• Je beheert en coördineert de kynologenhulpverleningsteams. Je doet dit in samenspraak met de Federale Instructeurs in de Kynologenhulpverlening en het Technisch Comité Kynologenhulpverlening.
 • Je staat mee in voor het uitwerken van een beleid rond de kynologenhulpverlening door het schrijven van een visie- en conceptnota en je verzorgt de budgettering.
 • Je zorgt voor de organisatie van opleidingen en examens.
 • Je staat mee in voor de optimalisering van de bestaande organisatiestructuur.
 • Je formuleert beleidsvoorstellen en procedures.
 • Je coördineert de dagdagelijkse zaken.
 • Je creëert op termijn oefenterreinen in België, en meer specifiek bouw je een puinsite uit voor oefeningen met de kynologenhulpverleningsteams.
 • Je zet samenwerkingen op met externe partners, in het bijzonder de federale politie (cel vermiste personen) voor het in kaart brengen van trajecten hond/hondenbegeleider.

Meer info over de jobinhoud?
Jorn Bronselaer - Attaché operaties
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid
Tel.: 02/500.20.99
E-mail: jorn.bronselaer@ibz.fgov.be

 

Er zijn 2 plaatsen als vrijwilliger-specialist S4 bij de Directie Operaties van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken (Brussel).

De Civiele Bescherming
treedt met gespecialiseerde steun op ter bescherming van de maatschappij in bijzondere omstandigheden. Haar teams interveniëren met gespecialiseerde middelen om de actie van de brandweer, de politie en andere overheden (gouverneurs, burgemeesters, …) te versterken. Haar interventiecapaciteit is verspreid over twee operationele eenheden (Crisnée & Brasschaat) en één centrale Directie Operaties (Brussel) als federaal commando.
De Civiele Bescherming beschermt de bevolking:
 • in geval van ongevallen en vervuiling met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen.
 • door het redden van personen (redding en berging van personen die bedolven liggen onder puin, redding van personen in levend water, gespecialiseerde zware ontzetting, …).
 • tijdens grootschalige overstromingen (door de afdichting en versterking van dijken, pompwerkzaamheden met grote capaciteit, …).
 • door ondersteuning van het crisisbeheer (via drones en robots voor observatie en metingen, via het ter beschikking stellen van telecommunicatiemiddelen en van een operationele commandopost,…).
 • via gerechtelijke opdrachten op vraag van de politie of gerechtelijke autoriteiten (opsporing van vermiste personen, ontmanteling van druglabo's of cannabisplantages, …).
 • tijdens grootschalige branden in industriële gebouwen, tunnels, ondergrondse parkings of bossen. 

De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze intervenieert op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, een gouverneur, een burgemeester, de brandweer of de politie.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger. Dit filmpje illustreert dat perfect.
Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.
De FOD Binnenlandse Zaken is verkozen tot Federale Overheidsorganisatie van het Jaar in 2018.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:

 • Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
 • Vreemdelingenbeleid
 • Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
 • Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de Raad van State, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen,...

De FOD Binnenlandse Zaken is uw regisseur op het vlak van de veiligheid en het migratiebeleid.


Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.  
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat contructief om met kritiek.

Technische competenties
 • Je hebt goede kennis van de wetgeving betreffende de civiele veiligheid en van de cynotechnische materie.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ze wegen harder door in de eindscore.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring in het domein van de civiele veiligheid (hulpverleningszones, civiele bescherming) van telkens minstens 1 jaar in ten minste 5 van onderstaande taken.

 • ontwikkelen van testen m.b.t. kynologenhulpverlening
 • ontwikkelen van trainingen m.b.t. kynologenhulpverlening
 • samenwerken met trainsingscentra van hulpverleningszones m.b.t. kynologenhulpverlening
 • coördineren van interventies m.b.t. kynologenhulpverlening
 • coördineren van kynologenhulpverleningsteams
 • coördineren van het sturen van kynologenhulpverleningsteams naar het buitenland
 • ontwikkelen van nieuwe zoek- en reddingsmaatregelen en aanbevelingen overeenkomstig INSARAG-normen
 • projectmanagement
 • opstellen van wetteksten
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

3. Je kan enkel benoemd worden als vrijwilliger-specialist als je ook voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of de nationaliteit hebben van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • ten minste 18 jaar oud zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgelegevd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum.
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten
 • houder zijn van een rijbewijs B

 Laad een kopie van je rijbewijs B op in je online-cv in Mijn extra's.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als vrijwilliger-specialist S4 met de bijhorende prestatievergoedingschaal.
Je wordt benoemd voor een duur van 6 jaar (tijdelijke benoeming, statuut sui generis).
Als vrijwilliger-specialist draag je geen graad en oefen je geen bevelvoering uit.
 

Loon
Minimum bedrag per uur: 32,99 EUR (bruto bedrag per uur reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Toelage voor onregelmatige prestaties:
 • voor onregelmatige nachtprestaties tussen 22u en 6u: 25% van het bedrag per uur van de prestatievergoeding
 • voor onregelmatige zondagprestaties op zondag of op een feestdag tussen 0u en 24u): 25% van het bedrag per uur van de prestatievergoeding

Toelage voor buitenlandse operationele opdracht:

 • dagtoelage van 76,50 EUR (bruto bedrag reeds aangepast aan de huidige index).

Voordelen

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • terugbetaling van de gemaakte reis- en verblijfskosten in het kader van een opdracht

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden als vrijwilliger-specialist S4 – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • ten minste 18 jaar oud zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten
 • houder zijn van een rijbewijs B
 • houder zijn van een diploma van niveau A.
Je wordt benoemd voor een duur van 6 jaar.

Alvorens benoemd te kunnen worden, moet je slagen voor een eliminerend medisch onderzoek zoals bedoeld in artikel I.4-26 van de Code over het welzijn op het werk.
Je zal worden uitgenodigd voor een medisch onderzoek nadat je werd opgenomen in de lijst van geslaagden. Vervolgens zal je medische geschiktheid worden nagegaan door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden als je medisch geschikt werd verklaard.

Onverenigbaarheden
 • Je kan niet tegelijk een beroepspersoneelslid en een vrijwillig personeelslid van de civiele bescherming zijn.
 • Je kan niet tegelijk een vrijwillig personeelslid van de civiele bescherming zijn en de functie uitoefenen van een politiedienst die deel uitmaakt van de openbare macht.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten


1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is. Besteed veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

2. Functiespecifieke screening


Interview
met gevalstudie (+/- 2u00):


Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 30 punten op 50 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 12/11/2019 en 18/11/2019 (onder voorbehoud).
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor screening van de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (interview met gevalstudie). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie van de functiespecifieke screening (interview met gevalstudie) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 28/10/2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'.

Opgelet! We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma, dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je solliciteert voor een job waarvoor ervaring wordt vereist. Besteed veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.


Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Gilke Stouthuyzen - Attaché Planning & Selectie - FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/500.22.75
E-mail: gilke.stouthuyzen@ibz.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD Binnenlandse Zaken
t.a.v. Gilke Stouthuyzen (ANG19303)
Leuvenseweg, 1
1000 Brussel

Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures