Algemene taken:
 • Je voert actuariële berekeningen uit over bijvoorbeeld de indexeringsmechanismen die van toepassing zijn in de sociale zekerheid, de financiële gevolgen van overheidsmaatregelen, de interpolatie of extrapolatie van reeksen, de omzetting van een kapitaal in rente, en u presenteert de resultaten in duidelijke en didactische nota's.
 • Je verzamelt de nodige gegevens bij onze partners (voornamelijk de openbare instellingen van de sociale zekerheid) om analyses uit te voeren, tendensen te voorspellen en consolidaties uit te voeren met betrekking tot de sociale bescherming in haar geheel.
 • Je volgt de evolutie van de socialezekerheidswetgeving en biedt, binnen uw vakgebied, ondersteuning aan collega's bij andere diensten, aan openbare instellingen van de sociale zekerheid en aan de beleidscellen van ministers die bevoegd zijn voor sociale bescherming.
 • Je ontwikkelt reken- en gegevensverwerkingsmodellen om de efficiëntie van de gegevensanalyse en -interpretatie te verhogen.
 • Je bent betrokken bij de productie van statistische en financiële informatie over sociale bescherming en staat in voor het toezicht op de kwaliteit van de gegevens, de productieprocessen en de presentatie.
Specifieke taken bij de cel Financiën en Statistiek :
 • Je berekent de financiële gevolgen, ongeacht het socialezekerheidsstelsel of -tak, alleen of in samenwerking met het OISZ en, voor het zelfstandigenstelsel, ter ondersteuning van een collega van de FOD.
 • Je neemt deel aan studies die kansberekening of actuariële berekeningen vereisen.
 • Je berekent de omzettingscoëfficiënt kapitaal naar lijfrente voor de aanvullende pensioenen, ter uitvoering van de programmawet van 27-12-2012, artikelen 66 en 71.
 • Je onderhoudt en verbetert het model voor de begrotingsopvolging voor de gezondheidszorg op basis van maandelijkse gegevens van de verzekeringsinstellingen.
 • Je ontwikkelt soortgelijke modellen voor de begrotingsopvolging van de ontwikkeling van de sociale bijdragen en sociale uitkeringen op basis van maandelijkse kasgegevens.
 • Je berekent geïndexeerde bedragen in diverse socialezekerheidswetgevingen.
 • Je volgt de berekening van de welvaarts-enveloppes op door het Planbureau en je volgt de toewijzing ervan op door de sociale partners.
 • Je volgt de ontwikkelingen betreffende de pensioenhervorming (alle stelsels) en de financiering daarvan op.
 • Je volgt de actuariële bepalingen in de wettelijke pensioenregelingen en bij arbeidsongevallen op.
 • Je volgt het financiële verantwoordingsmechanisme voor de verzekeraars op.
 • Je werkt mee aan de opstelling van de begrotingstabellen voor de sociale zekerheid ten behoeve van het toezichtcomité en de algemene toelichting van de begroting. 
 • Je werkt mee aan de opmaak van statistieken die de FOD publiceert op zijn website of in papieren publicaties (Vade Mecum en brochure over de sociale zekerheid).
 • Je draagt bij aan de pensioenstatistieken voor Eurostat.
 • Je neemt mogelijks deel aan verschillende comités.
 • Je antwoordt op parlementaire vragen, enquêtes van internationale organisaties (OESO, IMF, ...) en vragen van burgers.
Meer info over de jobinhoud?
Michel Deffet - Adviseur-Generaal
Contactpersoon FOD Sociale Zekerheid
Tel.: 0470/13.13.86
E-mail: Michel.Deffet@minsoc.fed.be

Wil je een beter beeld krijgen van de job, bekijk dan de getuigenissen van je toekomstige collega's via deze link.
Er is 1 vacante plaats bij de cel Financiën en Statistiek van de DG Beleidsondersteuning en -coördinatie (DG BESOC) van de FOD Sociale Zekerheid (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel).

De cel Financiën en Statistieken van de DG BESOC heeft vier hoofdtaken:
 1. Het opstellen van de socialezekerheidsbegroting ondersteunen: de dienst consolideert de begrotingen van de openbare instellingen van de sociale zekerheid per stelsel en per tak, stelt de algemene toelichting bij de begroting voor het Parlement mee op, controleert de OISZ begrotingen en legt deze ter goedkeuring voor aan de toezichthoudende ministers, volgt de realisaties maandelijks op, bepaalt het bedrag van de staatstoelagen en de alternatieve financieringen voor de verschillende stelsels, en verzekert de uitbetaling van de staatstoelagen.
 2. De boekhoudprocessen in de OISZ’s ondersteunen en de geconsolideerde socialezekerheidsrekeningen uitwerken: de dienst zorgt voor de werking van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid, legt de jaarrekeningen van de OISZ’s ter goedkeuring voor aan de toezichthoudende ministers, consolideert de economische rekeningen per stelsel en per tak en maakt ramingen voor het Instituut voor de nationale rekeningen (INR).
 3. Het sociaal beleid ondersteunen: de dienst moet financiële gevolgen berekenen of coördineren, de beleidsmakers adviseren inzake financiering van de sociale zekerheid, regelgeving met een financiële component mee uitwerken en deelnemen aan studies.
 4. Statistische informatie produceren: de dienst verzamelt verschillende statistieken over de sociale zekerheid voor internationale instanties of voor publicaties voor een breed publiek, en stelt indicatoren vast.  In het kader van de Europese verplichtingen stelt de dienst de ESSPROS en SHA-rekeningen op.

De DG Beleidsondersteuning en -coördinatie (DG BESOC) vloeit voort uit de fusie – op 1 januari 2017 – van de DG Beleidsondersteuning en de DG Sociaal Beleid.

De DG BESOC biedt de sleutelactoren van de politieke besluitvorming inzake sociale bescherming in België (ministers en staatssecretarissen, sociale partners, OISZ) de nodige ondersteuning (coördinatie, regelgeving, studies, analyses, budgettering, valorisatie, indicatoren, internationale vertegenwoordiging) bij de besluitvorming.

Een evidence based beleidsondersteuning vormt hierbij één van de centrale aandachtspunten. Het uitbouwen en onderhouden van kwaliteitsvolle statistieken, indicatoren en analyses is hiervan een essentieel onderdeel.

De FOD Sociale Zekerheid is, samen met de instellingen, verantwoordelijk voor de uitwerking van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de regelgeving en de erkenning van en toekenning van bepaalde tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door haar missies en acties ten behoeve van de overheidsactoren en de sociale partners draagt zij bij tot de duurzaamheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels. 


 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
Technische competenties
 
 • Je hebt een goede kennis van wiskundige, financiële en actuariële modellen, alsook van technieken inzake statistiek en waarschijnlijkheidsberekening.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competenties in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Deze wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 
 • In staat zijn om in een tweetalige Frans-Nederlandse omgeving te werken.
 • Beschikken over een certificaat of masterdiploma in actuariële wetenschappen.
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies binnen één van de onderstaande gebieden:
  • Sociologie
  • Psychologie
  • Industrieel ingenieur (alle opties)
  • Informatica, statistieken, wiskunde, actuariële wetenschappen en natuurkunde/fysica
  • Bio-ingenieurswetenschappen, Agronomische wetenschappen
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen) 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar waarvan 2 jaar in het domein van Actuariaat in ten minste 3 van de 6 onderstaande taken: 
 • Opmaak van ramingen
 • Opmaak van prognoses
 • Opmaak van impactberekeningen
 • Uitvoeren van analyses
 • Opmaak van schriftelijke adviezen
 • Opmaak van rapporteringen

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van niveau A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A3 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van niveau A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.
5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau A3. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie. 
   
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 58.527,19 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2 en A3, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21173?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - PC proef (+/- 120 min)

Via een geïnformatiseerde proef wordt de technische competentie gemeten (gevalstudie). Tijdens deze proef zal u een excelbestand moeten raadplegen.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 10 hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf midden oktober 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. 


Stap 3: Specifieke screening - interview op afstand (+/- 60 min) (via elektronische weg)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden in de loop van de maand november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid die de finale beslissing neemt. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 4 oktober 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
E-mail: selection@minsoc.fed.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures