Doel van de job

Bijdragen tot de ontwikkeling van een strategische visie en coördineren van de uitvoering van de bestuursovereenkomst en het bestuursplan inzake gezondheidszorg, teneinde het beleid van de federale overheid op dit vlak gestalte te geven.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:

 • Rapporteert aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de uitvoering van de bestuursovereenkomst. 
 • Is lid van het Directiecomité van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu en draagt aldus bij aan de realisatie van de resultaten van en de afstemming tussen de verschillende departementen en stafdiensten.
 • Geeft leiding aan de diensthoofden van de diensten van het departement Gezondheidszorg, met name op dit moment: de dienst Management Office, de dienst Acute, chronische en ouderenzorg, de dienst Financiering van de ziekenhuizen, de dienst Psychosociale gezondheidszorg, de dienst Legal management, de dienst Dringende hulpverlening, de dienst Datamanagement, en de dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening.
Interne relaties binnen de federale overheid:
 • Bereidt samen met de voorzitter van het directiecomité, verantwoordelijken van andere gezondheidsinstellingen en de kabinetten het beleid voor inzake volksgezondheid (RIZIV, HZIV, KCE, FAVV, FAGG,…).
 • Vertegenwoordigt het departement Gezondheidszorg in FOD overkoepelende organen.
 • Werkt samen met de andere Federale partners op het vlak van crisisbeheer (onder andere FOD Binnenlandse Zaken).
Externe relaties bij de federale overheid:
 • Coördineert in overleg met de voorzitter van het directiecomité en vertolkt het Belgisch standpunt in internationale fora inzake volksgezondheid, in nauwe samenwerking met de gewesten en gemeenschappen. 
 • Werkt mee aan crisisbeheer (voor het aspect volksgezondheid) in nauw overleg met de verschillende bevoegdheidsniveaus (provinciegouverneur, burgemeester, BIZA). 
 • Beheert in overleg met de voorzitter van het directiecomité de relatie met externe betrokken partijen, organen, zoals bijvoorbeeld de WHO, als vertegenwoordiger van federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu.
 • Vertegenwoordigt de Federale Overheid naar andere binnen- of buitenlandse of internationale overheidsdiensten inzake Gezondheidszorg en Volksgezondheid.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • In nauw overleg met de voorzitter van het directiecomité, met het kabinet, met alle betrokkenen van de gezondheidsinstellingen (RIZIV, HZIV, FAGG, KCE, WIV, e-Health) en andere belangrijke stakeholders (FAVV, CODA) ontwikkelen van een visie en voorbereiden van een beleid met het oog op het vrijwaren van de volksgezondheid en hun onderlinge samenhang (Health in all policies). 
 • De opdrachten zoals bedoeld in hoofdstuk III van het KB nr 78 (medische bewaking) coördineren: Deze opdrachten bestaan op medisch vlak uit 3 onderdelen : De dringende geneeskundige hulpverlening, de rampengeneeskunde en de medische bewaking. 
 • Als lid van het directiecomité, bijdragen aan de goede werking van de gehele FOD en collegiaal mee beslissen over de toekenning van mensen en middelen aan de verschillende departementen, teneinde de realisatie van de globale bestuursovereenkomst van de FOD mee mogelijk te maken. 
 • Aansturen, opvolgen en bijsturen van het bestuursplan van het departement gezondheidszorg met het oog op het realiseren van de bestuursovereenkomst die met de minister werd afgesloten. 
 • Coördineren van de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en bijsturing van beleidslijnen inzake het zorgaanbod en de financieringsmechanismen teneinde de zorg voor de gezondheid te verzekeren. 
 • Met in acht name van de toegekende middelen, organiseren en aansturen van het departement en continu monitoren van de organisatie om de realisatie van de strategische FOD objectieven op het vlak van de gezondheidszorg te verzekeren. 
 • Inspireren, leiden, motiveren, evalueren en ontwikkelen van de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en het zijn van een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige werknemers.
 • Als lid van het directiecomité, verder helpen uitbouwen van de FOD als innovatieve en waarden-gedreven organisatie en optreden als sponsor van de noodzakelijke veranderingstrajecten binnen en buiten de FOD.
Tijdelijke resultaatgebieden:
 • Voorbereiden van een bestuursovereenkomst 2019-2021 voor het departement Gezondheidszorg, in nauw overleg met de betrokken kabinetten. 
 • Meewerken aan de hertekening van het landschap inzake federale gezondheidsinstellingen, rekening houdende met de principes van de “re-design van de Federale Overheid, zoals door de regering vastgelegd met het oog op creëren van meer coherentie, coördinatie en synergie tussen de gezondheidsinstellingen en het uitbouwen van een netwerk tussen de gezondheidsinstellingen. 
 • De besparingsnormen van de regering te realiseren zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening hieronder lijdt, door onder andere synergie te ontwikkelen met andere Federale Gezondheidsinstellingen.
 • Het departement leiden naar de invoering van tijd- en plaats onafhankelijk werken, rekening houdende met de technologische mogelijkheden om op die manier een kwaliteitsvolle dienstverlening optimaal te verzoenen met het welzijn van de medewerkers en de ecologische voetafdruk van het departement te verlagen.

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
De heer Peter Samyn
Stafdirecteur – Stafdienst P&O
Tel.: 02/524.93.00
E-mail: peter.samyn@gezondheid.belgie.be

Voor meer informatie over het statuut (verloning,…) kan je terecht bij de:
Directie Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement
Tel.: 02/790.59.24
Fax: 02/790.53.99
E-mail: tophrm@p-o.belgium.be

In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwt de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu aan een transparant , dynamisch wetenschappelijk, duurzaam en innoverend beleid dat garant staat voor de volksgezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu niet alleen vandaag maar ook in de toekomst en dit in overleg met de betrokken partners.

Omvang:

 • Aantal medewerkers van het departement Gezondheidszorg: ongeveer 200.

COMPETENTIES


FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Kennis van en inzicht in moderne managementtechnieken in grote (diensten)organisaties. 
 • Kennis van het management van multi- product, multi- channel en multi- locatie organisaties bij voorkeur in de voedings- of gezondheidssector. 
 • Inzicht in het politiek besluitvormingsproces. 
 • Kennis van en inzicht in bijdrage- en herverdelingsmechanismen. 
 • Kennis van en inzicht in gezondheidsproblematieken. 
 • Kennis van de maatschappelijke en politieke context van de opdrachten van het department.
 • In staat zijn een visie te ontwikkelen omtrent het departement en haar missies.

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES

Manier van denken

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.
Manier van omgaan binnen de HR-omgeving
 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.
Interactie met de omgeving
 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.
Doelstellingen
 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.
Varia
 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (op te laden in je Mijn Selor-account) of titularis zijn van een functie van niveau A (benoemingsbesluit op te laden in je Mijn Selor-account).
 • EN over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of minimaal 10 jaar nuttige professionele ervaring hebben (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je Mijn Selor-account)
  • Onder managementervaring wordt verstaan een ervaring inzake beheer binnen een openbare dienst of een organisatie uit de private sector.
  • Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan een ervaring op vlak van ontwikkeling van strategieën of van nationaal of internationaal beleid binnen het domein:
   • volksgezondheid
   • gezondheidszorg
   • crisismanagement.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is:
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bruto salaris op jaarbasis, geïndexeerd: 140.550,57 EUR (salarisband 5).

De salarisband/wegingsklasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie N, managementfunctie N-1, managementfunctie N-2, managementfunctie N-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/wegingsklasse.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Opgelet
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

VOORSELECTIE

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.

Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account na afsluiting van de oproep tot kandidaatstelling.

GEÏNFORMATISEERDE ASSESSMENT: ONGEVEER 4 UUR

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetentie meet en aangepast is aan het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5.

Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingklassen 1, 2 en 3.
Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaald.

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?
Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan ontvang je een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau op voorwaarde dat jouw vrijstelling nog geldig is op de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.
Dan krijg je een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een geïnformatiseerde assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau. Je kan opnieuw inschrijven voor een selectie wanneer jouw development buffer is afgelopen voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?
Dan ben je vrijgesteld voor de geïnformatiseerde assessment.

INTERVIEW + VOORBEREIDINGSTIJD: ONGEVEER 3U

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Uitnodigingen
Opgelet: De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en uw account “Mijn Selor”.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur).

Je kan onder andere:

 • je resultaten van de computergestuurde proef inkijken
 • een gepersonaliseerde feedback krijgen zoals beschreven in het document 'Aanvraag feedback'.
Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef en na de vergelijking van de diploma’s en verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in groep A ´zeer geschikt´
 • hetzij in groep B ´geschikt´
 • hetzij in groep C ´minder geschikt´
 • hetzij in groep D ´niet geschikt´.
Deze indeling wordt gemotiveerd.

In groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Selor deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten in groep A “zeer geschikt”. Bij uitputting van de groep A wordt een aanvullend onderhoud georganiseerd met de kandidaten in de groep B “geschikt”.

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Solliciteren kan tot en met 08/08/2016, uiterste inschrijvingsdatum.

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature).
 2. Je solliciteert online via je “Mijn Selor”-account en je vult de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken in.
 3. Wanneer je de specifiek voor deze managementfunctie voorziene rubrieken ingevuld hebt en op de knop “Opslaan” geklikt hebt, vergeet dan niet je kandidatuur te valideren door op de knop “Mijn kandidatuur valideren” (bovenaan op uw scherm) te klikken. Opgelet! Deze knop verschijnt enkel wanneer je voldoende ervaringsjaren ten aanzien van de deelnemingsvoorwaarden hebt vermeld.
Je kan de informatie in je online-CV en in de specifieke rubrieken tot aan de uiterste inschrijvingsdatum aanpassen. In dit geval, vergeet echter niet om je kandidatuur op te slaan na elke aanpassing in je Mijn Selor-account.

Selor gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma en/of benoemingsbesluit
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze management functie (vereiste ervaring), in jouw “Mijn Selor”-account.
Selor houdt enkel rekening met deze informatie zoals die verschijnt in jouw “Mijn Selor”-account na afsluiting van de oproep tot kandidaatstelling.

Andere informatie vind je op de site van Selor.

Je kan niet solliciteren via fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma en /of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures