Om te kunnen werken als penitentiair bewakingsassistent moet je slagen voor de selectieprocedure. Deze bestaat uit 2 delen:
 • Deel 1: een computergestuurde test
 • Deel 2: een interview
Door je in te schrijven voor deze selectie, kun je het tweede deel - het interview - afleggen. 
Om te kunnen deelnemen, moet je uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum geslaagd zijn voor deel 1: computergestuurde test én voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden (vermeld in het tabblad "profiel").


Als penitentiair bewakingsassistent zorg je voor een veilig en menselijk leefklimaat voor gedetineerden, je collega’s en bezoekers. Met respect voor iedereen en binnen een duidelijk wettelijk kader. Vanuit de visie van het gevangeniswezen sta je mee in voor een zinvolle detentie en de terugkeer van de gedetineerden naar de samenleving. 

Je begeleidt gedetineerden en zorgt voor een goede organisatie van hun dagelijkse leven binnen de gevangenis door o.a.: 
 • gedetineerden onthalen en wegwijs maken op de leefeenheid
 • vragen van gedetineerden beantwoorden of ze doorgeven aan de verantwoordelijke diensten
 • een luisterend oor zijn voor gedetineerden en empathie kunnen tonen
 • hen bijstand verleden tijdens crisismomenten
 • verdelen van maaltijden, post, kledij…
 • het bezoek, de wandeling en andere activiteiten begeleiden
 • toezien op bijzondere activiteiten van bepaalde groepen gedetineerden, zoals mensen met psychische stoornissen.
Je ziet toe op de orde en veiligheid in de gevangenis o.a.: 
 • controleren van de toegang van gedetineerden, medewerkers en bezoekers
 • observeren en begeleiden van gedetineerden bv. bij het bezoek, sport…
 • fouilleren gedetineerden en inspectie van de verblijfsruimte
 • schriftelijk rapporteren van verdachte gebeurtenissen en inbreuken
 • inspecteren van veiligheidsinstallaties en rapporteren van defecten
 • bedienen van oproep- en camerasystemen, elektrische deuren…
 • Je werkt in ochtend-, namiddag- of nachtdiensten, ook tijdens het weekend en feestdagen.
Het eerste jaar volg je opleidingen en doe je heel wat praktijkervaring op met verschillende evaluatiemomenten. Na dit jaar kan je volwaardig aan de slag. 
Meer info over de jobinhoud?
Cel Selectie en Loopbaan 
FOD Justitie 
E-mail: DLD.PnO_epi_selectie_loopbaan@just.fgov.be
 
Er zijn 30 plaatsen in de regio Kempen, meerbepaald de gevangenis van Wortel, Merksplas, Hoogstraten of Turnhout

Als je slaagt voor deze selectie, word je tewerkgesteld in één van deze gevangenissen. 

Als je tewerkgesteld wil worden als penitentiair bewakingsassistent in een andere gevangenis, solliciteer dan voor de selectie ANG21161 (gevangenis Beveren en Dendermonde), ANG21160 (gevangenis Antwerpen), ANG21163 (regio Centrum) of ANG21182 (regio Oost- en West-Vlaanderen).


Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie

België telt 35 gevangenissen, op verschillende locaties. Er werken in totaal 9500 mensen. 

Werken in een gevangenis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij. Als medewerker sta je in voor een veilige omgeving en de dagelijkse zorg voor gedetineerden. Je bereidt hen mee voor op de terugkeer naar de samenleving. Je handelt steeds binnen duidelijke regels die de rechten en plichten van gedetineerden waarborgen. 

In de meeste gevangenissen, de zogenaamde arresthuizen, verblijven mensen in voorhechtenis. Zij verblijven er in afwachting van een veroordeling of vrijlating. In deze gevangenissen zitten vaak ook gedetineerden die een korte straf uitzitten. Of die psychiatrische zorg nodig hebben. 

In andere gevangenissen, de strafhuizen, zitten de gedetineerden een (langere) straf uit. Deze strafhuizen zijn open, halfopen of gesloten. Dat betekent: minder of meer vrijheid voor de personen die er verblijven. In de meeste gevangenissen verblijven enkel mannen. 9 gevangenissen hebben een aparte afdeling voor vrouwen. 
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties  
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competentie 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt meer door in de eindscore (x2). Niet vereist, wel een troef
 
 • kennis van kantoorsoftware (MS-Office, …)
 • kennis van vreemde talen (gezien de aanwezige culturele verscheidenheid in de penitentiaire inrichtingen).

Deelnemingsvoorwaarden1. Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over een vrijstelling voor deel 1: computergestuurde test van de functiespecifieke screening. 

Je kan deze test nog afleggen tijdens de inschrijvingsperiode (van deze functiespecifieke screening) als je solliciteert voor de selectie ANG21159 Penitentiair bewakingsassitent - Deel 1: functiespecifieke screening. Schrijf je zeker tijdig in aangezien je reeds over een vrijstelling dient te beschikken op de uiterste inschrijvingsdatum (25/06/2021). 


2. Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum over het vereiste diploma of een instapkaart of een geldig benoemingsbesluit

2.1 Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: OFWEL beschik je over diploma hoger secundair onderwijs: 
 • getuigschrift uitgereikt na het slagen met vrucht van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van dit zesde leerjaar
 • getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?  
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2.2 OFWEL beschik je niet over een diploma hoger secundair onderwijs, maar je beschikt wel over een instapkaart: 

Je kan solliciteren als je beschikt over de instapkaart penitentiair bewakingsassistent niveau C. Neem dan contact op met PBA@bosa.fgov.be ten laatste op 25 juni 2021 zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie en vermeld voor welke andere gevangenis of regio je wenst deel te nemen: gevangenis Beveren en Dendermonde (ANG21161), gevangenis Antwerpen (ANG21160), regio Centrum (ANG21163) of de regio Oost-en West-vlaanderen (ANG21182). Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis van de instapkaart. 

Indien je niet beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs (zie hierboven) of een instapkaart, kan je niet solliciteren voor deze selectieprocedure.

2.3 OFWEL beschik je over het vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de FOD Justitie. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).
De vacante functie is een functie van niveau C. U dient te voldoen aan: tot het niveau C behoren. 

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit dienen de diplomavoorwaarden niet in te vullen. 

Als je geslaagd bent in het specifiek of bijzonder gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis van dit bewijs van slagen. 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau C (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. 

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd opgeladen in je online-cv, moet je dit niet opnieuw doen. 

3. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau C. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als penitentiair bewakingsassistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal (20AP).
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 27.037,73 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Extra premies en toelagen:
 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand
 • een vergoeding voor de avond-en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150%
 • dubbele vergoeding voor prestaties op zon- en feestdagen
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)
Voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (enkel voor de Brusselse inrichtingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar
 • het systeem van de 36-urenweek is mogelijk
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten, zoals vereist voor deze job (voorafgaandelijk gezondheidstoezicht)
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • ten minste 18 jaar zijn.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.


Opgelet 
 • Wacht niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de testen, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen worden op afstand (via elektronische weg) georganiseerd. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectietesten


Stap 1: screening van vrijstelling deel 1 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je geslaagd bent voor deel 1: computergestuurde test. Je kan deze test nog afleggen tijdens de inschrijvingsperiode (van deze functiespecifieke screening) als je solliciteert voor de selectie ANG21159 Penitentiair bewakingsassitent - Deel 1: functiespecifieke screening. Schrijf je zeker tijdig in aangezien je reeds over een vrijstelling dient te beschikken op de uiterste inschrijvingsdatum (25/06/2021). 


Stap 2: screening van diploma, instapkaart en/of benoemingsbesluit 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het nodige diploma, instapkaart en/of benoemingsbesluit (zie profiel). De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 


Stap 3: Interview (ongeveer 45 minuten) op afstand (via elektronische weg)

Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stappen.

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte  en technische competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Als je ook ingeschreven bent voor de gevangenis van Beveren en Dendermonde (ANG21161), gevangenis Antwerpen (ANG21160), regio Centrum (ANG21163) of de regio Oost- en West-Vlaanderen (ANG21182) moet je deze testen slechts 1 keer afleggen. Je resultaat is dan ook geldig voor beide selecties.

Deze proef vindt plaats vanaf 12 juli 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 

Medisch onderzoek 
Door de bijzondere taakinhoud van deze risicojob eist de FOD Justitie een medisch onderzoek van de geslaagden vóór de indiensttreding. De resultaten van dat medisch onderzoek bepalen of je daadwerkelijk de job zal kunnen uitvoeren. 
Informeer je goed over deze aanstellingsvoorwaarde (lichamelijke geschiktheid) vóór je overweegt om te solliciteren. We benadrukken dat deze aanstellingsvoorwaarde uitzonderlijk voor deze selectie van toepassing is, het is geen algemene reglementering. 

Niet alle redelijke aanpassingen zijn mogelijk 
Deze job van belastende aard in een veiligheidsomgeving wordt niet meegerekend bij de bepaling van de vertegenwoordiging van 3 % personen met handicap van het personeelsbestand in de FOD Justitie (KB over diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie - KB 6.10.2005, art 3). Voor deze job kan je je dus niet beroepen op die wetgeving. 

Door het specifieke karakter van deze operationele job, het verplicht medisch onderzoek en het feit dat de FOD Justitie geen arbeidspostaanpassingen doorvoert, moet je er rekening mee houden dat niet alle redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure, kunnen toegekend worden. 

Redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen
Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Je bezorgt ons zo snel mogelijk een gepast attest door het op te laden in het luik “Handicap” . 

Nog vragen? 

Over de aanpassingen aan de selectieprocedure? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be.  
Over de job, de aanstellingsvoorwaarden en het medisch onderzoek? Contacteer dan de FOD Justitie via e-mail: DLD.PnO_epi_selectie_loopbaan@just.fgov.be

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening - Stap 3: Interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

De FOD Justitie nodigt je uit voor een medisch onderzoek. Dit onderzoek is verplicht. Als het resultaat positief is, kan je starten met je stage. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Na de selectie wordt er een lijst opgesteld met alle geslaagde kandidaten, die 1 jaar geldig blijft. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 25 juni 2021.


Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Cel Selectie en Loopbaan
E-mail: DLD.pno_epi_selectie_loopbaan@just.fgov.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures