Heb je een sterk analytisch en kritisch denkvermogen? Ben je een goede communicator: luisteren, synthetiseren en structureren van gedachten, presenteren voor een groep, overtuigen en onderhandelen zijn een tweede natuur voor jou? Heb je uitstekende interpersoonlijke vaardigheden en veerkracht? Teamwork stimuleert je en je beheert je taken op onafhankelijke manier?

Dus... Kom ons multidisciplinair team van federale auditoren versterken!

Wij zijn een professionele en moderne auditorganisatie die als opdracht heeft om - aan de overheid en bij uitbreiding de maatschappij- zekerheid te verschaffen over de kwaliteit van de producten en diensten die door alle federale administraties worden geleverd. Onze ambitie - door relevante en innovatieve analyses, adviezen en aanbevelingen - is om een substantiële bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de werking en de klantgerichtheid van de federale overheid. 

Het is in deze context dat je als interne auditor, zal samenwerken en auditopdrachten uitvoeren.  

 • In samenwerking met de leden van het auditteam voer je een auditopdracht uit aan de hand van de binnen de Federale Audit geldende methodologieën, praktijken, normen en instrumenten.
 •  Je verzamelt en analyseert informatie over de geauditeerde organisaties, de geldende regelgeving, de uitgewerkte processen, enz. als voorbereiding op auditopdrachten. Je identificeert de risico's en de genomen maatregelen ertegen.
 • Op basis van interviews, diverse tests, rigoureuze gegevensanalyses, gerichte tweetalige ontmoetingen met klanten, identificeer je belangrijke informatie, trends en anomalieën, leg je verbanden met de geanalyseerde processen en formuleer je de eerste vaststellingen en conclusies die je in het ontwerp-auditrapport opneemt.
 • Je legt deze opmerkingen en eerste conclusies voor aan de leden van de geauditeerde organisaties en leidt de discussies en de tegensprekelijke debatten . Vervolgens stel je de eindconclusies en aanbevelingen van de auditopdracht op.
 • Je investeert in de ontwikkeling van je vaardigheden en kennis, onder meer op het gebied van audit en de werking van de federale overheid, nieuwe managementtechnieken en technologische evoluties.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van het functioneren van onze eigen dienst.

Meer info over de jobinhoud?

Schoubs Ann - Verantwoordelijke Interne Audit
Contactpersoon Interne Auditdienst
Tel.: (0478) 87 26 06
E-mail: ann.schoubs@audit.fed.be  

Er zijn 3 plaatsen bij de Federale Interne Auditdienst (Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel) en is administratief verbonden aan de Kanselarij van de Eerste Minister.

Momenteel vormen we een team van 24 gekwalificeerde en multidisciplinaire auditoren, die binnen ons audituniversum instaan voor operationele audits (governance, HR, change management etc.), financiële en IT-audits, fraude-audits, project- en conformiteitsaudits. Dit kunnen Zekerheidsverstrekkende en/of advies verlenende opdrachten zijn.

De ontwikkeling van onze medewerkers staat voor ons centraal, wij willen onze status als gegeerde werkgever, als talentenvijver, bevestigen door een kwalificerende, stimulerende en creatieve werkomgeving aan te bieden.

Het koninklijk besluit van 4 mei 2016 heeft aanleiding gegeven tot de oprichting van de Federale Interne Auditdienst, die sindsdien een gecentraliseerde organisatie is, administratief verbonden aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en werkend onder toezicht van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Ons werkterrein - ons audituniversum - omvat zowel de federale overheidsdiensten, de federale programmatorische overheidsdiensten, enige parastatalen als de verschillende diensten die ervan afhangen.

Onze specifieke transversale positie en onze expertise die een brede waaier van de federale aangelegenheden bestrijkt, zorgen voor een brede en standvastige visie en begrip van de behoeften en uitdagingen van onze klanten. Wij positioneren ons als businesspartner en bieden onze klanten/partners kwaliteitswerk en een echte toegevoegde waarde.

CompetentiesGedragsgerichte competenties
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking. 
 • Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers, je stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en je past je leiderschapsstijl aan hen aan.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouw een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.

Technische competenties
 • Goede mondeling communicatie
 • Goede schriftelijke communicatie


Redeneervaardigheden

 • Verbale redeneervaardigheden
 • Numerieke redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en de motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie 'innoveren' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef
 • Je beschikt over een certificaat dat houdt verband met audit ( bijvoorbeeld CIA CGAP , ...), met projectbeheer ( Prince 2, PMI Box...) on met management ( EFQM...), IT (CISA, ISO 27000)
 • Je werkt in een tweetalige omgeving en beschikt over een goede kennis van het Frans. De specifieke audit literatuur, de opleidingen, de conferenties,... zijn in het Engels. Ook een goede kennis van het Engels is dus belangrijk.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 


Je beschikt over een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in één van volgende functies:

 • Beheerscontroler
 • Data analist, dataminig & reporting
 • Financiële analyst
 • Financiële auditor
 • IT architect
 • IT auditor
 • IT Security, Ethical Hacking


Tijdens welke je minstens 3 van volgende taken hebt vervult:

 • Auditing van de financiële processen van een organisatie
 • Audit van de IT-processen van een organisatie
 • De resultaten van de analyse van grote hoeveelheden gegevens uitvoeren en presenteren
 • Analyseren van processen, financiële en operationele cijfers en zorgen voor financiële rapportage aan het management
 • Verbeteren van risicobeheersing en interne controlesystemen
 • Samenwerken bij de ontwikkeling en implementatie van de enterprise architectuur
 • Ondersteunen en versterken van IT veiligheidssystemen (inclusief Ethical Hacking tests)
 • Presentaties geven aan een groep

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

  • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
  • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van A2. Je dient te voldoen aan:

 • ofwel tot de klasse A2 te behoren
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau A2 en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming A2 op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van A2. Je moet voldoen aan:

 

 •  minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1. 
5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau A2. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Interne Auditor (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde met 2 jaar anciënniteit: 44.844,00 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Het aantal jaren nuttige ervaring wordt gevaloriseerd.

Voordelen


 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, partiële tussenkomt in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (Financiëntoren - Metro Kruidtuin)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • minimum 26 dagen verlof per jaar
 • Tot 2 dagen per week telewerken mogelijkheden
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau (en dezelfde klasse indien niveau A) dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • De totale selectieprocedure zal, onder voorbehoud, ongeveer 2 maand in beslag nemen.

SelectietestenScreening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Voor de federale ambtenaren niveau A1, A2, A3 gebeurt de verificatie van hun statuut op basis van hun benoemingsbesluit en professionele ervaring.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG19090?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

1. Functiespecifieke screening


1.1. Event 1: Computergestuurde proef (ongeveer 1u10min)

Via een geïnformatiseerde test worden volgende redeneervaardigheden gemeten: verbaal en numeriek redeneervermogen.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 18 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Voor de laureaten van deze proef zullen de behaalde resultaten meetellen voor het globale resultaat van '1.2 Event 2: interview + casus'.

Deze proef zal plaatsvinden rond 19/04/2019 tot 23/04/2019 (deze timing is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de generieke screening. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

OPGELET: De selectie van 'Interne auditor' voor de Federale Interne Auditdienst (ANG19117, publicatie vanaf 01/04/2019) zal dezelfde test bevatten voor het specifieke deel 'Event 1' (verbaal en numeriek redeneervermogen). Dus, indien je deelneemt aan beide selecties:

 • Moet je enkel de proef 'event 1' afleggen via de selectie 'IT of Financiële Auditor (ANG19084) die plaatsvindt tussen 19/04/2019 en 23/04/2019.

 • Je behaalde resultaten zullen gelden voor beide selecties (ANG19084 en ANG19117).
 • Moet je niet meer deel nemen aan de proef 'Event 1' van de selectie 'Interne Auditor' (ANG19117).

Voor verdere inlichtingen, kan je contact opnemen met katrien.verkammen@bosa.fgov.be

 

1.2. Event 2: Interview + casus (1u30min + voorbereidingstijd):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

De resultaten van '1.1 Event 1: Computergestuurd proef' zullen meetellen voor het globale resultaat van '1.2 Event 2: interview + casus'.

Onder voorbehoud, zal je één week voor het interview een uitnodiging ontvangen per mail om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen.

Je online-cv in 'Mijn Selor' en de resultaten van de persoonlijkheidstest worden gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden in de tweede helft van mei 2019 (deze timing is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door Selor verstuurd naar de Chief Audit Executive van de Federale Interne Auditdienst die de finale beslissing neemt.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 08/04/2019.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Katrien VERKAMMEN - HRS Assistant
Tel.: (02) 740 78 19
E-mail: katrien.verkammen@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures