Wil je meewerken aan verschillende uiteenlopende projecten binnen de teams networking, virtualisatie, applicatieservers, informatiebeheerssystemen, storage of datacenter?
Dan ben je één van de system, network of database engineers die we zoeken om te werken aan een betere IT-omgeving voor 20.000 collega’s en voor alle Belgen die gebruik maken van de e-services van FOD Financiën.  
 • Je verzekert de optimale werking van toepassingen die operationeel zijn op een performante informatica-infrastructuur met een gepaste beschikbaarheidsgraad.
 • Je ziet erop toe dat alle onderdelen van de informatiesystemen voor productie en ontwikkeling altijd naar behoren functioneren, om zo de continuïteit en de kwaliteit van de verwachte diensten te garanderen.
 • Je bepaalt, implementeert en verzekert de monitoring van de informatiesystemen (met inbegrip van aspecten van systeemarchitectuur, netwerken, databanken en programmastructuren).
 • Je stelt de besturingssystemen af voor optimaal gebruik.
 • Je bestudeert de werkprocedures, de informatiestromen, de input en de output om alle gegevens te inventariseren en hun relevantie te registreren.
 • Je creëert een algemeen conceptueel model als basis voor de verwerking en uitwisseling van geautomatiseerde gegevens.
 • Je implementeert de nodige procedures en middelen voor het veiligheidsbeleid om alle soorten gegevens te beschermen tegen risico’s in verband met hardware- of andere storingen.
 • Je geeft ondersteuning/coaching aan je collega’s.

  Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.

   
Meer info over de jobinhoud?
Gamal Khaldi - Technical Service Manager ICT
Tel.: 02 572 63 44 
E-mail: gamalmohamed.khaldi@minfin.fed.be


Meer info over de selectieprocedure? 
Call Center Dienst Wervingen 
Tel.: 02 572 57 72 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be


           
Er zijn minstens 2 plaatsen (NL + FR) bij de pijler Service Operation binnen de Stafdienst ICT, van de FOD Financiën (Koning Albert II laan 33, bus 80, 1030 Brussel).

De pijler Service Operation staat in voor het onderhoud en het dagelijks beheer van de infrastructuur en de technische diensten nodig voor het aanbieden van de toepassingen.
De System Engineers die deel uitmaken van de teams networking, storage, virtualisatie, operating systems en applications houden zich bezig met het ontwerpen en het bouwen van technische services of systemen, het beheersen van de complexiteit en het bewaken van de systeemlevenscyclus.

De Stafdienst ICT verschaft een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat stelt hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business vereisten aan het informatiesysteem volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit en betrouwbaarheid.

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën. Dit omvat: 
 • het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen;
 • het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met ontwikkeling van specifieke bedrijfstoepassingen;
 • het definiëren, uitbouwen en respecteren van de ICT-standaarden en fundamenten.

  De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

  Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:
 • De grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land.
 • Een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden.
 • Zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar.
 • Een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit, … ;
 • Een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.
   

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Technische competenties
 • Je hebt een goede kennis van applicaties en technologieën (Microsoft Windows Server, Netwerken en beveiliging, databanken en containers).
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk beschouwd voor de job. Ze zal dan ook zwaarder doorwegen in de beoordeling.

Niet vereist, wel een troef:
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van ITIL.
   

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma en vereiste professionele ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:


OFWEL beschik je over één van de volgende diploma´s EN een relevante professionele ervaring van minstens 3 jaar:
 
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
   
OFWEL beschik je over één van de volgende diploma´s EN een relevante professionele ervaring van minstens 5 jaar:
 
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

OFWEL beschik je over één van de volgende diploma´s EN een relevante professionele ervaring van minstens 5 jaar:
 
 • Één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
  • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus
   • (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent).
  • diploma van technisch ingenieur.
OFWEL beschik je over één van de volgende diploma’s EN een relevante professionele ervaring van minstens 7 jaar:
 
 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. : graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie.
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie.
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School.
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan.
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
Onder relevante professionele werkervaring begrijpen we professionele ervaring binnen het domein ICT verdeeld over ten minste 1 van onderstaande taken:
 • Ontwikkelen en testen van scripting (Perl, Python, Ansible of Powershell).
 • Beheren van databanken (DB2, Oracle, MSSQL, MariaDB of PostgreSQL).
 • Beheren, implementeren en dagelijks onderhouden van systemen die draaien op RHEL, SLES, AIX of VMWare ESX.
 • Opmaken van een analyse en deze analyse vertalen naar de correcte implementatie van automatisatietools en job schedulers (VTOM, Rundeck, Ansible of Puppet).
 • Ontwikkelen van de correcte scripts en de implementatie ervan voor Monitoring - performance tools (Dynatrace, Incinga, Nagios of Nmon).
 • Ontwikkelen, installeren, configureren en implementeren van LDAP en User management van bv. Active Directory (AD), OpenLDAP of SSSD.
 • Beheren en configureren van workloads en containers (Docker) in Kubernetes (VMWare PKS/TKGI) voor het ondersteunen van de CI/CD-workflow voor het uitrollen van nieuwe applicaties.
 • Installeren, beheren en configureren van het netwerk van FOD Financiën (LAN & WIFI, WAN, datacenter netwerk op basis van SDN of security en firewalls).
In het kader van deze selectie werd een afwijking gevraagd in verband met het vereiste diploma dat toegang tot deze procedure geeft. De Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en de Post stemde daarmee in op basis van artikel 16, lid 2, 1° van het KB van 2 oktober 1937.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
 • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
  • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
   Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
   Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
 • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
  Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)


A. Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling.

Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
  De vacante functie is een functie van A2. Je moet voldoen aan:
 • ofwel behoren tot de klasse A2.
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten niet voldoen aan de diplomavoorwaarden en werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau A1 en A2 op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


B. Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling.

De vacante functie is een functie van A2. Je moet voldoen aan:
 • minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via promotie moeten niet voldoen aan de diplomavoorwaarden en werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau A1 op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


3. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau A2. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Dossier.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten niet voldoen aan de diplomavoorwaarden en werkervaring.


 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 
Loon

Minimum aanvangswedde: 46.879,032 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de index van 01/02/2022, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Jouw wedde kan variëren door persoonlijke factoren en eventuele eerdere werkervaring.
Met de salarissimulator kunt u uw bruto- en nettosalaris berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Kijk hier wat je zou verdienen.  

Valorisatie van beroepservaring
 • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
 • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
 • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.
Voordelen 
 • vakantiegeld en eindejaarspremie
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid tot het bekomen van een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid tot satelietwerk/telewerk
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • Indien je reeds federaal ambtenaar bent, kan je maximaal het vakantieverlof van één volledig jaar overdragen, de vakantiedagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
 • mogelijkheid tot validatie van relevante werkervaring
   
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld indien je nog geen federaal ambtenaar bent. Als je al ambtenaar (niveau A1 of A2) bent en je neemt deel aan de selectie op basis van interne mobiliteit of promotie, moet je geen stage meer doen.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: Screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum.
Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1 en A2, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21300?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.
 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC Test: Situationele Beoordelingstest (+/- 1u15min.) 

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten:
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.
Deze test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 gerangschikten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden rond eind februari, begin maart 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 4: Specifieke screening - interview (+/- 1u15min + 90 min voorbereidingstijd) 

Om praktische redenen kan deze proef fysiek of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Selor-account. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. De volgende technische competentie wordt hierbij getest:

Je hebt een goede kennis van applicaties en technologieën (Microsoft Windows Server, Netwerken en beveiliging, databanken en containers).

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.
 
Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de tweede helft van maart 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.
 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 
 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën die de finale beslissing neemt.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren kan tot en met 7 februari 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Meer info over de jobinhoud?
Gamal Khaldi - Technical Service Manager ICT
Tel.: 02 572 63 44 
E-mail: gamalmohamed.khaldi@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure? 
Call Center Dienst Wervingen 
Tel.: 02 572 57 72 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel


Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures