Het RIZIV werft artsen voor zijn verschillende diensten aan. Als arts bij het RIZIV varieert je functie afhankelijk van de context en de materie die door elke dienst wordt behandeld. Niettegenstaande hebben alle openstaande functies als arts, een gemeenschappelijke basis waarbij je jouw specifieke expertise kan toepassen.

Als arts bij het RIZIV behandel je namelijk verschillende thematieken (invaliditeit, medische ongevallen, tegemoetkoming voor gezondheidszorg of medicatie,...) waarbij je een beroep doet op jouw medische expertise. Je bent in staat relevante verbanden te leggen tussen je medische kennis en de juridische en/of economische context van de dossiers die je behandelt.

Je trekt conclusies o.b.v. je eigen medische kennis, onderzoek in de gespecialiseerde literatuur en je beheersing van een specifieke context. Deze bevindingen stellen je in staat om bij te dragen tot het opstellen van een uniforme en objectieve besluitvorming, met inachtneming van de huidige reglementering en de administratieve procedures.

Wij zoeken*:
1. 4 artsen voor de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle
2. 1 arts voor de Medische Directie van de Dienst voor Uitkeringen
3. 1 arts voor de Medische Directie van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging
4. 1 arts voor de Cel Doelmatige Zorg van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging

*deze aantallen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

In de rubriek "Werkgever" vind je een meer accurate beschrijving van de context en van de verschillende vacante functies binnen het RIZIV. Voor elke functie kan je op eenvoudig verzoek een gedetailleerde functiebeschrijving krijgen door een e-mail te sturen naar hrplanning@riziv.fgov.be.
Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.

• Ten eerste, staan we ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.

• Ten tweede zorgen we ervoor dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.


Er zijn 4 vacante functies bij de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle. 

2 functies in Antwerpen, 1 functie in Limburg en 1 functie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

LET OP: Voor de functie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een taalcertificaat (artikel 10 bij Selor) vereist voor indiensttreding in de functie. Voor meer informatie of om je in te schrijven is het raadzaam de Selorprocedure voor het afleggen van taaltesten te raadplegen.

Je functie als geneesheer-inspecteur binnen de DGEC omvat verschillende luiken die de kernopdrachten – informeren, controleren, evalueren - van de dienst omvatten.

 • Je toetst de medische praktijkvoering af aan de wettelijke en reglementaire bepalingen en aan de wetenschap (Evidence Based Medicine (EBM)) door in teamverband thematische enquêtes en expertiseprojecten voor te bereiden en uit te voeren. Deze thematische enquêtes en expertiseprojecten situeren zich binnen een aantal expertisedomeinen die afgebakend zijn per type zorgverlener en specialismen. Ze hebben de optimale aanwending van de middelen van de Verplichte Verzekering Voor Geneeskundige Verzorging en Uitkeringen (VGVU) tot doel.
 • Je spoort inbreuken op die door individuele zorgverstrekkers begaan werden tegen de VGVU-regelgeving en informeert betrokkene over de vastgestelde feiten en de rechtsgang van het onderzoek.
 • Je geeft advies in comités, raden en commissies over de correcte toepassing, interpretatie of aanpassing van de VGVU-wetgeving.
 • Je neemt deel aan werkgroepen en structuren van intern overleg zodat de expertise van de dienst geoptimaliseerd kan worden en ondersteuning verleend kan worden aan derden.
 • Je neemt deel aan de communicatie van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen aan de betrokken beroepsgroepen en andere instanties.
Je werkt bij de uitvoering van deze opdrachten samen met andere geneesheren-inspecteurs, verpleegkundigen-controleurs, apothekers-inspecteurs en administratieve medewerkers binnen de DGEC.

Meer info over de jobinhoud?
Dr. Jo Maebe
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle
Tel.: 02/739 75 09
E-mail: jose.maebe@riziv.fgov.be


Er is 1 vacante functie bij de Medische Directie van de Dienst voor Uitkeringen.

Als lid van de Geneeskundige Invaliditeitsraad zie je toe op de toekenning van de uitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit. Je functie omvat verschillende luiken:

 • Je neemt beslissingen over de erkenning en de duur van de invaliditeit in samenwerking met de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen.
 • Je voert een "a posteriori"- monitoring uit via een controle per gerichte steekproef om de uniformiteit van de kwaliteit van de medische dossiers te waarborgen.
 • Je doet aanbevelingen en stelt richtlijnen op inzake de medische evaluatie en de evaluatie van de resterende capaciteiten. Daartoe werk je nauw samen met de collega's van de andere directies van de Dienst voor Uitkeringen (juristen, multidisciplinair team samengesteld uit sociaal assistenten, psychologen en ergotherapeuten, enz ...) en met de adviserend geneesheren en de medische directies van de verzekeringsinstellingen.
 • Je deelt jouw expertise door deel te nemen aan de opdrachten van de Technische Medische Raad en van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit. Je draagt bij tot het voeden van het Kenniscentrum van de Arbeidsongeschiktheid waar je meerdere studies over de arbeidsongeschiktheid, de socioprofessionele re-integratie, het Disability management, enzovoort opvolgt.
Meer info over de jobinhoud?
Dr. Roger Toelen
Dienst voor Uitkeringen – Medische Directie
Tel.: 02/739.74.01
E-mail: roger.toelen@riziv.fgov.be


Er is 1 vacante functie bij de Medische Directie van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging.

Binnen het domein van de terugbetaling van medische verstrekkingen, neem je binnen een bepaald deelgebied van de geneeskunde (nomenclatuur, revalidatie,…) een of meerdere van onderstaande taken op. Dit afhankelijk van jouw ervaring, interesses en de taakverdeling binnen het team.

 • Je werkt in team samen aan de redactie en aanpassing van de regelgeving.
 • Je vergadert met werkgroepen (o.a. zorgverstrekkers en verzekeringsinstellingen) en informeert en adviseert de leden hiervan zodat zij tijdig de juiste beslissingen kunnen nemen.
 • Je bereidt deze vergaderingen voor en volgt deze op door pv’s op te stellen, documenten te verspreiden en de beslissende organen en diensten (o.a. juridische dienst) te informeren over de genomen beslissingen.
 • Van zodra de nieuwe of aangepaste regelgeving in voege is, monitor je de (budgettaire) impact en ben je de referentiepersoon voor toekomstige wijzigingen aan deze regelgeving. Dit alles gebeurt in samenwerking met je team en met collega’s van andere diensten.
 • Projectmanagement en coördinatie: als projectleider, coördinator en/of projectmedewerker neem je de nodige acties voor de modernisering van het systeem van terugbetaling. Evidence based medecine is één van de pijlers en de informatisering van het systeem moet verder doorgedreven worden.
 • Je beheert individuele dossiers van terugbetaling beantwoordt vragen.
 • Je analyseert de aanvragen die je van de verzekerinstellingen ontvangt en toetst deze af aan de wettelijke criteria voor terugbetaling.
 • Je adviseert de verzekerinstelling of het adviesorgaan zodat zij de juiste beslissing kunnen nemen inzake de terugbetaling.
 • Daarnaast beantwoord je - van zodra je ingewerkt bent - interne (bv. van het actuariaat van het RIZIV) en externe vragen (bv. parlementaire vragen) over de terugbetaling van medische verstrekkingen.
Meer info over de jobinhoud?
Mevr. Antonine Wyffels 
Dienst voor Geneeskundige Verzorging - Medisch expert team
Tel.: 02/739.77.02
E-mail: antonine.wyffels@riziv.fgov.be


Er is 1 vacante functie bij de Cel Doelmatige Zorg van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging.

De Directie onderzoek, ontwikkeling en kwaliteitspromotie staat in voor het aansturen van de uitbouw en de realisatie van het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid van de verzekering voor geneeskundige verzorging, levert een essentiële bijdrage tot en biedt een essentiële ondersteuning aan ons instituut en onze organen, die dan beter kunnen inspelen op en sturing geven aan de fundamentele ontwikkelingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Tot slot bundelt en analyseert deze directie beleids- en beheersinformatie en wil zij op die manier een permanente ‘thermometer’ van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) zijn.

Binnen deze directie wordt een cel “doelmatige zorg” opgericht. Deze cel heeft als doel om voor de gezondheidszorg een conceptueel model te ontwikkelen voor het stimuleren van het rationeel gebruik van de middelen in de gezondheidszorg, om de onverantwoorde variabiliteit in de uitgaven terug te dringen en om ongepast en/of verouderd gebruik te verminderen. Artikel 35 van de Bestuursovereenkomst RIZIV 2016 – 2018 voorziet de oprichting van deze cel ”doelmatige zorg”.

Als arts ben je werkzaam binnen deze nieuw op te richten cel. Je hebt onderstaande taken:

 • Vanuit je expertise werk je nauw samen met je rechtstreekse collega’s van de cel doelmatige zorg (een projectleider, artsen, data-analisten, administratieve medewerkers & hoofd van de cel) aan het opstellen van het conceptueel model voor een geïntegreerde en systematische benadering van doelmatige zorg.
 • Je werkt hiervoor tevens nauw samen met interne en externe diensten en partners van het RIZIV.

Meer info over de jobinhoud?
De heer Tom Verdonck
Projectleider Doelmatige Zorg
Tel.: 02.739.78.90
E-mail: tom.verdonck@riziv.fgov.be

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies geven aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.
 • Je reageert op stress door te focussen op het resultaat, het beheersen van je emoties en door een constructieve houding aan te nemen ten opzichte van kritiek.
 • Je creëert en bevordert groepsgeest door jouw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant je eigen groei actief en beheert jouw mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op jou voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 • D.m.v. mondelinge en schriftelijke communicatie verstrek je informatie op een duidelijke, evenwichtige en voor iedereen begrijpelijke manier.

Een goede motivatie is ook belangrijk en telt sterker mee in de uiteindelijke score.

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in een tweetalige omgeving en dit spreekt je aan. Je hebt een goede (passieve) kennis van het Frans.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van arts uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2016-2017 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse gemeenschap niet verkregen. Aangezien het beroep van arts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die wensen om hetzelfde beroep uit te oefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3. Als je al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laad je je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

De vacante functie is een functie van niveau A2. U dient te voldoen aan:

  • Ofwel bekleed zijn met de klasse A2
  • Ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit dienen, voor deze selectieprocedure, te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als A2 met de bijhorende weddeschaal A21. Je ontvangt een maandelijkse bonus om te compenseren voor het verbod op het oefenen van medische praktijk.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 72.513,21 € (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, met inbegrip van de specifieke premie voor artsen , met uitzondering van de wettelijke toelagen).

* Het is mogelijk om je anciënniteit in de privésector of zelfstandige te valoriseren als deze nuttig en relevant is voor de in te vullen functie.

Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gebouw in de nabijheid van het Jubelpark, welke rust en authenticiteit uitstraalt (vlakbij metrohalte Montgomery)
 • mogelijkheid tot het eten van lunch in de grote tuin van het gebouw
 • aangenaam bedrijfsrestaurant met zowel saladbar, warme maaltijden en sandwiches aan democratische prijzen
 • mogelijkheid tot het nemen van een GSM-abonnement van het RIZIV met tevens voordelige prijzen voor je familie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen met een maximum van 2 dagen per maandag
 • gesloten tussen Kerst en Nieuw
 • mogelijkheid tot telewerk, na inwerkperiode
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • allerlei sociale voordelen
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau en dezelfde klasse en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten


 Interview (ongeveer 2u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 33 punten op 55 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tijdens de maanden november en december (onder voorbehoud). Na je inschrijving en na verificatie van de deelnemingsvoorwaarden, nemen we contact met je op om een datum voor het interview vast te leggen. Gezien het aantal vacatures en de diverse contexten, zullen we je voorstellen om je voorkeur voor een (of meerdere) specifieke dienst(en) door te geven. We zullen proberen, in de mate van het mogelijke, je in te plannen voor een interview met een vertegenwoordiger van de dienst waarvan de context je het meest interesseert.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.


En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte interview voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 23 november 2016.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Claudia Raes - Selectieassistente
Tel.: 02/739.70.47
E-mail: hrplanning@riziv.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
RIZIV
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
Website: www.riziv.fgov.be

Hoe RIZIV bereiken?
http://www.riziv.fgov.be/nl/riziv/Paginas/bereikbaarheid-kantoren-brussel.aspx

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures