Je werkt vanuit de hoofdzetel te Brussel, in nauwe samenwerking met de regionale Vlaamse buitendiensten en de projectleiders Facility, mee aan het opstellen van de bepalingen ter aansturing van de contracten facility management t.b.v. de nieuwe gevangenissen en FPC’s (forensische psychiatrische centra) die gebouwd worden in België.

Je werkt actief mee aan het bepalen van de strategie voor het beheer van deze gevangenissen en FPC’s, en dit volgens de principes van een DBFM(O) contract, zowel op middellange als lange termijn, en in lijn met de behoeften van de klant:
 • Je werkt mee aan het uitschrijven van éénduidige protocollen die uitgerold worden binnen de Regie der Gebouwen in heel België;
 • Je coördineert vanuit een gecentraliseerde positie de opvolging van de (DBFM(O)) contracten aangaande facility management;
 • Je bent de sleutelfiguur in het contact tussen de verschillende stakeholders (private partner, klant, buitendienst, projectleiders Facility,…).  Je kan problemen toelichten en oplossen met het oog op de juridische vereisten;
 • Je ontwikkelt, structureert en beheert projecten met betrekking tot de verschillende facilitaire vraagstukken en optimaliseert de werkingsmiddelen en procedures in samenwerking met een Franstalige collega en de projectleiders van de regionale buitendiensten;
 • Je werkt in teamverband;
 • Als projectverantwoordelijke in het domein facility management stuur je een 10-tal rechtstreekse of onrechtstreekse medewerkers aan die je actief coacht.  Je schrijft ook de nodige opleidingen uit;
 • Je onderhoudt een constante dialoog met de regionale Vlaamse buitendiensten;
 • Je organiseert het beheer van de budgetten van de contracten en optimaliseert de exploitatiekosten op een continue wijze;
 • Je voert de administratieve taken uit die verbonden zijn aan het beheer van de contracten, zoals o.a. de rapportage, de briefwisseling, etc. ;
 • Je treedt op als raadgever aan de regionale buitendiensten en je geeft onderbouwde adviezen om problemen op het facilitaire gebied op te lossen;
 • Je schoolt je bij en volgt de evolutie op om expertise in het facilitaire vakgebied te behouden en verder uit te bouwen.

Lees zeker onze 10 goede redenen om bij de Regie der Gebouwen te werken! 

En volg ons op Facebook, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe projecten.


Meer info over de dienst Projectgroep Gevangenissen?
Johanna Van Hoylandt - Adviseur Ingenieur - Regie der Gebouwen | De vastgoedbeheerder van de federale staat
Tel.: 0485 02 48 57
E-mail: Johanna.VanHoylandt@buildingsagency.be
Er is momenteel 1 vacante post in de dienst “DAG - Projectgroep gevangenissen” op de hoofdzetel (Gulden Vlieslaan 87 b2, 1060 Brussel).

De projectgroep gevangenissen is een kleine groep binnen de Regie der Gebouwen die projectmatig werkt vanuit het hoofdbestuur.  Het diensthoofd geeft leiding aan een team van Nederlandstalige en Franstalige (ingenieur-) architecten en juristen.
De projecten die binnen de projectgroep worden opgevolgd zijn privaat-publieke samenwerkingen van het type DBFM(O) (Design (Ontwerp) – Build (Bouw) - Finance (Financiering) - Maintain (Onderhoud) -Operate (Facilitaire Diensten en/of Exploitatie)).  De Regie der Gebouwen gaat daarvoor via een overheidsopdracht op zoek naar de geschikte groepering van private partners die voorgenoemde diensten kan aanbieden.
Sinds 2008 geeft de projectgroep op die manier uitvoering aan het Masterplan humane detentie, door de verwezenlijking van nieuwbouwprojecten (gevangenissen en forensisch psychiatrische centra).  De projectgroep wordt hierin bijgestaan door externe financiële en juridische adviseurs.
Voor de reeds gegunde projecten werd telkenmale een overeenkomst van 25 jaar getekend. Dit betekent een langdurige samenwerking die kwalitatief onderhouden moet worden. Projecten die binnen de dienst werden uitgevoerd en nog gepland staan, zijn terug te vinden onder https://www.regiedergebouwen.be/nl/projects/detentie-en-internering-humane-omstandigheden .

De dienst is nu op zoek naar een facility coördinator in elke taalrol die autonoom kan werken om het team te versterken en te ondersteunen in haar dagdagelijkse taken, waarbij service-, oplossingsgericht en professioneel handelen centraal staan. De coördinator zal in zijn/haar functie nauw samenwerken met andere diensten binnen de Regie, waaronder de regionale diensten voor het aspect facility.


De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale overheid. Hun opdracht omvat zowel het beheer als het onderhoud van de bestaande federale onroerende goederen, alsook nieuwbouwwerken, renovatie- en restauratiewerken. De Regie bestaat uit een hoofdbestuur (gevestigd in Brussel) en uit regio's.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je neemt beslissingen op basis van (onvolledige) informatie en onderneemt doelgericht acties om die beslissingen uit te voeren.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, en je trekt daaruit sluitende conclusies.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van jouw expertise.
 • Je begeleidt interne- en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Technische competenties
 
 • Je hebt een aantoonbare basiskennis van facility management.


Niet vereist, wel een troef
 
 • Ervaring in DBFM(O)-opdrachten
 • Kennis aangaande bouw, elektriciteit en HVAC
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten
 • Ervaring met opstellen en/of opvolgen van onderhoudscontracten
 • Kennis van office-pakket (outlook, word, excel,…)

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma en ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum (11/10/2021):

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

OF

Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

EN

Een relevante professionele ervaring in het domein van het beheer van gebouwen van minimum 2 jaar, in minstens 1 van de hierna vermelde taken:
 • Beheer van projecten aangaande facility management
 • Technisch beheer en onderhoud van infrastructuur
 • Beheer van onderhoudscontracten van infrastructuurproject
 • Beheer, onderhoud en controle van technische installaties (b.v. HVAC, elektriciteit, sanitair, …)

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vul je Selor profiel zo volledig mogelijk in, vermeld bij elke werkervaring de taken die je hebt uitgevoerd. Enkel het Selor profiel kan worden geëvalueerd bij de CV-screening, eventuele toegevoegde documenten in Word of PDF kunnen niet worden geanonimiseerd en worden dus niet geëvalueerd.


Hoe nog deelnemen qua diploma?
 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 45.957,70 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bewezen relevante professionele ervaring wordt gevaloriseerd. Maak een schatting van uw loon in de salarissimulator.

De salarissimulator berekent ook het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

Voordelen 
 • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven (glijdende werkuren in een 38 urenweek, mogelijkheid tot recuperatie van overuren, mogelijkheid tot telewerk).
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Een smartphone en abonnement voor professioneel gebruik en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job, waarmee u bijdraagt tot de kwaliteitsvolle huisvesting van 66.000 federale ambtenaren, het beheer van bijzondere architecturale sites en de verduurzaming van het federale vastgoed.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen


1. Screening van deelnemingsvoorwaarden. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste ervaring hebt op de uiterste inschrijvingsdatum 11/10/2021. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring en de taken van je profiel in ‘Mijn Selor’. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

2. Functiespecifieke screening


Specifieke screening - interview met technische vragen en PC-test (+- 2u30)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Tijdens het interview zullen er technische vragen worden gesteld.


Je legt ook een situationele beoordelingstest voor de competenties 'informatie integreren' en ‘adviseren’ af. Hiervoor zijn geen slaagcriteria, het resultaat hiervan wordt bij de totaalscore van je interview en de technische vragen geteld.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal plaatsvinden eind oktober 2021 (onder voorbehoud).  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Voor deze test moet je fysiek aanwezig zijn. Alle testen worden in de kantoren van de Regie der Gebouwen georganiseerd (onder voorbehoud).

Meer info? Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening: interview met technische vragen en pc-test. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met de hoogste score voor de technische competentie: ‘in team werken' voorrang. Indien er daarna nog personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

 
Solliciteren kan tot en met 11/10/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'.  We screenen ook je diploma dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Loran Van der Venne - Talent Acquisition Regie der Gebouwen
Guldenvlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
Tel.: 02 541 71 42 
GSM: 0477 63 09 72
E-mail: Loran.VanDerVenne@buildingsagency.be

Hoe de Regie der Gebouwen bereiken?
wegbeschrijving

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures