Samen met jouw collega's ben je verantwoordelijk voor het opzetten van een Belgisch gezondheidswachtsysteem om binnen een optimale tijdspanne te zorgen voor de analyse en verwerking van informatie die het mogelijk maakt een potentiële crisis te detecteren, haar impact te evalueren en/of onmiddellijke maatregelen voor te stellen. Dit houdt in dat je snel en adequaat beslissingen dient te nemen op basis van je medische kennis.

Je neemt de nodige initiatieven en zorgt in samenwerking met alle betrokken partners, voor de voorbereiding en de opvolging van de « ad hoc » en officiële coördinatievergaderingen voor de bepaling van het Belgische standpunt in het beleid rond de voorbereiding en het beheersen van crisissituaties inzake Volksgezondheid.

Je informeert je continu en ontwikkelt een specifieke expertise op de jou toevertrouwde domeinen zodat de verantwoordelijken hun beslissingen en keuzes kunnen baseren op adequate, concrete, nauwkeurige en coherente elementen. Je blijft op de hoogte van de nationale, Europese en internationale evolutie in je dossiers en zorgt ervoor over voldoende kennis te beschikken om het Belgische standpunt te coördineren en te formuleren.

Je ontwikkelt een netwerk met de verschillende partners en je bent op de hoogte van de internationale uitdagingen rond de verschillende dossiers.


Voorbeelden van concrete taken:

Door middel van een wachtsysteem sta je samen met uw collega's in voor het systeem voor detectie en opvolging van de risico's die zouden kunnen evolueren naar een crisis op vlak van Public Health.

In geval van crisissituaties op het vlak van Public Health :

 • adviseer je de Voorzitter van de FOD, de terreinactoren en de beleidsmakers over de te nemen maatregelen.
 • werk je samen met de betrokken instanties (Gewesten en Gemeenschappen, crisiscel van de FOD Binnenlandse Zaken, FOD Buitenlandse Zaken,...) om deze maatregelen uit te voeren.
 • zorg je voor de link met de internationale partners of internationaal betrokken partijen.
 • neem je, op basis van je expertise, medische beslissingen om het hoofd te bieden aan gezondheidsrisico's.

Je zorgt ook voor de voorbereiding van het gezondheidssysteem dat zo doeltreffend mogelijk kan inspelen op een nieuwe situatie die een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

 • Je formuleert voorstellen over de beleidsopties (preventieve en reactieve maatregelen) die moeten worden genomen op het gebied van noodsituaties inzake volksgezondheid om te komen tot beslissingen ter zake vanwege de hiërarchie of binnen de werkgroepen die met dit domein gerelateerd zijn.
 • Je werkt voorbereidings- en responsplannen uit voor het crisismanagement op het gebied van volksgezondheid.
 • Je beheert en evalueert strategieën om noodsituaties inzake volksgezondheid te bestrijden.
 • Je waakt erover dat de Belgische aanwezigheid wordt verzekerd binnen de instanties die instaan voor noodsituaties op het gebied van volksgezondheid; je vertegenwoordigt België bij de nationale en internationale instanties. Je bent bereid om naar het buitenland te reizen om deel te nemen aan internationale vergaderingen.

Je houdt je op de hoogte van de nationale, Europese en internationale evolutie en je ontwikkelt je expertise ; je wordt erkend als een referentie in de betreffende materies.

Je vervoegt een dynamisch team waarbinnen het van belang is om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid op te nemen voor de acties en het nodige overleg met de collega's te organiseren. Dit team evolueert naar zelfsturing waarin een transparante en directe communicatie een essentieel element vormt.  Meer info over de jobinhoud?
Paul Pardon - Expert Public Health Emergencies
Tel.: 02/524.98.54
E-mail: Paul.Pardon@gezondheid.belgie.be

 

Er is 1 betrekking vrij binnen de pijler « Internationale betrekkingen en Public Health Emergencies (PHE) » (diensten van de voorzitter) van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Victor Hortaplein 40 b10 1060 Brussel)

Op het gebied van noodsituaties op het vlak van volksgezondheid (Public Health Emergencies) staat de pijler in voor het crisismanagement (sanitaire vigilantie, ondersteuning van de activiteiten van het focal point voor het Internationaal Gezondheidsreglement. (IHR,…). Hieronder vallen ook de activiteiten van BFAST (snelle interventiedienst van de Belgische Staat die in actie treedt bij rampen in het buitenland) alsook de activiteiten van Saniport (Federale gezondheidsautoriteit voor controle op het internationaal verkeer).

De FOD wil de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health », door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.
Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je adviseert jouw gesprekspartners en op basis van je expertise bouw je een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goede kennis van het internationaal gezondheidsreglement.
 • Je beschikt over een goede kennis van rampenmanagement en/of crisisbeheer op het vlak van volksgezondheid.
 • Je beschikt over een goede kennis op het vlak van volksgezondheid.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 


Opgelet! De competenties in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.


De competentie "Je adviseert jouw gesprekspartners en op basis van je expertise bouw je een vertrouwensrelatie met hen op"en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in een internationale omgeving en daar is de kennis van het Engels zeer belangrijk.
 • Je werkt in een tweetalige omgeving waarbij de kennis van het Frans zeer belangrijk is.
 • Je hebt goede kennis inzake planning en projectbeheer.

 


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

 Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum
 


Een relevante professionele ervaring van 6 jaar in het domein gezondheid in ten minste één van onderstaande activiteiten:

 • de uitoefening van de algemene geneeskunde
 • de uitoefening van geneeskunde in de ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp of humanitaire hulp
 • de uitoefening van de ziekenhuisgeneeskunde
 • projectbeheer in volksgezondheid
 • de uitoefening van spoed- of rampengeneeskunde
 • het beheer van sanitaire crisissen

 

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 
3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)


Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:

  • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
  • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)

De vacante functie is een functie van adviseur A3. Je moet voldoen aan:

  • ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
  • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
  • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
  • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.

 


Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet vervullen maar moeten wel voldoen aan de werkervaring.


Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van Adviseur A3. Je moet voldoen aan:

  • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
  • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
  • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.


5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent.

De functie is vacant in niveau A3. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.

 

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Adviseur (A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 57.380,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, rekening houdende met de vereiste ervaring, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop, tussenkomst in het internet abonnement (€ 20)
 • mogelijkheid om in te tekenen op een GSM abonnement tegen voordelige voorwaarden (Proximus)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • 12 compensatiedagen per jaar bij een voltijdse tewerkstelling of mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar + sluiting van de burelen tussen Kerst en Nieuwjaar
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau dan de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden


 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2 en A3, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit opgeladen in je online-cv.


Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG18293?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.2. Functiespecifieke screeningEvent 1: Interview (2u interview):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.


Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om te slagen dien je de vermelding "geschikt voor de functie" toegewezen te krijgen.
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zal plaatsvinden in februari 2019 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door Selor verstuurd naar de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die de finale beslissing neemt.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 18/01/2019.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Evi Vanbrabant - Consultant Selor
Tel.: 02/524.87.44
E-mail: Evi.Vanbrabant@gezondheid.belgie.be of selection@health.belgium.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures