Doel van de job

Als manager is de Administrateur Opsporing verantwoordelijk voor de realisatie van de vooropgestelde resultaten en objectieven binnen de Administratie Opsporing, en voor het optimaal beheer van de ter beschikking gestelde middelen. Hij coördineert en volgt de dagelijkse werking op met het oog op de correcte uitvoering van de kernopdrachten.

Als lid van het beheerscomité is hij verantwoordelijk voor het realiseren van het vooropgestelde politiek beleid en het behalen van de doelstellingen op het niveau van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

De Administrateur Opsporing verzekert de ontwikkeling van een strategische visie voor de Administratie Opsporing, conform het beleid en de objectieven zoals gedefinieerd op het niveau van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en met het respect voor de nationale en internationale conventies en verplichtingen binnen de domeinen waarvoor de Administratie Opsporing bevoegd is.

Jobcontext

Interne relaties binnen de FOD Financiën:

 • Rapporteert aan de Administrateur–generaal van de douane en accijnzen met betrekking tot de uitvoering van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan;
 • Draagt bij tot de realisatie van de (strategische en operationele) doelstellingen gedefinieerd op het niveau van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, als tot de uitvoering van het beleid van de FOD Financiën;
 • Maakt deel uit van het beheerscomité binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen;
 • Biedt ondersteuning bij het voorbereiden van de strategische, tactische en operationele objectieven van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen;
 • Geeft leiding aan de teamchefs van zijn administratie, gericht op de efficiënte en kwaliteitsvolle uitvoering van de kernopdrachten en de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Organiseert de nodige samenwerking met andere (algemene) administraties van de FOD Financiën, in het bijzonder, met de centrale departementen en de Administratie Operaties van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, door de klemtoon te leggen op het optimaliseren van de gemeenschappelijke basisprocessen over de verschillende algemene administraties en administraties heen teneinde de strategische en operationele doelstellingen van de FOD Financiën te realiseren;
 • Organiseert de nodige samenwerking tussen zijn administratie en de Administratie Operaties
 • Verzekert de nodige samenwerking tussen de Administratie Opsporing en:
  • de dienst van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen,
  • de coördinatiediensten van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, met name de Dienst voor Operationele Expertise en Ondersteuning en de Dienst voor Operationele Coördinatie en Organisatiebeheer;
  • de Business Partner HR, de cel Beheerscontrole en de Business Partner ICT van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, in functie van de doelstellingen opgesteld door de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen en in lijn met het beleid van de FOD Financiën;
 • Organiseert de nodige samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen de Administratie Opsporing,
 • Organiseert de nodige samenwerking tussen de centrale component en de regionale componenten binnen de Administratie Opsporing;
Interne relatie binnen de federale overheid:
 • Werkt regelmatig samen met de andere FOD’s/POD’s en met andere betrokken overheidsdiensten waar relevant voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen, zoals de federale en lokale politie van de FOD Binnenlandse zaken, de FOD Justitie met inbegrip van de federale parketten, de FOD Economie, de Cel voor Financiële Informatieverwerking, het Belgisch Interventie en Restitutiebureau (BIRB), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Externe relatie bij de federale overheid:
 • Werkt samen met binnenlandse en buitenlandse publieke instellingen die op hetzelfde functioneringsdomein aanwezig zijn, zoals Europol, de Werelddouaneorganisatie (WDO), het Europees bureau voor Fraudebestrijding (OLAF).

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Als lid van het Beheerscomité van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan met het oog op het realiseren van het beleid en de strategische prioriteiten van de Minister van Financiën, van de Voorzitter van het Directiecomité en de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen;
 • Coördineren van de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de aanpassing van het bestuursplan van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wat betreft zijn bevoegdheid;
 • Opstellen van een operationeel plan in uitvoering van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan;
 • Coördineren van de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de aanpassing van het bestuursplan en van het operationeel plan van de Administratie Opsporing binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen;
 • Bepalen van de doelstellingen van de Administratie Opsporing om de hierna opgesomde opdrachten op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle wijze uit te voeren, het betreft in het bijzonder:
  • Verzamelen, analyseren en evalueren van informatie (afkomstig van zowel binnen als buiten de FOD, als van supranationale overheden) om bruikbare rapporten en analyses ter beschikking te stellen in de strijd tegen de fraude,
  • Verzamelen, grondig bestuderen en analyseren van informatie om (strategische) fraudeanalyses en complexe rapporten op te stellen, op basis waarvan de eigen organisatie en de partners in de strijd tegen de fraude doeltreffende fraudebestrijdingsstrategieën kunnen bepalen en/of opsporingsoperaties kunnen opstarten,
  • In "real time" beantwoorden van de gestelde vragen in het kader van de strijd tegen de fraude na het registreren en beoordelen van signalen en het opzoeken van informatie,
  • Nemen van de gepaste beslissingen, door het beoordelen van signalen en het leggen van verbanden, om gerichte actie(s) in het kader van fraudebestrijding te ondernemen.
 • Aansturen van de operationele (lijn)diensten als manager en binnen de beperkingen van de toegekende middelen, het betreft in het bijzonder:
  • Bepalen welke acties de teams van zijn administratie op touw moeten zetten;
  • Vastleggen in een plan welke de concrete acties de teams binnen een bepaalde termijn op touw moeten zetten en het verdelen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan onder de teamchefs;
  • Toezien op de kwaliteit en de omvang van het werk dat door de teamchefs en eventueel door hun medewerkers wordt verricht.
 • Leggen van de nodige interne en externe, formele en informele contacten met instanties, instellingen en autoriteiten zoals bvb. Europol, WDO, OLAF;
 • Organiseren, coördineren, evalueren en bijsturen van de vereiste interactie tussen de verschillende diensten van de Administratie Opsporing door een permanente monitoring te waarborgen om de strategische doelstellingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen te realiseren;
 • Resultaatgericht aansturen, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen;
 • Bevorderen en ondersteunen van de noodzakelijke veranderingstrajecten, onder andere door een gericht veranderingsbeheer, en aansturen van de medewerkers teneinde de nodige veranderingen te realiseren, door het sponsorschap van projecten te vervullen en door de actieve deelname aan de stuurgroepen binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen;
 • Deelnemen aan de analysevergaderingen binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen;
 • Regelmatig en stipt uitbrengen van verslag over de activiteiten en resultaten van de Administratie Opsporing bij de Administrateur–generaal van de Douane en Accijnzen.
Tijdelijke resultaatgebieden:
 • Uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur binnen de Administratie Opsporing, zowel op centraal niveau als de operationele diensten;
 • Uitwerken van de projecten van het bestuursplan met betrekking tot de Administratie Opsporing, gedefinieerd en gevalideerd door het Directiecomité van de FOD Financiën;
 • Uitwerken en invullen van het stroomplan in de strijd tegen de internationale drugshandel ;
 • Begeleiden, voorbereiden en opvangen van de impact van de Brexit in de verschillende bevoegdheidsdomeinen van de Administratie Opsporing.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Kristian VANDERWAEREN
  Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen
  Tel.: 0257/63131
  E-mail: kristian.vanderwaeren@minfin.fed.be  

 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

De uitvoering van de kernopdrachten van de FOD Financiën situeert zich steeds op het delicate evenwichtspunt tussen de rechten en de plichten die de wet de burgers of de ondernemingen verleent of oplegt.

Bovendien heeft de FOD Financiën uiteenlopende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. Onze kernopdrachten, zeg maar onze bestaansreden, zijn verwoord in onze missie opdat deze voor iedereen duidelijk en bevattelijk zouden zijn.

De FOD Financiën staat in voor verschillende opdrachten:

 • een tijdige en juiste heffing van de belastingen. Hij zorgt ervoor dat elke belastingplichtige bijdraagt wat hij verschuldigd is en waakt erover dat dit op een correcte en billijke wijze gebeurt;
 • de optimale financiering met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie van de staat en het beheer van de uitstaande schuld evenals de opvolging van de economische en financiële vragen ter ondersteuning van het regeringsbeleid ter zake;
 • in het kader van de juridische omloop van goederen de rechtszekerheid ervan waarborgen door het bijhouden van de patrimoniumdocumentatie;
 • toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen om bij te dragen tot de ordening van de markt, de economische veiligheid, de bescherming van de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van personen en goederen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude op domeinen waarvoor de FOD Financiën bevoegd is;
 • beleidsondersteuning verstrekken met betrekking tot de domeinen die tot de “missie” van de FOD behoren. Hier wordt ook onder begrepen: het uitschrijven van fiscale en financiële wetgeving.

De missie van de FOD Financiën is beperkt tot de federale overheid, op specifieke regelgeving na.

Vanuit een constante bekommernis om de burgers en de medewerkers, gaat de FOD Financiën de uitdaging aan van een moderne overheidsorganisatie, aangepast aan de ontwikkelingen van de maatschappij, de economie en de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is één van de algemene administraties binnen de FOD Financiën en staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.

De strategie van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kadert binnen de algemene strategie van FOD Financiën, die één doel beoogt: het op ieder ogenblik kunnen waarborgen dat de opdrachten effectief en juist worden uitgevoerd, met een optimale aanwending van de middelen en binnen de vooropgestelde termijnen.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen verbindt er zich toe in te staan voor de financiering van de Europese Unie en België door de inning van accijnsrechten, douanerechten en BTW bij invoer. Ze staat in voor de beveiliging van de Europese Unie en haar ingezetenen en de bescherming van het milieu, in voorkomend geval in nauwe samenwerking met andere autoriteiten. Daarnaast staat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in voor de bescherming van de Europese Unie en België tegen oneerlijke en illegale handel en ondersteunt ze de legale economische activiteiten. De legale handel wordt door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen gefaciliteerd en het evenwicht met douane- en accijnscontroles verzekerd. Daarnaast staat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen in voor de verhoging van de concurrentiepositie van Europese bedrijven door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijke elektronische douaneomgeving.
Om deze taken uit te voeren werkt zij nationaal en internationaal samen met andere overheidsdiensten en voornamelijk andere wetshandhavingsdiensten in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bestaat, op het niveau van de Administrateur-generaal, uit de Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning, de Dienst Operationele Coördinatie en Communicatie en de Dienst van de Administrateur-generaal. Daarnaast zijn er twee verschillende administraties:

 • De Administratie Opsporing
 • De Administratie Operaties

Deze administraties bestaan uit een centrale component en buitendiensten.

Onverminderd de toepassing van artikel 29, 1ste lid van het Wetboek van Strafvordering, staat de Administratie Opsporing in voor het opsporen en vaststellen van de inbreuken en strafbare feiten gepleegd tegen iedere wettelijke en reglementaire, nationale en internationale bepaling waarvoor de AAD&A bevoegd is.
Deze opsporing moet worden uitgevoerd afhankelijk van de door de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen bepaalde prioriteiten en met naleving van de werkmethodes.
Verder wil de Administratie Opsporing bijdragen tot de voorbereiding en de uitvoering van het beleid inzake douane en accijnzen van de eigen administratie en het beleid van andere bevoegde instanties, zowel op nationaal als internationaal vlak, door middel van analyse en communicatie van haar informatie over fraude.

Omvang:

Omvang van de organisatie

 • Aantal medewerkers binnen de FOD Financiën: 19083 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen: 2827 VTE
 • Aantal medewerkers binnen de Administratie Opsporing: 237 VTE

Budget

 • Totaal functioneringsbudget van de Administratie Opsporing: 16.981.000 €
 • Eigen werkingsbudget: 490.000 €

COMPETENTIES

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Een goede kennis hebben van de grondbeginselen van de fiscale en niet-fiscale wetgevingen inzake douane en accijnzen (douane- en accijnswetgeving, strijd tegen de mensenhandel, strijd tegen de drugshandel, wetgeving die de handel in beschermde diersoorten verbiedt, wetgeving inzake intellectuele eigendom,…) in een Belgisch, Europees en internationaal perspectief;
 • Een grondige kennis hebben van de processen die binnen de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen lopen alsook van de verdeling van de bevoegdheden onder de verschillende organisatieniveaus (inzicht in de structuur en de werking van de FOD Financiën);
 • Een goede kennis hebben van de principes van risicobeheer en van interne controle (COSO en COSO ERM);
 • Een goed inzicht hebben in het politiek besluitvormingsproces;
 • Een grondige kennis van en inzicht hebben in moderne managementprincipes en – technieken.

GENERIEKE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDEN DE GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT


Het geïnformatiseerde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:
 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Teams aansturen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES GEEVALUEERDE GEDURENDE DE MONDELINGE PROEF

Manier van denken

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN


De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum, moet je gedurende minstens zes jaar titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
Als je niet gedurende minstens zes jaar titularis bent van een functie van niveau A, dan moet je:

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account)
 • en minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben  (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account).
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op nationaal en/of internationaal niveau in één of meerdere van volgende domeinen:
   • Douane ;
   • Accijnzen ;
   • Logistiek ;
   • Fraudebestrijding ;
   • Bescherming van de markt en de samenleving.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is:
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 127.416,50 EUR (salarisband 4).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse. 

TAALVEREISTEN


Om deze managementfunctie uit te kunnen oefenen, dient u, ten laatste 6 maanden na uw aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van uw mandaat, het bewijs leveren van het slagen van de test Art. 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.
U kan meer informatie terugvinden via de volgende onderstaande linken.
OPGELET:
 • Het is ten zeerste aangeraden u vanaf nu in te schrijven voor deze test, want als u niet slaagt voor deze test, kan u deze niet afleggen gedurende de drie volgende kalendermaanden na het ontvangst van het resultaat (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat u toe uw taalcompetenties verder te ontwikkelen. 
Vrijstellingen:
Als u titularis bent van een taalcertificaat Art. 7 niveau A (grondige kennis), Artikel 7 niveau B (grondige kennis) of Art. 12 (voldoende kennis van de tweede taal), bent u vrijgesteld van deze proeven.
Als u twee diploma’s van het niveau A(Licentie, master, doctoraat) heeft, de ene verkregen in het Frans en de andere verkregen in het Nederlands, neem dan contact op met taal@selor.be om hen te vragen of u op basis van uw diploma’s een vrijstelling kan verkrijgen.
Inschrijving:
Ga naar Taaltesten in Mijn Selor en kies :
 1. bestuurszaken
 2. de taal van je diploma
 3. de taal waarin je getest wil worden. Opgelet: deze test is enkel voor bepaalde federale overheidspersoneelsleden die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken: hij bestaat dus enkel voor het Nederlands en het Frans
 4. artikel 10 bis".

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten ;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. 
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5.

Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
De geïnformatiseerde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Uitnodigingen
Opgelet: De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd.

In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”.

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Solliciteren kan tot en met 08/06/2020, uiterste inschrijvingsdatum.

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature).
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Andere informatie vind je op de site van Selor.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.

Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures