Ben je geïnteresseerd in het juridisch domein en op zoek naar een job met een sociale meerwaarde? Werk je graag gestructureerd en ben je overtuigd van het belang van een correcte dienstverlening? Werk je graag in teamverband en ben je bovendien niet bang om zelfstandig aan de slag te gaan? Dan ben jij de geknipte persoon voor een juridische functie binnen de FOD Financiën.

Er zijn een aantal vacatures bij de algemene administraties en bij een stafdienst van de FOD Financiën.

De functieomschrijving hangt af van de dienst waar je gaat werken.


- Wil je fiscale expertise uitbouwen en de FOD Financiën van de toekomst mee vormgeven? De Algemene Administratie van de Fiscaliteit zoekt collega’s die zich buigen over wettelijke bepalingen, wetsontwerpen of fiscale rechtspraak en die toegewijd opvolgen, maar ook teamplayers die zich toespitsen op de juridische uitbouw van moeilijke dossiers.

Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. 

Meer info over de jobinhoud?
Mario RYCKAERT - Centrumdirecteur Centrum P Gent
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 575 62 55 
E-mail: mario.ryckaert@minfin.fed.be

Laurent VANNIEUWENHUYSE - Centrumdirecteur Centrum KMO Brugge
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 578 09 33
E-mail: laurent.vannieuwenhuyse@minfin.fed.be


- Ben jij een kennisspons en wil je je detectiveskills ontwikkelen? Dan kan je zeker een carrière uitbouwen binnen de Invorderingsteams of de juridische dienst van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering!  

Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie van de Inning en Invordering.

Meer info over de jobinhoud?
Aurélie ROELANDTS - HR Business Partner Correspondent AAII
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 576 21 12
E-mail: aurelie.roelandts@minfin.fed.be


- Heb je zin in een boeiende en uitdagende job met een intern opleidingstraject en heel wat doorgroeimogelijkheden? Twijfel niet langer, binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn wij op zoek naar heel wat nieuw talent! Heb je bijvoorbeeld interesse in vastgoed en alles wat met (on)roerende transacties zoals huur, verkoop, hypotheken en schenking te maken heeft? Dan zijn onze diensten binnen de Administratie Rechtszekerheid zeker iets voor jou!

Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Meer info over de jobinhoud?
Jessie VANDERHEYDEN - HR Business Partner Correspondent AAPD
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 576 95 51
E-mail: jessie.vanderheyden@minfin.fed.be


- De samenleving beschermen, internationale handel bevorderen en meehelpen in de strijd tegen fraude en terrorisme? Een boeiende en uitdagende job met verantwoordelijkheid en een gevarieerd takenpakket? De wereld van de Douane en Accijnzen is zeker iets voor jou.  
 
Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Meer info over de jobinhoud?
Myrthe LISSENS - HR Business Partner Correspondent AAD&A
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 575 39 88
E-mail: myrthe.lissens@minfin.fed.be


- Wil jij je kennis op punt stellen en als (toekomstig) topexpert onze beleidsverantwoordelijken ondersteunen?
Ontdek jouw nieuwe job bij de Algemene Administratie Beleidsexpertise en- ondersteuning. 

Meer info over de jobinhoud?
Evi VERCAMMEN - HR Business Partner Correspondent AABEO
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 575 62 52 
E-mail: evi.vercammen@minfin.fed.be


- De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole is de bewaarder van de portefeuille van de FOD Financiën en volgt het budget, de beheerscontrole en de interne controle op. Deze stafdienst voert ook alle overheidsopdrachten uit en doet dat niet alleen voor onze FOD: ook andere federale overheidsdiensten rekenen op hun medewerking voor overheidsopdrachten. Kort gezegd: als je hier de troepen versterkt, zorg je ervoor dat de FOD Financiën zijn middelen efficiënt gebruikt.

Ontdek jouw nieuwe job bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole.

Meer info over de jobinhoud?
Bart VERMEERSCH - Adviseur
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257 632 97
E-mail: bart.vermeersch@minfin.fed.be


Bij de uitoefening van deze functies kom je mogelijk in contact met het publiek.


Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02 572 57 71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be
FOD Financiën zoekt minstens 21 gemotiveerde medewerkers voor verschillende diensten (de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de Algemene Administratie van de Inning & Invordering, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen, de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning en de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole). De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is: 
 • de grootse overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) zoekt minstens 15 juridisch dossierbeheerders. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen.

Binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit kan je tewerkgesteld worden bij één van de drie administraties: Particulieren (P), Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) of Grote Ondernemingen (GO). In het eerste jaar start je in een dienst Beheer binnen jouw administratie, waar je vertrouwd raakt met de basisbeginselen (en voornaamste applicaties) van de Fiscaliteit. In functie van je evolutie en kennis kom je daarna eventueel terecht in een dienst Controle of Expertise. Je krijgt een gerichte opleiding en je ervaren collega’s stomen je verder klaar ‘on the job’. Zo werk je je kennis en vaardigheden voortdurend bij en benut je je doorgroeimogelijkheden.  
 
De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn. Dit doet ze door overheidsbeslissingen, wetten en reglementen om te zetten in eenduidige instructies en werkmethoden en door een coherente toepassing van de geldende regels te verzekeren. De AAFisc verwerkt de aangiftes van particulieren, KMO’s en GO's, voert gerichte controles en opsporingen uit en staat in voor het behandelen van de geschillen die daarbij ontstaan.


De Algemene Administratie van de Inning en Invordering (AAI&I) zoekt minstens één nieuwe juridisch dossierbeheerder. De openstaande plaats bevindt zich in Brussel of Vlaanderen. 

De Invorderingsteams staan onder leiding van de Adviseur Ontvanger – Coördinator en maken deel uit van de pijler Invordering. Ze zijn bevoegd voor de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden die op de vervaldag niet spontaan werden betaald.  
 
De Juridische dienst staat onder de leiding van de Adviseur-Generaal Inning en Invordering – Gewestelijk directeur en maakt deel uit van de pijler Juridische ondersteuning. De Cellen Collectieve Procedures, die instaan voor de insolventieprocedures vallen eveneens onder de bevoegdheid van de Adviseur-Generaal Inning en Invordering – Gewestelijk directeur.  
De Juridische dienst is verantwoordelijk voor de behandeling van de gerechtsdossiers in eerste aanleg en in graad van beroep, en dit zowel in zaken waar de algemene administratie optreedt als eiser (offensieve vorderingen) als in zaken waar de algemene administratie optreedt als verweerder (defensieve vorderingen).

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) waakt over een snelle inning van de (fiscale en niet-fiscale) schulden en een correcte boekhouding van de betalingen. Ze verzekert het optimaal invorderen van schulden die niet spontaan betaald werden, alsook het correct en efficiënt terugbetalen van tegoeden aan burgers en bedrijven. Ze verdeelt de ontvangsten onder de verschillende rechthebbenden: de Europese Unie, de federale staat en de andere betrokken overheden (zijnde de Gewesten en gemeenten). 


De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) zoekt minstens 2 juridisch dossierbeheerders. De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel en Vlaanderen. 

De Administratie Rechtszekerheid staat in voor:  
 • de heffing en de inning van de registratierechten en de successierechten (ten bate van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen;
 • de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren;
 • het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie.
De centrale diensten van de Administratie Rechtszekerheid bestaan uit de afdeling Strategische en Operationele Ondersteuning en de afdeling Juridische expertise & Fiscaliteit. De buitendiensten van deze Administratie bestaan uit 10 centra Rechtszekerheid.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) beheert de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. Deze algemene administratie is belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, enz. De centrale diensten zorgen er voor dat al deze activiteiten optimaal kunnen worden uitgevoerd. Zij zorgen voor een strategische visie op lange termijn, actieplannen op kortere termijn, ontwikkeling en ondersteuning van de applicaties van de algemene administratie, juridisch en fiscaal advies, en didactische ondersteuning.De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) zoekt één juridisch dossierbeheerder. De openstaande plaats bevindt zich in Brussel of Vlaanderen. 

Het Departement Wetgeving van de AAD&A is verantwoordelijk voor de uitwerking van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake douanematerie, accijnsmaterie en niet-fiscale materie. Dit departement staat ook in voor het geven van een uniforme interpretatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen, onder meer via commentaren in de vorm van circulaires; voor de behandeling van de prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie van de Unie en voor de behandeling van de beroepen voor het Hof van Justitie van de Unie, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie. 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.
Naast haar fiscale rol vervult de AAD&A ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de AAD&A binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.
Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens. Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.


De Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) zoekt één juridisch dossierbeheerder bij de dienst Reglementering. De openstaande plaats bevindt zich in Brussel.

De dienst Reglementering centraliseert het fiscaal wetgevend werk voor de FOD Financiën in nauw overleg met de fiscale uitvoeringsbesturen en realiseert prospectieve studies van de fiscaliteit in het kader van de richtlijnen van de Minister van Financiën in samenwerking met de Studiedienst. Daarnaast bestudeert zij de sociale aspecten van de fiscaliteit en harmoniseert de fiscale stelsels op nationaal en internationaal vlak. De dienst Reglementering coördineert de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake fiscaliteit en de algemene toepassingsmaatregelen en ondersteunt de Minister en de fiscale administraties in de externe contacten op het fiscaal vlak en meer algemeen in alle publieke relaties.

De dienst Reglementering behoort tot de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning dewelke belast is met het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging  van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid behoren van de FOD Financiën.  Deze administratie verzekert de realisatie van studies inzake de impact van beleidsopties en de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. Zij is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten en beheren van de zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit. Tot slot staat de AABEO in voor het beheer en ter beschikking stellen van de relevante informatie en informatiebronnen met betrekking tot de domeinen waarvoor de FOD Financiën verantwoordelijkheid draagt.

De AABEO bestaat uit 4 operationele diensten (Reglementering, Studiedienst, Dienst Internationale Investeringen en Zetelakkoorden en het Kenniscentrum (Fisconetplus, Infotheek)) en 2 ondersteunende diensten (Operationele Coördinatie en Communicatie, Dienst van de Administrateur-generaal).


De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (B&B) zoekt één juridisch dossierbeheerder. De openstaande plaats bevindt zich in Brussel.

De dienst Overheidsopdrachten is belast met het afsluiten van de overheidsopdrachten van de FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten. Zijn inbreng begint bij het opstellen van de bestekken tot aan de toekenning van de contracten in overeenstemming met de wetgeving betreffende overheidsopdrachten.

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole (SDB&B) ondersteunt de FOD?Financiën bij de voorbereiding en uitvoering van de begroting, de beheerscontrole en de opvolging evenals de interne controle. Hij biedt financieel advies, budgettaire expertise, richtlijnen en administratieve ondersteuning. Hij is ook belast met de uitvoering van de overheidsopdrachten betreffende aankopen voor de hele FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten.  
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het facilitair beheer. In dit opzicht beheert hij de gebouwen, die door de FOD Financiën worden gebruikt, en zorgt hij voor een comfortabele en veilige werkomgeving voor de ambtenaren en de bezoekers van onze FOD; hij voorziet in de nodige logistieke infrastructuur en werkmiddelen zoals het meubilair, de kantoorbenodigdheden en het wagenpark. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 • Je hebt een ervaring in het fiscaal domein.
 • Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk. Voor de houders van deze diploma's is er geen enkele ervaring vereist.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemeen bachelor. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een bachelor behaald in de studierichting rechten in een hogere of universitair onderwijs of gelijkwaardig. Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma?  
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: 
Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving. 

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1. 

Loon 

Minimum aanvangswedde: 29.840,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor jou en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerken/satellietwerk
 • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
 • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn voor sommige functies (KB 02/10/1937 – art 16, paragraaf 1); voor andere functies geldt deze nationaliteitsvoorwaarde niet en mag iedereen als burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland de functie uitoefenen. Wanneer je slaagt in de selectie, zal je in functie van je rangschikking een concreet jobaanbod ontvangen. Hierin zal telkens vermeld staan of er voor de functie een nationaliteitsvoorwaarde is of niet.
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en indien nodig de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist. Je wordt in dit geval alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

Functiespecifieke screening

Stap 3: Computergestuurde proef (ongeveer 120 minuten) 

Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden volgende competenties gemeten: 
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Een dossiertest is een test waarbij de kandidaat in een fictieve werkcontext wordt geplaatst die meestal verband houdt met het beheer van aanvragen/dossiers (subsidies, reglementen, ... ). Allereerst zullen de procedures en de verschillende regels die in het kader van dit werk moeten worden nageleefd worden uitgelegd. Na deze uitleg en de verschillende aangegeven richtlijnen, zal je dossiers/vragen ontvangen om te behandelen. Je moet dan de vragen beantwoorden, meestal in de vorm van meerkeuzevragen.
 • De test is bedoeld om te kijken hoe jij de verstrekte informatie verwerkt en hoe jij je opstelt, hoe je beslissingen neemt en/of hoe je op basis van die informatie handelt. Wij raden je daarom aan de beschreven procedures aandachtig te lezen en je steeds te baseren op de verstrekte informatie (en niet op enige kennis/ervaring).
 • De context waarin je wordt geplaatst zal fictief zijn: het is dus niet nodig en zelfs mogelijk je voor te bereiden op deze test.
Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 250 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden op het einde van november 2021 - begin december 2021. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de schriftelijke proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be.

Stap 4: Interview op afstand (via elektronische weg) (+/- 45 min)

Om praktische redenen zal deze proef op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Selor-account. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand  (online) georganiseerd. Deze proef zal plaatsvinden in de loop van januari 2022. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Je zal, na je inschrijving, gecontacteerd worden via mail door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de 'functiespecifieke screening event 2: interview'. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie van de functiespecifieke screening - event 2: interview' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 250 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 8 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Meer info over de selectieprocedure? 
Call Center Dienst Wervingen 
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71 
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures