Wil je het innovatiepotentieel van Brussel ontwikkelen? Sluit je dan aan bij ons team van wetenschappelijke adviseurs! Solliciteer om onze programma's voor de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Inhoud van de functie
 • Je brengt je wetenschappelijke expertise in voor alle projectoproepen die Innoviris organiseert;
 • Je wordt betrokken bij de gehele duur van een actie, vanaf de vaststelling van de thema's van de oproepen tot het indienen van projecten tot de wetenschappelijke follow-up van de gefinancierde projecten;
 • Je ontmoet de verschillende projectpartners;
 • Je analyseert, evalueert en controleert financieringsaanvragen;
 • Je ontmoet en coördineert relevante gewestelijke, Belgische of internationale actoren;
 • Je geeft onderbouwde adviezen over de projecten die je begeleidt;
 • Je schrijft verslagen, brieven en nota's in verband met de bovengenoemde taken;
 • Je organiseert en zit vergaderingen van deskundigen voor;
 • Je vertegenwoordigt Innoviris tijdens verschillende externe missies;
 • Je houdt je deskundigheid op peil door technologie te volgen en deel te nemen aan conferenties of opleidingen.

Verder ben je een persoon die in staat is een transversaal standpunt in te nemen in alle soorten projecten (met betrekking tot methoden, valorisatie of met betrekking tot een ecosysteem). Gezien de evolutie van de RDI-structuur in Brussel is een goede kennis van vakken als architectuur, stedenbouw, design of sociale innovatie echter een extra troef. Een sterke belangstelling voor transdisciplinariteit en actieonderzoek wordt eveneens op prijs gesteld.


Meer info over de jobinhoud?
Rafael Valenzuela Espinoza - HR Attaché
E-mail: rvalenzuelaespinoza@innoviris.brussels
Er is 1 plaats vacant bij de cel Strategisch onderzoek bij Innoviris (Charleroise Steenweg 112, 1060 Sint-Gillis).

Momenteel is er behoefte aan een extra wetenschappelijk adviseur in de cel Strategisch onderzoek voor de behandeling van de talrijke verzoeken om financiering van onderzoek- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van complexe systemen, waarbij alle actoren op innovatiegebied (academici, bedrijven, overheid, niet-marktpartijen) worden gefinancierd. Je komt terecht in een team van 6 collega's.


Bij Innoviris ontwikkelen en versterken onze adviseurs elke dag het innovatiepotentieel van het Brussels Gewest via onze programma's voor de financiering en aanmoediging van onderzoek en innovatie.
Innoviris is vandaag vooral actief in 6 sleutelsectoren voor Brussel: Klimaat & Energie, Optimalisering van de Hulpbronnen, Mobiliteit, Gezonde & Duurzame Voeding, Gezondheid & Welzijn en Participatieve en inclusieve samenleving. Naast de structurele programma's ontwikkelt Innoviris specifieke programma's voor deze sectoren, zoals onze acties Cocreate en Experimentele platforms. Ben je gepassioneerd over dit alles? Wil je je vaardigheden bijdragen? Ga met ons mee voor een nieuwe uitdaging!

Het Brussels Instituut voor de Bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Innoviris, bestaat al 17 jaar en heeft als opdracht wetenschappelijk onderzoek en innovatie te bevorderen, te ondersteunen en te versterken in het kader van het Brusselse beleid.

In dit kader voert het Instituut de volgende opdrachten uit
 • het beheer van alle subsidies voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met een economisch doel;
 • het beheer van alle subsidies voor onderzoeksprojecten met een maatschappelijke doelstelling;
 • de acties en resultaten van het wetenschapsbeleid bekend te maken om Brussel te promoten als kruispunt van de wetenschap en als aantrekkelijk gewest voor onderzoekers;
 • het vertegenwoordigen van het Gewest in nationale, Europese of internationale organen en organisaties die verband houden met onderzoek en innovatie;
 • toezicht op bilaterale internationale overeenkomsten inzake onderzoek;
 • beheer van informatiestromen, statistische indicatoren en databanken die nuttig zijn voor de Brusselse onderzoeksactoren, voor het wetenschapsbeleid en voor de strategische werking van het instituut;
 • het secretariaat en de ondersteuning van de werkzaamheden van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De activiteiten omvatten het volgen van de ontwikkeling van de Brusselse industriële sectoren, technologie, wetenschappelijke innovatie en steunmechanismen voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 
 • Je drukt je mondeling uit op een duidelijke en begrijpelijke manier.
 • Informatie analyseren in het kader van een subsidieaanvraag.
   
Een goede motivatie is eveneens belangrijk (x2).

Opgelet! De motivatie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (x2).

Pluspunten
 • Kennis van Frans en Engels is een pluspunt.
 • Een goede kennis van Brussel en zijn institutionele en sociaaleconomische context is een pluspunt.
   

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van master, arts en veearts verkregen na studies van twee cycli, die ten minste 60 studiepunten vertegenwoordigen, uitgereikt door een universiteit met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, of de bij de wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen of een `Haute Ecole', een door de Staat of door één van de Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende instelling voor hoger onderwijs, een `Ecole supérieure des arts' of een jury ingesteld door de Staat of één van de Gemeenschappen of elke academische graad afgeleverd door bepalingen voorafgaand aan deze die van toepassing waren bij de inwerkingtreding van voorgaand besluit.
 • Getuigschrift uitgereikt aan diegenen die de studies hebben voleindigd aan de polytechnische afdeling of aan de afdeling "Alle Wapens" van de Koninklijke Militaire School en die krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat, met de door de Koning bepaalde kwalificatie.
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101). 
 

Loon


Minimum aanvangswedde: 40.468,71 EUR (bruto jaarsalaris zonder anciënniteit, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 


Voordelen
 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen (600€, 2400€ of 3200€ euro per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van het behaald taalcertificaat).
 • Maaltijdcheques van een waarde van €8/gepresteerde dag.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Gratis abonnementen voor de MIVB, De Lijn/TEC en de NMBS.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding te verkrijgen (24 cent/km).
 • Verschillende sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Eindejaarspremie.
 • Flexibele werkuren en structureel telewerken.
 • 35 verlofdagen per jaar.
   

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen:
 
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties;
 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten hebben;
 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Functiespecifieke screening


Stap 2 : Specifieke screening - PC proef (+/- 1u25) bij talent.brussels 


Via een geïnformatiseerde test (SJT) worden volgende competenties gemeten:
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 9 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. 
Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste week van februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 3: Specifieke screening - casus (1u30) + interview (+/- 1u) bij Innoviris

Om praktische redenen kan deze proef op afstand worden georganiseerd. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. Deze casus is bedoeld om de bekwaamheid van de kandidaat te testen in het analyseren van informatie in het kader van een subsidieaanvraag.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (casus + interview). 
Deze proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Deze proef zal plaatsvinden bij Innoviris (Charleroise Steenweg 112, 1060 Sint-Gillis).

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 3: casus + interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie (stap 3: interview) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 9 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 18/01/2022.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon talent.brussels:
Jennyfer Wesel - Selectiemedewerker
E-mail: jwesel@talent.brussels

Adres en algemene contactgegevens talent.brussels:
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Website: www.talent.brussels.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures