Binnen het laboratorium voor arbeidshygiëne heb je de volgende taken:

Je plant metingen en voert deze uit om de blootstelling van werknemers te vergelijken met de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Je staat in voor het voorbereiden en kalibreren van de apparatuur voor monsterneming. Je voert metingen in bedrijven uit. Je analyseert de luchtmonsters genomen in bedrijven of monsters van door de werknemers gebruikte producten en materialen. Je verwerkt de analyseresultaten in een rapport.

Je neemt deel aan de realisatie van projecten die de aanwezige vakkennis binnen het laboratorium verder ontwikkelen en uitdragen. Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden. Je helpt mee om nieuwe uitrusting voor het laboratorium uit te kiezen en aan de realisatie van de ingebruikname ervan. Je werkt mee aan de organisatie van interlaboratoriumvergelijkingen en vakbekwaamheidsschema's van erkende laboratoria en je verwerkt de bekomen resultaten. Je maakt controlelijsten op voor inspectiedoeleinden of voor gebruik in bedrijven. Je werkt actief mee aan de uitbouw van een kwaliteitssysteem volgens ISO 17025 binnen het laboratorium.

Als deskundige beheers je één of meerdere meettechnieken op een hoog niveau. Je volgt de evolutie van wetenschap en techniek op binnen het domein. Je neemt deel aan Belgische en internationale normalisatiewerkzaamheden die verband kunnen houden met de arbeidshygiëne.


Je bouwt expertise op voor specifieke chemische en fysische agentia.

Je werkt mee aan de vorming inzake meettechnieken van collega's om de vakkennis op peil te houden en te beantwoorden aan organisatorische noden op het vlak van de kwalificatie van het inspectiepersoneel. Je werkt mee aan de ontwikkeling van vormingsplannen en aan het opstellen van evaluatiecriteria en je rapporteert erover.

In het kader van het toezicht als onafhankelijk overheidslaboratorium op de blootstelling aan bepaalde chemische agentia vormen monsternemingen en analyses voor de identificatie en het tellen van asbestvezels in materiaal- en luchtmonsters een belangrijke opdracht binnen het laboratorium. Na aanwerving zal je dan ook eerst een ruime opleiding krijgen tot een volwaardig asbestanalyst in de verschillende gebruikte technieken (optische microscopie, rasterelectronenmicroscopie en/of transmissie-electronenmicroscopie gekoppeld met EDX). Deze monsternemingen en analyses gebeuren steeds met inachtname van de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen. Hierna kunnen in functie van je ervaring, je opleiding of interesse verdere analyses aan je worden toegewezen.

Al deze opdrachten worden uitgevoerd onder de directe leiding van het diensthoofd en de sectiehoofden van het laboratorium.

Bijzonderheden aan de functie:

Om metingen uit te voeren bezoek je zelfstandig bedrijven met je eigen wagen (of met een wagen die je ter beschikking hebt). Deze bedrijven kunnen gelegen zijn in heel België. De metingen worden uitgevoerd in heel diverse arbeidsomgevingen: kantoren, productieruimtes, chemische installaties, bouwplaatsen, enz.

Meer info over de jobinhoud?
Dimitri DE CONINCK - Adviseur - Coördinator van het laboratorium
Contactpersoon FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/nl)
Tel.: 02/235.55.32
E-mail: Dimitri.DECONINCK@werk.belgie.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega’s.

Er zijn 2 statutaire betrekkingen vacant bij de Directie van het laboratorium voor arbeidshygiëne (WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 6, 1000 Brussel), van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://werk.belgie.be/nl) (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Anderlecht).

De specifieke opdrachten van het laboratorium zijn:

 • Ondersteuning van het toezicht op de bepalingen inzake arbeidshygiëne zoals die onder meer opgenomen zijn in de Codex voor het Welzijn op het Werk, het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming en andere reglementeringen die van belang zijn voor het welzijn van de werknemers (o.a. de REACH en CLP-verordeningen van de Europese Unie). Deze ondersteuning gebeurt onder meer door het verrichten van metingen van de blootstelling van werknemers aan chemische of fysische agentia en door het uitvoeren van analyses van materialen en producten ten behoeve van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Deze metingen gebeuren op vraag van inspecteurs van de Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk of van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's of als onderdeel van een specifieke meetcampagne. Voorbeelden van recente meetcampagnes uitgevoerd door het laboratorium zijn deze rond de blootstelling van werknemers aan hexavalente chroomverbindingen en de meetcampagne rond de blootstelling van werknemers aan solventen bij het aanbrengen van wegmarkeringen. Beide meetcampagnes waren onderdeel van een ruimere inspectiecampagne van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.
 • Kwaliteitsbewaking van werkplaatsmetingen verricht in de bedrijven en op werven door erkende laboratoria.
 • Het laboratorium coördineert binnen de algemene directie het Kenniscentrum voor arbeidshygiëne. Deze kennis wordt ter beschikking gesteld voor alle actoren actief binnen het vakgebied.

Het laboratorium maakt deel uit van de Afdeling van het Toezicht op de Chemische risico's (ACR). Deze afdeling omvat naast de Directie van het Laboratorium voor arbeidshygiëne ook de Directie van het toezicht op de preventie van zware ongevallen die belast is met de organisatie en uitvoering van inspecties in de Belgische Seveso-bedrijven.

De ACR is een onderdeel van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Deze heeft als missie de werkgevers direct of indirect aan te sporen om het Welzijn van hun werknemers voortdurend te verbeteren via een preventief, adviserend, controlerend en indien nodig repressief optreden.

Eind 2019 heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) een nieuwe missie geformuleerd:

 • We willen de kwaliteit van de arbeid in België verhogen.
 • We garanderen een gelijk speelveld voor werkgevers, waarbij we sociale fraude en dumping hard aanpakken.
 • We zorgen ervoor dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving.
 • We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen - en Opsporingsdienst en andere partners.

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise.

Technische competenties
 • Je hebt een goede kennis van analytische technieken:
  • chromatografie (gas -, vloeistof - en ionenchromatografie);
  • gravimetrie.
 • Je bent in staat om reglementaire teksten en normen met betrekking tot arbeidshygiëne te begrijpen en toe te passen.
 • Je drukt je mondeling op een duidelijke, correcte en vlotte manier uit.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competenties "Je hebt een goede kennis van analytische technieken", "Je bent in staat om reglementaire teksten en normen met betrekking tot arbeidshygiëne te begrijpen en toe te passen" en je motivatie wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
 • Je hebt een goede kennis van het Frans (werken in een tweetalige werkomgeving) en je hebt een goede kennis van het Engels (wetenschappelijk gebruik).
 • Je hebt een goede kennis van arbeidshygiëne.
 • Je hebt een goede kennis van analytische elektronenmicroscopie, X-stralendiffractie, ICP-OES of ICP-MS, of een andere analytische techniek relevant voor de arbeidshygiëne.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v. licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:

 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, natuurkunde (fysica), biotechnologie, geologie, voeding
 • Burgerlijk ingenieur (burgerlijk scheikundig ingenieur; burgerlijk ingenieur mijnen, geologie of materiaalkunde; biomedisch burgerlijk ingenieur; natuurkunde)
 • Industrieel ingenieur (afdeling chemie, biochemie, voedingsindustrie, landbouw, milieukunde, toegepaste natuurkunde, natuurkunde of biotechnologie)
 • Biomedische wetenschappen

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? (verwijderen indien niet van toepassing of aanvullen)

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

 

 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als Inspecteur arbeidshygiëne (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 38093,08 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Functiespecifieke voordelen

Vergoedingen:

 • maandelijkse forfaitaire bureauvergoeding (huidig bedrag: 129,48 EUR netto per maand);
 • maandelijkse forfaitaire vergoeding voor internet en gebruik van een smartphone (huidig bedrag: 40 EUR netto per maand);
 • maandelijkse forfaitaire dagvergoeding (huidig bedrag: 278,56 EUR netto per maand).

Dienstverplaatsingen:
 • gebeuren van en naar de woonplaats (tevens administratieve standplaats);
 • voor dienstverplaatsingen met je eigen wagen ontvang je een kilometervergoeding aan 0,3542 EUR/km (huidig bedrag);
 • dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld naar kantoor) worden door de werkgever betaald.

Voordelen eigen aan de functie:

 • een brede interne vorming die je toelaat zelfstandig binnen een multidisciplinair team te werken;
 • een laptop en een smartphone;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, schoenen, laarzen, vest);
 • gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt;
 • goede balans mogelijk tussen thuiswerk, het uitvoeren van monsternemingen op het terrein en het werken in het labo (uitvoeren analyses, voorbereiden monsternemingsmateriaal, vergaderingen, opleiding,...).

Voordelen eigen aan de werkgever

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • het laboratorium is gevestigd in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Noord, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
 • hoofdkantoor in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
 • bijkomende sociale voordelen (o.a. geboortepremie, sinterklaascheque)
 • 26 dagen verlof per jaar (bij volledige prestaties)
 • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,.. ) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectiestappen
Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma . De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en op basis van de informatie in je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening - PC/Schriftelijke proef (+/-  90 minuten)

Via een geïnformatiseerde of schriftelijke test worden volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen.

Er is geen minimum bepaald voor de specifieke screening - PC/Schriftelijke proef (score op 100). Je gaat door naar de volgende stap in deze selectie zodra je deelneemt aan deze proef. Opgelet: rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden van 6 januari 2021 tot en met 11 januari 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 3: Specifieke screening - interview + proef (+/- 1 u + de nodige voorbereidingstijd) - fysieke aanwezigheid (face to face) of op afstand (via elektronische weg)

Deze test wordt in fysieke aanwezigheid (face-to-face) georganiseerd. Om praktische redenen is het echter mogelijk dat deze proef op afstand georganiseerd (via elektronische weg) wordt. Je zal in dit geval gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een proef en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die proef wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond eind januari/begin februari 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (Stap 3: specifieke screening - interview  + proef). Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor "Je hebt een goede kennis van analytische technieken" voorrang. Als er voor dit gedeelte personen zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.
Andere organisaties kunnen, voor gelijkaardige functies, ook een beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je rangschikking, word je uitgenodigd voor een bijkomende proef (vaak bestaande uit een interview).

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 14/12/2020.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.
 

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor + FOD WASO
Nele DE BEER - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/233.47.27
E-mail:Nele.DEBEER@werk.belgie.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures