Je bent verantwoordelijk voor het beleid en beheer van de ICT-dienst. Je plant ze, organiseert ze, coördineert ze en past ze aan in functie van de doelstellingen.
 • Je plant het jaarlijks operationele ICT-plan volgens de strategie en doelstellingen van het Instituut.
 • Je beheert IT-projecten, organiseert activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling en het onderhoud van de applicaties en volgt ze op.
 • Je analyseert de IT-behoeften en formuleert voorstellen voor bestaande of nieuwe technologische oplossingen.
 • Je ontwikkelt en beheert de architectuur van het ICT-netwerk van het Instituut.
 • Je zorgt voor de technische ondersteuning en de ontwikkeling van het intranet en internet (website).
 • Je ontwikkelt en beheert een adequaat informatiebeveiligingssysteem.
 • Je zorgt voor de continuïteit van ICT-activiteiten door een regelmatige risicoanalyse.
 • Je volgt de evolutie van het ICT-domein op, en past deze toe op het ICT-beleid van de instelling.
 • Je ontwikkelt een inkoopstrategie, definieert en volgt de specificaties, sluit contracten af.
 • Je begeleidt het werk van de ICT-afdeling, die zich enerzijds richt op het ondersteunen en beheren van systemen en anderzijds de ontwikkeling ervan.
 • Je zorgt voor de motivatie en medewerking van de dienst.
 • Je stelt duidelijke doelstellingen voor zowel het individu als voor de hele afdeling op en voert de evaluatiecycli uit.
 • Je verzekert de wachtdienst.

Meer info over de jobinhoud?
Ken De Smedt - Coördinator ondersteunende diensten
Contactpersoon voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Tel.: 02 627 45 52
E-mail: kdesmedt@naturalsciences.be

Er is 1 plaats vacant bij de ICT-dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), gelegen in de Vautierstraat 29 te 1000 Brussel.

De missies van de ICT-dienst van het KBIN zijn gericht op drie assen:
 • Zorgen voor het adequate beheer en ontwikkelingen van de IT-infrastructuur (software en hardware) van het KBIN.
 • Bieden van een professionele en efficiënte IT-ondersteuning aan alle gebruikers van het Instituut.
 • Het goede beheer van ICT-projecten en de ontwikkeling van specifieke applicaties (databases, web, ...).

De dienst is samengesteld uit een dozijn van medewerkers.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is één van de tien wetenschappelijke instellingen van de staat die onder het gezag staan van de federale minister van Wetenschapsbeleid en is afhankelijk van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO).

De missies van het KBIN zijn officieel gedefinieerd als volgt:

 • Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: wetenschappelijk onderzoek in het domein van de natuurwetenschappen, dat zich voornamelijk richt op de studie van de evolutie, diversiteit en ecosystemen.
 • Wetenschappelijke dienstverlening: wetenschappelijke ondersteuning aan publieke en private instituten en organisaties die betrokken zijn bij het beheer van natuurlijk erfgoed, in het bijzonder in het kader van regionale, federale, Europese en internationale verdragen en wetgeving. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de Algemene Directie Ontwikkelingssamenwerking van de Belgische federale regering werken samen om de biodiversiteit in ontwikkelingslanden te beschermen en te bevorderen.
 • Erfgoed: het beheer en de ontwikkeling van collecties, databases, bibliotheken en archieven die gespecialiseerd zijn in de bovengenoemde domeinen, die een referentie vormen.
 • Museum: de verspreiding van de wetenschappelijke cultuur op het gebied van natuurwetenschappen via de vaste zalen van het Museum voor Natuurwetenschappen, tijdelijke tentoonstellingen en educatieve activiteiten.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen, binnen de beschikbare tijd, in.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen, op basis van je expertise, op.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede algemene en specifieke managementkennis op het gebied van ICT.
 • Je beschikt over een grondige kennis inzake management en beveiliging van ICT-systeem- en applicatie-infrastructuur.

Opgelet! Een goede motivatie, een goede visie hebben op het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, de dienst en de inhoud van de functie is belangrijk.
Dit en de gedragsgerichte competenties, in het vet, hebben een waarde die dubbel telt in de eindscore.

Pluspunten

 • Je hebt een goede kennis van het Frans gezien de tweetalige werkomgeving van de functie.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, dokter, apotheker, geaggregeerde, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste 4 jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan houden we geen rekening met je kandidatuur.

Wat zijn de andere mogelijkheden om deel te nemen qua diploma? 

 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   Heb je het gelijkwaardigheidsattest van je diploma nog niet verkregen? Neem nu contact op (de procedure is relatief lang) met het Ministere van de Nederlandstalige gemeenschap (02/553.17.00) en stuur het door naar Selor.
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taalcertificaat behalen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Om dit te doen, moet je je online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minimum 6 jaar in het ICT-domein in ten minste 2 van de 4 van onderstaande taken:

 • Projectbeheer (planning en uitvoering).
 • beheer van de ICT-servicecatalogus en budgetten.
 • Analyse van de behoeften en het beheer van interne en externe klanten.
 • Openbare aanbestedingsprocedures hebben gevolgd en ten minste één bestek hebben opgesteld.

Je moet ook minimaal 4 jaar ervaring hebben in teammanagement, minimaal 5 personen, waarbij je ten minste 3 van de 4 van onderstaande taken hebt voltooid:

 • Beheer van teamvergaderingen op dienstniveau.
 • Definitie en opvolging van de servicedoelstellingen.
 • Bepalen en opvolgen van individuele doelstellingen van de medewerkers.
 • Evaluatie van teammedewerkers.
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

  • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
  • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van niveau A3. Je moet voldoen aan:

  • ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
  • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
  • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
  • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via interne mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A3 (niveau van de selectie) en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van niveau A3. Je moet voldoen aan:

  • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
  • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
  • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen (verwijderen indien beschermd beroep), maar moeten voldoen aan de werkervaring (verwijderen indien dit niet van toepassing is).

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Adviseur, coördinator van de ICT-dienst (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 56.373,58 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart en de Belspo-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie rubriek ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2 en A3, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, dan adviseren we je veel aandacht te besteden aan de beschrijving van de professionele werkervaring in je cv. Het zijn deze gegevens die door onze selectieverantwoordelijken worden gebruikt voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21006?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - Geautomatiseerde schriftelijke test (+/- 3u00)

De technische competenties (zie rubriek "Competenties") worden gemeten aan de hand van een schriftelijke test.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 5 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef is gemeenschappelijk met de 'Stap 3: Functiespecifieke screening - Geautomatiseerde schriftelijke test' van de selectie AFG21006. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je de testen van deze proef dus slechts 1 keer afleggen.

Deze proef zal plaatsvinden op 23/06/2021 (unieke datum en onder voorbehoud, alle kandidaten leggen de test af op dezelfde dag).
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap "Stap 2: Screening van de deelnemingsvoorwaarden.

Stap 4: Specifieke screening - interview (+/- 1u45) op afstand of fysiek

Indien deze test om praktische redenen op afstand (via videoconferentie) georganiseerd wordt, word je gecontacteerd door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor de proef.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden tijdens de week van 26/07/2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap "Stap 3 Specifieke screening - geautomatiseerde schriftelijke test, en indien je bij de eerste 5 gerangschikte bent.
Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over ons diversiteitsbeleid?
Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Algemeen Directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen die de finale beslissing neemt.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 04/06/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Frederic Kusseler - Selectiedeskundige
Tel.: 02 238 34 73
E-mail: frederic.kusseler@belspo.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures