Je zal als attaché managementondersteuning ondersteuning bieden aan het directiecomité van de entiteiten waarbinnen je tewerkgesteld zal worden. Je zal hierbij meewerken aan de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van organisatiestructuren, -processen en –instrumenten.

Je zal als verbindingspersoon fungeren tussen de nationale steundienst van het college van hoven en rechtbanken en de betrokken entiteiten. In deze rol zal je enerzijds geïnformeerd, geanimeerd, gecoacht en gecoördineerd worden door de nationale steundienst. Op deze wijze zal je op de hoogte gehouden worden van nationale ontwikkelingen. Anderzijds zal je als aanspreekpunt fungeren voor de nationale steundienst voor afstemming over vb. de opmaak van beheersplannen, werkingsverslagen, …

Om de rol als verbindingspersoon met de steundienst optimaal te kunnen opnemen, zal je regelmatig met de nationale steundienst en de lokale attachés managementondersteuning samenkomen (oa. voor infosessies, opleiding, uitwisseling van best practices, …). Je zal dus optimaal begeleid en ondersteund worden in deze functie en dit zowel op nationaal als lokaal vlak.

Volgende taken behoren tot je takenpakket:

- Je verzamelt, analyseert en integreert verschillende vormen van informatie (bv. inzake organisatie-ontwikkeling, kwaliteit, procesaudit, veranderingsbeheer). Op deze manier breng je de behoeften van de entiteit(en) in beeld.

- Je werkt mee aan analyse- of verbeterprojecten i.v.m. de bestaande processen/procedures/systemen. Je lanceert tevredenheidsmetingen, je werkt rapporteringsmechanismen uit en je neemt deel aan projectvergaderingen.

- Je werkt mee aan de opstelling van (delen van) de managementplannen (oa. werkingsverslagen, beheersplannen, actieplannen,..) en dossiers om zo de objectieven van de korpschef te helpen bepalen en bereiken. Je verleent hierbij advies en zorgt voor de nodige ondersteuning bij de invoering van nieuwe methoden.

- Je vormt het aanspreekpunt voor het directiecomité. Je geeft advies, informeert en ondersteunt het directiecomité bij de implementatie van veranderingsinitiatieven.

- Je zorgt ervoor dat je expertise op peil blijft door het volgen van opleidingen, het raadplegen van vakliteratuur, het uitwisselen van best practices en speelt deze informatie ook door aan het directiecomité. 


Meer info over de jobinhoud?

Vredegerechten en politierechtbank - arrondissement Brussel en Halle-Vilvoorde:

Dhr. Simon Cardon – Voorzitter Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel en vredegerechten en politierechtbank Brussel/Halle-Vilvoorde - Simon.Cardon@just.fgov.be
 
Rechtbank van eerste aanleg Leuven en arbeidsrechtbank Leuven:

Mevr. Barbara Huygelier – Voorzitter rechtbank van eerste aanleg Leuven - Barbara.Huygelier@just.fgov.be  
Mevr. Patricia Cools – Voorzitter arbeidsrechtbank Leuven - Patricia.Cools@just.fgov.be
 
Vredegerechten en politierechtbank Leuven en ondernemingsrechtbank Leuven:

Mevr. Katrien Keulen – Voorzitter ondernemingsrechtbank Leuven -  Katrien.Keulen@just.fgov.be  
Mevr. Margaretha Verellen – Voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank Leuven: Margaretha.Verellen@just.fgov.be 
 
Er zijn 3 plaatsen vacant bij verschillende rechtbanken binnen het rechtsgebied Brussel:


- 1 plaats bij de rechtbank van eerste aanleg Leuven, waarbij je tevens aan de arbeidsrechtbank Leuven ondersteuning biedt (Locatie: F. Smoldersplein 5 - 3000 Leuven). 
- 1 plaats bij de politierechtbank en vredegerechten arrondissement Leuven, waarbij je tevens aan de ondernemingsrechtbank Leuven ondersteuning biedt (Locatie: Site Leuven (F. Smoldersplein + Vaartstraat - 3000 Leuven)).
- 1 plaats bij de vredegerechten arrondissement Brussel, waarbij je tevens aan de Nederlandstalige politierechtbank Brussel en de politierechtbank Halle-Vilvoorde ondersteuning biedt (Locatie: Quatre Brasstraat 13 - 1000 Brussel).

Daarnaast wordt er ook een reserve aangelegd voor de verschillende hoven en rechtbanken binnen het rechtsgebied Brussel (arrondissement Brussel en Leuven).

Per gerechtelijk arrondissement bestaat er een rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank van eerste aanleg Leuven bestaan op haar beurt uit meerdere secties: de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de jeugdrechtbank en de familierechtbank. Meer informatie met betrekking tot de bevoegdheden vind je hier.

De arbeidsrechtbank Leuven is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten. Meer informatie met betrekking tot de bevoegdheden vind je hier

De ondernemingsrechtbank Leuven is een gespecialiseerde rechtbank, die bevoegd is om uitspraken te doen over geschillen tussen ondernemingen, ongeacht het bedrag van de vordering. Een vordering van een particulier tegen een onderneming kan eveneens voor de ondernemingsrechtbank worden gebracht. Meer informatie met betrekking tot de bevoegdheden vind je hier.


De vredegerechten van het arrondissement Leuven tellen 7 kantons. Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank die zeer diverse materies behandelt. Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier. Er is één politierechtbank in Leuven. De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven.  Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier.

In het arrondissement Brussel bevinden zich 26 vredegerechten. Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank die zeer diverse materies behandelt. Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier.
De politierechtbank Halle-Vilvoorde en de Nederlandstalige politierechtbank Brussel behandelen voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven. Meer informatie met betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden vind je hier.
Samen met je Franstalige collega, attaché managementondersteuning, zal je deze functie in cobeheer uitoefenen voor de tweetalige vredegerechten in Brussel.
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw expertise.

Technische competenties
 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De onderdelen in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Je motivatie weegt zwaarder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef
 • Een opleiding binnen het domein economie (vb. economische wetenschappen, management, beleidseconomie…).
 • Kennis van de courante ICT toepassingen (MS Office pakket).
 • Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Kennis van de rechterlijke orde (oa. kennis van de werking van de verschillende entiteiten).
 • Voor de vacante plaats in Brussel: Kennis van het Frans vormt een pluspunt.
   

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.??
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. 

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché Managementondersteuning (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38.854,50 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (voor de Brusselse entiteiten)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid tot het verkrijgen van een voordelig GSM abonnement
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 forfaitaire dagen
 • mogelijkheid tot telewerk
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • een indiensttreding is uitgesloten wanneer uit uw strafregister blijkt dat u een correctionele of   criminele veroordeling al dan niet met uitstel heeft opgelopen waarvoor nog geen eerherstel werd  verkregen (zie art. 287quinquies §3 Ger. Wetboek)
   
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma .
De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u30) 

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: 
 • Informatie integreren
 • Beslissen
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.


Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef' van de Nederlandstalige selectie ANG21479 en ANG22002. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je de testen van dit event 1 dus slechts 1 keer afleggen.

Deze proef zal plaatsvinden in de loop van de maand februari 2022 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 45min) op afstand (via elektronische weg of fysiek)

De selectiegesprekken zullen fysiek of online doorgaan (u zal hieromtrent nog geïnformeerd worden). Indien deze proef op afstand wordt georganiseerd, zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf begin maart 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening ( het interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het onderdeel motivatie voorrang. Als er nadien nog kandidaten zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het onderdeel ‘adviseren’ voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.


Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 27/01/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Katleen Leemans
Tel.: 02/519.84.87
E-mail: werving.selor@just.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures