Heb je interesse voor de bescherming van het marien milieu? Wil je in actie komen bij vervuiling op zee en wil je pollutiebestrijding verder helpen uitbouwen? Heb je zin om je te ontwikkelen in de technische en operationele aspecten van pollutiebestrijding?

De dienst Marien Milieu biedt je een gevarieerde en boeiende job vol uitdaging aan met voldoende actie op het terrein. Je krijgt de nodige opleiding en ondersteuning bij de start van de job.

Dit zijn je belangrijkste taken:
 • Je garandeert de paraatheid van de dienst Marien Milieu als bevoegde autoriteit in geval van vervuiling op zee:
  • Je maakt deel uit van een wachtdienst om het pollutiebestrijdingsmateriaal snel te mobiliseren.
  • Je geeft advies over de organisatie van de interventie.
  • Je coördineert de inzet van het pollutiebestrijdingsmateriaal op zee.
  • Je organiseert oefeningen in overleg met de partners.
 • Je ontwikkelt je expertise over de verschillende aspecten van pollutiebestrijding:
  • Je staat in voor de aanpassing van de strategieën en bestrijdingstechnieken in functie van de evolutie van de risico’s van vervuiling.
  • Je neemt deel aan relevante (internationale) vergaderingen, opleidingen en workshops.
  • Je zorgt voor de opleiding en training van het interventiepersoneel.
 • Je bent de contactpersoon voor de verschillende partners (Civiele Bescherming, Hulpverleningszone 1(brandweer), DAB Vloot, Marinecomponent van Defensie, Provincie West-Vlaanderen, Kustwacht...):
  • Je bent verantwoordelijk voor de goede samenwerking met deze gesprekspartners.
  • Je ontwikkelt een netwerk en blijft op de hoogte van de verschillende uitdagingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het pollutiebestrijdingsmateriaal:
  • Je stuurt het technisch personeel aan dat instaat voor het dagelijks beheer.
  • Je staat in voor de noodzakelijke investeringen.
De meerderheid van jouw taken gaat door in Zandvoorde of aan de kust. Ook dien je geregeld aanwezig te zijn op vergaderingen in Brussel.

Tijdens jouw stageperiode zal je verschillende certificerende opleidingen moeten volgen (gedurende ongeveer 3 weken). Het behalen van de certificaten zal in aanmerking komen voor het slagen van de stage. Het betreft volgende certificaten: STCW basic safety training, GMDSS radio certificaat en Algemeen stuurbrevet.


Meer info over de jobinhoud?
Eric Donnay - Celhoofd Milieuhandhaving
Contactpersoon FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Tel. : 02/524.96.28
E-mail : eric.donnay@health.fgov.be
Er is 1 plaats bij de dienst Marien Milieu binnen het Directoraat-Generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussels).

De dienst Marien Milieu is, naast beleidsgerichte werkzaamheden, onder meer verantwoordelijk voor pollutiebestrijding en milieuhandhaving op zee. Beschikbaarheid van het materieel en snelle interventies op zee bij accidentele verontreiniging zijn hiervoor prioritair, naast een goede samenwerking binnen het team en samenwerking met andere overheidsdiensten en privé-partners.

Om deze opdracht te vervullen, voorziet de dienst Marien Milieu:
 • het interventiematerieel (dat gestockeerd wordt in Zandvoorde);
 • opleiding en oefeningen met de verschillende partners;
 • coördinatie van operationele en interventieplannen en procedures voor pollutiebestrijding op zee;
 • organisatie van de interventie in geval van incidenten met vervuiling op zee;
 • opvolging van de werkzaamheden van internationale, Europese en regionale instrumenten inzake paraatheid, uitwisseling van informatie en bijstand voor pollutiebestrijding op zee.
Verder werkt de dienst aan een gezond marien milieu en een evenwichtige mariene ruimtelijke planning, binnen de grenzen van de draagkracht van het marien ecosysteem en met duurzame ontwikkeling als richtsnoer, door:
 • het proactief ontwikkelen en handhaven van nationaal en internationaal beleid;
 • het informeren en sensibiliseren van stakeholders en het grote publiek;
 • het nemen van actieve natuurbeschermingsmaatregelen

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe «One World, One Health» door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoerde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen. 

Begin 2021 is onze organisatie verhuisd naar het gebouw Galilei (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). In het nieuwe gebouw staat de new way of working (gezond en duurzaam samenwerken) centraal. Wil je graag al eens met je eigen ogen zien hoe je eerste dagen op de FOD eruit zouden kunnen zien en wat er allemaal te beleven valt? Klik dan snel hier en kijk mee!


Ontdek meer over onze FOD op onze website of op YouTube.
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt met hen op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie op.

Technische competenties
 
 • Je hebt basiskennis van de reglementering en van de bestrijdingstechnieken binnen het domein pollutiebestrijding.
 • Je hebt basiskennis van en inzicht in het nautische domein (reglementering, maritieme terminologie).

Redeneervaardigheden 
 • Abstracte redeneervaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Opgelet! De competentie in het vet wordt samen met je motivatie als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competentie ‘in team werken’ en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2).
Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 


Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt een nautische of maritieme ervaring.
 • Je hebt een sterke interesse voor de zee en het maritieme.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
 • Nautische wetenschappen
 • Burgerlijk ingenieur (alle opties) (ingenieurswetenschappen)
 • Industrieel ingenieur (alle opties) (industriële wetenschappen)
 • Bio-ingenieur, landbouwkunde
 • Biologie, chemie, biotechnologie, biochemie, natuurkunde (fysica), milieuwetenschap, informatica, wiskunde, geologie, geografie
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2021-2022 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 42.057,74 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • kilometervergoeding bij gebruik eigen wagen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een premie voor wachtdienst
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop en smartphone (met split billing)
 • mogelijkheid om te telewerken (financiële tussenkomst internetabonnement)
 • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen
 • 26 dagen verlof per jaar, betaald verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
 • aangenaam werken volgens the new way of working in een volledig nieuw gebouw met ontspanningsruimten
 • financiële valorisatie van jouw vroegere ervaring volgens het niveau van de job

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Dossier’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 


 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 105 min) 

Via 2 geïnformatiseerde tests (Situationele beoordelingstest en abstract redeneertest) worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten: informatie integreren, beslissen, adviseren en abstract redeneervermogen.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 40 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. 

Deze proef zal begin oktober 2022 plaatsvinden (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je aan de diplomavoorwaarden voldoet. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 3: Specifieke screening - interview met technische vragen (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Bij aanvang van het interview zullen de juryleden een aantal ‘technische vragen’ stellen om te beoordelen of je over de basiskennis beschikt van de reglementering en van de bestrijdingstechnieken binnen het domein pollutiebestrijding, en of je basiskennis bezit van het nautische domein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind oktober 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening  (Stap 3 - interview met technische vragen). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voor de specifieke screening - interview voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 21/09/2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Contactpersoon Selor
Krystle Jeurissen - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/524.93.45
E-mail: krystle.jeurissen@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures