Wil je in de Openbare sector werken? Het RIZIV biedt jou een boeiende en deskundige job aan waar vertrouwen en respect essentieel zijn.

De artsen-functies bij het RIZIV variëren afhankelijk van de context en de materie die door elke dienst wordt behandeld.

Om het even bij welke dienst je terecht komt, je zal de volgende taken uitvoeren:

 • Je behandelt verschillende thematieken (invaliditeit, medische ongevallen, tegemoetkoming voor gezondheidszorg of medicatie,...) waarbij je een beroep doet op jouw medische expertise.
 • Je bent in staat relevante verbanden te leggen tussen je medische kennis en de juridische en/of economische context van de dossiers die je behandelt.
 • Je trekt conclusies o.b.v. je eigen medische kennis, onderzoek in de gespecialiseerde literatuur en je beheersing van een specifieke context. Deze bevindingen stellen je in staat om bij te dragen tot het opstellen van een uniforme en objectieve besluitvorming, met inachtneming van de huidige reglementering en de administratieve procedures.

Wij zoeken artsen voor onze verschillende diensten: Het exacte aantal artsen voor elke afdeling zal worden bepaald op basis van de behoeften.

Er zal een infodag worden georganiseerd over de verschillende artsenfuncties. Deze gaat door bij het RIZIV op 25 januari 2020 van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt zich vandaag al inschrijven door een e-mail te sturen naar HRTalent@riziv-inami.fgov.be. Alle praktische details worden u bij uw inschrijving meegedeeld.

Hieronder vindt je meer informatie over de specifieke functies binnen de verschillende diensten van het RIZIV.

Je kan solliciteren voor de afdeling Medische Expertise (Brussel). Je vindt alle nodige informatie via de link naar de functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Mia Honinckx - Directeur
FMO - Medische afdeling
Tél.: +32 289 421 50
Email: Mia.Honinckx@fmo.fgov.be

De indiensttredingen voor de functies bij de dienst DGEC worden 2 keer per jaar georganiseerd: 1 oktober 2020 en 1 april 2021. Dit om ervoor te zorgen dat wij een betere begeleiding tijdens uw integratie kunnen garanderen.

Je kan solliciteren voor de Directie Controle - regio Antwerpen, Brugge en Gent (onder voorbehoud). Je vindt alle nodige informatie via de link naar de functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Igor Marinovic - Adviseur
DGEC - Directie Controle - Afdeling Antwerpen
Tel.: +32 114 577 04
E-mail: Igor.Marinovic@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren voor de Directie Evaluatie – Audit Ziekenhuizen. Je vindt alle nodige informatie via de link naar de functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Nick De Swaef - Adviseur
DGEC - Audit Ziekenhuizen
Tel.: +32 932 180 15
E-mail: Nick.DeSwaef@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren voor de Afdeling VARAK - Audit van de Verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen). Opgelet! Deze functie wordt gepubliceerd met het oog op het samenstellen van een wervingsreserve. Je vindt alle nodige informatie via de link naar de functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Didier Renauld - Arts-inspecteur Directeur
Directie Evaluatie
Tel: +32 273 975 14
E-mail: Didier.Renauld@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren bij de Medische directie van de Dienst Geneeskundige Verzorgen.Opgelet! Deze functie wordt gepubliceerd met het oog op het samenstellen van een wervingsreserve. Je vindt alle informatie via de link naar de functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Marleen Louagie - Algemeen adviseur
DGV - Medische Directie
Tel: +32 273 977 97
E-mail: Marleen.Louagie@riziv-inami.fgov.be

Je kan solliciteren bij de Afdeling Farmaceutisch beleid van de Dienst Geneeskundige Verzorging. Opgelet! Deze functie wordt gepubliceerd met het oog op het samenstellen van een wervingsreserve. Je vindt alle informatie via de link naar de functiebeschrijving.

Meer info over de jobinhoud?
Marc Van De Casteele - Coördinator Farmaceutische Expertise
DGV - Afdeling Farmaceutisch beleid
Tel: +32 273 978 83
E-mail: Marc.VanDeCasteele@inami.fgov.be

Wilt u een beter beeld van de functie, ga dan via deze link naar de getuigenissen van uw toekomstige collega's.

Het RIVIZ vervult een sleutelrol binnen de sociale zekerheid en stelt zich hierbij op als een dynamische actor tussen de verschillende betrokken partijen, zoals verzekerden, zorgprofessionals, verzekeringsmaatschappijen… Om zijn missie te bereiken vertrouwt het RIZIV op jouw professionele vaardigheden en de daarbij gepaard gaande verantwoordelijkheden. Je haalt niet enkel voldoening uit je werk, maar ook je collega’s, klanten en burgers worden geholpen met het door jou verrichte werk.

Wil je meer weten over onze missie? Bekijk dan onze website!

Het RIZIV engageert zich voor een werkcultuur waarin responsabilisering, flexibiliteit en transparantie de kernwoorden zijn. We werken aan het opzetten van de principes van het NWOW en dit rekening houdend met het belang van de samenwerking binnen de organisatie en de continuïteit en kwaliteit van de geleverde diensten aan onze klanten.

Een soepelere werkorganisatie waarin overleg de rode draad is, zal ons toelaten om op een gezonde en duurzame manier te werken en samen te werken.

Het RIZIV is ook betrokken bij de Redesign van de gezondheidsadministraties en zal in dit kader eind 2020 samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen samenhuizen in een nieuw - Galilée - gebouw.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.


Technische competenties

 • Je communiceert op een duidelijke, genuanceerde en begrijpelijke manier, zowel mondeling als schriftelijk (Cut-off).

Opgelet! De competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.
Indien de competentie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. De motivatie weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef
 • Werken in een tweetalige omgeving spreekt je aan. Je hebt een goede (passieve) kennis van het Frans (eventueel ook Duits).

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen)

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van @@@@@@ (benaming van het gereglementeerde beroep) een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 75.443,57  EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen* niet inbegrepen).
Met inbegrip van de specifieke maandelijkse premie voor artsen, ter compensatie van het verbod om een andere medische werkzaamheid uit te oefenen.

* Het is mogelijk om je ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren als deze ervaring nuttig en pertinent is voor de functie.

Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij Metrohalte Montgomery)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen met salad bar, warme maaltijden en belegde broodjes
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen jaarlijks vakantieverlof en gesloten tussen Kerst en Nieuw.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • beschikken over een visum te verkrijgen via de FOD en erkend zijn door de Orde der Artsen
 • persoonlijk niet betrokken zijn in een situatie van belangenvermenging.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten


1. Screening van de deelnemingsvoorwaardenJe wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. De screening van het diploma gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.


2. Functiespecifieke screeningSpecifieke screening - casus + interview (2u40)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een analyse- en presentatieoefening en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen eind februari, begin maart 2020. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Interview met voorbereidende case). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het 'motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 17 februari 2020.

Tekst indien geen laatstejaarsstudenten:

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Aline Van Snick - Selectiedeskundige
Tel.: +32 273 971 83
E-mail: Aline.VanSnick@riziv-inami.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures