Hou je ervan om juridische ondersteuning te bieden, werk je graag gestructureerd en ben je overtuigd van het voordeel om te werken binnen een organisatie waar het menselijk aspect centraal staat? Werk je graag in teamverband en ben je bovendien niet bang om zelfstandig aan de slag te gaan? Dan ben jij de geknipte persoon die we zoeken!


Als juridisch-administratief medewerker bij de directie Algemene en Juridische zaken maak je deel uit van een team waarbinnen iedereen zijn bijdrage levert aan de verschillende objectieven van de directie.     

Je staat met name in voor de ondersteuning van een van je collega’s die gespecialiseerd is in de materie van de erediensten. Zo behandel je dossiers met betrekking tot de aanvragen tot erkenning van de lokale geloofsgemeenschappen, de aanvragen om informatie betreffende de te volgen procedures inzake de erediensten, enz.
 • In het kader van de bevoegdheid betreffende de organisatie van het administratief toezicht en de organisatorische regels van de diverse instellingen (belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten, de OCMW ’s, de gemeenten, de politiezones en de specifieke gemeentelijke bestuursvormen), werk je mee aan het opstellen, interpreteren en opvolgen van juridische teksten zoals ordonnanties, besluiten en omzendbrieven. Daarnaast onderhoud je contacten met de actoren in het werkveld en in voorkomend geval, organiseer en coördineer je overleg met de diverse belanghebbenden.
 • Binnen jouw functie en als aankomend specialist in jouw vakgebied, bereid je adviezen voor van interne collega’s binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel als van externen en beantwoord je parlementaire vragen en interpellaties. Ook sta je in voor de juridisch-administratieve ondersteuning van je collega’s. Je verzorgt bijvoorbeeld de administratieve ondersteuning van de dossiers met betrekking tot de gemeentelijke belastingreglementen of de dossiers met betrekking tot de beslissingen van OCMW ’s, gemeenten, politiezones en gemeentelijke bestuursvormen zoals autonome gemeentebedrijven, intercommunales en gemeentelijke vzw’s. Bovendien kun je ondersteuning bieden aan het team dat zich om de zes jaar inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen door bijvoorbeeld mee te werken aan het opstellen van de wetgevende en reglementaire teksten.
Kenmerkend voor je team is de hoge mate van zelfstandigheid. Desondanks zal je ook veel kunnen samenwerken met je collega’s aan een brede waaier van projecten en zo leer je al snel de veelzijdigheid van je directie kennen. Je leert het werk als het ware ‘on the job’ en je kan steeds rekenen op de volledige ondersteuning van je leidinggevende en je collega’s. 

Meer info over de jobinhoud?
Fabienne Bury - Directie Algemene en Juridische Zaken
E-mail: fbury@gob.brussels
 
Er is 1 plaats vacant bij de Directie Algemene en Juridische Zaken van Brussel Plaatselijke Besturen (Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel).

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) treedt op als tussenpersoon tussen het gewest en de verschillende plaatselijke besturen op zijn grondgebied, namelijk de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, de intercommunales, de verenigingen voor het beheer van de erkende erediensten en van de georganiseerde vrijzinnigheid, de politiezones, de OCMW's, de OCMW-verenigingen en de enige Berg van Barmhartigheid van het land.

De plaatselijke besturen organiseren, controleren, financieren en adviseren, in een relatie van wederzijds vertrouwen en daarbij waken over belangrijke waarden zoals gelijke behandeling, het naleven van de regelgeving en de transparantie van de ondernomen acties, de hoofdbekommernis van BPB.

De directie Algemene en Juridische Zaken is een van de directies van BPB. Het is een middelgroot team dat vandaag elf mensen telt: een directrice bijgestaan door twee eerste attachés-experts, vijf attachés (voornamelijk juristen) en drie personeelsleden belast met administratieve taken. Het team vervult de volgende opdrachten:
 • uitwerken van de organieke wet- en regelgeving inzake de materies die onder de bevoegdheid vallen van het Gewest op het gebied van plaatselijke besturen: de samenstelling, organisatie, bevoegdheden, werking en financiering van gemeentelijke instellingen en de beheersorganen van de temporaliën van de erkende erediensten, alsook inzake begrafenissen en begraafplaatsen;
 • uitvoeren van het administratieve toezicht op de akten van de plaatselijke besturen, maar niet die welke betrekking hebben op financiën, personeel en overheidsopdrachten (die worden behandeld door andere directies van BPB): huishoudelijke reglementen van de gemeenteraad, algemene en specifieke politiereglementen, regelgeving m.b.t. taksen en retributies, beslissingen over de aanstelling van de gemeenteraad en het college, oprichting van gemeentelijke vzw's, autonome gemeentelijke regieën, enzovoort. In het kader van het toezicht verschillende klachten tegen deze beslissingen behandelen;
 • om de zes jaar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren, in nauwe samenwerking met andere personeelsleden van BPB en de gemeenten;
 • de regering of de plaatselijke besturen adviseren binnen de bevoegdheidsdomeinen van de directie;
 • bepaalde bijzondere opdrachten uitvoeren die voordien werden uitgevoerd door de provincie en werden overgeheveld naar aanleiding van de opdeling van de provincie Brabant. Voorbeelden: opstellen van de provinciale jurylijsten van het Hof van Assisen; vergunningen voor provinciale tombola's en ophalingen; goedkeuring van giften en legaten aan het Rode Kruis.
   

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt kritisch een hoeveelheid van informatie;
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit;
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise;
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties;
 • Je plant en beheert je eigen groei in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
Technische competenties 
 • Je drukt je schriftelijk uit op een duidelijke en begrijpelijke manier.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).


Niet vereist, wel een troef 
 • Gezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans een pluspunt.
 • Kennis van Belgisch Publiek recht.
 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling recht of rechtspraktijk.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemeen bachelor. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een bachelor behaald in de studierichting rechten in een hogere of universitair onderwijs of gelijkwaardig.
Opgelet ! Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Assistent met de bijhorende weddeschaal (B101).
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 29.240,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken
 • hospitalisatieverzekering
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche
En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:
 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • gratis MIVB-abonnement
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld
Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden om jezelf te ontwikkelen - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, enz.

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties
 • Gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking
 • De burgerlijke en politieke rechten hebben
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier ’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 

1.Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1.1: screening van diploma 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 1.2: screening van vereiste ervaring 

Voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist:
 • een professionele ervaring van minstens 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert en besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.
 

2.Functiespecifieke screening

Stap 2.1: Specifieke screening - PC-proef (+/- 80 min.) bij talent.brussels


Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten:  
 • informatie analyseren
 • problemen oplossen
 • zichzelf ontwikkelen
 • objectieven behalen
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond de 1ste helft van februari 2022 (onder voorbehoud).  Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2.2: Specifieke screening - casus (+/- 60 min. - via elektronische weg) +  interview via elektronische weg (+/- 60 min.)


De casus (voorafgaand het interview) zal je op een aparte dag afleggen en wordt op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.


De casus evalueert volgende competenties:
 • adviseren
 • schriftelijke communicatie
Het interview dat ook op een andere dag wordt georganiseerd, wordt eveneens van op afstand afgelegd. Ook hier zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 


Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (totaal casus & interview). 
Deze beide proeven zullen plaatsvinden in de periode begin maart en 2de helft van maart 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2.2 - Specifieke screening - casus & interview). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie (het gedeelte specifieke screening - interview) voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 19/01/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier ’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon talent.brussels:
Lies Vogeler - Selectiemedewerker
E-mail:lvogeler@talent.brussels

Adres en algemene contactgegevens talent.brussels:
Emile Jacqmainlaan 20

1000 Brussel

Website: www.talent.brussels.be

Adres en algemene contactgegevens SELOR:

WTC III - Simon Bolivarlaan 30, bus 1

1000 Brussel

Website: www.selor.be

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures