Wij zoeken verschillende projectmanagers om het team verantwoordelijk voor onze gebouwen in het buitenland te versterken:


Als projectmanager bouwprojecten buitenland coördineer je projecten die betrekking hebben op het gebouwenpatrimonium van Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. Deze projecten bestaan voor het merendeel uit all-in renovatie, inrichting en nieuwbouw, maar ook partiële renovatie en onderhoudswerken maken deel uit van het takenpakket. Voorbeelden van taken zijn:
 • Je stelt behoefteprogramma’s op voor de vertegenwoordigingen in het buitenland, haalbaarheidsstudies over de wenselijkheid van werken, leveringen en diensten.
 • Je maakt bestekken op (keuze architecten, aannemers, ingenieurs, design & build,…) en legt ze ter goedkeuring voor aan de hiërarchie.
 • Je beoordeelt de offertes en je gunt de opdracht; je zorgt voor de follow-up van de  administratieve procedure.
 • Je zorgt voor de financiële en technische follow-up van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Je ziet toe op het goede verloop en de goede uitvoering ervan, en zo nodig, dien je op te treden op de bouwplaats.
 

Als projectmanager data, elektriciteit en veiligheid ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van zowel kleine als grote, vaak technisch complexe projecten in eigen beheer. Je treedt op termijn eveneens op als functionele leidinggevende van vier technische profielen die instaan voor het voorbereiden en uitvoeren van onderhouds- en installatiewerken aan het buitenlandse patrimonium van onze FOD (hoofdzakelijk ambassades). Voorbeelden van taken zijn:
 • Je werkt projecten uit voor de beveiliging (elektronisch en fysisch) van gebouwen (haalbaarheidsstudie, uitvoeringsplannen, lastenboek schrijven, materiaal bestellen, uitvoering…).
 • Je zorgt ervoor dat bestaande installaties periodiek en curatief onderhouden worden.
 • Je werkt projecten uit voor de aanleg of aanpassing van IT-netwerken en stroomvoorziening voor ambassades en zones waar gevoelige informatie wordt behandeld of lokale expertise ontbreekt.
 • Je adviseert je collega’s over je vakdomein bij globale verbouwingsprojecten.


Als projectmanager duurzaamheid en energie-efficiëntie begeleid je projecten die kaderen in het ambitieuze nationale plan voor energie en klimaat (NPEK/PNEC). Voorbeelden van taken zijn:
 • In teamverband werk je een beleid uit voor te nemen maatregelen aan het gebouwenpark, zowel in binnen- als buitenland.
 • Je werkt projecten uit voor verduurzaming en energie-efficiëntie van gebouwen (haalbaarheidsstudie, lastenboek schijven, overheidsopdracht, offertes beoordelen en uitvoering superviseren).
 • Je adviseert je collega’s over je vakdomein bij meer globale projecten.
 • Je ziet toe op het goede verloop en de goede uitvoering ervan, en zo nodig, dien je op te treden op de bouwplaats.


Als facility manager en projecten binnenland ben je verantwoordelijk voor alle bouwtechnische interventies in de gebouwen van het hoofdbestuur (Egmont 1, Egmont 2 en het Egmont paleis). Je stuurt een team van interne en externe techniekers aan samen met je diensthoofd. Voorbeelden van taken zijn:
 • Analyse van gemelde incidenten van de gebruikers van het gebouw en vervolgens gepaste actie ondernemen om het euvel te verhelpen = gedeelte facility management.
 • Kleine en middelgrote renovatie- en aanpassingsprojecten om ruimtes/zones of installaties aan te passen en te optimaliseren. (haalbaarheidsstudie, lastenboek schijven, overheidsopdracht, offertes beoordelen en uitvoering superviseren) (=gedeelte project management).
 • Je bent werfleider voor projecten die in-house kunnen uitgevoerd worden (uitvoeringsplannen maken, materiaal en materieel bestellen, planning, financieel beheer,… ) (=gedeelte teamleider).

Als projectmanager immobiliën ben je verantwoordelijk voor het huren, aankopen en verkopen van onze gebouwen in het buitenland. Voorbeelden van taken zijn:
 • Je beheert, vergelijkt, onderhandelt en optimaliseert huurcontracten.
 • Je maakt haalbaarheidsstudies en vergelijkt verschillende beschikbare opties voor de optimalisatie van het patrimonium, zowel globaal als individueel.
 • Je bent verantwoordelijk voor het (bege)leiden van verkoop- en aankoopdossiers, zowel op technisch als administratief vlak.
 • Je bent het aanspreekpunt voor derde partijen die aanwezig zijn in het gebouwenpark, bijvoorbeeld de gewesten of andere federale overheidsdiensten.Voor elk van bovenstaande functies:
 • Je bent bereid om regelmatig korte missies (+/- 1 week) en occasioneel lange missies (max 1 maand) uit te voeren. (niet voor facility manager en projecten binnenland)
 • Je neemt deel/leidt werkgroepen rond een horizontaal thema en helpt hierrond een strategie te ontwikkelen.
 • Je bent bereid om tijdelijk andere diensten binnen de directie te ondersteunen
Contactpersoon jobinhoud

Markus Maes
Diensthoofd P&O5.1
+32 2 501 4502 of +32 471 66 37 59 

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.
Er zijn 5 vacante plaatsen als Projectmanager bij de Directie Gebouwen in het buitenland  - Stafdirectie Personeel en Organisatie van de  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).


P&O5 – Gebouwen, logistiek en overheidsopdrachten

De directie gebouwen, logistiek en overheidsopdrachten is verantwoordelijk voor de logistieke aangelegenheden, projecten en onderhoud van het gebouwenpark, zowel in binnen- als buitenland (+/-300 gebouwen). Ook de vertalingsdienst en de diplomatieke verzendingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie. De hoger beschreven functies zullen tewerkgesteld worden onderstaande diensten:

P&O5.0 – Deze dienst is onderverdeeld in een aantal cellen verantwoordelijk voor overkoepelde of strategisch belangrijke projecten rechtstreeks aangestuurd door de directeur of zijn/haar adjunct

P&O5.1 - De corebusiness van de dienst bestaat uit renovatie-, onderhouds- en nieuwbouwprojecten voor het buitenlandse gebouwenpark. Hiernaast is de dienst ook verantwoordelijk voor de inrichting van administratieve gebouwen en het wagenpark.

P&O5.2 – De dienst is in hoofdzaak belast met interventies en projecten binnen de gebouwen van het hoofdbestuur: ongeveer 100.000m² verdeeld over 3 gebouwen.


De Stafdirectie Personeel en Organisatie (P&O) heeft als kerntaak de begeleiding en ondersteuning inzake personeel en organisatie te verzekeren in het kader van de managementdoelstellingen van de FOD. Deze taak houdt eerst en vooral in dat het beleid inzake human resources permanent wordt bijgestuurd (reglementering, aanwerving, opleiding en stage, competentieontwikkeling, welzijn op het werk) met een bijzondere aandacht voor diversiteit. Ten tweede wordt erop toegezien dat de middelen worden aangewend die voor een aangepaste evolutie inzake organisatie en logistieke steun nodig zijn (beheer van de gebouwen in België en in het buitenland).De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.
 

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. (X2)
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
 
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk. (X2)


Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie “Beslissen” en je motivatie wegen harder door in de eindscore. (X2)Niet vereist, wel een troef
 
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Outlook, Word, Excel,…).
 • Je hebt kennis van tekenprogramma’s binnen je domein.
 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans, Engels en eventueel een vierde taal is dan ook een troef.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je bent flexibel.
 • Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken.
 • Je beschikt over kennis en/of hebt interesse in vastgoedoperaties.
 • Je hebt een basiskennis over overheidsopdrachten en (huur)contracten.
 

Deelnemingsvoorwaarden1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van architect / master in de architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 5 jaar studie.
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van burgerlijk ingenieur-architect / master in de ingenieurswetenschappen: architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie .
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma? 
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van Architect een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden-  evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=1&quid=1&mode=asc&maxRows=* .
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:

  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
     
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
     
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Projectmanager (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 45.957,70 EUR   (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via deze salarissimulator kun je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderdagverblijf
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
 • 26 dagen verlof per jaar.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
   
 • Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of jouw gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
   
 • Je bent in het bezit van een veiligheidsmachtiging op het niveau GEHEIM of je bent bereid mee te werken aan een veiligheidsonderzoek op niveau GEHEIM (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen).
  De verkrijging van deze machtiging is een absolute voorwaarde om de functie te mogen uitoefenen.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 
 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . 
De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Functiespecifieke screeningStap 2: Specifieke screening - interview (+/- 1u) online via MS Teams

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond in januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 2: Specifieke screening  - interview. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte “motivatie” voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte “in team werken” voorrang.  Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een laureatenlijst  opgesteld die 1 jaar geldig blijft. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 13 december 2021.


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor

Dienst Werving & Selectie - P&O2.1 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
E-mail: jobs@diplobel.fed.be  

Evelien François - Selectieverantwoordelijke
Tel.: +32 2 501 47 20
E-mail: evelien.francois@diplobel.fed.be


Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures