Competenties


Gedragsgerichte competenties 
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 
   

Deelnemingsvoorwaarden

 • Het is absoluut vereist vast ambtenaar en titularis te zijn van een graad van niveau B of C.
  • Laad je benoemingsbesluit op in je online account.  Je zult moeten wachten op de validatie door onze diensten van jou benoemingsbesluit, zodra jouw benoemingsbesluit is gevalideerd zal je een datum kunnen kiezen om jouw gererieke screening af te leggen.  
Opgelet: Enkel statutaire ambtenaren van overheidsdiensten die opgenomen zijn in Artikel 1 van de Wet van 22 JULI 1993. - Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, kunnen zich inschrijven voor deze bevorderingsselectie. Ook statutaire ambtenaren binnen de Rechterlijke Orde kunnen deelnemen. Statutaire ambtenaren binnen andere diensten zoals het BIPT en het personeel van regionale instellingen kunnen niet deelnemen. 
 
 • Je dient ook administratief aan alle vereisten te voldoen om aanspraak te kunnen maken op bevordering én bij je laatste evaluatie de vermelding 'voldoet aan de verwachting' hebben gekregen en behouden.
 • De ambtenaar die tijdens de selectieprocedure één van die voorwaarden niet langer vervult, verliest het voordeel van zijn eventueel slagen voor de proef.
 • Geen voorwaarde inzake anciënniteit is gesteld.


We hebben de meest gestelde vragen over de bevorderingen naar niveau A voor jou verzameld op deze pagina.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.

 

Selectietesten (Ongeveer 3u30)  


 

Deze proeven evalueren je vermogen om te functioneren op niveau A.


De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet. 

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt. 

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben. 


Ben je geslaagd voor deze generieke screening? 
Dan ontvang je een levenslange vrijstelling voor bevorderingen en een vrijstelling van 3 jaar voor andere selecties (statutair, contractueel, interne markt), te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Je ontvangt een attest van slagen via je online "Mijn Selor" account.

Je krijgt toegang tot de tweede reeks proeven, die het verwerven van kennis evalueren. 

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening? 
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau, voor elke type selectie. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Je kan in dit geval wel nog deelnemen aan de generieke screening van niveau B of C, voor elk type selectie.


 WANNEER VINDEN DE TESTEN PLAATS?    


- Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening 

     ° Vanaf 9 juli 2021 zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening. 

     ° De testen vinden plaats vanaf midden juli 2021 en de testmomenten zullen geleidelijk aan beschikbaar worden gesteld tot en met midden december 2021.  

     ° De testsessies zullen geleidelijk opengesteld worden voor inschrijving. Je zal zien dat er data beschikbaar zijn in de kalender van de testen.  Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 

- Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening

    ° Je schrijft je in voor de selectie en je ontvangt automatisch je attest van slagen in je online "Mijn Selor" account. Om dit attest te ontvangen is het absoluut noodzakelijk om een vrijstelling te hebben voor de drie tests van module 1, namelijk de vaardigheidstest, de postbakoefening en de situatiebeoordelingstest.  


Opgelet: Als je een testdatum hebt gekozen maar je kan toch niet aanwezig zijn om deel te nemen aan de test, moet je je uitschrijven voor deze sessie, ten laatste 24 uur voor het begin van de test. Om dit te doen klik je op de link 'uitschrijven' die je vindt naast de gekozen datum in je online 'Mijn Selor' account. Als je je niet zelf uitschrijft voor de test en/of je je niet aanbiedt op de gekozen datum, kunnen wij u geen andere datum meer voorstellen. Je kan je in dat geval enkel nog inschrijven bij de volgende organisatie van de bevorderingsproef.

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen vragen aan de selectieprocedure. Geef dit aan via ‘Mijn Selor’, vóór de uiterste sollicitatiedatum, in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...)
Laad ook vóór de uiterste sollicitatiedatum een officieel, geldig attest op van je handicap. 

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Solliciteren kan tot en met 30 november 2021 (middernacht).  Een andere procedure zal begin januari 2022 volgen.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. 

Laad je benoemingsbesluit op in 'Mijn Selor'. Je benoemingsbesluit moet niet gevalideerd worden om je te kunnen inschrijven voor de test.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 


 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactpersoon Selor
E-mail: bevorderingNivA@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTCIII - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact  

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures