Wil je graag aan de slag bij een werkgever waar levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling centraal staan? Droom je ervan om mee te bouwen aan de mobiliteit binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan ben jij de ideale match!

In het kader van de 6de staatshervorming werd de controle van het vakbekwaamheidscertificaat van chauffeurs overgeheveld naar de gewesten.

Vakbekwaamheid is een aanvulling van het rijbewijs die verplicht is voor alle beroepschauffeurs met een rijbewijs C (voertuigen van categorie C1, C1+E, C, C+E) en D (voertuigen van categorie D1, D1+E, D en D+E).

Om het vakbekwaamheidscertificaat te behalen, moet de kandidaat-beroepschauffeur slagen voor een basiskwalificatie-examen. Dit kan samen met het rijbewijs C en D behaald worden, of apart, en de houder ervan moet om het certificaat te verlengen om de vijf jaar een bijscholing van 35 uur volgen. Deze bijscholing wordt georganiseerd door opleidingscentra die erkend zijn door de minister van Verkeersveiligheid.  Daarnaast moeten de verstrekte opleidingen eveneens goedgekeurd zijn.

Je gaat aan de slag bij de cel Rijopleiding, die de in het Brussels Gewest gevestigde autorijscholen ondersteunt.
 • Je bezoekt de examen- en opleidingscentra;
 • Je reikt de erkenningen uit aan de examen- en opleidingscentra;
 • Je helpt de examenvragen opstellen;
 • Je volgt de dossiers in verband met de vakbekwaamheid autonoom op, met strikte toepassing van de regelgeving;
  • Je geeft duidelijke, precieze, proportionele en aangepaste aanwijzingen en/of uitleg in verband met de uit te voeren taak;
 • Je voert op regelmatige basis inspecties uit in de examen- en opleidingscentra;
 • Je volgt de evolutie van de wetgeving op in de bevoegdheidsdomeinen van je cel;
 • Je ziet erop toe dat de interne en externe partners goed geïnformeerd zijn;
 • Je beantwoordt specifieke technische vragen;
 • Je verstrekt advies over de behandelde vragen, zowel aan interne als aan externe gesprekspartners;
 • Je behandelt de informatieaanvragen en klachten in verband met de bevoegdheid;
 • Je identificeert en signaleert problemen en stelt oplossingen voor;
 • Je woont intergewestelijke werkgroepvergaderingen bij als vertegenwoordig(st)er van Brussel Mobiliteit;
 • Je bent ook back-up voor de administratieve opvolging van de andere dossiers van de cel Rijopleiding.
Je zal opgeleid worden door de FOD mobiliteit.


Meer info over de jobinhoud?
Claude Geerlandt: HR Correspondent
Contactpersoon GOB - cgeerlandt@sprb.brussels
 
Er is 1 plaats vacant binnen de cel Rijopleiding van de directie Voertuigen en Goederenvervoer van Brussel Mobiliteit (Gewestelijk Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit
Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel).

De directie Voertuigen en Goederenvervoer is één van de vier directies van de dienst Exploitatie en Vervoer van Brussel Mobiliteit.

Haar opdracht bestaat erin het gebruik van voertuigen op de openbare weg mogelijk te maken, met inachtneming van de regels en normen. Ze draagt bij aan het innen van de kilometerheffing en aan de verkeersveiligheid door wegcontroles uit te voeren op voertuigen van meer dan 3,5 ton en aanhangwagens van meer dan 750 kilo.

Brussel Mobiliteit is één van de negen besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en is belast met de inrichting van de openbare ruimte en het beheer van de mobiliteitsvoorzieningen.

Het bestuur vervult opdrachten die essentieel zijn voor de levenskwaliteit en de duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
 • de samenhang tussen de visie op mobiliteit en die op ruimtelijke ordening waarborgen door strategische inrichtingsprincipes voor te stellen;
 • aangename en functionele openbare ruimtes inrichten (verlichting, laanbomen, kunstwerken en fonteinen);
 • het onderhoud en de vernieuwing van de gewestwegen (reparaties, asfaltering, wegmarkeringen, 's winters zout strooien, …) en van de infrastructuur van het openbaar vervoer verzekeren;
 • de veiligheid van alle weggebruikers waarborgen (verkeerslichten, renovatie van de tunnels, voorlichtingscampagnes, controle van de autorijscholen en examencentra, …);
 • het gebruik van duurzame vervoermiddelen bevorderen (voetgangers- en fietsvoorzieningen en inrichtingen voor het openbaar vervoer, communicatie);
 • de Brusselse mobiliteit monitoren (tellingen en simulaties, incidenten- en evenementenbeheer de klok rond, elke dag van de week, verkeersinformatie);
 • toezien op de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (liften, verkeerslichten met geluidssignaal voor slechtzienden, podotactiele tegels, …)


   

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt, op basis van jouw expertise, een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties.
Technische competenties 
 • Schriftelijke communicatie
 • Mondelinge communicatie

Een goede motivatie is eveneens belangrijk (X2).

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).  

Niet vereist wel een troef:

Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is kennis van het Frans een pluspunt.

 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereist rijbewijs:

Het rijbewijs B is vereist om toegang te krijgen tot vertrouwelijke info over examenvragen en testcentra.  


3. Er is geen ervaring vereist. De nodige opleiding wordt voorzien door de FOD Mobiliteit.

Vul je online-CV volledig in zoals vermeld wordt bij ‘Screening van deelnemingsvoorwaarden’ onder de rubriek ‘Selectieprocedure’ en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101).
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 40.468,71 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).Voordelen 
mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • 35 dagen verlof per jaar

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties;
 • Gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • De burgerlijke en politieke rechten hebben;
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

1.Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1.1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 1.2: screening van vereiste rijbewijs

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste rijbewijs B . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. Je kan best je rijbewijs opladen via “Mijn extra's - mijn bijlagen" in je Selor-account.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 
 

2.Functiespecifieke screening

Stap 2.1: Specifieke screening - PC-proef (+/- 70 min.)

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: informatie integreren, beslissen, adviseren.
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden in de periode begin tot midden december 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 2.2: Specifieke screening -  gevalstudie + interview (online)

Om praktische redenen worden deze proeven op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

De gevalstudie (redactionele vaardigheid), die op een aparte dag plaats vindt, evalueert of je technische competentie (schriftelijk communiceren) overeenkomt met de jobvereisten.
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 


Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proeven zullen plaatsvinden rond eind januari 2022 - begin februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2 - totaal van stap 2.2). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor ‘Motivatie’ voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 15 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 2/12/2021.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma en rijbewijs dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.


Diploma en rijbewijs opladen
Je kan je diploma en rijbewijs in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. De bestanden mogen niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma en rijbewijs op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon talent.brussels
Lies Vogeler - Adjunct Selectie Talent Acquisition
E-mail:lvogeler@talent.brussels

Adres en algemene contactgegevens
talent.brussels

Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel

Website: https://www.talent.brussels/nl/sitemap

 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures