assistent dossierbeheerder:

• Je werkt mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers, in één of meerdere fases van de procedure teneinde bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van je (sub)afdeling/sectie.
• Je staat in voor de analyse van dossiers, je formuleert conclusies over de oriëntatie of de te geven gevolgen en legt deze voor aan de bevoegde persoon.
• Je beantwoordt vragen van rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz. 
• Je staat in voor de kwaliteit van één of meerdere ondersteunende processen teneinde bij te dragen tot de realisering van de operationele doelstellingen van de (sub)afdeling/sectie.
• Je ontwikkelt je eigen expertise en houdt deze op peil.

Als assistent administratieve ondersteuning:

• Je staat in voor de uitvoering van de administratieve taken van je dienst: oa. brieven kopiëren, de briefwisseling behandelen, standaardbrieven en gepersonaliseerde brieven opmaken voor de dienst.
• Je codeert gegevens in elektronische bestanden, je interpreteert gegevens, je kijkt de gegevens na en werkt de gegevensbank bij.
• Je behandelt eenvoudige of routineuze problemen of geschillen. 
• Je zorgt dat de documenten van de dienst juist verwerkt en geklasseerd worden.
• Je beantwoordt vragen van rechtsonderhorigen, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz.
• Je ontwikkelt je eigen expertise en houdt deze op peil.Meer info over de jobinhoud?


Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Guy Leysen
Hoofdgriffier rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Tel.: 03/257.86.89
E-mail: guy.leysen@just.fgov.be 

Arbeidshof Antwerpen
Cindy Tielens
Hoofdgriffier arbeidshof Antwerpen
Tel.: 03/247 99 05
E-mail: cindy.tielens@just.fgov.be 

Arbeidsrechtbank Antwerpen
Nathalie Blommaart
Hoofdgriffier Arbeidsrechtbank Antwerpen
Tel.: 03/257.82.63
E-mail: nathalie.blommaart@just.fgov.be 

Politierechtbank en vredegerechten arr. Antwerpen:
Geert Van Nuffel
Hoofdgriffier politierechtbank en vredegerechten arrondissement Antwerpen
Tel.: 03/257.81.86
E-mail: geert.vannuffel@just.fgov.be

Parket Antwerpen
Christophe Rits
Wnd. Hoofdsecretaris parket Antwerpen
Tel: 03/257.91.32

E-mail: christophe.rits@just.fgov.Be

Parket-generaal Antwerpen
Maria De Roover
Hoofdsecretaris parket-generaal Antwerpen
https://www.om-mp.be/nl
Tel: 03/247.98.05

E-mail: maria.deroover@just.fgov.Be
 
Momenteel zijn er 36 vacatures vacant, bij verschillende rechtbanken, hoven en parketten, op verschillende locaties:


Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: 
 
 • Afdeling Mechelen: 7 plaatsen
 • Afdeling Antwerpen: 8 plaatsen
 • Afdeling Turnhout: 3 plaatsen

Parket Antwerpen:
 • Afdeling Mechelen: 2 plaatsen
 • Afdeling Antwerpen: 3 plaatsen
 • Afdeling Turnhout: 1 plaats

Politierechtbank Antwerpen: 
 • Afdeling Antwerpen of Mechelen: 3 plaatsen
 • Afdeling Turnhout: 1 plaats

Vredegerechten arrondissement Antwerpen: 
 • Kanton Antwerpen, Deurne, Merksem of Kapellen: 1 plaats
 • Kanton Lier of Mechelen: 1 plaats
 • Kanton Lier of Turnhout: 1 plaats

Arbeidshof Antwerpen:
 • Afdeling Antwerpen: 2 plaatsen

Arbeidsrechtbank Antwerpen: 
 • Afdeling Antwerpen: 2 plaatsen

Parket-generaal Antwerpen: 1 plaatsDe rechterlijke macht wordt gevormd door de hoven en rechtbanken. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de Zetel (de rechters in hoven en rechtbanken) en het Openbaar Ministerie (het parket).

De rol van de rechters (Zetel) in de samenleving is essentieel. Zij passen het recht toe: zij doen uitspraak bij burgerlijke geschillen (tussen burgers onderling en in bepaalde gevallen ook tussen de overheid en zijn burgers) en sanctioneren personen die een misdrijf plegen of een wet overtreden op basis van het strafrecht.Rechtbank van eerste aanleg 

Per gerechtelijk arrondissement bestaat er een rechtbank van eerste aanleg en deze bestaat telkens uit een aantal afdelingen. Zo heeft de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen drie afdelingen, namelijk Antwerpen, Mechelen en Turnhout.
Elke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg bestaat op zijn beurt uit meerdere secties: 
- de burgerlijke rechtbank is bevoegd voor alle geschillen waarvoor de wetgever geen andere rechtbank van eerste aanleg uitdrukkelijk bevoegd heeft verklaard.
- de correctionele rechtbank behandelt strafzaken zoals diefstal, oplichting,…
- de jeugdrechtbank is bevoegd voor de meeste burgerlijke en strafzaken in verband met minderjarigen.
- de familierechtbank is bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op enkele uitzonderingen na.
- strafuitvoeringsrechtbank ziet toe op de uitvoering van de straffen.
Meer informatie met betrekking tot de bevoegdheden vind je hier.

Arbeidshof 


De kernopdracht van het arbeidshof te Antwerpen (met afdelingen in Antwerpen en Hasselt) bestaat erin uitspraak te doen over de hogere beroepen die worden ingesteld tegen vonnissen en beschikkingen van de arbeidsrechtbank Antwerpen, met afdelingen in Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Tongeren en Hasselt.
De bevoegdheden van het arbeidshof worden beschreven in het gerechtelijk wetboek en bijzondere wetten.
Meer informatie over het arbeidshof vind je hier.


Arbeidsrechtbank

De  arbeidsrechtbank  is  een  gespecialiseerde  rechtbank.  Zij  heeft  heel  wat  bevoegdheden  inzake arbeidsrecht  en  sociaal  zekerheidsrecht.  De arbeidsrechtbank behandelt onder meer (art. 578 Ger. W.):

- geschillen tussen werkgevers en werknemers (bv. over individueel arbeidscontract, ontslag,  arbeidsongeval, beroepsziekte)
- geschillen over sociale zekerheid (bv. over pensioenen, werkloosheid… )
- geschillen over sociale bijstand (sociale prestaties)
- geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk
- geschillen over geweld en pesterijen op het werk
- zaken omtrent collectieve schuldenregeling (sinds 1 september 2007)
- geschillen betreffende racisme en discriminatie op het werk

Meer informatie over de arbeidsrechtbank vind je hier.


Parket 

Het parket van de procureur des Konings: De procureur des Konings en zijn eerste substituten en substituten treden op als Openbaar Ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de ondernemingsrechtbank. Zij vormen samen het parket van de procureur des Konings. Er is minstens één parket in elk gerechtelijk arrondissement. In totaal heeft België 14 parketten van de procureur des Konings. Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier.


Politierechtbank

In Antwerpen is er 1 politierechtbank voor het ganse grondgebied van de provincie. Er zijn drie afdelingen (griffies) in de zittingsplaatsen Antwerpen, Mechelen en Turnhout. Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier.


Vredegerechten


De vredegerechten van het arrondissement Antwerpen telt 23 kantons, verspreid over 15 locaties. Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier.


Parket-generaal

Het parket-generaal vormt het openbaar ministerie bij het hof van beroep. De procureur-generaal heeft de leiding over het parket-generaal én het auditoraat-generaal (dat is het parket bij het arbeidshof). Bij het parket-generaal wordt de procureur-generaal bijgestaan door een eerste advocaat-generaal, advocaten-generaal en substituten-procureur-generaal. Er zijn vijf procureurs-generaal, evenveel als er hoven van beroep zijn. Meer informatie over het parket-generaal vind je hier.
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je zoekt, verwerkt en geeft grote hoeveelheden gegevens correct weer binnen de beschikbare termijn.
 • Je structureert het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Je motivatie weegt harder door in de eindscore.

 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

• Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
• getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
• diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
• Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal NC01.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 25 855,92 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • mogelijkheid op telewerk + telewerkvergoeding
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • minstens 26 dagen verlof
 • doorgroeimogelijkheden
 • werken in een zeer interessante omgeving
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek)
   
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC-proef (+/- 2u30) 

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: informatie behandelen, werk structureren, problemen oplossen, servicegericht handelen en in team werken. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 185 gerangschikten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef' van de Nederlandstalige selecties ANG22005, ANG22006 en ANG22007. Als je ook deelneemt aan die selecties, zal je de testen van dit event 1 dus slechts 1 keer afleggen.
Opgelet: de weging die aan de verschillende testen van dit event wordt gegeven is afhankelijk van het competentieprofiel van de selectie. De weging van de verschillende testen verschilt dus met andere woorden bij de 4 selecties. Het is dus mogelijk dat je voor elke selectie een andere score krijgt voor dit event. Deze proef zal plaatsvinden vanaf midden februari '22 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 30min) (fysiek of via elektronische weg)

Om praktische redenen is het mogelijk dat deze proef op afstand wordt georganiseerd. In dat geval, zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein (zicht op de functie en entiteit). 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden vanaf midden maart '22 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (het interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de competentie in team werken voorrang. Als er daarna geslaagden zijn met gelijke punten op in team werken, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de competentie objectieven behalen voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 185 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 3 februari 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Kelly Frison - HR Consultant
Tel.: 03/257 85 36
E-mail: werving.selor@just.fgov.Be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures