Doeleinden

De adjunct-commissaris handelt onder het gezag van de commissaris-generaal en staat hem bij in de uitvoering van zijn wettelijke taken en de doelstellingen die in het beheersplan zijn opgenomen.
 
De adjunct staat de commissaris-generaal bij in de ontwikkeling en het management van de organisatie overeenkomstig het beheersplan. Bij de behandeling van de verzoeken om internationale bescherming oefent hij of zij, onder de leiding van de commissaris-generaal, supervisieopdrachten uit en neemt hij of zij de beslissingen voor die verzoeken.
 
Voor de ontwikkeling en het management van de organisatie staat de adjunct de commissaris-generaal bij. Hij of zij streeft ernaar de efficiëntie en de resultaatgerichtheid van de organisatie te verhogen. Dit houdt in:

 • de versterking van de interne organisatiestructuur;
 • de optimalisering van de werkprocedures en –processen;
 • de ontwikkeling en handhaving van een optimaal P&O-beleid;
 • het meten, controleren en verbeteren van de prestaties van de organisatie. De verkregen informatie wordt kritisch beoordeeld. Zo nodig worden er verbeteringsprojecten voorgesteld;
 • het opvolgen van de projecten tot verbetering van de werking van het commissariaat-generaal.

Wat de uitvoering van de wettelijke opdrachten van de commissaris-generaal betreft, is de ajunct, onder het gezag en de leiding van de commissaris-generaal, belast met het erkennen, weigeren, bevestigen of intrekken van de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus. Dit houdt in:

 • het onderzoeken en nemen van beslissingen met betrekking tot de asielaanvragen. Hierbij wordt nagegaan of de beslissing in overeenstemming is met de interne richtlijnen zodat de kwaliteit gegarandeerd en de eenheid van rechtspraak verzekerd is;
 • het opstellen van de beleidsrichtlijnen onder het gezag van de commissaris-generaal;
 • de leiding en de opvolging van de diensten belast met de behandeling van de verzoeken om internationale bescherming of ondersteunende diensten.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij:
  Mevrouw Veerle Heiremans
  Diensthoofd HRM CGVS
  Tel.: 02/205.51.27
  E-mail: veerle.heiremans@ibz.fgov.be  

 • Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is de instantie die in België bevoegd is voor de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming. Het is een onafhankelijke administratieve instantie.

Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Het Commissariaat-generaal neemt zijn beslissingen met betrekking tot de verzoeken om internationale bescherming in alle onafhankelijkheid.

COMPETENTIES

FUNCTIEGERELATEERDE COMPETENTIES

 • Goede kennis van management in de volgende domeinen: management P&O, managementtechnieken HR, organisatieontwikkeling ;
 • Kennis van projectmanagement en change management ;
 • Toereikende kennis van informatica ;
 • Goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk ;
 • Goed inzicht in de problematiek van asiel en migratie op nationaal, Europees en internationaal vlak ;
 • Goede kennis van de asielwetgeving (met inbegrip van de Europese dimensie) ;
 • Goed inzicht in het huidig beleid en de sociale context.
 • Een pluspunt is een passieve en actieve kennis van het Engels en het Frans.

GENERIEKE COMPETENTIES 

 • U bent in staat om nauwgezet actieplannen uit te tekenen en daarbij de juiste middelen in te schakelen, binnen de beschikbare tijd ;
 • U stelt proactief doelstellingen en u denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen ;
 • U begeleidt de medewerkers in hun ontwikkeling en bevordert de teamgeest door uw mening en ideeën te delen ;
 • U heeft impact, onderhandelt om tot een «win-winsituatie» te komen en kan een publiek overtuigen ;
 • U bent een integer persoon die handelt in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. U respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid ;
 • U plant en beheert de eigen ontwikkeling in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en door u continu nieuwe ideeën en inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken ;
 • U beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op u te nemen voor de correctheid van ondernomen acties ;
 • U beschikt over voldoende zelfvertrouwen om met stress om te gaan, uw emoties te controleren en constructief om te gaan met kritiek.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

(Art 57/4 van de wet van 15/12/1980)

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij Selor.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je
 • de Belgische nationaliteit hebben ;
 • houder zijn van een van volgende diploma’s: doctor, licentiaat of master in de rechten (op te laden in je Mijn Selor-account);
 • de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben;
 • minstens 5 jaar beroepservaring hebben, die als volgt wordt opgedeeld:
  • minstens 2 jaar in één of meer van de volgende domeinen:
   • asiel- en migratieproblematiek ;
   • vreemdelingenwetgeving ;
  • minstens 3 jaar:
    • of in een managementfunctie in minstens 2 van de volgende domeinen:
     • organisatieontwikkeling ;
     • het leiden van vergaderingen met bemiddeling en onderhandeling in het kader van strategische projecten;
     • optimalisering van de werkprocedures en –processen;
     • definiëring van een personeelsbeleid ;
     • changemanagement in het domein van de Human Resources;
     • ontwikkeling van een organisatorisch beleidsplan;
     • leiden van een Business Process Reengineering;
     • leiden van een project in change management (veranderingsmanagement).
    • of in een leidinggevende functie. Onder leidinggevende functie wordt verstaan het leiden van een dienst of een onderneming.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA?


Als een diploma vereist is:
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid (02/553.98.19) en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Wij bieden een mandaat van 5 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
 • Weddeschaal MN23 is een brutojaarwedde van € 65.508,80 aan de spilindex 138,01. Dit is een brutojaarwedde van 111.817 euro.

De commissaris-generaal en zijn plaatsvervangers ontvangen gezinstoelagen, vakantiegeld en een eindejaarstoelage, onder dezelfde voorwaarden als de federale ambtenaren.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN

Een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek wordt ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Het verkrijgen van achtereenvolgens een positief veiligheidsadvies en daarna een veiligheidsmachtiging “zeer geheim” is een noodzakelijke vereiste om de functie te mogen uitoefenen.

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur. 
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie van de geïnformatiseerde test/assessment/interview waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om zich uit te schrijven uiterlijk de dag voor de proef. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn en voor zover dat de inschrijvingsperiode voor deze testen niet verlopen is.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in de berichtgeving in je online ‘Mijn Selor’ account. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

SELECTIETESTEN

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden

Selor en de jury gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma
 • op basis van de informatie op het specifiek voor deze functie gestandaardiseerde CV. Deze kan je online opladen, invullen en naar ons terug sturen (zie rubriek solliciteren).

Op de uiterste datum van inschrijving wordt enkel die informatie in aanmerking genomen.

2. Functie specifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (ongeveer 2u)

Deze proef zal georganiseerd worden als er meer dan 5 kandidaten toegelaten zijn tot deze selectie.

Deze test bestaat uit geïnformatiseerde testen op de analytische vaardigheden (verbaal redeneervermogen + numeriek redeneervermogen) van de kandidaten. Elke test wordt gequoteerd op 100 punten. De eerste 5 laureaten die op de 2 testen in totaal de beste score op 200 behalen, worden uitgenodigd voor de mondelinge proef. Bij gelijkheid van punten wordt dit aantal verhoogd in het voordeel van de kandidaat.

2.2 Event 2 : Interview + voorbereidingstijd (ongeveer 3u)

Deze proef evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de te begeven managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Deze proef vindt plaats voor de selectiecommissie die verantwoordelijk is voor het beoordelen van deze vaardigheden.

Uitnodigingen
Opgelet: De uitnodigingen voor de proeven krijg je uitsluitend per e-mail en/of je account “Mijn Selor”.

Feedback
Je vraag voor feedback moet schriftelijk gedaan worden, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan onder andere je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure

Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wil maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@bosa.fgov.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Na het afsluiten van de mondelinge proef worden de kandidaten ingedeeld :

 • hetzij in groep "zeer geschikt"
 • hetzij in groep "geschikt"
 • hetzij in groep "niet geschikt"

Deze indeling is gemotiveerd.

Deze indeling wordt meegedeeld aan de minister, die het migratie- en asielbeleid tot zijn bevoegdheid heeft. Deze kiest in overleg met de Commissaris-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen de kandidaat die zal worden voorgedragen aan de Ministerraad. Bij gebrek aan "zeer geschikte" kandidaten, kiezen zij uit "geschikte" kandidaten.

Solliciteren kan tot en met 25/02/2021, uiterste inschrijvingsdatum.

 1. Als je nog geen “Mijn Selor”-account hebt, creëer er dan één en vul je online-cv in. Vergeet vooral niet het vereiste diploma op te laden (zie rubriek ”Profiel” / Deelnemingsvoorwaarden” van de vacature).
 2. Vul het CV voor deze managementfunctie ANE20701 volledig en correct in (een andere presentatie of een aanpassing van het curriculum vitae wordt niet aanvaard).
 3. Klik op ‘Postuleren’ in deze functiebeschrijving op onze website en volg de beschreven procedure.
 4. Stuur het volledig ingevulde CV uiterlijk op de uiterste inschrijvingsdatum op naar topteam@bosa.fgov.be.

Je kan het CV ontvangen:

Selor en de jury gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel

 • op basis van het in jouw “Mijn Selor”-account opgeladen diploma
 • op basis van het specifieke CV voor deze managementfunctie (vereiste ervaring) dat je hebt ingevuld en dat je ons vóór de uiterste inschrijvingsdatum hebt bezorgd.

Selor en de jury houdt enkel rekening met deze informatie op de slotdatum van de oproep tot kandidatuurstelling.

Bij het niet respecteren van de procedure, zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om deze documenten op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel.

Voor meer informatie kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures