Als assistent facility manager regel je mee het huishouden van de Koninklijke Militaire School (KMS). Jouw taak is ervoor te zorgen dat elke kandidaat en elk personeelslid werkzaam op de KMS alle diensten en middelen (faciliteiten) tot zijn beschikking heeft om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Zo organiseer je in samenspraak met de firma ter plaatse de goede werking van alle ‘hard’ en ’soft’ services zoals de technische installaties, de catering, de schoonmaak, het logement, het afvalbeheer, het groenonderhoud, …dit conform de geldende richtlijnen (Budget, Contractueel, Beheersregels…).
Jouw taken zijn gevarieerd met zowel administratieve, technische, organisatorische als financiële aspecten: 
 • Assisteren van de facility manager in de uitoefening van diens functie, plaatsvervanger van de facility manager wanneer nodig
 • Het faciliteren van de dagdagelijkse vlotte werking van de (technische) installaties, de diensten op de KMS en het algemeen onderhoud in nauwe samenwerking met de frontdesk, en dit volgens de behoeften van de klanten op de KMS.
 • Opvolging van de goede werking van de frontdesk, via het aansturen, coachen en bedelen van taken. Hierin wordt een pragmatische en oplossingsgerichte houding verwacht.
 • Toezicht houden op de geleverde diensten en geplande werven van de externe firma ter plaatse volgens de contractuele bepalingen via het uitvoeren van ‘quality checks’ dit in nauwe samenwerking met de frontdesk.
 • De opvolging van de SLA’s en KPI’s.
 • Verifiëren van voorgestelde prijsoffertes en facturen volgens de contractuele bepalingen en dit in nauwe samenwerking met het budgeting team.
 • Communicatie, je fungeert als een constructieve gesprekspartner tussen enerzijds de klanten op de KMS en diens behoeften en anderzijds de externe firma en de mogelijkheden waarvoor zij beschikken.
 • Zich verzekeren dat alle voorziene documenten, zowel wettelijk als reglementair, op vlak van installaties aanwezig zijn en up-to-date worden gehouden zoals vereist.
 • Afhankelijk van de agenda op de KMS, is het mogelijk dat sommige prestaties of taken zich buiten de normale werkuren bevinden.
 • Je geeft voorstellen om de interne werking te verbeteren.
Je maakt deel uit van het personeel Territorial Service Support (TSS), wat samengesteld is uit een facility manager, een frontdesk team (een team van specialisten in hun respectievelijke domein) en een Budgeting team. Als assistent facility manager coördineer je samen met de frontdesk team en het budget team de goede werking van alle facilitaire diensten. Het TSS begeleidt, controleert, en werkt nauw samen met de externe firma die verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle facilitaire taken die onder haar contract vallen. Niet alleen draag je bij aan een kwalitatieve facilitaire dienstverlening, je beschikt ook over een luisterend oor voor de vragen en de noden van het personeel werkzaam op de KMS. Na een opportuniteitsanalyse lever je input om zo snel mogelijk en op een structurele manier de problemen te verhelpen. 


Meer info over de jobinhoud?
JACOBS Frederik – kapitein
Contactpersoon Ministerie van Defensie
Frederik.Jacobs@mil.be
Er is 1 plaats bij de dienst Territorial Service Support (TSS) in de Koninklijke Militaire School (KMS), van het Ministerie van Defensie (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel).

De dienst Territorial Service Support (TSS) is verantwoordelijk voor het beheer en de correcte uitvoering van het contract Integrated Facility Management.

De Koninklijke Militaire School KMS) is een militaire instelling van universitair onderwijs belast met de basisvorming van toekomstige officieren (academisch, militair, sportief), en de voortgezette vorming van officieren tijdens hun loopbaan in Defensie. Meer informatie kan u lezen op de website www.rma.ac.be.

Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen overal in de wereld. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 25.000 medewerkers is het één van de grootste werkgevers van ons land.


 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 
 • Je beschikt over een goede mondelinge communicatie.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt een goede kennis van het Frans, aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.
 • Je hebt een goede kennis van ILIAS of je bent bereid dit te leren.
 • Je hebt een basiskennis speciale technieken (elektriciteit, HVAC en black utilities zoals verwarmingsketels en sanitaire distributienetwerken).
 • Je hebt een basiskennis van MS Office (Excel, Word, Outlook).
 • Je hebt een goede kennis van het contract en het bestek.
 • Je hebt een basiskennis van de NEN2767 en/of de ASPEN index.
 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: specifiek diploma, zonder vereiste ervaring
 • Één van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling elektriciteit, elektronica, elektromechanica, facility management, constructie:
  • Diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent).
  • Diploma van technisch ingenieur.

OPTIE 2: algemeen diploma, met 1 jaar vereiste ervaring
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

OPTIE 1: specifiek diploma, zonder vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

OPTIE 2: algemeen diploma, met 1 jaar vereiste ervaring

Een relevante professionele ervaring in het domein van algemeen beheer van gebouwen van minstens 1 jaar in ten minste 2 van volgende taken:
 • Onderhoud van gebouwen.
 • Beheer van bouwwerven.
 • Beheer van onroerend goed.
 • Beheer van milieu, energie of afval.
 • Opbouw en opvolging van een bouwwerf.
 • Technische, administratieve of budgettaire verantwoordelijkheid van een bouwwerf.
 • Uitwerking en realisatie van verschillende technische dossiers op vlak van administratie, aanbestedingen en uitvoeringen (berekeningen, planningen, specificaties, speciale technieken, …).
 • Beheer van onderhoudsservice.3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau B. Je dient te voldoen aan: 
 • tot het niveau B behoren.
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau B op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau B. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring. 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Technisch Deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.840,00 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Voordelige hospitalisatieverzekering voor jezelf en een aanzienlijke korting voor de leden van je gezin.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart.
 • Recht op de diensten aangeboden door de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA).
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen.
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • Mogelijkheid tot gratis gebruik van sportinfrastructuur tijdens de werkuren.
 • Minimum 26 verlofdagen per jaar + 3 extra dagen van het departement (vrij te nemen).
 • Verlof tussen Kerst en Nieuwjaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screening


Stap 1: Specifieke screening - PC (+/- 50min) 


Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties: informatie analyseren en problemen oplossen.

Er is geen vereiste minimumscore voor deze test. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden rond eind januari 2022 - begin februari 2022 (onder voorbehoud) in de gebouwen van Selor (WTC-III, Simon Bolivarlaan 30). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 2: Specifieke screening - interview (+/- 1u15 + 1u voorbereidingstijd) 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Indien stap 1: specifieke screening - PC plaatsvindt, dan zal deze proef plaatsvinden rond eind februari 2022 - begin maart 2022 (onder voorbehoud). Indien stap 1: specifieke screening - PC niet plaatsvindt, dan zal deze proef plaatsvinden rond eind januari 2022 - begin februari 2022 (onder voorbehoud). Deze proef zal plaatsvinden op de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening: stap 2 - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 03/01/2022.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
TOYE Eleonore - Attaché R&S
+322 441 39 72
eleonore.toye@mil.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures