Je voert, als technisch assistent ICT helpdesk (m/v/x), volgende taken uit:
 • Je bent actief betrokken bij het algemene beheer van het computerpark (meer dan 500 machines): installaties, configuraties, herstellingen, advies.
 • Je biedt ondersteuning aan gebruikers in de helpdesk met hun software en hardwareproblemen op een oplossings- en klantgerichte manier zowel vanop afstand als ter plaatse.
 • Je staat in voor Nederlandstalige klantendienst (telefonisch en schriftelijk) in eerstelijnshelpdesk.
 • Je voert installatie- en herstellingstaken uit en zorgt voor correcte inhoud van de inventaris
 • Je wisselt actief informatie met je collega’s en houdt jezelf op de hoogte van de nieuwe evoluties op het professioneel domein.
 • Je bent verantwoordelijk voor de gebruikerssupport op de satelliet site in Oostende.

Je standplaats is het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel (Vautierstraat 29,1000 Brussel) maar je werkt 1 dag per week vanop de sateliet site in Oostende. 

De site te Oostende (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen site Oostende) is gelegen te Mariene basis "Bootsman Jonsen', 3de en 23ste Linieregimentsplein, 8400 Oostende. (Op 600m van Oostende station).

Dienstverplaatsingen van en naar de werkplaats in Oostende worden bij voorkeur gedaan met het openbaar vervoer. Hiervoor wordt net zoals in de woon-werkverplaatsing in een abonnement voor het openbaar vervoer voorzien.


Meer info over de jobinhoud?
Vanattenhoven Jo - Verantwoordelijke helpdesk
Contactpersoon Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Tel.: 02/627.44.07
E-mail: jo.vanattenhoven@naturalsciences.be 
Er is 1 plaats bij de ICT-dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Vautierstraat 29 te 1000 Brussel.

De missies van de ICT-dienst van het KBIN richten zich op 3 assen:
 • Zorgen voor een goed beheer en adequate ontwikkeling van de IT-infrastructuur van het KBIN (software en hardware) om een robuuste, betrouwbare en efficiënte IT-omgeving te bieden;
 • Professionele en efficiënte IT-ondersteuning bieden aan alle gebruikers van het instituut;
 • Het uitvoeren van de IT-projecten en de ontwikkeling van specifieke toepassingen (databases, web, ...);
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is één van de 10 wetenschappelijke staatsinstellingen onder het gezag van de federale minister van wetenschapsbeleid en die afhangt van de POD Wetenschapsbeleid.

De missies van het KBIN zijn officieel als volgt gedefinieerd:
 • Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek : wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen, die zich vooral richt op de studie van de evolutie, diversiteit en ecosystemen.
 • Wetenschappelijke dienstverlening: wetenschappelijke ondersteuning aan publieke en particuliere instellingen en instanties die betrokken zijn bij het beheer van het natuurlijk erfgoed, met name in het kader van regionale, federale, Europese en internationale verdragen en wetgeving. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de Belgische Federale Overheid werken samen om de biodiversiteit in ontwikkelingslanden te beschermen en te bevorderen.
 • Erfgoed : het beheer en de ontwikkeling van collecties, databases, bibliotheken en gespecialiseerde archieven op bovengenoemde gebieden, die een referentie vormen.
 • Museum : de verspreiding van wetenschappelijke cultuur op het gebied van de natuurwetenschappen door de permanente zalen van het Museum voor Natuurwetenschappen, tijdelijke tentoonstellingen en educatieve activiteiten
 • variëteit.

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

BELSPO zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De 10 federale wetenschappelijke instellingen staan onder de bevoegdheid van de minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid. Georganiseerd in de vorm van afzonderlijke beheerde staatsdiensten en beheren en verbeteren collecties, databanken, bibliotheken en archieven, voeren wetenschappelijk onderzoek uit en verspreiden kennis onder het publiek en experten.

De POD Wetenschapsbeleid bestaat daarnaast ook uit enkele ondersteunende diensten waaronder 'Personeel & Organisatie', 'Begroting & Beheerscontrole', 'Informatie & Communicatietechnologie' en 'Communicatie & Valorisatie'.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. (problemen oplossen) 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. (informatie analyseren)
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. (in team werken)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. (servicegericht handelen)
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (betrouwbaarheid tonen)
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. (zichzelf ontwikkelen)

Technische competenties
 
 • Je hebt een goede kennis van het besturingssysteem Windows (Windows domeinen / Active directory, Windows commando's, Windows concepten)
 • Je hebt een goede kennis van computer hardware, computer software en Office 365.

Een goede “motivatie” is eveneens belangrijk.

Opgelet! De technische competenties in het vet, zijnde “Je hebt een goede kennis van het besturingssysteem Windows (Windows domeinen / Active directory, Windows commando's, Windows concepten)” en “Je hebt een goede kennis van computer hardware, computer software en Office 365” worden als erg belangrijk beschouwd voor de functie. 

De technische competenties wegen harder door in de eindscore van de M2.1 functiespecifieke sceening - pc-proef (X2). 


Opgelet! De gedragsgerichte competentie in het vet, zijnde “problemen oplossen”, en de “motivatie” worden als erg belangrijk voor de functie beschouwd. 

De gedragsgerichte competentie “problemen oplossen” en de “motivatie” wegen harder door in de eindscore voor de functiespecifieke screening - interview (X2). 


Pluspunten
 
 • Je hebt een goede praktische kennis van het Engels en het Frans gezien de multiculturele werkomgeving.
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van C (technisch assistent). Je dient te voldoen aan: 
 • tot het niveau C behoren
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C (niveau van de selectie) en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau C op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau C (technisch assistent). Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als technisch assistent ICT helpdesk (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 25 347,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • voordelige hospitalisatieverzekering.
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart en de Belspo-kaart.
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
 • allerlei sociale voordelen.
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen.
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

Selectiestappen

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC-proef (+/- 3u) 

Deze specifieke screening - pc-proef is opgedeeld in een meerkeuzevragenlijst (1u45) en een geïnformatiseerde test (postbak) (1u15).

Via een 1ste deel van de specifieke screening - PC-proef (meerkeuzevragenlijst) (1u45) worden volgende technische competenties gemeten: 
 • Je hebt een goede kennis van het besturingssysteem Windows (Windows domeinen / Active directory, Windows commando's, Windows concepten)
 • Je hebt een goede kennis van computer hardware, computer software en Office 365.
Via een 2de deel van de specifieke screening - PC-proef (postbak) (1u15) worden volgende generieke competenties gemeten: 
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. (problemen oplossen)
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. (informatie analyseren)
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 75 punten op 150 behaalt (op het totaal van deze specifieke screening- pc-proef). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Opgelet! De technische competenties in het vet, zijnde “Je hebt een goede kennis van het besturingssysteem Windows (Windows domeinen / Active directory, Windows commando's, Windows concepten)” en “Je hebt een goede kennis van computer hardware, computer software en Office 365” worden als erg belangrijk beschouwd voor de functie. 

De technische competenties wegen harder door in de eindscore van de M2.1 functiespecifieke sceening - pc-proef (X2). 

Deze proef zal plaatsvinden op 23 november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap (screening van diploma en/of benoemingsbesluit). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 


Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u30 ) op afstand (via elektronische weg)

Om praktische redenen kan deze proef vanop afstand georganiseerd worden. In dat geval word je gecontacteerd door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Opgelet! De gedragsgerichte competentie “problemen oplossen” en de “motivatie” worden als erg belangrijk voor de functie beschouwd. 

De gedragsgerichte competentie “problemen oplossen” en de “motivatie” wegen harder door in de eindscore voor de functiespecifieke screening - interview (X2). 

Deze proef zal midden december 2021 plaats vinden (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.
 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in stap 3: functiespecifieke screening - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voorde gedragsgerichte competentie “problemen oplossen” zoals gemeten in het interview voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogst aantal punten voor de “motivatie” voorrang. Als er ook hiervoor personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?

Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 4 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen. 

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? 

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…). 

Meer info over ons diversiteitsbeleid? 

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor

Jannes Ilse - Selectiedeskundige POD Wetenschapsbeleid
Tel.: 02/238.34.23
E-mail: ilse.jannes@belspo.be 

Adres en algemene contactgegevens

Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?

Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures