Wil jij je ten dienste stellen van de burger en actief meewerken aan de veiligheid binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Je opdracht bestaat erin studies en werkzaamheden uit te voeren over diverse onderwerpen (criminologie, misdaadsociologie, stadssociologie …).
Je zorgt ervoor dat de verwachtingen op het vlak van veiligheid, het onveiligheidsgevoel of plannen/voorzieningen voor preventie en veiligheid ingewilligd worden. Dit doe je op basis van diverse gegevens door gebruik te maken van verschillende onderzoeks- en analysetechnieken en via evaluaties van het overheidsbeleid.

De resultaten van je werkzaamheden deel je mee en stel je voor aan verschillende doelgroepen.

In de praktijk bepaal je de reikwijdte, de doelstelling en de methode van de analyse of evaluatie;
 • verzamel en analyseer je kwalitatieve en kwantitatieve gegevens;
 • omring je je, indien nodig, met wetenschappelijke experts of deskundigen op het terrein door hen te ontmoeten en door werkgroepen te leiden;
 • interpreteer je deze gegevens in de socio-economische context en in het licht van de Brusselse stedelijke ontwikkeling;
 • identificeer je de belangrijkste indicatoren in overeenstemming met de betreffende problematiek of de ingevoerde regeling;
 • verzorg je de verwerking van de gegevens en de presentatie van de resultaten in tabelvorm, op grafieken en kaarten;
 • formuleer je aanbevelingen.
Deze studies zijn ofwel:
 • bedoeld om een bijdrage te leveren aan de gewestelijke diagnose van de preventie en veiligheid;
 • ontwikkeld in het kader van de evaluatie van het overheidsbeleid.
Er worden je ook andere opdrachten toevertrouwd:
 • je leidt, komt tussen in en neemt deel aan vergaderingen, werkgroepen, conferenties, colloquia, fora waarin u Brussel Preventie en Veiligheid - BOPV vertegenwoordigt;
 • je draagt bij aan de verrijking van de documentatie en van gegevens door nieuwe informatiebronnen en relevante gegeven te zoeken en op kritische wijze te analyseren. Daartoe identificeer, leg en onderhoud je contacten met belangrijke (Belgische of buitenlandse) partners;
 • je draagt bij aan de verbetering van de algemene methodologische aanpak, evenals aan de kwaliteit van de gevoerde studies en analyses;
 • je draagt bij aan het opstellen van verschillende publicaties (nota's, thematische katernen, evenals het jaarverslag van Brussels Observatorium voor Preventie & Veiligheid).

Aanvullende informatie:

Je bent de interne contactpersonen voor medewerkers van Brussel Preventie & Veiligheid en de externe contactpersonen voor institutionele partners (lokaal, gewestelijk en federaal), academische partners en verenigingen.
Je beschikt over een zekere graad van autonomie maar je hiërarchisch overste is verantwoordelijk voor de eindbeslissingen. Je deelt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde dienst met een derde (overste, collega of andere dienst).

Meer info over de jobinhoud?

Julien Jackers - Attaché P&O

julien.jackers@bps.brussels
Er zijn 2 plaatsen vrij waarvan 1 binnen de cel Analyse en 1 binnen de cel Evaluatie van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV).

Het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV) is een directie van BPV die onderzoek verricht om de bevolking kennis bij te brengen over veiligheid in de ruime zin. Het draagt bij tot de verbetering van de kennis van de autoriteiten op het vlak van veiligheid en preventie via twee essentiële opdrachten: het registreren en analyseren van de fenomenen criminaliteit en onveiligheid, maar ook de evaluatie van het openbaar beleid op het gebied van preventie en veiligheid. Als expertise- en referentiecentrum op het vlak van registratie, analyse en evaluatie van de veiligheidsvragen op het niveau van de wijken en op gewestelijk niveau, verkiest het BOPV een transversale benadering, wat neerkomt op het consulteren van meerdere gegevensbronnen, en een ontwikkeling van structurele uitwisselingen met verschillende partners (institutionele en verenigingsactoren, de academische wereld,...). Het BOPV bestaat uit twee cellen, een voor analyse en een andere voor evaluatie.
Haar opdrachten zijn: 
 1. Een algemene methodologie ontwikkelen voor de analyse van fenomenen enerzijds, en voor de evaluatie van het overheidsbeleid anderzijds;
 2. Gegevens verzamelen (statistieken, studies of alle andere relevante informatie, zowel kwalitatief als kwantitatief) en enquêtes opstellen over de preventie en veiligheid om tot een diagnose en evaluatie te kunnen komen;
 3. De inzameling van gegevens ontwikkelen en de gegevens digitaal beheren (datawarehouse), een reeks indicatoren opstellen en up-to-date houden die de mate van preventie en veiligheid in het gewest weergeven;
 4. De gegevens analyseren en de resultaten voorstellen via publicaties (jaarverslag dat wordt voorgelegd aan de gewestregering, thematische katernen, evaluatierapporten) of presentaties;
 5. De zichtbaarheid van de thematische expertise van BPV ontwikkelen en eraan bijdragen (door deel te nemen aan werkgroepen, colloquia, forums en professionele netwerken).
Door deze twee aspecten van de analyse van fenomenen en van de evaluatie van ingevoerde toepassingen heeft het BOPV ook als doelstelling om bij te dragen aan de richting van het gewestelijk en lokaal preventie- en veiligheidsbeleid.

`Voor een veilig Brussel', het is meer dan een simpele baseline of slogan. Het is de leidraad van alle acties die deze instelling uitrolt. Het staat symbool voor het voornemen van alle teams binnen de instelling om, samen met de talloze partners, een veilig en sereen kader uit te bouwen voor iedereen die het Brussels Gewest doet leven: de pendelaars, de toeristen en de inwoners. In de praktijk komen we onze belofte na door het ontwikkelen en ondersteunen van allerhande projecten, door de coördinatie van de samenwerkingsverbanden en door een grondige analyse en constante monitoring van het veiligheidsniveau.

De instelling wil het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. Het doel? De rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen. Het vervult zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brussels Gewest. Het zorgt voor samenhang en complementariteit door hen met elkaar in verbinding te brengen in de zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte, crisisbeheer of opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met het federaal, regionaal en lokaal niveau, definieert de instelling bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Het is niet haar opzet om de bestaande instanties te vervangen maar wel om een meerwaarde te bieden op supralokaal en gewestelijk niveau.
Al van bij haar oprichting wordt de aanpak van de instelling gekenmerkt door een partnergerichte en transversale benadering. Een strategie die zich opsplitst en concretiseert via verschillende projecten in samenwerking met de spelers van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die vertegenwoordigd zijn in het Brussels Gewest om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen op repressieve maar ook en vooral op preventieve wijze.

De waarden van de instelling zijn een fundamentele pijler van de organisatie. Onderstaande waarden werden gedefinieerd en gekozen door een interne werkgroep: 
 • integriteit,
 • respect,
 • voortdurende verbetering,
 • solidariteit,
 • loyaliteit.
 

Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je bouwt relaties en netwerken uit met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
Technische competenties 
 • Schriftelijke communicatie.
 • Kennis excel.
 • Beschrijvende analyse.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk (X2).


Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist wel een troef:

Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is kennis van Frans een pluspunt.
 

Deelnemingsvoorwaarden 

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van onderzoek, verdeeld over ten minste 5 van onderstaande taken: 
 • Het opstellen van onderzoeks-/evaluatiemethodologie,
 • het identificeren van doelstellingen/indicatoren,
 • Het verzamelen van data,
 • Het verwerken van kwantitatieve gegevens,
 • Het verwerken van kwalitatieve gegevens,
 • Het uitschrijven van rapporten,
 • Het publiceren van resultaten,
 • Het mondeling voorstellen van resultaten.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 
 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101).
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 39675,65 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 
 • Mogelijkheid om te telewerken,
 • Flexibele uren,
 • Investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden van werknemers, 
 • Mogelijkheid om een fietspremie te verkrijgen (24 cent/km),
 • Volledige terugbetaling van het NMBS- en TEC/DeLijn-abonnement,
 • Abonnementen MIVB/Villo aangeboden, 
 • Gratis hospitalisatieverzekering,
 • Verschillende sociale voordelen,
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer,
 • Mogelijkheid om te profiteren van een toelage voor twetaligheid,
 • Maaltijdcheques ter waarde van 8 euro per dag,
 • Eindejaarsbonus, 
 • 35 dagen verlof. 
   

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 
 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties,
 • Gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking,
 • Ge burgerlijke en politieke rechten hebben,
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1.1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 1.2: screening van vereiste ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Heb je een tijd geleden ook gesolliciteerd voor de selectie AFB21034?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

2. Functiespecifieke screening


Stap 2.1: Specifieke screening - PC proef (+/- 90min)

Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: informatie integeren, beslissen, zichzelf ontwikkelen en objectieven behalen.
Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden eind oktober-begin november 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 2.2: Specifieke screening - interview & gevalstudie (+/- 60min + 120min voorbereidingstijd)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview (schrappen indien niet van toepassing) 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 
Deze proef zal plaatsvinden in januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 2.2 - te specifiëren door consultant). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor ‘Motivatie’ voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 22/10/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon talent.brussels
Noels Anthony - Adjunct Selectie
E-mail: anoels@talent.brussels

Adres en algemene contactgegevens
talent.brussels:

Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
Website: https://www.talent.brussels/nl 


 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures