• Je bent de chef van een IT-team van 3 à 5 personen en als zodanig stuur en coach je het IT-team.
 • Je ontwikkelt en plant het jaarlijkse strategisch plan voor de IT-architectuur in functie van de strategie en doelstellingen van de organisatie.
 • Je beheert het specifieke budget dat aan IT toegewezen is in functie van de prioriteiten en behoeften van de organisatie.
 • Je beheert IT-projecten, organiseert en volgt de activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling en het onderhoud van de applicaties op.
 • Je ontwikkelt en beheert een adequaat informatiebeveiligingssysteem.
 • Je doet de ingestelde beveiligingsinstructies en -maatregelen naleven.
 • Je onderhandelt met bedrijven en volgt IT-specificaties en -orders op.
 • Je volgt de ontwikkelingen op je expertisegebied op om optimaal in te spelen op nieuwe opportuniteiten, rekening houdend met de wensen van de organisatie.
   
Meer info over de jobinhoud?
Delberghe Jean-Luc  - Coördinatie ICT-dienst
Contactpersoon voor de POD Wetenschapsbeleid
Tel.: 02/238.34.64
E-mail: jean-luc.delberghe@belspo.be 
Er is 1 vacante plaats bij de IT-dienst, van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo), gesitueerd op de Simon Bolivarlaan 30 bus 7 te 1000 Brussel.

De IT-dienst van Belspo is verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur van de administratie van het wetenschapsbeleid. Het stelt IT-en communicatiehulpmiddelen aan medewerkers ter beschikking zodat ze hun taken op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier kunnen uitvoeren.

De taken van de dienst omvatten het systeem-en netwerkbeheer, de gebruikersondersteuning, de programmatie van computerapplicaties en websites en het projectbeheer.

De dienst bestaat uit 5 personen: 1 coördinator, 2 helpdeskmedewerkers, 1 programmeur en systeembeheerder en 1 webmaster.

Het federaal wetenschapsbeleid (BELSPO) is met bijna 3000 medewerkers en een jaarbudget van ongeveer 530 miljoen euro de vierde grootste Federale Overheidsdienst.

BELSPO heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context verantwoordelijk voor: 
 • de uitvoering van onderzoeksprogramma's, activiteiten en netwerken in België en op internationaal niveau, met inbegrip van de Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP).
 • het beheer van de Belgische deelname aan de programma's en acitiviteiten binnen het Europese Ruimtevaartagentschap (ERA) en andere nationale en internationale organisaties, verantwoordelijk voor onderzoeksdiensten en wetenschap.
 • het administratief, financiële en materiële beheer, alsook de coördinatie van onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke diensten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) die deel uitmaken van het departement.
 • de coördinatie van het wetenschapsbeleid op het federale, interfederale en internationale niveau.
 • de ontwikkeling en de analyse van indicatoren van Onderzoek en Ontwikkeling (R&D) evenals hun invoer in internationale databanken.
Via de 10 federale Wetenschappelijke Instellingen die deel uitmaken van de POD Wetenschapsbeleid is het beheer en de valorisatie van het wetenschappelijk en cultureel erfgoed geschat op 6,5 miljard €.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. (informatie integreren)
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren. (beslissen)
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft hen gericht feedback over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling). (medewerkers ontwikkelen)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. (servicegericht handelen)
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. (adviseren)
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (betrouwbaarheid tonen)
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek. (stress beheren)
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. (zichzelf ontwikkelen)
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties. (objectieven behalen)
Technische competenties
 
 • Je hebt een goede kennis van Microsoft systemen en software.
 • Je hebt een goede algemene kennis van IT-architecturen en -omgevingen.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet alsook de motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Ze hebben een waarde die dubbel telt in de eindscore.


Pluspunten
 
 • Je hebt een goede kennis van het Frans gezien de tweetalige werkomgeving van de functie.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels gezien de gebruikte informaticatools.

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 
 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste 4 jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.??
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?  
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar in het domein van ICT, verdeeld over ten minste 3 van de 4 van onderstaande taken: 
 • systeembeheer in een Microsoft omgeving.
 • projectmanagement (planning en uitvoering).
 • gebruik van programmeertaal.
 • behoefteanalyse en beheer van interne en externe klanten.
WAARVAN 

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van het managen van een IT-team, van minstens 3 personen, in minstens 3 van de 4 van onderstaande taken:
 • beheer van teamvergaderingen in een dienst.
 • vastleggen en opvolgen van de doelstellingen van de dienst.
 • vastlegging en opvolging van individuele doelstellingen van de medewerkers.
 • evaluatie van de medewerkers van het team.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 


3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel behoren tot de klasse A3 (mobiliteit)
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten de diplomavoorwaarden niet invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de rekruterende instelling:

De vacante functie is een functie van A3. Je moet voldoen aan:
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klasse (A2 + A1)
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1.
5. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. 

De functie is vacant in niveau A3. Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving, de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
 • de generieke screening afleggen en ervoor slagen (zie rubriek ‘Selectieprocedure’) of je beschikt over een geldige vrijstelling op de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie. 
   
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen, maar moeten voldoen aan de werkervaring (verwijderen indien dit niet van toepassing is).

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 57.500,40 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Kandidaten die deelnemen op basis van hun diploma, worden benoemd nadat ze de stageperiode met succes hebben vervuld. 
Opgelet 
 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

 

Selectiestappen

 

Screening van de deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Stap 2: screening van vereiste ervaring 


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Voor de federale statutaire ambtenaren van de graden A1, A2 en A3, wordt de verificatie van je statuut nagegaan via het benoemingsbesluit en je werkervaring.


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie AFG21251?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 

 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening -geïnformatiseerde proef (+/- 2u15)

Deze specifieke screening - geïnformatiseerde proef is opgedeeld in een situationele beoordelingstest (45 min.) en een dossiertest (1u30).

Via een 1ste deel van de specifieke screening - geïnformatiseerde proef (situationele beoordelingstest) (45min.) worden volgende competenties gemeten: 
 • adviseren
 • objectieven behalen
Via een 2de deel van de specifieke screening - geïnformatiseerde proef (dossiertest) (1u30) worden volgende competenties gemeten: 
 • informatie integreren
 • beslissen
Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden met de hoogste score op het totaal van deze 2 testen, toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvinden van 8 december 2021 tot 10 december 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap (Screening van de deelnemingsvoorwaarden). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Stap 4: Specifieke screening - interview met technische vragen (+/-1u45 + 20 min. voorbereidingstijd)

Deze proef wordt, afhankelijk van de situatie, ter plaatse of op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. We stellen je eveneens een reeks technische vragen (hiervoor krijg je voorbereidingstijd), en er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.


Deze proef zal plaatsvinden van 17 januari 2022 tot 28 januari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
    
 • Belangrijk: De stappen 1 tot en met 4 moeten absoluut volledig in orde zijn wanneer u solliciteert en voordat u een datum van deelname kiest (anders kan uw dossier niet geanalyseerd worden en kan er geen redelijke aanpassing worden verstrekt).
 
 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

   
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over ons diversiteitsbeleid?
Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? 
Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid die de finale beslissing neemt. 

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap'). 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 18 november 2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving. 

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen?
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job. 

 
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Frederic Kusseler - Selectiedeskundige
Tel.: 02/238.34.73
E-mail: frederic.kusseler@belspo.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures