Ben je breed inzetbaar binnen een informatica team? Kan je ingezet worden in software-ontwikkeling, in het design van de BIPT-architectuur en in het beheer van databanken?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je leidt en werkt mee in IT-projecten:

  • Je bakent de behoeften af en plant het project.
  • Je voert tests uit en laat de oplossing valideren door de gebruikers.
  • Je stelt de applicatie in dienst.
  • Je verzekert een voortdurende verbetering van de dienst, zorgt voor de contacten met de partners en de leveranciers en werkt mee aan overheidsopdrachten.

Je helpt de informaticasystemen (netwerksystemen en/of databanksystemen) te beheren en zorgt daarbij voor de goede werking van de middelen en voor back-ups.

Je brengt de procedures en middelen ten uitvoer die nodig zijn voor het beveiligingsbeleid opdat alle soorten van data zouden beschermd zijn tegen hardware- en andere problemen.

Meer info over de jobinhoud?
Peter Van Huffel - Eerste ingenieur-adviseur
Contactpersoon BIPT
Tel.: 02/226.88.16
E-mail: peter.van.huffel@bipt.be

Er is 1 plaats bij de Informaticadienst, van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) (Koning Albert II-laan 35, 1000 Brussel).

De Informaticadienst telt momenteel 12 medewerkers en biedt over de hele lijn assistentie om tegemoet te komen aan de verschillende IT behoeften van het BIPT.

De voornaamste taken zijn:
 • het beheer van de informatica-apparatuur en software
 • het netwerkonderhoud
 • het bijstellen en uitrollen van softwarematige oplossingen
 • het beheer van de IT-projecten

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT):

 • is de regulator van de elektronische communicatiemarkt. Het BIPT heeft de opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de
  ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de gebruikers te beschermen.
 • is de regulator van de postmarkt. Het BIPT ziet toe op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van de aanbieder van de universele
  postdienst en kent de vergunningen toe aan de operatoren die de postmarkt betreden.
 • beheert het elektromagnetisch spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen (radiofrequenties en nummers)
  en vervult ook de rol van “etherpolitie”. Het controleert het elektromagnetisch spectrum, de operatoren en de apparatuur.
 • is een mediaregulator in Brussel-Hoofdstad en ziet erop toe dat de operatoren in het tweetalige gebied van Brussel-Hoofdstad de
  specifieke regelgeving op het vlak van radio- en televisieomroep in acht nemen.
 • handelt eveneens als Belgische overheid om diverse opdrachten van algemeen belang te vervullen.

Meer informatie hierover staat te lezen in het jaarverslag op de website.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.  
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van veranderende omstandigheden en diverse situaties, en je speelt hier op in.

Technische competenties
 • Je hebt een goede kennis van projectmanagement.
 • Je beschikt over een goede kennis van database design.
 • Je hebt een goede kennis van software ontwikkeling.
 • Je beschikt over een goede kennis van computernetwerken (TCP/IP).

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef
 • Je hebt een basiskennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
 • Je kan je uitdrukken in het Frans en het Engels.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat, doctor, geaggregeerde of meester, behaald in een richting informatica, computerwetenschappen of elektronica en
  uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan deze universiteiten verbonden scholen, of door de bij de wet of bij
  decreet daarmee gelijkgestelde instellingen of door de hogescholen, indien de studies ten minste vier jaar hebben omvat, zelfs als een
  gedeelte van die studies niet in een van de voormelde onderwijsinstellingen werd volbracht of door een door de Staat of een van de
  Gemeenschappen ingestelde examencommissie
 • diploma van master behaald in een richting informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een universiteit of
  hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten
 • diploma van burgerlijk ingenieur uitgereikt door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan deze universiteiten verbonden
  scholen, of door de bij de wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde
  instellingen, indien de studies ten minste vier jaar hebben omvat, zelfs als een gedeelte van die studies niet in een van de voormelde
  onderwijsinstellingen werd volbracht of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie
 • diploma van master burgerlijk ingenieur uitgereikt door een universiteit na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60
  studiepunten
 • getuigschrift uitgereikt aan diegenen die de studies hebben voleindigd aan de Polytechnische Faculteit van de Koninklijke Militaire School
  en die krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren
  van de titel van burgerlijk ingenieur, met de door de Koning bepaalde kwalificatie
 • diploma of getuigschrift van “niveau A” of van “niveau A (overgangsmaatregel)”, vermeld in hoofdstuk I van de bijlage bij het koninklijk
  besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel op voorwaarde dat de richting van het diploma overeenstemt

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2020-2021 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Informaticus-adviseur met de bijhorende weddeschaal A2a.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 50.314,22 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Indicatief: salaris na 1 jaar: 63.139,21 EUR, salaris na 8 jaar: 76.992,45 EUR


Voordelen
 • beschikking over een laptop en een smartphone, alsook vergoeding door het BIPT van bepaalde bijbehorende kosten
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of een taalpremie voor het Engels
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • allerlei sociale voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • aantrekkelijke halfjaarlijkse evaluatiepremie
 • mogelijkheid tot telewerk (na 6 maanden tewerkstelling)

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectiestappen


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. .


Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC proef (4u):


Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: Informatie integreren, kennis van projectmanagement, kennis van database design, kennis van software ontwikkeling en kennis van computernetwerken (TCP/IP).

Je bent voor deze test geslaagd als je tenminste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, wordt dit aantal verhoogd in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal eind mei 2021 (onder voorbehoud) plaatsvinden bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 3: Specifieke screening - interview (+/- 1u) op afstand (via elektronische weg):


Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden eind juni 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (stap 3: het interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de competentie "in team werken" voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 3 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 14 mei 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Jona Veeckman- Assistent HRS
Tel.: 02/740.78.15
E-mail: jona.veeckman@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures