Je expertisedomein omvat hoofdzakelijk de productie van planten, voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong en plantaardige producten en in het bijzonder de domeinen die betrekking hebben op plantengezondheid en kwalitieit van fruit en groenten, op fytofarmaceutische producten en de residuenproblematiek, op biociden en op meststoffen, grondverbeteraars en teeltsubstraat.

Je taken hangen van het Directoraat-Generaal en de dienst waar je wordt geaffecteerd af.

Als Expert binnen het Directoraat-Generaal Controlebeleid neemt u deel aan de aanpassing en de ontwikkeling van het controlebeleid en de reglementering die een impact kan hebben op de voedselketen, de gezondheid van mens, dier en plant.

 • Je ontwerpt en werkt controle- en bewakingsprogramma’s uit alsook preventie- en opsporingscampagnes
 • Je stelt wetgeving en reglementering op, alsook procedures
 • Je beoordeelt en verwerkt de controleresultaten. Je rapporteert en doet hierover mededelingen aan de betreffende partners of interveniërenden.
 • Je doet aan overleg met externe organisaties.
 • Je draagt bij tot de vertegenwoordiging van het FAVV op internationale fora met betrekking tot de besluitvorming in de referentiegebieden die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen.
 • Je beoordeelt de door de sectoren ontwikkelde instrumenten (o.a. sectorgidsen).

Als Expert van het hoofdbestuur van het Directoraat-Generaal Controle, ondersteunt u de teams op het terrein en bent u de contactpersoon voor vragen van de Lokale Controle-eenheden (LCE's).

 • Je gebruikt je expertise bij het concipiëren en schrijven van het controleplan, dienstnota's, werkinstructies en procedures over de materies die je zijn toevertrouwd
 • Je volgt de publicatie van zowel nationale als Europese voor het FAVV relevante wetgeving om die goed te kennen en om enerzijds de vragen van de Locale Controle-Eenheden (LCE's) en de operatoren te kunnen beantwoorden en anderzijds een aanzet te kunnen geven tot het ondernemen van gepaste acties door de actoren op het terrein.
 • Je staat in voor de permanente opvolging van de resultaten van het controleplan dat je in overleg met DG Laboratoria en DG Controlebeleid aanpast om de controleactiviteiten te optimaliseren, in overeenstemming te zijn met de geldende regelgevingen te reageren op welbepaalde incidenten.
 • Je organiseert samen met de coördinator de maandelijkse vergaderingen van de sectorhoofden om daar je expertise in te brengen.
 • Je zorgt voor de coherentie tussen de door de verschillende LCE's ondernomen acties en je ziet toe op de naleving van de geldende procedures (ISO 9001 , 17020) en regelgevingen.
 • Je neemt deel aan de continue aanmaak en verbetering van de tools en systemen die bijdragen aan een grotere efficiëntie van de controles en de controleurs. Je neemt deel aan diverse vergaderingen die betrekking hebben op het domein dat je is toegewezen en aan vergaderingen met de ICT-dienst om de door DG Controle gebruikte informaticatoepassingen te verbeteren.
Meer info over de jobinhoud?

DG Controlebeleid
Jean-François HEYMANS - Directeur-generaal Controlebeleid a.i.
Contactpersoon FAVV
Tel.: 02/211.86.42
E-mail: JEAN-FRANCOIS.HEYMANS@FAVV-AFSCA.BE

DG Controle
Esther MULKERS
Contactpersoon FAVV - Directeur Controle Hoofdbestuur
Tel.: 02/211.84.01
E-mail: ESTHER.MULKERS@FAVV-AFSCA.BE

Meer info over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden?
Jannah DE JONGE - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FAVV/Selor
Tel.: 02/211.88.42
E-mail: JANNAH.DEJONGE@FAVV-AFSCA.BE

Er zijn meerdere plaatsen bij het hoofdbestuur van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV) (DG Controle & DG Controlebeleid), Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel.

Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, wordt je naam opgenomen in een lijst waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt bij het hoofdbestuur van het FAVV.

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten:

 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen.
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden. het verlenen van erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen.
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop.
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, Bekijk dan ook het FAVV in een notendop en onze waarden.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, meldingsplicht, autocontrole, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), risico's verbonden met de voedselketen,...
 • Je beschikt over een goede kennis van het domein planten (gezondheid, productie, reglementering)
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties In team werken, Objectieven behalen en Beslissen wegen harder door in de eindscore.
 
Indien de competentie mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden of je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkomgeving is volledig tweetalig. Jouw kennis van het Frans is een pluspunt.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:

 • Bio-ingenieur
 • Landbouwkunde
 • Industrieel ingenieur met een specialisatie in agronomie
 • Biologie
 • Milieukunde

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van één jaar (verlengbaar mits gunstige evaluatie) als Attache A2 met de bijhorende weddeschaal NA21 

Loon
Minimum aanvangswedde: 44.174,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • maaltijdcheques van 8 euro per dag of teogang tot een bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • tussenkomst in de gsm-kosten en internet kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof en dienstvrijstelling tussen kerst en nieuwjaar
 • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten1. Functiespecifieke screening


Deze proef bestaat uit een casus(+/- 60min) en een interview (+/- 60min). Deze testen vinden aansluitend plaats.

Je krijgt een een casus en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De casus zal de volgende competenties meten: informatie integreren, beslissen en de schriftelijke communicatievaardigheden (zie rubriek ‘Competenties’) 

Het interview evalueert of je technische en gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Aan de hand van technische vragen zal er tijdens het interview ook gemeten worden naar jouw kennis over de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen en jouw kennis in het domein van planten.(zie rubriek 'Competenties'). 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (op het totaal van de twee testen).

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in maart 2020. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven deze proef. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (interview + case).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Alle geslaagde kandidaten van de functiespecifieke screening worden opgenomen op een lijst, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 29 februari 2020.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Jannah DE JONGE - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/211.88.42
E-mail: JANNAH.DEJONGE@FAVV-AFSCA.BE

Adres en algemene contactgegevens

Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures