Wil je dankzij jouw expertise een impact hebben op de efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid van de overheidsuitgaven, door controle- of audittaken? Ontdek op welke manier je een verschil kan maken als vaste regeringsadviseur (Inspecteur van financiën).

De toewijzing van de functiekeuze (administratieve en budgettaire controlefunctie of auditfunctie) wordt beslist door het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën naargelang de noden en de vacante plaatsen.

Tijdens je loopbaan kan je achtereenvolgens worden toegewezen aan verschillende openbare diensten (federaal, gewestelijk of gemeenschap).

Je oefent een onafhankelijke functie uit om de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie te behouden en je bevindt je niet in een hiërarchische structuur. 

Bij de uitoefening van de administratieve, begrotings- en beheerscontrole:

 • Ben je de onafhankelijke, budgettaire en financiële raadgever van één of meerdere ministers. Je kan aan deze ministers aanbevelingen verstrekken die de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de ingezette middelen kunnen verhogen, de werking van de diensten verbeteren en besparingen verwezenlijken.
 • Oefen je een controlefunctie uit in naam en voor rekening van de minister van Begroting of van de minister van Ambtenarenzaken.
 • Breng je een advies uit aan de Ministerraad of aan de ministers over begrotingsvoorstellen, regelgeving en voorstellen van beslissing die de overheidsfinanciën kunnen beïnvloeden.
 • Voer je de opdracht uit in de overheidsdiensten zelf en heb je toegang tot alle dossiers en archieven.
 • Je kan worden belast met performantieanalyses en onderzoeken, bij de door de overheid gesubsidieerde publieke of private instellingen.

Als je belast wordt met een auditopdracht:

 • Ben je verantwoordelijk voor de auditactiviteiten zoals:
  • het definiëren van een auditstrategie
  • de planning van de activiteiten
  • de evaluatie van de risico’s
  • het uitvoeren van de audit
  • het opstellen van het verslag en de opvolging binnen de toegestane termijn
  • eventueel het toezicht op activiteiten toevertrouwd aan privé dienstverleners of aan interne auditdiensten.
 • Kan je worden gevraagd om een team van auditoren te leiden.
 • Word je geacht om de internationale standaarden te eerbiedigen.

In het kader van de audits van Europese fondsen werk je nauw samen met de diensten van de Europese Commissie waar de auditrapporten ook voor bedoeld zijn.    

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Wil je meer info over het Korps en de functie van vaste regeringsadviseur (inspecteur van financiën), neem dan deel aan een online infomoment dat op 5/12 om 9 uur plaatsvindt. Je kan eenvoudigweg aansluiten door op deze link te klikken en zo de Teams-meeting op te starten.

Indien je er niet bij kan zijn, kan je ons bereiken via de contactgegevens in de rubriek "extra info".

Er komen in het voorjaar van 2023 zes plaatsen vacant bij het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, gelegen in de WTC III, Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.

Het Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën werd opgericht in 1938 als interne controledienst van de uitvoerende macht.

Het is een onafhankelijke overheidsdienst die controletaken uitvoert op de overheidsuitgaven. We gaan na of alles wettelijk en volgens de regels verloopt en of uitgaven haalbaar en opportuun zijn. Daarbij staan efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid voorop. We voeren ook audittaken uit op uitgaven die (deels) komen van Europese fondsen.

Het Korps heeft een interfederaal karakter omdat het werkt voor de regeringen op federaal niveau én het niveau van de gemeenschappen en gewesten. We zijn een relatief kleine organisatie die het verschil maakt via onze werkmethodes, expertise, bekwame inspecteurs en onafhankelijke positie. We streven ernaar de regeringen en hoogste ambtenaren te adviseren op een hoogstaande, professionele manier.

Wil je nog meer weten over het Korps? Surf dan snel naar onze website.

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies
 • Je werkt op een functioneel onafhankelijke, zelfgedisciplineerde en op consistente wijze

 • Je kan adviezen verstrekken ten aanzien van beleids- en beheersinstanties die aan jou voorstellen van beslissingen voorleggen. Je kan tevens je adviezen inhoudelijk goed motiveren en de conclusies in je adviezen toe lichten.

 • Je handelt integer, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. Je toont respect ten aanzien van je gesprekspartner.

 • Je bent gemotiveerd en flexibel en beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen van de correctheid van je conclusies.

 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over voldoende kennis van de economische vakken, met inbegrip van evaluatie- en beheerscontroletechnieken, interne controle en interne audit. Ontdek het detail van de economische vakken via deze link.
 • Je beschikt over voldoende kennis van de juridische vakken. Ontdek het detail van de juridische vakken via deze link.
 • Je bent in staat om ten aanzien van  concrete beleidsproblemen de betreffende informatie professioneel te integreren en de gegrondheid van de resultaten van de analyses te beoordelen in uw adviesverlening.
 • Je brengt onderbouwde aanbevelingen aan en past algemene en abstracte referentiekaders en conceptuele modellen toe.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je hebt een goede algemene cultuur, vooral op juridisch en economisch gebied.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2)

Opgelet! Je gedragsgerichte competentie 'Je handelt integer, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. Je toont respect ten aanzien van je gesprekspartner.' is een essentiële competentie. Je dient te slagen op deze competentie (eerder goed) om door te gaan naar de volgende stap.

Opgelet! Je gedraggcompetentie 'Je bent gemotiveerd en flexibel en beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen van de correctheid van je conclusies' is een essentiële competentie. Je dient een 'goed' te behalen op deze competentie om door te gaan naar de volgende stap.

Niet vereist, wel een troef

 • ervaring met werken bij een auditinstantie
 • ervaring binnen een budgettaire afdeling van een overheidsinstantie

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Alle diploma’s van niveau A:
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minimum 2 jaar in een betrekking op universitair niveau bij de overheid of in de particuliere sector op vlak van economie, financiën, audit, rechtsaangelegenheden, sociale of bestuurlijke aangelegenheden.  

Vul je cv volledig in het Nederlands in de rubriek "CV" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.


Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als Inspecteur van Financiën (gelijkgesteld met Niveau A), met een specifieke weddenschaal.


Loon

 

Wedde als stagiair(e) (15 maanden): 73.818,4 EUR.

Wedde na benoeming: (aan index 1,9222) 
 

 • Aanvang: 82.654,3 euro na benoeming bij 3 jaar voorgaande nuttige anciënniteit inclusief 15 maanden stage, en tot 84.577 euro bij 7 jaar voorgaande anciënniteit en 15 maanden stage (maximum bij benoeming).
 • Wedde einde loopbaan (32 jaar anciënniteit): 133.070 euro 
 • Accreditatiepremie: deze premie bedraagt momenteel 952,3 euro op maandbasis (na benoeming).
 • Er wordt eveneens voorzien in een forfaitaire onkostenvergoeding.

Bij de benoeming kan maximaal 7 jaar voorgaande nuttige anciënniteit, verhoogd met 15 maanden stage, in aanmerking worden genomen. Tijdens je loopbaan kan je achtereenvolgens worden geaccrediteerd bij verschillende openbare diensten (federaal, gewestelijk of gemeenschap). 

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • zeer ruime mogelijkheden tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • toegang mogelijk tot sommige openbare restaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.


Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.


Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in het Nederlands in. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.


 

Stap 3: Specifieke screening - PC proef/proeven

Deze stap bestaat mogelijks uit 2 testen: een persoonlijkheidsvragenlijst en eventueel een meerkeuzevragenlijst

De persoonlijkheidsvragenlijst wordt sowieso georganiseerd, onafhankelijk van het aantal kandidaten. Of deze vragenlijst zal aangevuld worden met een meerkeuzevragenlijst, hangt af van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap (stap 2 - screening van de ervaring).

De resultaten uit de persoonlijkheidsvragenlijst zullen uitsluitend dienen als informatie bij de mondelinge proef (stap 4). Je bent verplicht deze persoonlijkheidsvragenlijst af te leggen om toegelaten te worden tot de mondelinge proef.

De geïnformatiseerde meerkeuzevragenlijst meet de volgende technische competentie: 'Je hebt een goede algemene cultuur, vooral op juridisch en economisch gebied.'(cfr. art. 1 KB 24/5/2007) Opgelet! Dit onderdeel betreft vragen betreffende de algemene kennis en algemene vragen met betrekking tot juridische en economische thema’s. Het is voor deze test niet nodig om in detail de onderwerpen te bestuderen die worden genoemd in de rubriek 'competenties' met betrekking tot juridische en economische onderwerpen.

Indien deze stap enkel de persoonlijkheidsvragenlijst omvat, dan zal deze proef plaatsvinden in de week van 19/12/2022 (onder voorbehoud) . Indien deze stap zowel de persoonlijkheidsvragenlijst als de meerkeuzevragenlijst omvat, dan zal deze proef plaatsvinden op 20/12/2022 (onder voorbehoud). In dat geval wordt er voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Indien deze stap enkel de persoonlijkheidsvragenlijst omvat, dan kan je deelnemen aan het vervolg van de procedure als je de persoonlijkheidsvragenlijst hebt afgelegd.

Indien deze stap de persoonlijkheidsvragenlijst én de meerkeuzevragenlijst omvat, dan kan je deelnemen aan het vervolg van de procedure als je :

- de persoonlijkheidsvragenlijst hebt afgelegd

- minimum 10/20 hebt behaalt op de meerkeuzevragenlijst

- én als je tot de 70 best gerangschikte geslaagde kandidaten behoort.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Stap 4: mondelinge proef over de algemene vorming (+/- 60 minuten):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek competenties) aan de functievereiste voldoen. Er zullen ook vragen gesteld worden over je motivatie en je affiniteit met de functie.

De resultaten uit de eerder afgelegde persoonlijkheidsvragenlijst zullen aanvullend als informatie gebruikt worden op het interview. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen midden en eind januari 2023 (onder voorbehoud). 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je account kan je zelf online inschrijven voor het mondeling gedeelte. Je kan alleen maar inschrijven voor deze stap Indien je de persoonlijkheidsvragenlijst tijdig hebt ingevuld en, indien van toepassing, indien je tot de 70 best gerangschikte geslaagde kandidaten behoort na het afleggen van de meerkeuzevragenlijst.

Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Enkel de 40 best gerangschikte geslaagde kandidaten van deze stap gaan door naar de volgende stap. Bij gelijkheid van punten kan dit aantal worden verhoogd ten voordele van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 5: mondelinge proef over de economische vakken (+/- 45 minuten): 

Deze proef evalueert de volgende technische competentie: Je beschikt over voldoende kennis van de economische vakken, met inbegrip van evaluatie- en beheerscontroletechnieken, interne controle en interne audit. 
Er wordt ingegaan op je bekwaamheid op het vlak van openbare financiën, economie en beheerstechnieken toegepast op de Overheidssector, met inbegrip van technieken inzake interne controle en audit.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Ontdek het detail van de economische vakken via deze link.

Deze proef zal plaatsvinden in de maand maart 2023 (onder voorbehoud).
Via het tabblad "Mijn berichten en taken" van uw account kunt u online uw testdatum en -tijd kiezen uit de beschikbare keuzes. U wordt alleen gevraagd om deze keuze te maken als u geslaagd bent voor de vorige stap.

 

Rekening houdend met het aantal in te vullen functies, worden alleen de eerste 20 geslaagde kandidaten (op het totaal van stap 5 en stap 6 samen) uitgenodigd voor de volgende test. Bij gelijkheid van punten kan dit aantal worden verhoogd ten voordele van de kandidaat.

Stap 6: mondelinge proef over de juridische vakken (+/- 45 minuten): 

Deze proef evalueert de volgende technische competentie: je beschikt over voldoende kennis van de juridische vakken. Je bekwaamheid op het vlak van grondwettelijk recht, met inbegrip van noties van Europees recht, administratief recht, begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit.

Je bent geslaagd als je ten minste 50  punten op 100 behaalt.

Ontdek het detail van de juridische vakken via deze link.

Deze proef zal plaatsvinden in de maand juni 2023 (onder voorbehoud). Via het tabblad "Mijn berichten en taken" van uw account kunt u online uw testdatum en -tijd kiezen uit de beschikbare keuzes. U wordt alleen gevraagd om deze keuze te maken als u geslaagd bent voor de vorige test.

Rekening houdend met het aantal in te vullen functies, worden alleen de eerste 20 geslaagde kandidaten (op het totaal van stap 5 en stap 6 samen) uitgenodigd voor de volgende test. Bij gelijkheid van punten kan dit aantal worden verhoogd ten voordele van de kandidaat.

 

Stap 7: Schriftelijke proef: gevalstudie (max. 4 uur) 

Dit gedeelte omvat een onderzoek van een gevalstudie die verband houdt met de functie en die tot doel heeft je vermogen om informatie te integreren, je vaardigheden om gerichte adviezen te schrijven (hierbij verwijzend naar bestaande referentieconcepten) en je begrip van de richting die de organisatie zou kunnen volgen, te evalueren. Deze proef meet de volgende generieke en technische competenties: 

-Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies

-Je kan adviezen verstrekken ten aanzien van beleids- en beheersinstanties die aan jou voorstellen van beslissingen voorleggen. Je kan tevens je adviezen inhoudelijk goed motiveren en de conclusies in je adviezen toe lichten.

- Je bent in staat om ten aanzien van  concrete beleidsproblemen de betreffende informatie professioneel te integreren en de gegrondheid van de resultaten van de analyses te beoordelen in uw adviesverlening.

- Je brengt onderbouwde aanbevelingen aan en past algemene en abstracte referentiekaders en conceptuele modellen toe.

- Je beschikt over goede redactionele vaardigheden.

Om voor deze stap te slagen dien je minimaal 50 punten op 100 te behalen.

Deze proef zal plaatsvinden in de maand april 2023 (onder voorbehoud). Opgelet! er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien. Via het tabblad "Mijn berichten en taken" van uw account kunt u online uw testdatum en -tijd kiezen uit de beschikbare keuzes. Je kan alleen maar inschrijven voor deze stap als je geslaagd bent voor de vorige proeven - Stappen 5 en stap 6 samen én als je tot de 20 best gerangschikte kandidaten hoort.


Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening: ‘stap 4. mondelinge proef over de algemene vorming’ + ‘totaal van stappen 5 en 6 (economische vakken' en juridische vakken’) + ‘Stap 7: Schriftelijke proef: gevalstudie’.


Bij gelijke punten, krijgt de geslaagde met het hoogste aantal punten voor stap 7 voorrang.  Bij nieuwe gelijkheid, krijgt de geslaagde met het hoogste aantal punten voor stappen 5 en 6 voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.


Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 20 geslaagden opgesteld, die 3 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

 

Als je niet geslaagd bent?

Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.


Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Je kan solliciteren tot en met 6/12/2022.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.


Contact

Meer info over de jobinhoud?

Erwin Moeyaert - Korpschef
Contactpersoon Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën 
Tel.: 0479/337.837 
E-mail : erwin.moeyaert@police.belgium.eu

 

Meer info over de selectieprocedure?
Ellen Noynaert – Assistent HR Services
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: +3227407792
E-mail: ellen.noynaert@bosa.fgov.be

of

Sarah Dreesen - Consultant HR Services

Tel: +3227407261

E-mail: sarah.dreesen@bosa.fgov.be

 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures