• Je werkt en breidt de architecteuur van het netwerk uit binnen de vastgelegde standaarden en budgetten en biedt een antwoord op de noden van de organisatie en de ICT-gebruikers.
 • Je verzekert de opvolging en de evolutie van het ICT-netwerk, zowel op het vlak van de noden van de organisatie als op het vlak van de technologische evoluties en waarborgt de prestaties en de aangepastheid van het netwerk.
 • Je brengt de behoeften van de gebruikers en de organisatie inzake ICT (specifieke netwerken) in kaart en bevraagt gericht de markt om een oplossing te bieden voor deze noden.
 • Je evalueert de verschillende hardware- en softwareoplossingen en biedt een antwoord op de noden van de organisatie binnen de voorziene middelen, medewerkers en budgetten.
 • Je evalueert voortdurend de globale belasting van het netwerk om deze belasting binnen de optimale werkingszones te houden en problemen van overbelasting te vermijden.
 • Je ondersteunt de netwerkbeheerders en biedt een oplossing voor hun complexe specifieke problemen.
 • Je volgt de evoluties in het vakgebied op en speelt optimaal in op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie.
 • Je versterkt advies inzake de impact van nieuwe projecten op het netwerk teneinde het optimaal gebruik van het netwerk te waarborgen.
Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een getuigenis van jouw mogelijk toekomstige collega!


Meer info over de jobinhoud?
Frederic Beeckaert - ICT
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken
Tel.: 02/793.97.18
E-mail: frederic.beeckaert@ibz.fgov.be
Er zijn 3 plaatsen bij de volgende diensten: Stafdienst ICT (Financietoren - Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel), de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel) en het Nationaal Crisiscentrum (Hertogstraat 53, 1000 Brussel) van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • 1 plaats bij de Stafdienst ICT
 • 1 plaats bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking
 • 1 plaats bij het Nationaal Crisiscentrum

De Stafdienst ICT staat de Algemene Directies van de FOD Binnenlandse Zaken bij in hun informaticaprojecten en applicatieontwikkeling, beheert de gemeenschappelijke infrastructuur, voorziet een ICT-helpdesk en onderzoekt alle ICT-dossiers om na te gaan of ze conform de ICT-strategie van het departement zijn.
Deze stafdienst is een kleine directie waarin een positieve werksfeer en samenwerking centraal staan. Je zal deel uitmaken van een groep die gepassioneerd is door hun vak, werkt vanuit hun eigenheid en die vertrouwen en expertise hoog in het vaandel dragen. Er zijn daardoor ook vele mogelijkheden om kennis op te doen, zowel on-the-job als via opleiding (OFO en andere).


De opdrachten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking situeren zich in vijf grote domeinen:

 • Het Rijksregister: beheren van de databank van natuurlijke personen en beheren van de toegang tot de gegevensbank voor overheidsinstanties en -autoriteiten; aanmaken en afgeven van identiteitsbewijzen en verblijfsvergunningen.
 • De elektronische identiteitskaart (eID): de uitvoering van alle administratieve en technische opdrachten in verband met de afgifte van de elektronische identiteitskaart voor Belgen, de elektronische verblijfsvergunning voor vreemdelingen en het elektronisch identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 • De verkiezingen: De Algemene Directie Instellingen en Bevolking organiseert de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Europese en regionale parlementen.
 • De Instellingen: de Dienst Protocol die de festiviteiten rond de nationale feestdag, de begrafenissen en nationale herdenkingen organiseert; de Vaste Commissie voor Taaltoezicht; de Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten.
 • De wetgeving: op gebied van bevolking, verkiezingen, identiteitsbewijzen, toegang tot bestuursdocumenten of protocollair gebruik, houdt de Algemene Directie Instellingen en Bevolking toezicht op de toepassing van de reglementering.

De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) staat 24u/24 ten dienste van de federale regering op het vlak van noodplanning, interdepartementaal beheer van noodsituaties en het beheer van belangrijke evenementen.
Het Crisiscentrum heeft een zeer uitgebreide en diverse ICT infrastructuur. Inzake hardware betreft het hoofdzakelijk het netwerk en de servers (hoofdzakelijk een Microsoft omgeving), het telefoonnetwerk en een zeer geavanceerde netwerk voor videoconferentie.


De FOD Binnenlandse Zaken staat centraal in het leven van de burger. Dit filmpje illustreert dat perfect.
Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”. 

Ze heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Deze is bevoegd voor:
 • Politionele en civiele veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening aan de bevolking en crisisbeheer)
 • Vreemdelingenbeleid
 • Registratie en identificatie van de natuurlijke personen
 • Beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de raad van state, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen, …

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.  
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
Technische competenties
 • Je hebt kennis van het beheer van systeemsoftware (Unix, Linux, Microsoft Active Directory, ...)
 • Je hebt kennis van het beheer van netwerken (Switches, Wifi, Firewal, Routers, ...)

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore.  

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1: ZONDER relevante professionele werkervaring:

 • diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

OPTIE 2: MET relevante professionele werkervaring

Je beschikt over minimum 2 jaar relevante professionele ervaring en één van volgende diploma’s:

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2de cyclus van ten minste 60 studiepunten
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.


OPTIE 3: MET relevante professionele werkervaring

Je beschikt over minimum 2 jaar relevante professionele ervaring en één van de volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een afdeling informatica, elektronica of programmeren:

 • diploma van het korte type type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent).
 • diploma van technisch ingenieur.


OPTIE4: MET relevante professionele werkervaring

Je beschikt over minimum 3 jaar relevante professionele ervaring en één van de volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.


Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma? 

 • Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2019-2020 voor het behalen van het vereiste diploma (optie 1, zonder ervaring). Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

OPTIE 1

Er is geen ervaring vereist.

OPTIE 2 en 3

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van ICT, in minstens 2 van onderstaande taken:

 • Je staat in voor het beheer van systeemsoftware (Unix, Linux, Microsoft Active Directory, ...)
 • Je staat in voor het beheer van netwerksoftware (anti-virus, back up software, ...)
 • Je staat in voor het beheer van netwerkbeveiliging (WIFI, WEP, WPA, WPA2)
 • Je staat in voor het beheer van het netwerk (Switches, WIFI, Firewall, Routers, ...)
 • Je kent de principes en cijferalgoritmes Public Key en Private Key.

OPTIE 4

Een relevatie professionele ervaring van minstens 3 jaar in het domein van ICT, in minstens 2 van onderstaande taken:

 • Je staat in voor het beheer van systeemsoftware (Unix, Linux, Microsoft Active Directory, ...)
 • Je staat in voor het beheer van netwerksoftware (anti-virus, back up software, ...)
 • Je staat in voor het beheer van netwerkbeveiliging (WIFI, WEP, WPA, WPA2)
 • Je staat in voor het beheer van het netwerk (Switches, WIFI, Firewall, Routers, ...)
 • Je kent de principes en cijferalgoritmes Public Key en Private Key.

Vul je online cv zo volledig mogelijk in zoals wordt vermeld bij "screening van deelnemingsvoorwaarden" onder de rubriek "selectieprocedure" en dit tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 44.174,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • terbeschikkingstelling van een laptop 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • valorisatie van nuttige werkervaring
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 compensatiedagen (+ gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Aanstellingsvoorwaarden


Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je bent bereid een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Het verkrijgen van achtereenvolgens een positief veiligheidsadvies en daarna een veiligheidsmachtiging is een noodzakelijke vereiste om de functie te mogen uitoefenen. Je zal enkel in dienst treden als je over een positief veiligheidsadvies beschikt. Bovendien zal je enkel in dienst kunnen blijven als je de veiligheidsmachtiging gekregen hebt.
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online-account ‘Mijn Selor’ om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor’. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten


Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.


1. Functiespecifieke screeningGevalstudie (1.15u) + interview (1.15u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 30/06/2020 en 28/07/2020 (data onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor’. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening "gevalstudie + interview". Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor "motivatie" voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst van 50 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook ‘Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren kan tot en met 15 juni 2020.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit
We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure’ om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactpersoon Selor
Stéphanie Henrivaux - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/500.22.52
E-mail: stephanie.henrivaux@ibz.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD Binnenlandse Zaken
t.a.v Stéphanie Henrivaux (ANG19332)
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures