Crisisbeheer is meer dan alleen optreden tijdens een noodsituatie zelf. Ook voor en na grijpt het Nationaal Crisiscentrum in en zo beperken wij de gevolgen van een noodsituatie. Noodplanning is dan ook één van de hoekstenen van het NCCN. 

Als directeur noodplanning ben jij de spil in de risicocyclus. Noodplannen vormen een leidraad voor de acties op het terrein. En omdat een crisis geen grenzen kent, zet jij maximaal in op samenwerking met alle betrokken partners.

Zo bouw je een uitgebreid en actief netwerk uit en breng jij burgemeesters, gouverneurs, hulpverleners en experten aan dezelfde tafel.

Je hebt kennis van zaken en speelt in op de specifieke noden en gevoeligheden. Jij zet het lokale, provinciale en nationale niveau op één lijn en streeft naar een efficiënte coördinatie van de noodplanning en het crisisbeheer. Daarbij hou je rekening met de meest uiteenlopende risico's, van overstromingen tot chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) ongevallen of bewuste acties.

Nieuwe bedreigingen vragen een andere aanpak. Als directeur neem je het voortouw in de zoektocht naar knowhow, technologieën en strategieën.

Noodplanning staat dus nooit stil. Je daagt jezelf en jouw collega’s uit om te blijven groeien. Je tilt de teamprestaties naar een hoger niveau en hebt oog voor de unieke competenties. Je creëert een feedbackcultuur waar iedereen zichzelf kan zijn.

Als directeur noodplanning veranker je vernieuwing en verandering binnen onze organisatie. Jouw management- en leiderschapsskills komen hier goed van pas. Je analyseert de impact, stelt de nodige doelen voorop en evalueert steeds kritisch de verschillende fases in het veranderingsproces.

Jij bent trots op wat je doet en verdedigt met vuur de noodzaak en voordelen van huidige en toekomstige projecten. Zo zet jij jouw schouders mee onder een project voor een betere interne beveiliging, een vlotte switch naar ons nieuw gebouw en plaats- en tijdonafhankelijk werken.

Een job bij het Nationaal Crisiscentrum is niet voor iedereen weggelegd, maar wij bieden jou een unieke ervaring in een uitdagende werkomgeving.

Je werkt in principe tijdens de gebruikelijke kantooruren, met een glijdend uurrooster tussen 7u30 en 18u30. Je bent flexibel en bereid om opgeroepen te worden en te werken buiten de normale kantooruren en om op vrijwillige basis deel te nemen aan het wachtsysteem.

Omdat je met zeer geheime informatie zal werken, word je onderworpen aan een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Zin gekregen, maar twijfel je nog? Je voorganger trekt je graag over de streep:

Leen Depuydt - Chief Operations Officer
Contactpersoon Nationaal Crisiscentrum - FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 0497/10.49.55
E-mail: Leen.Depuydt@nccn.fgov.be
Er is 1 vacante plaats voor Directeur van de dienst Noodplanning bij het Nationaal Crisiscentrum, van de FOD Binnenlandse Zaken (Voorlopige Bewindstraat 15, 1000 Brussel).

NATIONAAL CRISISCENTRUM 

Het Nationaal Crisiscentrum waakt 24u/7 over de veiligheid van ons land. Als nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering, verzamelt en analyseert het NCCN alle meldingen die een impact kunnen hebben op onze veiligheid en verspreidt deze informatie naar de bevoegde instanties.

Naast die actieve waakzaamheid versterkt het NCCN ook de weerbaarheid van onze samenleving. Jaarlijks voeren wij preventieve informatiecampagnes om de kennis over risico’s in België en de juiste reflexen bij noodsituaties te vergroten.

Op nationaal niveau staan wij in voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning en het crisisbeheer. Het NCCN coördineert eveneens de veiligheid van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België.

In de strijd tegen terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit verzamelt, behandelt en slaat de Belgische Passagierseenheid (BelPIU) gegevens van passagiers op die via internationaal transport reizen. Voortaan zullen via ETIAS ook niet-visumplichtige reizigers vooraf toestemming moeten vragen (reisautorisatie) om naar de EU te reizen.

Om dat alles te realiseren en crisissen het hoofd te bieden dient het NCCN te beschikken over een performante, aangepaste en adequate infrastructuur, personeel en procedures. In 2024 nemen we dan ook onze intrek in het nieuw gebouw.

Het Nationaal Crisiscentrum maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en telt een 200-tal medewerkers. In ons Jaarrapport 2020 kom je meer te weten over onze missies en ambities.

Als directeur noodplanning ga je aan de slag bij de Dienst Noodplanning (NPU). Het team telt 30 medewerkers en heeft verschillende opdrachten. Zo ontwikkelen we nationale noodplannen op basis van een risicoanalyse en zetten die plannen vervolgens in procedures om. Jaarlijks organiseren we ook oefeningen. Daarnaast zetten we in op de verdere modernisatie van de nationale noodplanning en de harmonisatie van lokale noodplanning.  Zo ontwikkelen we onder meer expertise op het gebied van CBRNe-risico's. Tot slot werken we ook samen met de NAVO en de EU en bereiden we ons voor op zowel civiele als militaire noodsituaties.


FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de vijf algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs). 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent actieplannen nauwgezet uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
Technische competenties
 Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Opgelet! Je motivatie weegt harder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt ervaring met noodplanning en crisisbeheer.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van een tweetalig team en je communiceert vlot in het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over een netwerk in de wereld van noodplanning, zowel op lokaal niveau als op federaal niveau.
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar in het domein van veiligheid, verdeeld over ten minste 6 van onderstaande taken: 
 • aansturen van een team van ten minste 5 personen
 • coachen van medewerkers
 • organiseren van de werkplanning van een team
 • organiseren en voorzitten van overleg- en coördinatievergaderingen met partners
 • tussenschakel zijn en de communicatie verzekeren tussen een team en de hiërarchie
 • advies verlenen aan de hiërarchie in het kader van projecten
 • beheren of begeleiden van projecten en/of veranderingstrajecten
 • evalueren van de voortgang en herkaderen van een project
 • voorstellen en implementeren van verbeteracties

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.
Laad je meest recente bewijs van benoeming op (klasse A3 of A2 of A2 + A1) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van klasse A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.
5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in klasse A3. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie. 
   
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als adviseur (klasse A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 58.653,13 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.
Als je van wacht bent, ontvang je een wachtpremie bovenop je basiswedde.


Voordelen 
 • voldoening halen uit je bijdrage aan een veilige samenleving
 • deel uitmaken van een flexibel, proactief en betrouwbare organisatie en een dynamisch en energiek team
 • werken met nieuwe technologieën en een modern uitgebouwde ICT-infrastructuur
 • beschikken over een gsm en laptop
 • verhuis naar een state-of-the-art kantoorgebouw in het levendige hart van Brussel
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om flexibel te werken in een 38-uren week en te telewerken
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 compensatiedagen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • houder zijn van een positief veiligheidsadvies
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld.

Het afgeven van een positief veiligheidsadvies en vervolgens een voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO), is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om een functie op het NCCN te kunnen uitoefenen (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). U treedt enkel in dienst als, en vanaf het moment dat u een positief veiligheidsadvies heeft gekregen van de NVO en u zal enkel in dienst kunnen blijven als u de vereiste veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt. Voor deze functie is een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘zeer geheim’ vereist.

Formaliteiten: U bent dus bereid een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig met deze wet. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp uitmaken van een veiligheidsonderzoek. De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, 1 van de wet van 11 december 1998 wat de veiligheidsverificatie betreft, en in artikel 19 van de wet wat de veiligheidsmachtiging betreft.

Veiligheidsonderzoek:
 • Na uw indiensttreding zal de NVO een veiligheidsonderzoek uitvoeren.
 • Na afloop van het veiligheidsonderzoek brengt de NVO een gemotiveerde beslissing uit over het al dan niet toekennen van de voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging.
 • U zal enkel in dienst kunnen blijven als u de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt.
 • De NVO kan de machtiging intrekken.
 • Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, kan u, in voorkomend geval, beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing van de NVO.
   
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2 en A3, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21346?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 45 minuten)
Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: adviseren en objectieven behalen.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 9 februari 2022 en 18 februari 2022 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Stap 4: Specifieke screening - interview (+/- 1u45 + 2u00 voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Deze proef zal plaatsvinden in de gebouwen van de FOD Binnenlandse Zaken.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.
Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 7 maart 2022 en 25 maart 2022 als de PC-proef wordt georganiseerd en tussen 14 februari 2022 en 2 maart 2022 als de PC-proef niet wordt georganiseerd (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken die de finale beslissing neemt. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 31 januari 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier '. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Gilke Stouthuyzen - Attaché P&O FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/488.15.83
E-mail: gilke.stouthuyzen@ibz.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures